Mandát

Portfólio medziinštitucionálnych vzťahov je kľúčové z hľadiska zabezpečenia efektívnej spolupráce medzi európskymi inštitúciami v záujme európskych občanov a na zaistenie hladkého chodu samotnej Komisie, ktorá zamestnáva okolo 30 000 pracovníkov.

Vďaka Lisabonskej zmluve môže EÚ stavať na nových základoch, ktoré jej umožňujú poskytovať verejnosti transparentné a zrozumiteľné informácie o svojich rozhodnutiach. Zmluva zároveň posilňuje spoluprácu európskych inštitúcií a zabezpečuje EÚ silnejší hlas vo svete.

Jednou z mojich úloh je dosiahnuť konsenzus európskych inštitúcií v hlavných politických otázkach, ktorý je nemožný bez skutočnej kultúry spolupráce a hladkého fungovania internej komunikácie medzi všetkými zainteresovanými inštitúciami. Spolu so svojim tímom úzko spolupracujeme s Európskym parlamentom, Radou, Výborom regiónov, Hospodárskym a sociálnym výborom, Európskym ombudsmanom a národnými parlamentmi.

Chcem v Komisii vytvoriť moderné, dynamické, profesionálne a motivujúce pracovné prostredie, v ktorom je možné dosahovať výborné výsledky. Komisia musí prilákať, formovať a udržať vo svojich radoch vysokokvalifikovaných a motivovaných pracovníkov, aby bola schopná napĺňať svoje politické ciele využitím správnych zdrojov na správnom mieste a v správnom čase.

Posledná aktualizácia: 22/04/2013 |  Na začiatok