Navigacijska pot

Kemikalije

Ljudje in okolje bodo vedno izpostavljeni umetnim ali sintetičnim kemikalijam, saj so del našega vsakdanjega življenja ter pripomorejo k našemu udobju in uspešnemu delovanju gospodarstva. Večina kemikalij samo po sebi ni strupena, vendar ima lahko stalna izpostavljenost nekaterim kemikalijam zelo škodljive posledice, denimo za imunski, endokrini, živčni in reproduktivni sistem ljudi in živali in za ekosisteme. Četudi učinke kemikalij do neke mere že poznamo, vsega danes še ne vemo.

Evropska unija je s sprejetjem uredbe o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) temeljito spremenila svojo politiko o kemikalijah, s katero bo dopolnila pomanjkljivo znanje o več kot 30 000 kemikalijah, ki jih vsak dan uporabljamo v EU. 

Sistem REACH se je sicer dobro uveljavil, vendar bi bilo mogoče izvajanje in razlago uredbe še izboljšati, denimo z zagotavljanjem zadostnih informacij o kemikalijah, uporabo informacij za ustrezno ocenjevanje tveganj, ki jih kemikalije predstavljajo na trgu EU, in izvajanjem ustreznih ukrepov za obvladovanje tveganja na podlagi ocene (izvedbo bi bodisi prepustili samim podjetjem ali pa jo vključili v zakonodajo).

Uredba REACH in uredba o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi bosta omogočili uspešno sprejetje ustrezne okoljske zakonodaje za večino kemikalij. Učinkovito izvajanje uredbe REACH bo zelo pomembno tudi za uspešno uveljavitev drugih instrumentov, kot sta okvirna direktiva o vodah in direktiva o industrijskih emisijah.

V prihodnjih letih bo Komisija sprejela potrebne ukrepe za izpopolnitev upravljanja kemikalij v obdobju 2020–2030. Evropska unija je že dosegla dogovor, da bo v okviru 7. okoljskega akcijskega programa do leta 2020 vzpostavila celovit pristop za čim večje zmanjšanje izpostavljenosti nevarnim kemikalijam, vključno s kemikalijami v izdelkih. Akcijski program tudi zahteva, da se Komisija bolj posveti vprašanjem v zvezi z nanomateriali, mešanicami kemikalij in endokrinimi motilci ter pripravi strategijo za nestrupeno okolje.

Kemikalije – povezava na spletno stran Direktorata za okolje