Navigacijska pot

Voda in morsko okolje

Čista voda je neprecenljiv vir, ki ga ne smemo jemati kot nekaj samoumevnega. Dostopnost čiste vode je življenjskega pomena. Človek s svojimi dejavnostmi izjemno vpliva na kakovost in količino vode, zato je EU sprejela številne zakonodajne ukrepe, da bi v Evropi zagotovila visoko kakovost in čistost pitne vode, kopalnih voda, površinskih vod in podtalnice. Z njimi omejuje tudi onesnaževanje s komunalnimi odpadnimi vodami, nitrati iz poljedelstva in nevarnimi kemikalijami. Pri uresničevanju teh ciljev je ključna okvirna direktiva o vodah iz leta 2000, ki jo države članice zdaj postopoma uveljavljajo. Direktiva uvaja celovit pristop pri upravljanju voda v celotnem povodju in zahteva mednarodno sodelovanje v skupnih vodah. Leta 2007 je bila sprejeta tudi direktiva o oceni in obvladovanju poplavne ogroženosti. Zlasti zaradi podnebnih sprememb pa postajajo čedalje pomembnejše vprašanje tudi suše in pomanjkanje vode.

Evropska komisija je leta 2012 sprejela načrt za varovanje evropskih vodnih virov. Ta nova strategija o rabi vodnih virov določa program ukrepov EU za prihodnja leta. Cilj načrta je trajnostna raba vode v EU, ki bo zagotovila vodo dobre kakovosti za potrebe ljudi, gospodarske dejavnosti in okolje.

Načrt za varovanje vodnih virov ima podporo v evropskem partnerstvu za inovacije v zvezi z vodo, ki je bilo vzpostavljeno maja 2012. Cilj partnerstva je pospešiti inovacije, ki prispevajo k reševanju družbenih izzivov, krepijo evropsko konkurenčnost ter ustvarjajo nova delovna mesta in gospodarsko rast.

Morski ekosistemi niso le pomemben vir biotske raznovrstnosti, ampak so od njih odvisni gospodarska blaginja številnih obalnih regij in na milijone delovnih mest. Morja in oceani so življenjskega pomena za naše zdravje in gospodarstvo ter vse pomembnejši vir obnovljivih energij. Toda krhkemu ravnotežju morskega okolja pretijo onesnaženje, prelov, podnebne spremembe in druge grožnje. Evropska unija je odločena, da bo do leta 2020 poskrbela za zdravo morsko okolje v vseh evropskih morjih. Tako se je zavezala s sprejetjem okvirne direktive o morski strategiji leta 2008.

Povezave na spletno stran Direktorata za okolje: