Posledný krok na ceste k dohode o agentúrach EÚ

Po niekoľkomesačných rokovaniach s Európskym parlamentom a Radou podpísal podpredseda Maroš Šefčovič v mene Európskej komisie spoločné vyhlásenie o budúcom riadení decentralizovaných agentúr. 

Júnovú dohodu o spoločnom prístupe svojimi podpismi okrem podpredsedu Šefčoviča spečatili predseda Európskeho parlamentu Martin Schulz a v mene cyperského predsedníctva Rady EÚ Andreas Mavroyiannis, námestník ministra pri prezidentovi Cyperskej republiky zodpovedný za európske záležitosti. 

Cieľom spoločného prístupu je zlepšiť riadenie a efektívnosť agentúr a zabezpečiť, aby sa z nich stal účinnejší nástroj na uplatňovanie politík EÚ. Súčasťou dohody je rad zlepšení v oblasti riadenia agentúr vrátane povinnosti uskutočniť objektívne posúdenie vplyvu pred každým rozhodnutím o zriadení novej agentúry, kritériá pre výber sídla agentúry a zavedenie doložky o zániku (sunset clause) alebo ustanovenia o preskúmaní (review clause), ktoré prinesú možnosť zlúčenia alebo ukončenia činnosti agentúr. 

Komisia najneskôr do konca roku 2012 predloží návrh plánu realizácie tejto dohody, v ktorom zohľadní osobitosti každej agentúry.

Joint Statement pdf - 151 KB [151 KB] English (en) on the future management of decentralised agencies

Common Approach pdf - 959 KB [959 KB] English (en) (Annex) 

 

Posledná aktualizácia: 22/10/2014 |  Na začiatok