Europese Commissie > EJN > Procestermijnen > Schotland

Laatste aanpassing: 20-08-2007
Printversie Voeg toe aan favorieten

Procestermijnen - Schotland

 

INHOUDSOPGAVE

1. Welke soorten termijnen in burgerlijke zaken zijn in Schotland van toepassing? 1.
2. Welke dagen zijn niet werkdagen in de zin van Verordening (EEG, Euratom) nr. 1182/71 van 3 juni 1971? 2.
3. Hoe zijn de termijnen in burgerlijke zaken algemeen geregeld? 3.
4. Indien voor het verrichten van een rechtshandeling of een formaliteit een termijn is vastgesteld, op welk ogenblik gaat die termijn in (“dies a quo”)? 4.
4.a) Is het moment waarop een termijn begint te lopen afhankelijk van de manier waarop het document wordt betekend (zelf betekenen, per deurwaarder of per post)? 4.a)
5. Wanneer gaat een termijn in? 5.
5.a) Indien een termijn in dagen is uitgedrukt, telt de eerste dag mee? 5.a)
5.b) Indien een termijn in dagen is uitgedrukt, gaat het om kalenderdagen of om werkdagen? 5.b)
5.c) Wat indien een termijn in maanden of jaren is uitgedrukt? 5.c)
5.d) Wanneer verstrijken dergelijke termijnen? 5.d)
6. Indien een termijn op een zaterdag, een zondag of een feestdag verstrijkt, wordt hij dan tot de eerstvolgende werkdag verlengd? Geldt deze verlenging ook indien de termijn ingaat bij een toekomstige gebeurtenis? 6.
7. Indien het verzoek wordt gericht aan een gerecht met zetel op het vasteland van de lidstaat (in lidstaten die gebieden buiten het vasteland of geografisch gescheiden gebieden hebben 1) , worden de termijnen verlengd voor personen die in een van deze gebieden wonen of verblijven of voor personen die in het buitenland wonen of verblijven? Indien ja, hoe lang worden de termijnen dan verlengd? 7.
8. Omgekeerd, indien het verzoek wordt gericht aan een gerecht met zetel in een van de geografisch gescheiden gebieden, worden de termijnen verlengd voor personen die niet in een van deze gebieden wonen of verblijven of voor personen die in het buitenland wonen of verblijven? 8.
9. Gelden er termijnen voor hoger beroep in bepaalde burgerlijke materies? 9.
10. Kunnen gerechten in spoedeisende gevallen of om andere redenen de termijnen verkorten waarbinnen een partij moet verschijnen of een bijzondere datum vaststellen waarop een partij moet verschijnen? Omgekeerd, kunnen deze termijnen worden verlengd? 10.
11. Indien een partij die verblijft op een plaats waar hij voor een termijnverlenging in aanmerking komt, van een tot hem gerichte beslissing kennis wordt gegeven op een plaats waar degenen die daar verblijven niet voor een termijnverlenging in aanmerking komen, verliest die partij het recht op termijnverlenging? 11.
12. Welke sancties staan op de niet naleving van een termijn? 12.
13. Als de termijn is verstreken, welke rechtsmiddelen hebben de niet verschenen partijen? 13.

 

1. Welke soorten termijnen in burgerlijke zaken zijn in Schotland van toepassing?

Termijn voor reactie op een vordering

Voor zaken die door het Court of Session worden behandeld en waarin betekening plaatsvindt binnen Europa of daarbuiten, geldt een termijn van 21 dagen vanaf de datum van betekening. Voor bepaalde zaken waarin de betekening niet wordt verricht volgens de geldende voorschriften, is de termijn 42 dagen.

Voor zaken die door het Sheriff Court worden behandeld en waarin betekening plaatsvindt binnen Europa, geldt een termijn van 21 dagen vanaf de datum van betekening. Voor alle zaken waarin betekening plaatsvindt buiten Europa is de termijn 42 dagen vanaf de datum van betekening.

 • Meer informatie over de geldende regels is te vinden in de Rules of the Court of Session (High Court) op:

  http://www.scotcourts.gov.uk/session/rules/index.asp English

 • en in de Ordinary Cause Rules (normale procedures) voor de Sheriff Courts (lokale rechtbanken) op:

  http://www.scotcourts.gov.uk/library/rules/ordinarycause/index.asp English

 • Er is ook regelgeving voor Small Claim/Summary Cause-procedures (procedures inzake geringe vorderingen/verkorte procedures) voor de vordering van bedragen van ten hoogste 1 500 GBP op:

  http://www.scotcourts.gov.uk/ English

Verjaringstermijnen

Er geldt een breed scala verjaringstermijnen voor verschillende soorten rechten en verplichtingen. De meeste rechten en verplichtingen vallen onder de termijnen die zijn vastgelegd in de Prescription and Limitation (Scotland) Act 1973, zoals gewijzigd bij de Prescription and Limitation (Scotland) Act 1984. De voornaamste termijnen in de wet van 1973 zijn de volgende:

 • Krachtens artikel 7 van de wet van 1973 geldt er een verjaringstermijn van 20 jaar voor alle verplichtingen, met uitzondering van die waarvoor uitdrukkelijk een andere termijn geldt.
 • Krachtens artikel 6 van de wet van 1973 geldt voor de meeste verplichtingen (bv. de meeste verplichtingen om periodieke betalingen te verrichten in verband met het pachten van land, zoals huur; en de meeste overige verplichtingen uit overeenkomsten zoals de terugbetaling van leningen en de betaling van termijnen uit hoofde van een huurkoopovereenkomst) echter een verjaringstermijn van 5 jaar.
 • een vordering tot schadevergoeding in verband met persoonlijk letsel moet binnen 3 jaar worden ingesteld (artikelen 17 en 18 van de wet van 1973), en hetzelfde geldt voor procedures in verband met smaad (artikel 18A) en vorderingen tot schadevergoeding in verband met intimidatie (artikel 18B). Krachtens artikel 19A van de wet van 1973 kan deze termijn door de rechter worden verlengd indien de rechtbank van oordeel is dat dit billijk is.

Sommige rechten en verplichtingen zijn onverjaarbaar, dat wil zeggen dat zij nooit vervallen enkel vanwege het verstrijken van de tijd. Het gaat onder meer om:

 • eigendomsrechten van land; en
 • verplichtingen van trustees om rekeningen op te stellen, inbreuken op de rechten van de belanghebbenden van de trust te herstellen, of trustvermogen over te dragen aan de personen die recht hebben op de ontvangst ervan.

2. Welke dagen zijn niet werkdagen in de zin van Verordening (EEG, Euratom) nr. 1182/71 van 3 juni 1971?

Naast de zaterdagen en zondagen zijn de volgende officiële feestdagen in Schotland erkend als niet werkdagen:

nieuwjaarsdag1 januari
New Year Holiday2 januari
Goede Vrijdagvrijdag voor Pasen
Early May Bank Holidayeerste maandag van mei
Spring Bank Holidaylaatste maandag van mei
Summer Bank Holidayeerste maandag van augustus
eerste kerstdag25 december
tweede kerstdag26 december

Indien eerste kerstdag, tweede kerstdag of nieuwjaarsdag en 2 januari in een weekend vallen, is de volgende weekdag een vrije dag. Als 25 en 26 december bijvoorbeeld op zaterdag en zondag vallen, dan zijn de volgende maandag en dinsdag respectievelijk vrije dagen.

Alle data zijn vastgelegd in Schema 1 van de Banking and Financial Dealings Act 1971 met uitzondering van de Spring Bank Holiday en tweede kerstdag die bij Koninklijk Besluit worden vastgesteld.

3. Hoe zijn de termijnen in burgerlijke zaken algemeen geregeld?

Verjaring

De Prescription and Limitation (Scotland) Act 1973, zoals gewijzigd bij de wet van 1984, bevat gedetailleerde bepalingen ten aanzien van de berekening van de diverse verjaringstermijnen die zijn beschreven in het antwoord op vraag 1.

4. Indien voor het verrichten van een rechtshandeling of een formaliteit een termijn is vastgesteld, op welk ogenblik gaat die termijn in (“dies a quo”)?

Het aanvangstijdstip wordt bepaald door de datum van betekening. Voor betekening per post geldt de eerstvolgende dag nadat de inleidende vordering/dagvaarding is gepost als de datum van betekening. Wanneer voor een dagvaarding een termijn geldt die afloopt in het weekend, op een feestdag of op een dag waarop de rechtbank gesloten is, wordt de termijn in feite verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

4.a) Is het moment waarop een termijn begint te lopen afhankelijk van de manier waarop het document wordt betekend (zelf betekenen, per deurwaarder of per post)?

Het aanvangstijdstip is altijd de datum van betekening, ongeacht de manier waarop het document wordt betekend. Zie het antwoord op vraag 4 voor meer informatie over de definitie van de datum van betekening.

Terug

Bovenkant paginaBovenkant pagina

5. Wanneer gaat een termijn in?

5.a) Indien een termijn in dagen is uitgedrukt, telt de eerste dag mee?

De eerste dag na de datum van betekening is de eerste dag die meetelt voor de berekening van een termijn (afhankelijk van de informatie in het antwoord op vraag 4 over feestdagen).

5.b) Indien een termijn in dagen is uitgedrukt, gaat het om kalenderdagen of om werkdagen?

Kalenderdagen (maar zie het antwoord op vraag 4 over feestdagen enz.). Hoewel een termijn niet op een niet‑werkdag kan verstrijken, worden bij het berekenen van een termijn alle overige niet‑werkdagen gewoon meegeteld.

5.c) Wat indien een termijn in maanden of jaren is uitgedrukt?

Wanneer in gerechtelijke stukken het woord “maand” voorkomt, wordt hiermee een kalendermaand bedoeld.

5.d) Wanneer verstrijken dergelijke termijnen?

Termijnen verstrijken volgens de beginselen die in de antwoorden op de bovenstaande vragen uiteen zijn gezet, d.w.z. dat dit, afhankelijk van de termijn, gebeurt op de laatste dag van de termijn, waarbij bedacht moet worden dat men begint te tellen op de dag na de datum van betekening.

6. Indien een termijn op een zaterdag, een zondag of een feestdag verstrijkt, wordt hij dan tot de eerstvolgende werkdag verlengd? Geldt deze verlenging ook indien de termijn ingaat bij een toekomstige gebeurtenis?

Ja. Zie het antwoord op vraag 4.

Terug

Bovenkant paginaBovenkant pagina

7. Indien het verzoek wordt gericht aan een gerecht met zetel op het vasteland van de lidstaat (in lidstaten die gebieden buiten het vasteland of geografisch gescheiden gebieden hebben 1) , worden de termijnen verlengd voor personen die in een van deze gebieden wonen of verblijven of voor personen die in het buitenland wonen of verblijven? Indien ja, hoe lang worden de termijnen dan verlengd?

Deze vraag is niet van toepassing op Schotland op de bedoelde wijze. Zie het antwoord op vraag 1 voor de geldende termijnen in het geval van betekening buiten Schotland.

8. Omgekeerd, indien het verzoek wordt gericht aan een gerecht met zetel in een van de geografisch gescheiden gebieden, worden de termijnen verlengd voor personen die niet in een van deze gebieden wonen of verblijven of voor personen die in het buitenland wonen of verblijven?

Zie het antwoord op vraag 7.

9. Gelden er termijnen voor hoger beroep in bepaalde burgerlijke materies?

Ja. De verweerder heeft vanaf de datum van kennisgeving van een eind- of tussenvonnis 14 dagen de tijd om hoger beroep aan te tekenen tegen deze uitspraak en het gerecht van dit voornemen in kennis te stellen.

10. Kunnen gerechten in spoedeisende gevallen of om andere redenen de termijnen verkorten waarbinnen een partij moet verschijnen of een bijzondere datum vaststellen waarop een partij moet verschijnen? Omgekeerd, kunnen deze termijnen worden verlengd?

Alleen in uitzonderlijke omstandigheden. Voor verkorte termijnen geldt een minimum van 48 uur. Alleen in zaken betreffende het welzijn van kinderen waarin wordt bevolen tot voorlopige voorzieningen kan de eis van voorafgaande kennisgeving aan de verweerder volledig terzijde worden gesteld. In dergelijke zaken kan uiteraard later wel een zittingsdatum worden vastgesteld om te waarborgen dat alle partijen een eerlijk proces kunnen voeren.

11. Indien een partij die verblijft op een plaats waar hij voor een termijnverlenging in aanmerking komt, van een tot hem gerichte beslissing kennis wordt gegeven op een plaats waar degenen die daar verblijven niet voor een termijnverlenging in aanmerking komen, verliest die partij het recht op termijnverlenging?

Nee.

12. Welke sancties staan op de niet naleving van een termijn?

Wanneer de verweerder de vordering niet aanvecht, kan er vonnis worden gewezen bij verstek, indien de eiser daartoe verzoekt. De verweerder kan hiertegen uiteraard beroep aantekenen, zoals vermeld in het antwoord op vraag 9.

13. Als de termijn is verstreken, welke rechtsmiddelen hebben de niet verschenen partijen?

De verweerder kan het gerecht verzoeken de termijn te verlengen. Als er reeds vonnis is gewezen, kan de verweerder het gerecht verzoeken het vonnis te herroepen.

Nadere inlichtingen

1 Bijvoorbeeld: de Azoren of Madeira voor Portugal, de overzeese departementen en gebieden voor Frankrijk, de Canarische Eilanden voor Spanje enz.).

« Procestermijnen - Algemene informatie | Verenigd Koninkrijk - Algemene informatie »

Terug

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 20-08-2007

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk