Etika a bezúhonnosť v európskej verejnej službe

 

Kľúčové zásady

Etika, bezúhonnosť a lepšia správa a riadenie sú nosné piliere európskej administratívy a európskej verejnej služby. Zamestnanci orgánov verejnej správy rozhodujú o veciach, ktoré sa priamo týkajú občanov. Pripravujú politické návrhy, vedú rokovania, rozhodujú o použití verejných prostriedkov a majú prístup k dôverným informáciám. Občania majú preto plné právo očakávať od nich etické správanie a bezúhonnosť. Na týchto hodnotách rovnako závisí dobré meno a výsledky európskych inštitúcií, ako aj politický osud verejných činiteľov.

Hlavné pravidlá upravujúce zásady úradníkov EÚ v oblasti etiky a bezúhonnosti sú stanovené v právnych predpisoch EÚ. Ide najmä o služobný poriadok úradníkov Európskej únie a podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Únie. Tieto pravidlá sú zárukou nestrannosti, lojálnosti, diskrétnosti a bezúhonnosti všetkých, ktorí pracujú pre európske inštitúcie. Ich porušenie je možné postihnúť na úrovni inštitúcií a v prípade trestného činu na úrovni vnútroštátnych orgánov činných v trestnom konaní.

Budovanie dôvery v inštitúcie EÚ

Dôvera občanov v inštitúcie je jedným z cieľov Komisie, ktoré sa snaží dosiahnuť prostredníctvom:

 • transparentného riadenia, ktoré definuje Európska iniciatíva za transparentnosť;
 • uplatňovania súčasného právneho rámca vo všetkých inštitúciách a orgánoch Únie;
 • podpory osvedčených postupov v oblasti profesijnej etiky pre zamestnancov;
 • neustáleho zvyšovania kvality interných kontrol a auditov zameraných na odhalenie, monitorovanie a odstránenie rizík;
 • boja proti podvodom a korupcii v súvislosti s finančnými prostriedkami, ktoré spravujú jej zamestnanci či partneri;
 • spolupráce s partnermi v rámci EÚ a vo svete.

Profesijná etika v Európskej komisii

Základné etické zásady pre zamestnancov Európskej komisie a všetkých európskych inštitúcií stanovuje Služobný poriadok .Komisia zároveň prijala aj interné pravidlá, ktoré podrobnejšie uplatňujú zásady služobného poriadku.

Pravidlá a nariadenia však nemusia vždy poskytnúť riešenie všetkých typov situácií. Komisia preto v súlade s medzinárodne osvedčenými postupmi prechádza na systém profesijnej etiky založenej na zásadách. Etické zásady sú najdôležitejším stavebným kameňom vhodného správania.

Služobný poriadok a interné pravidlá dopĺňa kódex riadneho úradného postupu a pravidelné aktivity na zvyšovanie povedomia o etických zásadách. Ide napríklad o tzv. dni etiky určené pre všetkých zamestnancov Komisie alebo pre jednotlivé útvary, všeobecnú odbornú prípravu v danej oblasti alebo cielenú odbornú prípravu pre nových zamestnancov či manažérov, sieť etických spravodajcov, ktorí riešia praktické otázky, či súhrnné informácie na internete pre zamestnancov.

V roku 2008 Komisia prijala oznámenie o štandardoch profesijnej etiky pre zamestnancov Európskej komisie.  Ich hlavným cieľom je dosiahnuť, aby si zamestnanci vedeli poradiť s akýmkoľvek problémom v oblasti profesijnej etiky. Vyžaduje si to zároveň stanovenie spoločných noriem a presadenie rovnakých etických zásad u zamestnancov. Táto politika obohatí systém zvýšením pružnosti, zjednodušením administratívnych postupov a zavedením účinnejších sankcií.

Opatrenia v oblasti etiky

Komisia prijala tri kľúčové opatrenia, aby posilnila etické zásady. Ide najmä o:

 • zvyšovanie povedomia – diskusie o hlavných zásadách profesijnej etiky, tematická webová lokalita a cielená odborná príprava pre kľúčové skupiny zamestnancov;
 • vytvorenie etickej infraštruktúry – spravodajcovia pre otázky etiky v každom útvare, ktorí sú prvým kontaktným bodom pre zamestnancov, a jednotné elektronické kontaktné miesto na vybavovanie žiadostí o povolenie v rôznych oblastiach;
 • objasnenie pravidiel – interné pravidlá o možných konfliktoch záujmov, ktoré sa týkajú darov, služieb a iných externých aktivít.

Opatrenia v oblasti dobrej správy a riadenia

Aby podporila dobrú správu a riadenie, Komisia v uplynulých rokoch:

 • zmodernizovala administratívne postupy, služobný poriadok a systémy vnútorných kontrol a účtovníctva;
 • vytvorila nový systém účtovníctva;
 • založila disciplinárny orgán (IDOC) na preskúmanie porušení etických zásad zo strany zamestnancov;
 • zaviedla pre zamestnancov povinnosť hlásiť údajné nezrovnalosti svojmu nadriadenému a zriadila špeciálny varovný systém, prostredníctvom ktorého môžu zamestnanci nahlásiť podozrenie z podvodu a v prípade potreby získať ochranu.

Prebiehajúce aktivity

 • Iniciatíva za transparentnosť rozprúdila všeobecnú diskusiu o bezúhonnosti. Na jeseň 2007 vyšla porovnávacia štúdia o kódexoch správania verejných činiteľov.
 • Etické zásady a štandardy pre zamestnancov orgánov verejnej správy – tlačová správa z roku 2007 

 

 Mediálne odkazy súvisiace s vhodným správaním pdf - 53 KB [53 KB] English (en)

 

Posledná aktualizácia: 11/07/2014 |  Na začiatok