Slovensko ako príklad pre ostatné členské štáty pri realizácii stratégie Európa 2020

Maroš Šefčovič

Záväzok Slovenska dosiahnuť ciele stanovené v stratégii Európa 2020 pre zamestnanosť a rast a nedávne odporúčania Európskej komisie pre jednotlivé krajiny môžu slúžiť ako príklad pre zvyšok EÚ, uviedol podpredseda Maroš Šefčovič v pondelok 18. júna.

Podpredseda Šefčovič počas svojho vystúpenia na konferencii o stratégii Európa 2020 vo svojej domovskej krajine, na ktorej sa zúčastnil aj premiér Róbert Fico, upozornil, že členské štáty nesmú urobiť rovnakú chybu ako pri lisabonskej stratégii, predchádzajúcom programe pre rast a zamestnanosť, ktorej ciele sa nepodarilo dosiahnuť kvôli nedostatočnej implementácii na vnútroštátnej úrovni. (Konferencia Európa 2020)

„Usilujme sa, aby sme opäť neuviazli v rovnakej pasci. Som presvedčený, že sa tak nestane, pretože kríza nám pomohla viac sa zamerať na potrebu presadiť reformy,“ povedal a vyzdvihol nedávne požiadavky členských štátov, aby sa popri úsporných opatreniach zaviedli aj opatrenia podporujúce rast.

V časti svojho vystúpenia venovanej odporúčaniam pre jednotlivé krajiny, ktoré Komisia zverejnila koncom mája, podpredseda Šefčovič pochválil Slovensko za jeho úsilie o zlepšenie fiškálneho rámca, súkromného dôchodkového poistenia, transparentnosti v oblasti súdnictva a opatrení týkajúcich sa verejného obstarávania.

Poukázal však aj na sedem hlavných odporúčaní pre Slovensko, medzi ktoré patrí aj zníženie vysokej miery nezamestnanosti okrem iného prostredníctvom zlepšenia možností na zamestnanie sa vo verejnom sektore a zníženia daní pre najslabšie príjmové skupiny, čo má zvýšiť atraktívnosť pracovného trhu a znížiť závislosť od dávok.

Komisia ďalej odporúča zintenzívniť snahu o zníženie deficitu verejných financií pod 3 % (cieľom Slovenska je dosiahnuť toto zníženie do roku 2013). V tejto súvislosti sa odporúča zlepšiť opatrenia na výber daní a na boj proti daňovým únikom, ako aj investovanie do rozvoja zručností a zvýšenie výdavkov na výskum a vývoj.

Podpredseda Šefčovič ocenil slovenskú vládu za jej pozitívnu reakciu na odporúčania a za jej záväzok zverejniť svoje návrhy na uskutočnenie odporučených zmien do konca júna. „Dúfam, že aj ostatné členské štáty budú nasledovať postup Slovenska a vypracujú konkrétne akčné plány, ktorých realizácia sa bude podrobne monitorovať,“ uviedol.

Posledná aktualizácia: 22/10/2014 |  Na začiatok