Europeiska Kommissionen > ERN > Tidsfrister > Slovenien

Senaste uppdatering: 08-05-2009
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Tidsfrister - Slovenien

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Olika typer av frister som används i processrättsliga sammanhang i civilmål, t.ex. processrättsliga frister, preskriptionstider eller preklusionstider, tidsfrister satta i förväg och liknande. 1.
2. Förteckning över dagar som inte anses som arbetsdagar enligt rådets förordning (EEG, Euratom) nr 1182/71 av den 3 juni 1971. 2.
3. Vilka är de tillämpliga allmänna bestämmelserna angående tidsfrister för civilprocessen? Ange lagstiftningskälla. 3.
4. Om en handling eller en formalitet måste verkställas inom en bestämd tidsfrist, när infaller då starttidpunkten för tidsfristen? (T.ex. dag för handlingen, händelsen, beslutet eller dag för delgivning och/eller meddelande från vilken tidsfristen löper) 4.
4.a) Kan starttidpunkten för tidsfristen påverkas av hur handlingarna sänds eller delges (personlig delgivning genom delgivningsman eller delgivning per post)? 4.a)
5. När börjar tidsfristen löpa? 5.
5.a) Om tidsfristen fastställs i dagar, räknas även dagen för den handling eller händelse, det beslut eller den dag för delgivning och/eller meddelande som ligger till grund för tidsfristen? Är starttidpunkten för en tidsfrist på något sätt beroende av den mottagande partens bekräftelse av delgivningen? I så fall hur? 5.a)
5.b) Om tidsfristen fastställs i dagar, gäller kalenderdagar eller bara arbetsdagar? Om en person delges ett dokument den 4 april 2005 och måste svara inom 14 dagar efter mottagandet, innebär detta att svaret måste inkomma
 1. måndagen den 18 april (kalenderdagar) eller
 2. fredagen den 22 april (arbetsdagar)?
 5.b)
5.c) Vad gäller om tidsfristen fastställs i månader eller år? 5.c)
5.d) När slutar sådana frister? 5.d)
6. Om en tidsfrist löper ut på en lördag, söndag, helgdag eller arbetsfri dag, förlängs då fristen till nästkommande arbetsdag? Förlängs tidsfristen också om tidsfristen i fråga rör en händelse i framtiden? 6.
7. Om en anhållan riktas till ett behörigt organ med säte i medlemslandets huvudområde (för medlemsstater som har geografiskt avskilda områden), förlängs tidsfristen för de personer som lever eller bor i ett sådant område eller i utlandet? 7.
8. Om en anhållan i stället riktar sig till ett behörigt organ med säte i ett av de geografiskt avskilda områdena, förlängs tidsfristen för de som inte bor i det området, eller som bor i utlandet? 8.
9. Finns det några särskilda omständigheter för tidsfrister för överklagande/rättsmedel i vissa typer av civilrättsliga ärenden? 9.
10. Får domstolen, av brådskande eller andra skäl, förkorta tidsfristen för inställelse vid domstol eller fastställa en särskild tidpunkt för inställelse? Finns det möjlighet till förlängning av tidsfristerna? 10.
11. Om en handling är avsedd för en part som är bosatt på en ort där invånarna har rätt till förlängd tidsfrist överlämnas till den parten på en annan ort, där någon sådan rätt inte finns, förlorar parten då rätten till förlängd tidsfrist? 11.
12. Vilka påföljder tillämpas om tidsfristerna inte respekteras? 12.
13. Om tidsfristen löper ut, vilka rättsmedel finns till förfogande för de parter som överskridit tidsfristen? 13.

 

1. Olika typer av frister som används i processrättsliga sammanhang i civilmål, t.ex. processrättsliga frister, preskriptionstider eller preklusionstider, tidsfrister satta i förväg och liknande.

Enligt slovensk processrätt är en frist en tidsperiod som begränsas av två tidpunkter - början och slutet av fristen - och under vilken det är möjligt att verkställa en given processhandling, eller i undantagsfall den tid då processhandlingen inte kan genomföras.

I slovensk rätt finns olika typer av frister:

 • Materiell rätt och processrätt: Frister i materiell rätt fastställs i bestämmelserna om hur man åberopar sina rättigheter och delas upp i dels preklusionsfrister, som innebär att en rättighet upphör enligt själva lagen, dels preskriptionsfrister, som innebär att en rättighet inte längre kan åberopas enbart på grundval av att en part gör en invändning. Processrättsliga frister fastställs för verkställande av processhandlingar;
 • Lagstadgade frister och domstolsfrister: Lagstadgade frister och deras varaktighet fastställs i lagen och domstolsfrister fastställs av domstolen beroende på målets faktiska omständigheter;
 • Med eller utan möjlighet till förlängning: Endast domstolsfrister kan förlängas, inte lagstadgade frister;
 • Subjektiva och objektiva tidsfrister: Subjektiva frister börjar löpa när den berörda personen har underrättats om en viss händelse eller har fått möjlighet att verkställa en processhandling. Objektiva frister börjar löpa när vissa objektiva omständigheter inträffat;
 • Processrättsliga frister och behandlingsperioder: I slutet av en processrättslig frist är det inte längre möjligt att verkställa en processhandling. En försening av behandlingsperioden får emellertid inte några direkta lagstadgade följder.

2. Förteckning över dagar som inte anses som arbetsdagar enligt rådets förordning (EEG, Euratom) nr 1182/71 av den 3 juni 1971.

Enligt förordning nr 1182/71 räknas alla dagar som arbetsdagar utom helgdagar, söndagar och lördagar. I Sloveniens lag om helgdagar och arbetsfria dagar i republiken Slovenien [1]:

Till börjanTill början

 • 1 och 2 januari - nyår;
 • 8 februari - Prešeren-dagen, slovenska kulturens dag;
 • 27 april - motståndsrörelsens dag;
 • 1 och 2 maj - arbetets dag;
 • 25 juni - nationaldagen;
 • 1 november - allhelgonadagen;
 • 26 december - självständighetsdagen.

Följande dagar är också helgdagar i Slovenien:

 • Påskdagen och annandag påsk;
 • Pingstsöndagen;
 • 15 augusti - Marie himmelsfärd;
 • 31 oktober - reformationsdagen;
 • 25 december - juldagen.

[1] Fastalls följande dagar som helgdagar. 

3. Vilka är de tillämpliga allmänna bestämmelserna angående tidsfrister för civilprocessen? Ange lagstiftningskälla.

Allmänna bestämmelser om tidsfrister för civilprocessen i slovensk rätt fastställs i civilprocesslagen (ZPP) ([2]) artiklarna 110-112 och 116-121 i den lagen tillämpas direkt i civilprocessen, och i tillämpliga delar i otvistiga mål (artikel 37 i lagen om otvistiga mål [3]), verkställighet och säkerhetsåtgärder (artikel 15 i lagen om verkställighet och säkerhetsåtgärder [4]) och i förfaranden om tvångsackord eller konkurs på grund av en ekonomisk enhets insolvens eller likvidation (artikel 15 i lagen om tvångsackord, konkurs och likvidation [5]).


[2] Offentliggjord i Sloveniens officiella tidning, nr 36/2004.

Till börjanTill början

[3] Sloveniens officiella tidning SRS, nr 30/1986.

[4] Offentliggjord i Sloveniens officiella tidning, nr 40/2004.

[5] Offentliggjord i Sloveniens officella tidning, nr 67/93, 39/97, 52/99.

4. Om en handling eller en formalitet måste verkställas inom en bestämd tidsfrist, när infaller då starttidpunkten för tidsfristen? (T.ex. dag för handlingen, händelsen, beslutet eller dag för delgivning och/eller meddelande från vilken tidsfristen löper)

Den händelse från vilken tidsfristen löper är i de flesta fall domstolens delgivning, en handling från motparten eller en händelse som inte är en del av processen. Om tidsfristen är fastställd i dagar räknas inte dagen för det meddelande eller den händelse som startar fristen. Fristen börjar löpa först följande dag.

4.a) Kan starttidpunkten för tidsfristen påverkas av hur handlingarna sänds eller delges (personlig delgivning genom delgivningsman eller delgivning per post)?

Enligt slovensk rätt sker delgivning skriftligen via post, av domstolens delgivningsmän, i domstolen eller på annat sätt som fastställs i lag. När en fastställd frist löper från delgivningen påverkas starttidpunkten för tidsfristen inte av hur handlingarna har delgivits. Tidsfristen börjar löpa när delgivningen enligt lag de facto har skett eller anses ha skett.

5. När börjar tidsfristen löpa?

5.a) Om tidsfristen fastställs i dagar, räknas även dagen för den handling eller händelse, det beslut eller den dag för delgivning och/eller meddelande som ligger till grund för tidsfristen? Är starttidpunkten för en tidsfrist på något sätt beroende av den mottagande partens bekräftelse av delgivningen? I så fall hur?

Om tidsfristen fastställs i dagar räknas inte dagen för det meddelande eller den händelse som startar fristen. Fristen börjar löpa först följande dag. (Art. 111/2 i ZPP). Det krävs inte något intyg om mottagande eller någon bekräftelse från den mottagande parten för att tidsfristen ska kunna börja löpa.

Till börjanTill början

5.b) Om tidsfristen fastställs i dagar, gäller kalenderdagar eller bara arbetsdagar? Om en person delges ett dokument den 4 april 2005 och måste svara inom 14 dagar efter mottagandet, innebär detta att svaret måste inkomma
 1. måndagen den 18 april (kalenderdagar) eller
 2. fredagen den 22 april (arbetsdagar)?

En tidsfrist som fastställs i dagar löper utan avbrott och det är kalenderdagarna som räknas. Arbetsfria dagar (lördagar, söndagar och helgdagar, eller andra arbetsfria dagar) förlänger endast tidsfristen om de infaller på tidsfristens sista dag.

I sådana fall gäller artikel 83 i domstolslagen ([6]), om att tidsfrister inte löper under domstolsledigheten 15 juli - 15 augusti, utom i brådskande fall (t.ex. tvister om statsskuldväxlar eller konkursärenden).

Om en svarstidsfrist på 14 dagar löper från den dag då dokumenten mottogs, och den dagen inföll den 4 april 2005 kommer tidsfristens sista dag att infalla måndagen den 18 april 2005.


[6] Sloveniens officiella tidning, nr 23/2005.

5.c) Vad gäller om tidsfristen fastställs i månader eller år?

Samma bestämmelser gäller för tidsfrister som fastställs i månader eller år.

5.d) När slutar sådana frister?

En tidsfrist som fastställs i dagar slutar på tidsfristens sista dag. En tidsfrist som fastställs i månader eller år slutar i tidsfristens sista månad eller år på den dag som har samma siffra som den första dagen i tidsfristen. Om det inte finns någon dag med den siffran i månaden i fråga slutar tidsfristen den sista dagen i den månaden (art. 111/3 ZPP).

Till börjanTill början

Finns det undantag eller särskilda omständigheter för när tidsfrister för olika typer av civilrättsliga förfaranden börjar?

Nej, det finns inga undantag eller särskilda omständigheter.

6. Om en tidsfrist löper ut på en lördag, söndag, helgdag eller arbetsfri dag, förlängs då fristen till nästkommande arbetsdag? Förlängs tidsfristen också om tidsfristen i fråga rör en händelse i framtiden?

Om tidsfristens sista dag infaller på en lördag, söndag, helgdag eller arbetsfri dag (som fastställs i lagen om helgdagar) löper tidsfristen ut nästkommande arbetsdag (art. 111/4 ZPP). Detta gäller obeoende av när eller varför tidsfristen inleds.

7. Om en anhållan riktas till ett behörigt organ med säte i medlemslandets huvudområde (för medlemsstater som har geografiskt avskilda områden), förlängs tidsfristen för de personer som lever eller bor i ett sådant område eller i utlandet?

Slovenien har inga geografiskt avskilda områden. Jurisdiktionen utövas lika i hela landet. I detta avseende finns således inga särskilda omständigheter.

8. Om en anhållan i stället riktar sig till ett behörigt organ med säte i ett av de geografiskt avskilda områdena, förlängs tidsfristen för de som inte bor i det området, eller som bor i utlandet?

Slovenien har inga geografiskt avskilda områden. Jurisdiktionen utövas lika i hela landet. I detta avseende finns således inga särskilda omständigheter.

9. Finns det några särskilda omständigheter för tidsfrister för överklagande/rättsmedel i vissa typer av civilrättsliga ärenden?

I civil- och handelrättsliga mål löper den allmänna tidsfristen för att överklaga domstolens dom (beslut eller dom) i första instans i 15 dagar från delgivningen, om inget annat är beslutat i ZPP. För överklaganden rörande tvister om besittningsintrång och småmål är tidsfristen åtta dagar. Åttadagarsfristen gäller också för invändningar mot betalningskrav och meddelanden om överklaganden av domar i handelsrättsliga småmål eller för utfärdande av betalkrav. Särskilda kortare tidsfrister gäller också vid verkställighet och säkerhetsåtgärder (artikel 9 i lagen om verkställighet och säkerhetsåtgärder) och i förfaranden om ekonomiska enheters insolvens och likvidation (artikel 13 i lagen om tvångsackord, konkurs och likvidation).

Till börjanTill början

10. Får domstolen, av brådskande eller andra skäl, förkorta tidsfristen för inställelse vid domstol eller fastställa en särskild tidpunkt för inställelse? Finns det möjlighet till förlängning av tidsfristerna?

Slovensk rätt har inga särskilda bestämmelser om förkortning av tidsfrister i civilprocessen. Domstolarna får varken förlänga eller förkorta de lagstadgade tidsfristerna. Om lagen så kräver eller det är nödvändigt för förfarandet fastställs dock längden på domstolsfristerna av domstolen med hänsyn till omständigheterna det aktuella fallet. Om det finns goda grunder kan domstolen förlänga tidsfristen på begäran av en part som lämnar in ansökan under tidsfristens löptid (art. 110 ZPP) eller skjuta upp den fastställda tidpunkten till en senare tidpunkt (art. 115 ZPP).

11. Om en handling är avsedd för en part som är bosatt på en ort där invånarna har rätt till förlängd tidsfrist överlämnas till den parten på en annan ort, där någon sådan rätt inte finns, förlorar parten då rätten till förlängd tidsfrist?

I slovensk rätt finns det inga regler om rätt till förlängning av tidsfrister på grundval av hemort.

12. Vilka påföljder tillämpas om tidsfristerna inte respekteras?

Den strängaste påföljden för överskridande av tidsfrist är preklusion (preklusionsfrister), som innebär att parten förlorar rätten att verkställa en given processhandling (t.ex. rätten att överklaga). Denna effekt uppstår automatiskt. Ett överskridande av tidsfristen kan också leda till parten antas ha utfört en given processhandling (t.ex. dragit tillbaka överklagandet). Också om överskridandet av tidsfristen inte har några direkta följder enligt lag kan det ändå på ett avgörande sätt påverka förfarandet utgång (t.ex om en part inte betalar de pengar som behövs för att täcka kostnader för bevis till den partens fördel, och domstolen till följd av detta inte beaktar dessa bevis).

Till börjanTill början

13. Om tidsfristen löper ut, vilka rättsmedel finns till förfogande för de parter som överskridit tidsfristen?

Om en part överskrider en tidsfrist för en viss processhandling och detta leder till preklusion (parten förlorar rätten att utföra en processhandling), kan domstolen på partens begäran tillåta att den verkställs senare (återställande av försutten tid, art. 116-121 ZPP). Följande villkor gäller för återställande av försutten tid:

 • Att den part som har överskridit tidsfristen enligt domstolen, med beaktande av alla omständigheter, hade goda skäl till detta;
 • Att förseningen har lett till preklusion;
 • Att parten lämnar in en ansökan om återställande av försutten tid till den domstol där den försenade handlingen skulle ha vidtagits. Detta ska göras inom en fastställd tidsfrist som löper 15 dagar från den dag då orsaken till förseningen upphörde att gälla. Om parten först senare får reda på överskridandet löper tidsfristen från denna tidpunkt, dock senast tre månader från dagen för förseningen, och i handelsrättsliga tvister senast 30 dagar;
 • Att parten lämnar in ansökan om återställande av försutten tid och vidtar den försenade processhandlingen samtidigt.

Inlämnandet av ansökan om återställande av försutten tid påverkar i regel inte förfarandets förlopp, men domstolen får besluta att förfarandet avbryts fram till dess att beslut har fattat som ansökan. Efter det att en ansökan om återställande av försutten tid har inkommit inom gällande frist fastställer domstolen i regel datum för när den kommer att fatta beslut om ansökan. Om ansökan beviljas återgår förfarandet till det läge som rådde före förseningen, och alla beslut som domstolen har fattat på grund av förseningen annulleras.

« Tidsfrister - Allmän information | Slovenien - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 08-05-2009

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket