Aktuell information finns på Europaparlamentets webbplats:

Gå till Europaparlamentets sidaGå in på webbplatsen ändå

Denna webbplats arkiverades den (24/07/2012)
24/07/2012

Sökväg

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text

MEDBESLUTANDE eller det ordinarie lagstiftningsförfarandet

På denna webbplats hittar du information om medbeslutandeförfarandet, eller det ordinarie lagstiftningsförfarandet som det också kallas sedan Lissabonfördraget trädde i kraft [artikel 294 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget)]. Dessutom förklaras de tre EU-institutionernas olika roller (Europaparlamentet, rådet och EU-kommissionen).

Här finns sidor med information om själva förfarandet (med hänvisningar till fördraget, relevant rättslig grund pdf - 102 KB [102 KB] English (en) , en praktisk vägledning kallad Medbeslutande steg för steg English (en) français (fr) ) och om all lagstiftning som håller på att beredas eller som har antagits.

Dessutom hittar du länkar till de lagstiftande organens webbplatser, där det finns kompletterande information (Europaparlamentet och rådet). Kontakta relevant institution för mer information.

Maroš ŠEFČOVIČ

Maroš Šefčovič
Vice ordförande och kommissionär med ansvar för kontakter mellan institutionerna och administration.

Lissabonfördraget medför att det lagstiftningsförfarande där parlamentet, rådet och kommissionen agerar tillsammans blir det normala sättet att fatta beslut. Genom institutionernas partnerskap uttrycks EU:s, medlemsländernas och allmänhetens gemensamma intressen på ett unikt och påtagligt sätt, och vi får den lagstiftning som framtidens utmaningar kräver.

Till början