Politika v oblasti správy budov

  Rozmer politiky v oblasti správy budov

Kancelárske priestory inštitúcií EÚ v Bruseli, Luxemburgu a Štrasburgu majú celkovú rozlohu približne 2 milióny m². Len v Bruseli a Luxemburgu sídli Komisia v budovách, ktoré spolu zaberajú takmer 1 milión m².

Dlhoročné neistoty okolo hlavného sídla Komisie spôsobili, že skutočná politika o správe nehnuteľností sa objavila až v Amsterdamskej zmluve v roku 1997. Kúpa kancelárskych priestorov mohla začať hneď potom, ako členské štáty potvrdili, že hlavné sídlo Komisie sa bude nachádzať v Bruseli.

V roku 2003 boli v Bruseli a Luxemburgu zriadené dva útvary zodpovedné za správu nehnuteľností. Niektoré nájomné zmluvy však vypršia v roku 2025, čím v Bruseli výrazne porastie dopyt po kancelárskych priestoroch. Z hľadiska politiky v oblasti správy budov Komisie pôjde o skutočný problém. Preto sa budem snažiť, aby mali zamestnanci Komisie k dispozícii dostatok kvalitne vybavených kancelárií.

Oznámenie o politike v oblasti správy budov

V novom oznámení o politike v oblasti správy budovpredstavila Komisia tri hlavné novinky:

 1. dlhodobé plánovanie priestorových požiadaviek;
 2. lepšie podmienky hospodárskej súťaže vďaka novým postupom verejného obstarávania, ktoré zaručujú najlepší pomer medzi kvalitou a cenou a transparentnosť trhu;
 3. užšiu spoluprácu medzi jednotlivými útvarmi Komisie.

 

Základnými princípmi politiky sú:

 • vysokokvalitný architektonický dizajn, najmä v prípade hlavných projektov, ktoré majú reprezentovať prítomnosť Komisie v Bruseli a Luxemburgu. To znamená nájsť budovy s efektívnou dispozíciou a využiť pri všetkých hlavných projektoch medzinárodné architektonické súťaže;
 • integrácia do mestského prostredia – t. j. dosiahnuť primeraný pomer kancelárskych, obytných a obchodných priestorov a zároveň neopomenúť otázky bezpečnosti a dizajnu;
 • pohodlné, bezpečné a zdraviu prospešné pracovné prostredie
 • lepší prístup pre osoby s telesným postihnutím;
 • prítomnosť vysokokvalitnej sociálnej infraštruktúry (Európske školy, škôlky, družiny) v blízkosti kancelárií a/alebo hlavných obytných štvrtí;
 • zníženie uhlíkovej stopy Komisie – podpora výstavby budov z udržateľných materiálov, ktoré sú energeticky úsporné, majú lepší prístup k sieťam verejnej dopravy a podpora väčších synergií v oblasti správy budov.

 

Konečným cieľom Komisie je pracovať v nižšom počte budov, ktoré budú energeticky úspornejšie, a zabezpečiť čo najlepšie využitie prostriedkov daňových poplatníkov.

Situácia v Bruseli:

Hlavnou lokalitou pre kancelárske priestory Komisie v Bruseli je podľa oznámenia o politike v oblasti správy budov tzv európska štvrť doplnená o ďalšie maximálne tri lokality, z ktorých každá má rozlohu najmenej 100 000 m².

 

Súčasná situácia však nepokrýva aktuálne potreby. Diskusie s regionálnymi orgánmi umožnili posun smerom k reštrukturalizácii európskej štvrte.

Podľa dlhodobého plánu bude Komisia musieť v nasledujúcich desiatich rokoch nájsť významné množstvo náhradných kancelárskych priestorov v Bruseli, najmä z dôvodu vypršania nájomných zmlúv.

Aby bolo možné uspokojiť tieto potreby, dlhodobý plán stavia na dvoch projektoch :

 • renovácia európskej štvrte;
 • zabezpečenie nových kancelárskych priestorov mimo európskej štvrte.

 

Hľadanie nových decentralizovaných lokalít

V roku 2007 Komisia potvrdila svoju politiku týkajúcu sa decentralizovaných lokalít s kancelárskymi priestormi. Aby sa dosiahla transparentnosť a účasť čo najväčšieho počtu aktérov na trhu, žiadosť o informácie bola zverejnená v roku 2008 v Úradnom vestníku. Doručených bolo deväť ponúk. (IP/08)552)

Hodnotiaci výbor analyzoval technické/prevádzkové vlastnosti všetkých lokalít na základe ich veľkosti, možného využitia, umiestnenia (vzhľadom k európskej štvrti, školám, škôlkam a oblastiam, v ktorých žije najviac zamestnancov), prístupnosti, načasovania výstavby, environmentálnych a právnych aspektov a ceny.

Na základe výsledkov hodnotení poverilo kolégium komisárov v októbri 2009 svojho podpredsedu Siima Kallasa, aby oficiálne začal rokovania s regiónom hlavného mesta Brusel o lokalite Delta s cieľom predložiť konečný návrh na jeho možné schválenie v roku 2010. Mojim cieľom je pokračovať v tomto mandáte.

Vzťahy s orgánmi členských štátov a inými inštitúciami EÚ

Komisia kladie veľký dôraz na udržiavanie kvalitného dialógu so zainteresovanými stranami, predovšetkým s orgánmi v Belgicku (federálnymi, regionálnymi a miestnymi), v Luxembursku a s ďalšími inštitúciami. Vzťahy s belgickými orgánmi budú pokračovať najmä prostredníctvom pracovnej skupiny „Európa – Brusel“. V súvislosti s ostatnými inštitúciami bude Komisia aj naďalej podporovať užšiu a lepšiu medzinštitucionálnu spoluprácu.  

Situácia v Luxemburgu

Hlavným sídlom pre kancelárske priestory Komisie v Luxemburgu je oblasť Plateau de Kirchberg. Hlavným bodom stratégie v oblasti nehnuteľností v Luxemburgu je výmena súčasnej budovy Jean Monnet.

Ďalším cieľom je vybudovanie druhej lokality v Gasperichu (južne od Luxemburgu).

Európska štvrť - Brusel

Nové urbanistické riešenie Európskej štvrte


Orgány regiónu hlavného mesta Brusel v úzkom partnerstve s Európskou komisiou a mestom Brusel vyhlásili v roku 2008 významnú súťaž zameranú na nové urbanistické riešenie európskej štvrte. Do oblasti, ktorej sa súťaž týka, patrí zóna v okolí rue de la Loi medzi kruhovým objazdom Schuman a chaussée d’Etterbeek.

V roku 2009 bol spomedzi 35 prihlásených projektov vybratý víťaz. Stal sa ním medzinárodný, medziodborový tím, ktorého členmi sú Christian de Portzamparc z Francúzska, Jacques Wirtz z Belgicka, spoločnosť Coteba Belgium a OVE ARUP zo Spojeného kráľovstva.

Cieľom tejto súťaže bolo vypracovanie urbanistického riešenia so silnou symbolickou hodnotou, ktoré bude zahŕňať príjemné verejné priestranstvá s dôrazom na pešiu zónu a využívanie verejnej dopravy, ako aj budovy vysokej environmentálnej kvality a architektonického významu.

Projekt je v súlade s cieľmi vymedzenými v nedávnom hlavnom pláne pre európsku štvrť. Jeho zámerom je pretvorenie zóny na ekologickú oblasť, v ktorej sa zlúči najdôležitejšie európske a medzinárodné administratívne sídlo v regióne s rôznorodými obytnými blokmi, ako aj priestormi na kultúrne a voľnočasové vyžitie. Projekt tiež rieši požiadavku regionálnych orgánov a Európskej komisie prepolohovať budovy Komisie tak, aby sídlili na oboch stranách rue de la Loi, a tým zároveň podporiť významnú funkčnú a sociálnu rozmanitosť.

Účelom tohto ambiciózneho projektu je racionalizácia a sústredenie útvarov Komisie pozdĺž rue de la Loi. V dôsledku projektu by sa rozloha kancelárskych priestorov Komisie v tejto oblasti zvýšila o približne 230 000 m² (zo 170 000 m² na 400 000 m²), t. j. o rozlohu priestorov, ktoré Komisia zanechá v priľahlých oblastiach.

Posledná aktualizácia: 02/10/2013 |  Na začiatok