Člen Európskej komisie - Maroš Sefcovic - Medziinštitucionálne vzťahy a administratíva

Člen Európskej komisie - Maroš Sefcovic - Medziinštitucionálne vzťahy a administratíva

Člen Európskej komisie - Maroš Sefcovic - Medziinštitucionálne vzťahy a administratíva

Spoluprácou k tvorbe rastu: Podpredseda Šefčovič nabáda regióny, aby priložili ruku k dielu

VP Šefčovič and Mercedes Bresso

„Európa má dlhodobý plán na podporu rastu a tvorby pracovných miest – stratégiu Európa 2020. Naše vynaložené úsilie však marí skutočnosť, že na príprave a realizácii vnútroštátnych stratégií sa nepodieľajú všetky úrovne verejnej správy,“ povedal v stredu členom Výboru regiónov podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič.

Vo svojom príhovore na zasadnutí predsedníctva Výboru regiónov – na ktorom sa schádzajú vedúci predstavitelia miestnych a regionálnych orgánov z celej EÚ – podpredseda Šefčovič privítal záväzok miestnych a regionálnych samospráv vrátiť Európu na cestu rastu prostredníctvom ich výraznejšieho zapojenia do realizácie stratégie Európa 2020.

„Ako zhromaždenie zastupujúce mestá, miestne orgány a regióny v celej EÚ zohrávate kľúčovú úlohu pri prepájaní európskej úrovne s regionálnymi a miestnymi úrovňami. Môžte šíriť informácie o stratégii Európa 2020 a pôsobiť ako naši vyslanci na kľúčovej úrovni najbližšie k občanom. Okrem toho tým, že vaše činy v praxi budú neodmysliteľne späté so stratégiou Európa 2020, sa môžete stať poslami opatrení EÚ. Osvojenie si tejto stratégie na všetkých úrovniach, predovšetkým však na regionálnej a miestnej úrovni, je nevyhnutným predpokladom jej úspechu,“ uviedol Šefčovič.

Zároveň zdôraznil, že Komisia očakáva, že ďalšie „kolo“ financovania z Kohézneho fondu EÚ – na obdobie rokov 2014 až 2020 – bude oveľa užšie prepojené so stratégiou Európa 2020 a že v súvislosti s novými návrhmi Komisie európske, vnútroštátne a v prípade potreby aj miestne a regionálne orgány budú podpisovať „zmluvy o partnerstve“, v ktorých sa ustanovia spôsoby, ako v záujme dosiahnutia celkových cieľov rastu čo najlepšie vypracovať a realizovať programy využívajúce financovanie z tohto fondu.

Podpredseda Šefčovič poukázal aj na ďalšie oblasti, v ktorých môžu Komisia a Výbor regiónov viac dosiahnuť vďaka užšej spolupráci – napr. v oblasti rozvoja, v ktorej už prebieha úzka spolupráca medzi mnohými miestnymi a regionálnymi orgánmi z Európy a ich náprotivkami z rozvojových krajín a v ktorej Komisia a Výbor regiónov vypracovali mnohé nástroje na zvýšenie efektívnosti tejto spolupráce.

Prejav: 'Working together for growth: the role of local and regional authorities in EU policy-making and implementation'

Posledná aktualizácia: 23/01/2013 |  Na začiatok