Príprava na nasledujúcich dvanásť mesiacov

Podpredseda Maroš Šefčovič vo svojom stredajšom prejave pred Európskym parlamentom v Štrasburgu predstavil pracovný program Európskej komisie na rok 2013, ktorý sa naďalej zameriava na rozvoj celoeurópskych opatrení zameraných na riešenie hospodárskej krízy a podporu rastu. 

Podpredseda Šefčovič vyzdvihol úzku spoluprácu Európskeho parlamentu a Komisie na kľúčových legislatívnych súboroch, ktoré majú Európe pomôcť prekonať súčasnú hospodársku a finančnú krízu. Ďalej poznamenal, že rozhodnutia prijaté na júnovom zasadnutí Európskej rady otvoria novú kapitolu rozvoja EÚ prostredníctvom užšej hospodárskej a menovej únie.  

Medzi záležitosti, ktoré budú v popredí záujmu Komisie v jej poslednom celom roku súčasného mandátu, patria: prehĺbenie jednotného trhu; zabezpečenie podmienok pre prosperujúce sieťové odvetvia a služby; dokončenie digitálnej agendy; zabezpečenie trvalej udržateľnosti a efektívneho využívania zdrojov; uplatnenie modernej priemyselnej politiky; posilnenie schopností Európanov prostredníctvom rozvoja zručností a vzdelávania; ochrana práv občanov a podpora silnej Európy. 

Podpredseda Šefčovič zopakoval vyhlásenie predsedu Európskej komisie Josého Manuela Barrosa vyslovené skoršie v ten deň počas diskusie o dánskom predsedníctve EÚ, ktoré sa týkalo potreby zabezpečiť, aby sa rozhodnutia prijímali kolektívne v duchu solidarity a demokracie s účasťou všetkých inštitúcií. 

„V neposlednom rade, úspech nášho politického programu závisí od konštruktívnej spolupráce medzi Parlamentom, Radou a Komisiou, od rýchleho pokroku politických rokovaní a od súrodého uplatňovania právnych predpisov v praxi. Európa môže poskytnúť riešenia požadované našimi občanmi a spoločnosťami, len ak konáme spoločne a odhodlane.“

Posledná aktualizácia: 22/10/2014 |  Na začiatok