Nová úloha pre politické strany – dať európskym voľbám naozaj európsky charakter

Aj keď sa najbližšie voľby do Európskeho parlamentu uskutočnia už o dva roky, predseda Komisie José Manuel Barroso vyzval na skutočne celoeurópsku diskusiu o nadnárodných otázkach, ktorú má stimulovať nové právne postavenie európskych politických strán na úrovni EÚ. (návrh Komisie udeliť právne postavenie na úrovni EÚ.)

Vo svojom výročnom prejave o stave Únie v Európskom parlamente v Štrasburgu predseda Barroso povedal: „Musíme si uvedomiť, že politická debata sa príliš často vedie tak, ako keby existovala iba medzi stranami v jednotlivých krajinách. Dokonca ani v európskych voľbách nevidíme názvy európskych politických strán na volebných urnách, ale sme svedkami debát na úrovni jednotlivých štátov medzi ich politickými stranami. Práve preto potrebujeme posilniť postavenie európskych politických strán.“

José Manuel Barroso ďalej uviedol: „Významným nástrojom na prehĺbenie paneurópskej politickej debaty bude navrhnutie kandidátov európskych politických strán na funkciu predsedu Komisie už pri voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2014 [...] Bude to rozhodný krok k tomu, aby možnosť európskej voľby bola vďaka týmto voľbám ešte jasnejšia. Vyzývam politické strany, aby prispeli k tomuto kroku a dali týmto európskym voľbám ešte európskejší charakter.“

Ako spomenul predseda Barroso, návrh o európskych politických stranách pomôže nielen k ich zviditeľneniu, ale aj k nárastu ich efektívnosti, transparentnosti a zodpovednosti.

Návrh priznať politickým stranám a k nim pridruženým nadáciám právne postavenie na európskej úrovni im pomôže prekonať najdôležitejšiu prekážku, ktorej čelia. V súčasnosti je totiž väčšina z nich registrovaná v Belgicku ako neziskové organizácie, čo im sťažuje ich pôsobenie v iných krajinách.

Podpredseda Komisie Maroš Šefčovič, zodpovedný za vzťahy s Európskym parlamentom, naviazal na vystúpenie predsedu Barrosa: „Skutočne nadnárodné európske politické strany sú kľúčom k tomu, aby občania mohli prejaviť svoju vôľu na európskej úrovni a aby vznikali celoeurópske verejné diskusie. Strany zohrávajú mimoriadne dôležitú úlohu pri nastoľovaní debaty o európskych otázkach. Keďže voľby do Európskeho parlamentu sa uskutočnia už v roku 2014, môžeme v najbližších rokoch očakávať živú diskusiu o EÚ. Tento ambiciózny návrh je významným krokom k stabilizácii demokracie v Európe.“ 

Podpredseda Šefčovič zdôraznil, že nové návrhy týkajúce sa politických strán a ich nadácií posilnia štandardy vnútornej demokracie, vládnutia, zodpovednosti, transparentnosti a posilnia aj rešpekt voči hodnotám, na ktorých je Únia založená. Na všetky aspekty financovania politických strán sa bude vzťahovať komplexný súbor prísnych pravidiel týkajúcich sa podávania správ a kontroly. V prípade porušení týchto pravidiel sa uplatnia správne sankcie. 

Nový návrh však neznamená, že sa zvýši financovanie politických strán – celková suma určená na financovanie politických strán a nadácií v rámci rozpočtu EÚ sa nemení. Avšak pravidlá, ktorými sa takéto financovanie bude riadiť, budú zjednodušené a prispôsobené konkrétnym situáciám a potrebám politických strán. Európske politické strany budú povinné uverejňovať mená darcov, ktorí prispejú sumou vyššou ako 1 000 EUR ročne, pričom ročný limit pre dary fyzických osôb sa zvýši z 12 000 EUR na 25 000 EUR. 

Prejav o stave Únie

Otázky a odpovede o európskych politických stranách a nadáciách 

Regulation 2004/2003:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2003R2004:20071227:EN:PDF

Proposal on the statute and funding of European political parties and foundations:

COM(2012)499:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/sefcovic/documents/com_2012_499_de.pdf

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/sefcovic/documents/com_2012_499_en.pdf

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/sefcovic/documents/com_2012_499_fr.pdf

COM(2012)500:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/sefcovic/documents/swd_com_2012_500_en.pdf

Tlačové správy: IP/12/951    MEMO/12/660.

 

Posledná aktualizácia: 22/10/2014 |  Na začiatok