Už Mokesčius, Muitus, Statistiką, Auditą Ir Kovą Su Sukčiavimu Atsakingas Komisijos Narys: Mano Įgaliojimai

Gyvename išbandymų laikais. Žmonėms visada aktualūs ekonomikos, klimato kaitos, asmeninio saugumo ir kiti klausimai. Tačiau sulig kiekvienu išbandymu atsiveria nauja galimybė; atsiranda proga į viską pažvelgti naujomis akimis ir kartu kurti tvarią bei sėkmingą ateitį.

Esu Europos Komisijos narys, atsakingas už mokesčius, muitus, kovą su sukčiavimu, biudžeto įvykdymo patvirtinimą ir auditą. Tai politikos sritys, kuriose galima aktyviai prisidėti prie labai konkurencingos socialinės rinkos ekonomikos plėtojimo, visapusiškai išnaudojant vidaus rinkos teikiamus privalumus. Tai nepaprastai svarbu norint užtikrinti piliečių ir įmonių gerovę, didinti mūsų konkurencingumą pasauliniu mastu ir kartu užtikrinti, kad Europos mokesčių mokėtojai už mokamus pinigus gautų realios naudos. Siekdamas šių tikslų glaudžiai bendradarbiauju su Europos Parlamentu, Taryba ir suinteresuotosiomis šalimis.

Mokesčių srityje, mano nuomone, atėjo laikas iš naujo peržiūrėti mūsų mokesčių sistemas. Jos turėtų veikti taip, kad ne tik didėtų pajamos, bet taip pat būtų skatinamas ekonomikos klestėjimas ir įgyvendinami aplinkos bei socialiniai tikslų. Turime išspręsti įmonėms kylančias dvigubo apmokestinimo problemas skirtingose šalyse ir sumažinti mokesčių administravimo išlaidas. Turime pašalinti mokestines kliūtis, su kuriomis susiduria piliečiai, atlikdami ekonominius sandorius kitose valstybėse narėse. Dėl naujų pasaulinio masto mokesčių iniciatyvų ir veiksmingos kovos su mokesčių vengimu bei sukčiavimu turėtų padidėti pajamos, o tai būtų itin naudinga šalių ekonomikai. Galiausiai ketinu formuoti „žaliąją“ mokesčių politiką, kurioje atsispindėtų naujas požiūris į energijos ir anglies dioksido apmokestinimą. Tai būtų indėlis į viso pasaulio pastangas spręsti klimato kaitos klausimus.

Kiekvienas Europos mokesčių mokėtojų sumokamas centas turėtų būti išleistas naudingai ir už visus jų sumokėtus pinigus turi būti atsiskaitoma. Kaip Komisijos narys, atsakingas už ES sąskaitų auditą ir biudžeto įvykdymo patvirtinimą, užtikrinsiu, kad ES išlaidos ir toliau būtų grindžiamos skaidrumo, paprastumo, atskaitingumo ir atsakomybės principais. Vykdydamas savo įgaliojimus sieksiu nuolat gerinti išlaidų kokybę, kad būtų užtikrinta, jog ES biudžetas vykdomas laikantis patikimo finansų valdymo principų ir kad jį teigiamai įvertintų Audito Rūmai bei biudžeto įvykdymą tvirtinanti institucija.

Su patikimu finansų valdymu glaudžiai susijusi institucijų ir valstybių narių kova su sukčiavimu tiek renkant biudžeto pajamas, tiek leidžiant lėšas. Skatinsiu vykdyti tvirtą sukčiavimo prevencijos politiką, kad būtų mažinama neteisėto ES lėšų naudojimo rizika. Atliekant šią užduotį labai svarbi Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF). Kartu su Europos Parlamentu ir ES Taryba sieksiu vykdyti reikiamą reformą, kad ši tarnyba galėtų veikti savarankiškai ir kuo veiksmingiau.

Muitų sąjunga XXI-ame amžiuje yra nepaprastai svarbi, nes ja sudaromos geresnės sąlygos sąžiningai prekybai, mūsų vartotojai apsaugomi nuo pavojingų produktų, o įmonės – nuo nesąžiningų ar neteisėtų veiksmų. Modernios, veiksmingos ir susietos muitinių administracijos bus labai vertingos ES ekonomikai pasaulinėje konkurencingoje aplinkoje. Todėl užtikrinsiu, kad muitų sąjunga būtų visapusiškai parengta esamiems ir ateityje laukiantiems išbandymams.

Kaip Komisijos narys, esu atsakingas už šias siekti užsibrėžtų tikslų man padedančias tarnybas: Mokesčių ir muitų sąjungos GD, Biudžeto GD, Vidaus audito tarnybą (IAS) ir OLAF. Spustelėję nuorodas galite apsilankyti jų interneto svetainėse ir daugiau sužinoti apie jų darbą. Jei turite klausimų ar pasiūlymų dėl sričių, už kurias esu atsakingas, su manimi susisiekti galite spustelėję čia. Laukiame jūsų laiškų!

Algirdas Šemeta
Už mokesčius, muitus, kovą su sukčiavimu ir auditą atsakingas Europos Komisijos narys

Paskutinį kartą atnaujinta: 24/10/2014 |  Į puslapio pradžią