Navigacijska pot

Odpadki in naravni viri

Čeprav se je zaradi zakonodaje EU ravnanje z odpadki v zadnjih tridesetih letih bistveno izboljšalo, se skupna količina odpadkov povečuje skoraj tako hitro kot gospodarska rast. Ravnanje z odpadki tako ostaja izziv, saj zapravljamo vire, ko jih ob koncu uporabe spremenimo v odpadke. Raba virov je že trideset let pomembno vprašanje v razpravah o evropski okoljski politiki. Negospodarna raba virov ogroža nosilnost planeta in ekosistemske storitve, na katerih temeljita gospodarska blaginja in rast.

Sedanji izziv je, kako omogočiti gospodarsko rast in hkrati preprečiti, da bi se stanje okolja poslabšalo. Postati moramo družba, ki gospodarno ravna z viri, ustvari čim manj odpadkov in jih čim več reciklira. Tako bomo uresničili splošni cilj: zmanjšati negativne posledice nepremišljene uporabe naravnih virov, denimo podnebne spremembe in prekomerno izkoriščanje virov.

Komisija je za dosego teh ciljev predlagala dve dolgoročni strategiji: strategijo za preprečevanje in recikliranje odpadkov ter strategijo za trajnostno rabo naravnih virov. Obe se že izvajata.

Strategiji sta tesno povezani: rabljeni viri postanejo odpadki, ki pa še vedno vsebujejo surovine in energijo in jih zato lahko recikliramo v nove vire. Pravzaprav je kopičenje odpadkov znak neučinkovite rabe virov, zato so politike ravnanja z odpadki tako pomembne za uveljavitev gospodarne rabe virov.

Strategija ravnanja z odpadki je uvedla pripravo nacionalnih programov preprečevanja odpadkov, utrdila trg za dejavnosti recikliranja ter poenostavila in posodobila zakonodajo EU o odpadkih, zlasti okvirno direktivo o odpadkih. Uveljavila je koncept življenjskega cikla izdelkov, ki si prizadeva za ekološkost izdelka v njegovem celotnem življenjskem ciklu, od proizvodnje in uporabe do odpadka.

Strategija rabe virov je začrtala novo pot. Poudarja znanje, razvoj orodij za spremljanje in strateške pristope v posebnih gospodarskih sektorjih ter na nacionalni in mednarodni ravni v zvezi s preprečevanjem negospodarne rabe virov.

Če želimo upoštevati potrebe okolja in gospodarstva, je pot jasna: manj odpadkov, več recikliranja in bolj trajnostna raba naravnih virov.

Odpadki in naravni viri – povezava na spletno stran Direktorata za okolje