Naše snahy o odstránenie byrokracie musia pokračovať

Naše snahy o odstránenie byrokracie musia pokračovať

Úsilie Európskej komisie o zníženie byrokracie počas uplynulých rokov prinieslo úspory vo výške viac ako 30 miliárd EUR. Napriek tomu je potrebné urobiť ešte viac, aby bol život podnikov v EÚ jednoduchší, povedal poslancom Európskeho parlamentu podpredseda Komisie Maroš Šefčovič na zasadnutí Výboru EP pre právne veci 19. júna. 

Vo svojom príhovore poukázal na niekoľko záležitostí, najmä však na významné snahy o zníženie administratívnej záťaže. 

Ako uviedol, Komisia od decembra 2012 vykonáva program regulačnej vhodnosti a efektívnosti (REFIT), ktorý zahŕňa zmapovanie a skríning celého súboru právnych predpisov EÚ. 

„Vždy, keď narazíme na nejaké zaťaženia, medzery alebo nedostatky, snažíme sa určiť dôvody ich existencie a rozhodnúť o najlepšom spôsobe nápravy“, povedal a zároveň dodal, že výsledky programu by sa mali zverejniť v októbri, spolu s návrhmi Komisie na riešenie zistených problémov. 

Takisto poukázal na práce na iniciatíve „TOP 10“ zameranej na identifikáciu 10 legislatívnych aktov, ktoré najviac zaťažujú MSP. Výsledky konzultácie boli zverejnené v marci a odvtedy Komisia pracuje na príprave riešení problémov, na ktoré respondenti upozornili. 

„V prípadoch, kde to bolo možné, Komisia rovno riešila daný problém. V iných oblastiach vyžadujúcich si legislatívnu zmenu predložila návrh spoluzákonodarcovi,“ uviedol. „Najmenej šesť z desiatich najvýznamnejších záťaží už je predmetom návrhov Komisie, ktoré sú v súčasnosti vo fáze legislatívneho procesu. Teraz je na Parlamente a Rade, aby o nich rozhodli a umožnili tak zjednodušenie a zníženie regulačného zaťaženia pre podniky.“ 

Taktiež vyzdvihol prácu Komisie na zlepšení postupu posudzovania vplyvu, ktorý sa v súčasnosti realizuje pred všetkými legislatívnymi návrhmi, a na organizácii verejných konzultácií. 

A zdôraznil najmä, že je potrebné, aby na znížení administratívnej záťaže spolupracovali všetky inštitúcie. „Komisia môže navrhnúť inteligentný právny predpis, ten však neskôr zmení Parlament a Rada v rámci postupu spolurozhodovania alebo členské štáty pri jeho uplatňovaní“. Túto výzvu adresoval poslancom, aby posúdili vplyv svojich potenciálnych zmien návrhov a členským štátom, aby sa pri implementácii návrhov do vnútroštátnych právnych predpisov vyhli ich vylepšovaniu o pravidlá, ktoré predstavujú ďalšiu záťaž. 

Na zasadnutí výboru sa diskutovalo aj o správnom práve a o úlohe národných parlamentov, pokiaľ ide o politiku subsidiarity, t. j. či sú právne predpisy EÚ vhodné na svoj účel a že EÚ by mala navrhovať právne predpisy iba v oblastiach, v ktorých sú potrebné opatrenia na celoeurópskej úrovni. 

Nakoniec europoslancom poskytol aktuálne informácie týkajúce sa troch hlavných spisov: budúceho sedemročného rozpočtu EÚ, reformy služobného poriadku EÚ a návrhu o európskych politických stranách. Vo všetkých troch prípadoch ešte stále prebiehajú trojstranné rokovania medzi Komisiou, členskými štátmi a Parlamentom a hoci pri nich občas išlo do tuhého, podpredseda je presvedčený, že sa čoskoro podarí nájsť riešenie pre každý z nich.

Posledná aktualizácia: 22/10/2014 |  Na začiatok