Europeiska Kommissionen > ERN > Tidsfrister > Skottland

Senaste uppdatering: 17-08-2007
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Tidsfrister - Skottland

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Olika typer av tidsfrister i civilrättsliga mål och ärenden 1.
2. Förteckning över de dagar som är helgdagar, i enlighet med rådets förordning (EEG, Euratom) nr 1182/71 av den 3 juni 1971 2.
3. Vilka är de generella reglerna om tidsfrister i civilrättsliga förfaranden i ert land? 3.
4. Om en handling eller en formalitet ska företas inom en viss tidsfrist, när börjar då denna tidsfrist löpa, dvs. från vilket datum ska fristen beräknas (dies a quo)4.
4.a) Kan det sätt på vilket en handling har delgivits påverka eller ändra den tidpunkt från vilken en tidsfrist börjar löpa (personlig delgivning genom stämningsman eller delgivning per post)? 4.a)
5. När börjar en sådan tidsfrist att löpa: 5.
5.a) När den är angiven i dagar, räknas datumet för handlingen eller händelsen, beslutet eller [delgivnings- eller tillkännagivandedagen] med? 5.a)
5.b) När en tidsfrist är uttryckt i dagar, avser det angivna antalet dagar kalenderdagar eller endast arbetsdagar? 5.b)
5.c) När den är angiven i månader eller år? 5.c)
5.d) När löper sådana tidsfrister ut? 5.d)
6. Om fristen löper ut en lördag, söndag, allmän helgdag eller annan arbetsfri dag, förlängs den till nästa arbetsdag? Gäller denna förlängning också när den aktuella fristen börjar löpa från en framtida händelse? 6.
7. Om en ansökan görs till en domstol som har säte i medlemsstatens moderland (detta gäller medlemsstater som har områden som ligger utanför moderlandet eller som består av geografiskt åtskilda områden 1), förlängs fristerna då för personer som bor/uppehåller sig i något av dessa områden eller för personer som bor/uppehåller sig utomlands? Med hur mycket i så fall? 7.
8. Omvänt, om en ansökan görs till en domstol som har säte i ett av de områden som är geografiskt åtskilda från moderlandet, förlängs fristerna då för personer som inte bor/uppehåller sig i dessa områden eller för personer som bor/uppehåller sig utomlands? 8.
9. Finns det tidsfrister för överklagande som endast gäller vissa civilrättsliga mål och ärenden? 9.
10. Kan domstolar i brådskande fall eller av andra skäl förkorta tidsfrister för att inställa sig eller fastställa ett särskilt datum för inställelse? Kan sådana frister förlängas? 10.
11. När en handling, som är avsedd för en part som bor på en plats där han eller hon är berättigad till en förlängning av en tidsfrist, delges på en plats där de bosatta inte är berättigade till en sådan förlängning, förlorar denna part då rätten till den förlängda tidsfristen? 11.
12. Vilka är följderna av att en tidsfrist inte iakttas? 12.
13. Vilka rättsmedel finns tillgängliga när en frist har löpt ut? 13.

 

1. Olika typer av tidsfrister i civilrättsliga mål och ärenden

Tidsfrist för att bemöta ett krav

Vid mål som handläggs vid Court of Session (den högsta tvistemålsinstansen i Skottland) är fristen 21 dagar från delgivningen, oberoende av om delgivning skett inom eller utanför Europa. I vissa fall, där delgivning inte sker enligt nedanstående regler, är fristen 42 dagar.

Vid mål som handläggs vid en Sheriff Court (lägre tvistemålsinstans) är fristen 21 dagar från delgivningen, om delgivningen skett inom Europa. Om delgivningen skett utanför Europa är fristen 42 dagar från delgivningen.

 • Mer information finns i reglerna för Court of Session

  http://www.scotcourts.gov.uk/session/rules/index.asp English 

 • Reglerna för det ordinarie förfarandet vid Sheriff Courts finns på

  http://www.scotcourts.gov.uk/library/rules/ordinarycause/index.asp English

 • Det finns även särskilda regler för mål om mindre värden (Small Claim/Summary Cause rules) som gäller vid fordringar på penningbelopp på upp till 1 500 pund, se

  http://www.scotcourts.gov.uk English

Preskriptionsfrister

Det finns en rad olika preskriptionsfrister som gäller olika typer av rättigheter och skyldigheter. De flesta rättigheter och skyldigheter regleras av de tidsfrister som anges i preskriptionslagen (Prescription and Limitation (Scotland) Act) från 1973, ändrad genom Prescription and Limitation (Scotland) Act från 1984. De viktigaste tidsfristerna i 1973 års lag är följande:

 • En preskriptionstid på 20 år gäller för alla förpliktelser, om inte annat är särskilt föreskrivet (se artikel 7 i 1973 års lag).
 • För de flesta förpliktelser (t.ex. flertalet förpliktelser att göra periodiska betalningar för besittningsrätt till fastigheter, t.ex. hyra, och flertalet andra avtalsförpliktelser, t.ex. återbetalningar av lån och avbetalningar enligt hyrköpsavtal) gäller emellertid en femårig preskriptionsfrist, se artikel 6 i 1973 års lag.
 • Skadeståndsanspråk för personskada måste framställas inom tre år (artikel 17 och 18 i 1973 års lag). Detsamma gäller för skadeståndsanspråk med anledning av förtal (artikel 18A) och med anledning av trakasserier (artikel 18B). Domstolen kan enligt artikel 19A i lagen förlänga denna tidsfrist när den anser det lämpligt.

Vissa rättigheter och skyldigheter preskriberas aldrig, dvs. de förfaller inte med tidens gång. Det gäller till exempel

 • äganderätt till mark och
 • förvaltares skyldigheter att avge redovisning, betala ersättning vid förtroendemissbruk eller överlämna förvaltad egendom till de personer som har rätt till den.

2. Förteckning över de dagar som är helgdagar, i enlighet med rådets förordning (EEG, Euratom) nr 1182/71 av den 3 juni 1971

Förutom lördagar och söndagar är följande dagar helgdagar i Skottland.

Nyårsdagen1 januari
New Year Holiday2 januari
LångfredagenFredagen före påsk
Early May Bank HolidayFörsta måndagen i maj
Spring Bank HolidaySista måndagen i maj
Summer Bank HolidayFörsta måndagen i augusti
Juldagen25 december
Annandag jul26 december

Om juldagen, annandag jul, nyårsdagen eller den 2 januari infaller under ett veckoslut blir nästa påföljande vardag en helgdag. Om till exempel den 25 och 26 december infaller en lördag och en söndag, blir påföljande måndag och tisdag helgdagar.

Rygg

Till börjanTill början

Alla datum finns upptagna i artikel 1 i Banking and Financial Dealings Act från 1971, utom Spring Bank holiday och annandag jul, som föreskrivs i en kunglig kungörelse (Royal Proclamation).

3. Vilka är de generella reglerna om tidsfrister i civilrättsliga förfaranden i ert land?

Preskription

Preskriptionslagen (The Prescription and Limitation (Scotland) act) från 1973, ändrad genom lagen från 1984, innehåller detaljerade regler om beräkningen av de olika tidsfrister som beskrivs i svaret på fråga 1.

4. Om en handling eller en formalitet ska företas inom en viss tidsfrist, när börjar då denna tidsfrist löpa, dvs. från vilket datum ska fristen beräknas (dies a quo)?

Fristen börjar löpa på delgivningsdagen. Om delgivning sker per post är delgivningsdagen dagen efter den dag då stämningen avsändes. Om fristen i en stämning löper ut under ett veckoslut eller på en annan helgdag, förlängs fristen till nästa vardag eller nästa arbetsdag.

4.a) Kan det sätt på vilket en handling har delgivits påverka eller ändra den tidpunkt från vilken en tidsfrist börjar löpa (personlig delgivning genom stämningsman eller delgivning per post)?

Fristen börjar alltid löpa på delgivningsdagen, oavsett vilken delgivingsmetod som används. För närmare upplysningar om definitionen av delgivningsdagen, se svaret på fråga 4.

5. När börjar en sådan tidsfrist att löpa:

5.a) När den är angiven i dagar, räknas datumet för handlingen eller händelsen, beslutet eller [delgivnings- eller tillkännagivandedagen] med?

Den första dagen efter delgivningsdagen är den första dag som räknas med i fristen (med förbehåll för reglerna om helgdagar, se svaret på fråga 4).

Rygg

Till börjanTill början

5.b) När en tidsfrist är uttryckt i dagar, avser det angivna antalet dagar kalenderdagar eller endast arbetsdagar?

Kalenderdagar (se dock svaret på fråga 4 om helgdagar etc.). Även om en tidsfrist inte kan löpa ut en helgdag, räknas alla helgdagar med vid beräkningen av fristen.

5.c) När den är angiven i månader eller år?

När ordet ”månader” används i domstolshandlingar avses kalendermånader.

5.d) När löper sådana tidsfrister ut?

Tidsfrister löper ut enligt de principer som anges i svaret på föregående frågor, dvs. på fristens sista dag, med beaktande av att fristen börjar räknas dagen efter delgivningsdagen.

6. Om fristen löper ut en lördag, söndag, allmän helgdag eller annan arbetsfri dag, förlängs den till nästa arbetsdag? Gäller denna förlängning också när den aktuella fristen börjar löpa från en framtida händelse?

Ja. Se svaret på fråga 4.

7. Om en ansökan görs till en domstol som har säte i medlemsstatens moderland (detta gäller medlemsstater som har områden som ligger utanför moderlandet eller som består av geografiskt åtskilda områden 1), förlängs fristerna då för personer som bor/uppehåller sig i något av dessa områden eller för personer som bor/uppehåller sig utomlands? Med hur mycket i så fall?

Denna fråga berör inte Skottland. För frister vid delgivning som äger rum utanför Skottland, se svaret på fråga 1.

Rygg

Till börjanTill början

8. Omvänt, om en ansökan görs till en domstol som har säte i ett av de områden som är geografiskt åtskilda från moderlandet, förlängs fristerna då för personer som inte bor/uppehåller sig i dessa områden eller för personer som bor/uppehåller sig utomlands?

Se svaret på fråga 7.

9. Finns det tidsfrister för överklagande som endast gäller vissa civilrättsliga mål och ärenden?

Ja. Svaranden kan inom 14 dagar från den dag då en slutlig dom eller en del- eller mellandom meddelas överklaga domen och underrätta domstolen om denna avsikt.

10. Kan domstolar i brådskande fall eller av andra skäl förkorta tidsfrister för att inställa sig eller fastställa ett särskilt datum för inställelse? Kan sådana frister förlängas?

Endast under exceptionella omständigheter. Om tidsfrister förkortas gäller en minimifrist på 48 timmar. Endast i fall där interimistiska förordnanden utfärdas avseende barn i ärenden som rör barns välfärd kan kravet på att svaranden skall underrättas på förhand frångås helt. I sådana ärenden kan en förhandling naturligtvis hållas senare, för att se till att alla parter får en rättvis rättegång.

11. När en handling, som är avsedd för en part som bor på en plats där han eller hon är berättigad till en förlängning av en tidsfrist, delges på en plats där de bosatta inte är berättigade till en sådan förlängning, förlorar denna part då rätten till den förlängda tidsfristen?

Nej.

12. Vilka är följderna av att en tidsfrist inte iakttas?

Om svaranden inte går i svaromål, kan på kärandens begäran en tredskodom meddelas. Denna kan naturligtvis överklagas av svaranden, i enlighet med vad som sägs i svaret på fråga 9.

13. Vilka rättsmedel finns tillgängliga när en frist har löpt ut?

Svaranden kan ansöka hos domstolen om en förlängning av fristen. Om en dom redan har meddelats kan svaranden ansöka till domstolen om att domen skall återkallas.

Ytterligare information

1 Till exempel Azorerna eller Madeira för Portugal, de utomeuropeiska departementen för Frankrike och Kanarieöarna för Spanien etc.

« Tidsfrister - Allmän information | Förenade kungariket - Allmän information »

Rygg

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 17-08-2007

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket