Επικαιροποιημένες πληροφορίες διατίθενται στον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου:

Δείτε τις επικαιροποιημένες πληροφορίεςΌμως, μπορείτε να επισκεφθείτε τον ιστότοπο

Ο δικτυακός τόπος αρχειοθετήθηκε στις (24/07/2012)
24/07/2012

Διαδρομή πλοήγησης

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text

ΣΥΝΑΠΟΦΑΣΗ: η "συνήθης νομοθετική διαδικασία"

Ο δικτυακός αυτός τόπος παρέχει πληροφορίες για τη διαδικασία συναπόφασης ή τη "συνήθη νομοθετική διαδικασία", όπως είναι γνωστή μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας (άρθρο 294 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Περιγράφει, επίσης, τον ρόλο που διαδραματίζουν σ΄αυτή τη διαδικασία καθένα από τα τρία θεσμικά όργανα (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Συμβούλιο και Επιτροπή).

Στον δικτυακό αυτό τόπο μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για την ίδια τη διαδικασία (μεταξύ άλλων, αναφορές στη Συνθήκη, τις σχετικές νομικές βάσεις pdf - 102 KB [102 KB] English (en) , πρακτικό οδηγό με τίτλο "η διαδικασία συναπόφασης βήμα προς βήμα English (en) français (fr) "), και για όλες τις νομοθετικές πράξεις που εξετάζονται στα διάφορα στάδια της διαδικασίας ή που έχουν εκδοθεί.

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, παρέχονται επίσης σύνδεσμοι πρόσβασης στους δικτυακούς τόπους των συννομοθετών (του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου). Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στις αρμόδιες υπηρεσίες επικοινωνίας.

Μάρος Σέφτσοβιτς

Μάρος Σέφτσοβιτς
Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, επίτροπος Διοργανικών Σχέσεων και Διοίκησης.

"Βάσει της Συνθήκης της Λισαβόνας, η συνήθης νομοθετική διαδικασία στην οποία συμμετέχουν το Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή αποτελεί πλέον τον πάγιο τρόπο λήψης αποφάσεων. Μέσω της συνεργασίας αυτής μεταξύ των θεσμικών οργάνων, τα κοινά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κρατών μελών και των πολιτών της εκφράζονται με ενιαίο και σαφή τρόπο, δημιουργώντας έτσι το νομοθετικό πλαίσιο που είναι αναγκαίο για την αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων."

Αρχή σελίδας