Sti

1

Meddelelse

Mekanismen for bæredygtig udvikling (Clean Development Mechanism CDM): Spørgsmål og svar vedrørende yderligere restriktioner i anvendelsen af kreditter fra industrigasprojekter som led i E

Mekanismen for bæredygtig udvikling (Clean Development Mechanism CDM): Spørgsmål og svar vedrørende yderligere restriktioner i anvendelsen af kreditter fra industrigasprojekter som led i EU ETS (EU's emissionshandelsordning) i tiden efter 2012

MEMO/10/391 Vælg oversættelse af det forrige link 

Hvad er tidsrammen for forslaget?

Kommissionen er i færd med at udarbejde en konsekvensanalyse til brug for Udvalget for Klimaændringer som led i dettes forberedelse af et forslag forud for mødet i Cancún. Det skal understreges, at vedtagelse af sådanne restriktioner skal underkastes tre måneders kontrol i Europa-Parlamentet i overensstemmelse med den i direktivet omhandlede forskriftsprocedure.

Hvad med tilbagemelding fra interessenterne?

Høring af interesseparterne er et vigtigt led i forberedelsen og vedtagelsen af en foranstaltning.

Siden klima- og energipakkens ikrafttræden har et stort antal interessenter givet deres synspunkter til kende over for Kommissionen. Yderligere synspunkter, der fremføres under forberedelsen af forslaget, vil også blive taget i betragtning, da medlemsstaterne utvivlsomt vil tage dem op i forbindelse med drøftelsen af forslaget i Udvalget for Klimaændringer senere i år.

Hvilke kredittyper overvejes i forbindelse med forslaget?

Alle former for industrigasprojekter tages i betragtning i den konsekvensanalyse, Kommissionen er i færd med at udarbejde. Forslaget kommer til at omfatte internationale kreditter, der genereres gennem Kyotoprotokollens projektbaserede mekanismer.

Hvilken form for restriktioner vil der blive tale om?

I den omtalte konsekvensanalyse tages forskellige former for restriktioner i betragtning, bl.a. fuldstændige anvendelsesrestriktioner som dem, der nu gælder i EU ETS for projekter for nukleare anlæg og projekter i tilknytning til arealanvendelse, ændringer i arealanvendelse og skovbrug (LULUCF), og anvendelsesrestriktioner baseret på en multiplikatortilgang.

Hvornår vil restriktionerne gælde?

Der er fra flere sider fremsat ønske om, at restriktionerne ikke kommer til at gælde kreditter, som er udstedt af bestyrelsen inden vedtagelsen af forslaget, da de hermed får "tilbagevirkende kraft". Her skal det imidlertid fastslås, at der ifølge EU ETS-direktivet (2009/29/EF) kan træffes foranstaltninger til "begrænsning af anvendelsen" i EU ETS af kreditter fra bestemte projekttyper. Udstedelsen af kreditter forvaltes af bestyrelsen for CDM.

I EU ETS er der allerede indført fuldstændige anvendelsesrestriktioner for projekter vedrørende nukleare anlæg og LULUCF. Under EU ETS har det altid stået medlemsstaterne frit for at indføre sådanne anvendelsesrestriktioner på ensidig basis. Med anvendelsen af direktivets artikel 11a, stk. 9, er der blot tale om en harmonisering af denne fremgangsmåde.

Efter direktivet kan anvendelsesrestriktioner træde i kraft fra den 1. januar 2013. For at give kreditindehaverne tilstrækkelig tid fastsætter direktivet en bekendtgørelsesfrist for anvendelse af en restriktion (fra 6 måneder til 3 år fra tidspunktet for den formelle vedtagelse).

Seneste opdatering: 21/03/2014 | Til toppen