Odkazy

Generálny sekretariát

Európska iniciatíva občanov

Úrad pre infraštruktúru a logistiku - Brusel

Úrad pre infraštruktúru a logistiku - Luxemburg

Dobrovoľný register lobistických skupín

Kontakt na hovorcov a mediálny servis Európskej komisie

Virtuálne tlačové oddelenie Európskej únie

Kódex dobrého administratívneho správania

Voľný prístup k dokumentom

Verejná správa Komisie

Internetová stránka európskych škôl

Inštitucionálne záležitosti

 

Medziinštitucionálne orgány

Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie
Vydáva publikácie EÚ

Európsky úrad pre výber pracovníkov
Zabezpečuje výber a nábor zamestnancov pre inštitúcie a iné orgány EÚ

Európska škola verejnej správy    
Základná odborná príprava pre zamestnancov EÚ

Poradné orgány

Európsky hospodársky a sociálny výbor
Zastupuje občiansku spoločnosť, zamestnávateľov a zamestnancov

Výbor regiónov
Zastupuje regionálne a miestne orgány

Webové stránky inštitúcií EÚ

Európska rada
Určuje všeobecné politické smerovanie a priority Európskej únie

Európsky parlament
Poslancov Európskeho parlamentu volia občania EÚ v priamych voľbách každých päť rokov

Rada Európskej únie
Ministri vlád členských štátov organizujú stretnutia, na ktorých preberajú návrhy právnych predpisov a v súčinnosti s Európskym parlamentom ich schvaľujú

Európska komisia
Menovaní komisári a zamestnanci verejnej správy EÚ navrhujú legislatívu EÚ a dohliadajú na jej správne uplatňovanie v celej Únii. Komisia zastupuje záujmy EÚ ako celku.

Súdny dvor Európskej únie
Judikatúra o uplatňovaní právnych predpisov EÚ


Európsky dvor audítorov
Kontroluje financovanie činností EÚ

Európska centrálna banka
Zodpovedá za európsku menovú politiku

Európsky ombudsman
Prešetruje sťažnosti týkajúce sa nesprávneho úradného postupu inštitúcií a orgánov EÚ

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov
Dohliada na ochranu údajov v inštitúciách a orgánoch EÚ a poskytuje poradenstvo v oblasti právnych predpisov o ochrane údajov

 

Posledná aktualizácia: 22/10/2014 |  Na začiatok