Navigacijska pot

Narava in biotska raznovrstnost

Pojem biotska raznovrstnost pomeni medsebojno prepletenost in odvisnost vseh živih bitij. Upadanje biotske raznovrstnosti še nikoli ni bilo tako močno in lahko se zgodi, da bodo živi sistemi na našem planetu nepopravljivo poškodovani.

Evropska unija je glede tega zavzela odločno stališče. Voditelji EU so se zavezali, da bomo v Evropi do leta 2010 zaustavili upadanje biotske raznovrstnosti. Cilja nismo dosegli, saj vrste in ekosistemi še vedno propadajo. Potrebna je nova politična pobuda, ki bo omogočila učinkovite ukrepe in ohranitev biotske raznovrstnosti. 

Leta 2010, v mednarodnem letu biotske raznovrstnosti, bo Evropska unija sprejela novo strategijo in cilje. Svoje stališče bo zagovarjala v razpravah o globalni strategiji po letu 2010, in sicer v okviru Konvencije ZN o biotski raznovrstnosti, ki jo je podpisala tudi EU.

Konvencija ZN je pozvala k vzpostavitvi svetovnega omrežja, ki bi učinkovito zaščitilo biotsko raznovrstnost. V Evropski uniji je tako nastala Natura 2000, največje ekološko omrežje varovanih območij na svetu, katerega skupna površina znaša približno 18 % ozemlja EU in se stalno veča. Posebnost pristopa EU je, da na teh območjih dovoljuje trajnosten družbeno-gospodarski razvoj, ki pa mora biti nadzorovan.

V Evropski uniji lahko zaustavimo upadanje biotske raznovrstnosti, vendar samo z učinkovitim izvajanjem direktiv EU o ptičih in habitatih ter drugih politik, strategij in zakonodaje, ki jih je v zvezi z biotsko raznovrstnostjo sprejela EU.

Akcijski načrt EU obsega deset prednostnih točk ukrepanja, med njimi biotsko raznovrstnost v EU in v svetu, podnebne spremembe in širitev baze znanja. Za uspešnost načrta je potrebno tesno sodelovanje institucij EU, nacionalnih organov in civilne družbe.

Biotska raznovrstnost in narava – povezava na spletno stran Direktorata za okolje
Mednarodno leto biotske raznovrstnosti 2010