Οι δηλώσεις συμφερόντων των Επιτρόπων

Η δήλωση αυτή περιλαμβάνει όλα τα συμφέροντα των μελών της Επιτροπής που πρέπει να δηλώνονται σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας τους. Ως εκ τούτου, περιλαμβάνει πληροφορίες για τις παρελθούσες και τρέχουσες εξωτερικές δραστηριότητες,τα οικονομικά συμφέροντα και περιουσιακά στοιχεία, καθώς και για τις δραστηριότητες του/της συζύγου. Η δήλωση πρέπει να συμπληρώνεται από το μέλος της Επιτροπής πριν από την ανάληψη των καθηκόντων του και να αναθεωρείται κατά τη διάρκεια της θητείας του εφόσον μεταβληθούν οι σχετικές πληροφορίες.


Τα ακόλουθα κείμενα είναι σε μορφή pdf. Για να τα δείτε στην οθόνη σας χρειάζεστε το Adobe Acrobat Reader.

Αρχή σελίδας