Európsky parlament

Európsky parlament (EP) si volia priamo európski občania. Lisabonská zmluva upevnila demokratickú kontrolu v EÚ tým, že posilnila úlohu Parlamentu a rozšírila spolurozhodovací postup Parlamentu a Rady na drvivú väčšinu oblastí. Postup spolurozhodovania sa tak stáva hlavným postupom pri schvaľovaní právnych predpisov EÚ.

Predseda Barroso sa vo svojich politických usmerneniach pre budúcu Komisiu zaviazal rozvinúť „špeciálne partnerstvo“ s Európskym parlamentom. Jednou z priorít na začiatku môjho mandátu bolo rokovať s Parlamentom o rámcovej dohode , ktorá stanoví základné pravidlá našej bilaterálnej spolupráce. Táto dohoda bola prijatá v októbri 2010.

Nadväzuje na dobré vzťahy Parlamentu s predchádzajúcou Komisiou a obsahuje zmeny súčasných postupov, ktoré vyplývajú z Lisabonskej zmluvy, ako napr. spôsob medziinštitucionálneho plánovania a toku informácií a úplné sprístupnenie legislatívnych dokumentov.

Posledná aktualizácia: 22/04/2013 |  Na začiatok