This site has been archived on (2014/11/18)
18/11/14

Sökväg

Left navigation

Additional tools

Mål för mandatperioden, januari 2010

Europeiska unionen står för inför många viktiga frågor – frågor som jag kommer att arbeta hårt för att hitta en lösning på under min tid som EU-kommissionär. Som ansvarig för inrikes frågor kommer jag främst att rikta in mig på två områden: Migration och säkerhet. När mitt mandat går ut år 2014 hoppas jag ha uppnått följande:

Ett gemensamt europeiskt system för asyl och migration, som grundar sig på solidaritet och respekt för de grundläggande rättigheterna och där vi behandlar människor med värdighet och anständighet. Jag kommer därför att arbeta för:

  • Ett Europa som ger ett konsekvent skydd till dem som behöver det, samtidigt som det visar solidaritet mellan EU:s medlemsstater.
  • En konsekvent kontroll av de yttre gränserna för att ta sig an människohandel och irreguljär migration.
  • Fler lagliga sätt att komma till Europa som gör det enklare för människor från länder utanför EU att komma hit för att arbeta.
  • Ett gemensamt förhållningssätt till migration genom ett nära samarbete med länder utanför EU, för att hantera migrationsflöden och uppmärksamma de grundläggande orsakerna till migration – som fattigdom, konflikt eller brist på demokrati.
  • En större frihet, under vissa villkor, vad gäller visum och visumlättnader för att betona att fri rörlighet och öppenhet tillhör EU:s grundläggande värderingar.

Ett säkert Europa där vi tillsammans tar itu med de hot som organiserad brottslighet och terrorism utgör och där vi snabbt kan reagera på de kriser som kan uppstå. Jag kommer därför att arbeta för:

  • Ett effektivt samarbete mellan medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter och EU-organ som Europol, Eurojust och Frontex för att öka EU:s kapacitet att bekämpa organiserad brottslighet och terrorism.
  • En harmoniserad politik för hur brott ska definieras, liksom för påföljder för allvarliga gränsöverskridande brott.
  • Att ta fram en inre säkerhetsstrategi som ger EU bättre verktyg för att hantera hot som riktas mot säkerheten i Europa.
  • Utformning av en politik som grundas på solidaritetsklausulen och en effektiv krishantering som gör det möjligt för oss att begränsa skadorna och hjälpa våra medborgare, oavsett om det gäller naturkatastrofer eller kriser orsakade av människan.
  • Stark respekt för privatlivet, personlig integritet och skydd för personuppgifter för att garantera att alla åtgärder – inklusive insamling och utbyte av uppgifter – i kampen mot organiserad brottslighet och terrorism är proportionerliga och berättigade.

Genomgripande för allt mitt arbete är att jag vill utveckla den yttre dimensionen i EU:s inrikespolitiska frågor för att på så sätt öka EU:s kapacitet att vara en stark global aktör.

Jag grundar mitt arbete på öppenhet, insyn och solidaritet och jag kommer att ha ett nära samarbete med rådet, Europaparlamentet och de nationella parlamenten samt det civila samhället. Jag är övertygad om att ett genomtänkt beslutsfattande måste grundas på dialog, transparens och tillgänglighet och jag kommer att göra mitt yttersta för att dessa ord ska vägleda arbetet under hela min mandatperiod som EU-kommissionär med ansvar för inrikes frågor.

Vägledande dokument: Stockholmsprogrammet - Ett öppet och säkert Europa i medborgarnas tjänst och för deras skydd och Handlingsplanen för att genomföra Stockholmsprogrammet .