Člen Európskej komisie - Maroš Sefcovic - Medziinštitucionálne vzťahy a administratíva

Člen Európskej komisie - Maroš Sefcovic - Medziinštitucionálne vzťahy a administratíva

Člen Európskej komisie - Maroš Sefcovic - Medziinštitucionálne vzťahy a administratíva

Ťažiskom európskej budúcnosti musí byť dôvera, transparentnosť a dialóg

Podpredseda Komisie Maroš Šefčovič

Podpredseda Komisie Maroš Šefčovič sa v dňoch 26. – 27. júna v Paríži zúčastnil viacerých diskusií zameraných na úlohu Francúzska v rozvoji európskeho projektu a na úsilie Komisie zlepšiť transparentnosť lobovania.

Vo svojom príhovore k členom výboru pre európske záležitosti francúzskeho parlamentu 26. júna podpredseda Šefčovič poukázal na ústrednú úlohu Francúzska pri vytvorení a vývoji Európskej únie počas uplynulých 60 rokov. Ale taktiež upozornil, že rastúce rozčarovanie z európskeho projektu je potrebné riešiť prostredníctvom nového, inkluzívnejšieho prístupu k tvorbe politiky.

Ako povedal členom výboru, národné parlamenty zohrávajú kľúčovú úlohu pri rozvoji európskej politiky, najmä pokiaľ ide o „kontrolu subsidiarity“, ktorú zaviedla Lisabonská zmluva a ktorá umožňuje poslancom členských štátov spochybniť a blokovať navrhované európske právne predpisy, ktoré považujú za nepotrebné a ktoré je možné lepšie riešiť na vnútroštátnej úrovni. (Video)

Takisto uvítal intenzívnejší dialóg medzi jednotlivými národnými parlamentmi a medzi národnými parlamentmi a Európskym parlamentom na tému európskych otázok. Ide o základný prvok na zabezpečenie toho, že európske rozhodnutia sú vnímané ako demokratické a zodpovedné.

Podpredseda Šefčovič takisto ocenil úsilie Francúzska zvýšiť informovanosť o európskych otázkach v rámci práve prebiehajúceho Európskeho roka občanov a pripomenul, že každý plán budúceho rozvoja EÚ by mal viac zohľadňovať záujem občanov o väčšiu účasť na politikách Únie.

Vnímanie EÚ zo strany občanov bolo takisto stredobodom diskusií 27. júna na konferencii organizovanej OECD v súvislosti s obnovou dôvery vláde v dôsledku rôznych lobistických škandálov.

Podpredseda Šefčovič predstavil spoločný register transparentnosti Európskej komisie a Európskeho parlamentu, v ktorom je v súčasnosti zaregistrovaných vyše 5 700 lobistov a záujmových skupín, ako sú napr. think tanky či priemyselné združenia.

Poslancom pripomenul, že „lobizmus je v tom najširšom zmysle neoddeliteľnou súčasťou procesu tvorby politík EÚ, pretože orgánom Únie zodpovedným za rozhodovanie poskytuje informácie, ktoré potrebujú na prijímanie informovaných a inteligentných právnych predpisov“, ale že tento proces musí byť transparentný a založený na jasných etických usmerneniach, aby sa predišlo jeho zneužívaniu.

Séria škandálov v súvislosti s lobizmom a inými aktivitami významne podkopala dôveru vláde na úrovni členských štátov aj samotnej EÚ. Zároveň dodal, že jej obnova bola kľúčovým stimulom pre prísnejšiu kontrolu lobistického sektoru na európskej úrovni.

V závere svojho príhovoru poukázal na možnosti zlepšenia registra. Ide o tému, ktorá bude predmetom podrobných diskusií v nasledujúcich mesiacoch ako súčasť oficiálneho procesu preskúmania. Diskusie sa okrem iného zamerajú na to, či má byť registrácia povinná alebo nie, či by sa mal rozsah registra rozšíriť alebo zúžiť, ako lepšie presadiť súlad a odmeniť spoločnosti, ktoré sa zaregistrujú, a v širšom kontexte, ako lepšie globálne reagovať na narastajúci význam lobistického sektora.

Posledná aktualizácia: 16/07/2014 |  Na začiatok