Navigacijska pot

LIFE+

Pred dejanskim izvajanjem politike v praksi je izjemno pomembno preizkusiti nove pristope in pokazati, kako se lahko različne rešitve uspešno uporabijo v različnih okoliščinah. Prav zato je program LIFE tako pomemben. Ta finančni instrument EU je od leta 1992 prispeval približno 2 milijardi EUR za več kot 3100 projektov, ki so okoljski politiki EU dali potrebne smernice.

Sedanji program LIFE+ (2007–2013) nadaljuje začeto delo in ima odobrenih 1,7 milijarde EUR za projekte v zvezi z ohranjanjem narave, okoljskimi tehnologijami in informacijskimi kampanjami o okoljskih vprašanjih.

Program ima tri osnovne sklope:

  • LIFE+ Narava in biotska raznovrstnost podpira projekte v zvezi z izvajanjem direktiv o ptičih in habitatih ter ohranjanjem biotske raznovrstnosti;
  • LIFE+ Okoljska zakonodaja in upravljanje podpira razvoj inovativnih političnih predlogov, tehnologij, metod in instrumentov ter spremljanje obremenitev našega okolja (vključno z dolgoročnim spremljanjem stanja gozdov in interakcije okoljskih vplivov);
  • LIFE+ Obveščanje in sporočanje sofinancira projekte v zvezi z informativnimi kampanjami o varstvu okolja in narave ter ohranjanju biotske raznovrstnosti in projekte v zvezi s preprečevanjem gozdnih požarov (ozaveščanje, posebno usposabljanje).

Podatki, pridobljeni s sredstvi programa LIFE, so neprecenljiv vir za vse, ki pripravljajo okoljsko politiko. Spletna stran programa LIFE vsebuje izčrpne informacije o vseh vidikih programa, številne naslove publikacij in podatkovno zbirko projektov LIFE.

Vsako leto maja pa na spletni strani objavijo tudi javni razpis programa LIFE za oddajo ponudb.

Možnosti financiranja – povezava na spletno stran Direktorata za okolje
Program LIFE
Financiranje: LIFE+, razpisi 2010
Program LIFE: publikacije
Projekti LIFE: podatkovna zbirka