Navigacijska pot

Odpadki in naravni viri

Čeprav se je zaradi zakonodaje EU ravnanje z odpadki v Evropi v zadnjih tridesetih letih bistveno izboljšalo, se skupna količina odpadkov še vedno povečuje skoraj tako hitro kot gospodarska rast. Ravnanje z odpadki tako ostaja izziv, saj zapravljamo vire, ko jih ob koncu uporabe spremenimo v odpadke. Raba virov je že trideset let pomembno vprašanje v razpravah o evropski okoljski politiki. Negospodarna raba virov ogroža nosilnost planeta in ekosistemske storitve, na katerih temeljita gospodarska blaginja in rast.

Sedanji izziv je, kako olajšati in spodbujati gospodarsko rast ter hkrati preprečiti, da bi se stanje okolja poslabšalo. Postati moramo družba, ki gospodarno ravna z viri ter ustvari čim manj odpadkov, ustvarjene odpadke pa obravnava kot vire. Iz linearnega gospodarstva, v katerem se črpa, proizvede, uporabi in zavrže, moramo preiti v bolj krožno gospodarstvo, v katerem bomo predelovali, ponovno uporabljali in reciklirali.

Zato je Evropska komisija julija 2014 sprejela sveženj ukrepov za krožno gospodarstvo, ki vključuje sporočilo „Na poti h krožnemu gospodarstvu: Program za Evropo brez odpadkov“ ter zakonodajni predlog o pregledu ciljev za recikliranje in drugih ciljev, povezanih z odpadki, v EU. Med glavnimi elementi predloga so:

  • do leta 2030 povečanje ponovne uporabe in recikliranja komunalnih odpadkov na 70 % ter odpadne embalaže na 80 %,
  • do leta 2025 odprava odlaganja odpadkov, ki jih je možno reciklirati, na odlagališčih in zmanjšanje živilskih odpadkov za 30 %,
  • uvedba sistema zgodnjega opozarjanja ter izboljšanje sledljivosti nevarnih odpadkov.

Preoblikovanje Evrope v bolj krožno gospodarstvo pa ne prinaša le obveznosti za države članice, ampak je tudi pomemben korak k povečanju konkurenčnosti Evrope in izboljšanju kakovosti naših življenj. Spodbujanje recikliranja namreč posledično preprečuje izgubo dragocenih redkih virov in lahko povzroči povečanje BDP. Prispeva k razvoju novih poslovnih modelov, ki bodo zagotovili ustvarjanje novih delovnih mest. Poleg tega pa nam pomaga napredovati pri uresničevanju našega splošnega cilja: zmanjšati negativne posledice nepremišljene uporabe naravnih virov, vse od podnebnih sprememb pa do prekomerne izkoriščenosti virov, kar vključuje zmanjševanje emisij toplogrednih plinov ter onesnaženosti zraka, tal in vode.

Če želimo upoštevati potrebe okolja in gospodarstva, je pot jasna: manj odpadkov, več in boljše recikliranje ter bolj trajnostna raba naravnih virov.

Povezave na spletno stran Direktorata za okolje: