Zmeny v služobnom poriadku

Zmeny v služobnom poriadku

V stredu 29. júna prijalo kolégium komisárov návrh viacročného finančného rámca na roky 2013 až 2020. Keďže sa ním stanovujú rozpočtové prostriedky pre všetky politiky a programy na úrovni EÚ do roku 2020, bude rozhodujúcim prvkom pre tvorbu politík v nadchádzajúcich rokoch.

V tomto rámci sú tiež vymedzené prostriedky na fungovanie inštitúcií EÚ (administratívne výdavky), ktoré predstavujú iba približne 6 % rozpočtu.

Ide o citlivú časť rozpočtu, ktorá je vzhľadom na hospodársku situáciu viac ako kedykoľvek predtým pod drobnohľadom Európskeho parlamentu, členských štátov a verejnosti. Komisia preto podrobne preskúmala oblasti, v ktorých by bolo možné zvýšiť efektívnosť, pokiaľ ide o zamestnávanie a pravidlá platné pre zamestnancov, a oznámila niekoľko návrhov zmien menšieho rozsahu v služobnom poriadku.

Tieto návrhy predstavujú odrazový mostík pre sociálny dialóg so zástupcami odborov. Kolégium prijme formálny návrh až po ukončení všetkých konzultácií a v nasledujúcich mesiacoch ho predloží Parlamentu a Rade.

IP/11/816 Komisia reaguje na hospodársku klímu: zvýšenie efektivity v európskej civilnej službe

MEMO/11/473 Najčastejšie otázky: reforma služobného poriadku

Oznámenie kolégiu : Prispôsobenie európskej civilnej služby súčasným potrebám

Prezentácia v PowerPointe : reforma služobného poriadku

Posledná aktualizácia: 22/10/2014 |  Na začiatok