Uľahčenie života pre podniky EÚ prostredníctvom inteligentnej regulácie

Uľahčenie života pre podniky EÚ prostredníctvom inteligentnej regulácie

V posledných rokoch sa byrokratická záťaž výrazne znížila. Napriek tomu však európske podniky naďalej čelia príliš mnohým byrokratickým prekážkam, ktoré by sa mali odstrániť prostredníctvom rozumnejšieho prístupu k regulácii, uviedol v piatok 1. februára podpredseda EK Maroš Šefčovič.

V prejave na medzinárodnej konferencii o reforme právnych predpisov v Berlíne Maroš Šefčovič zdôraznil, že Komisia splnila svoj cieľ znížiť administratívnu záťaž pre podniky o 25 % od roku 2007 do roku 2012, čím prispela k zvýšeniu HDP EÚ o 150 miliárd EUR. Prostredníctvom nového programu REFIT (Program regulačnej vhodnosti a efektívnosti) sa EÚ bude snažiť nadviazať na tento úspech systematickou kontrolou všetkých právnych predpisov, aby sa zistili a následne odstránili nadmerné zaťaženia.

Zároveň upozornil, že EÚ čaká ešte veľa práce, najmä pokiaľ ide o uľahčenie fungovania miliónov malých a stredných podnikov, ktoré predstavujú prevažnú väčšinu podnikov v EÚ.

„Budeme pracovať na desiatich najzaťažujúcejších regulačných opatreniach EÚ, ktoré sa nachádzajú na zozname vypracovanom samotnými MSP. Medzi právne predpisy, ktoré MSP považujú za najzaťažujúcejšie, patria nariadenia REACH v oblasti chemických látok, právne predpisy týkajúce sa DPH, pravidlá v oblasti zdravia a bezpečnosti pri práci, väčšina právnych predpisov týkajúcich sa odpadov a pravidlá o uznávaní odborných kvalifikácií, aby sme spomenuli aspoň niektoré z nich,“ povedal.

Maroš Šefčovič tiež spomenul, že Komisia sa snaží o transparentnejší a jednoduchší proces tvorby politík. Napríklad sa zaviedol nový postup posúdenia vplyvu pred podaním legislatívnych návrhov. Súčasťou prípravy nových právnych predpisov sú aj konzultácie s občanmi, podnikmi a inými zainteresovanými subjektmi, ktoré Komisii umožňujú reagovať na skutočné problémy jednotlivcov a firiem.

Prejav podpredsedu Šefčoviča na medzinárodnej konferencii o reforme právnych predpisov v Berlíne: Regulačné zaťaženie: prečo Európa potrebuje byť inteligentnejšia, aby sa jej darilo lepšie

Posledná aktualizácia: 22/10/2014 |  Na začiatok