Europa-Kommissionen > ERN > Procesfrister > Skotland

Seneste opdatering : 20-08-2007
Printervenlig version Føj til favoritter

Procesfrister - Skotland

 

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Frister, der benyttes i henhold til de processuelle regler i borgerlige sager 1.
2. Liste over dage, der betragtes som fridage i henhold til forordning (EØF, Euratom) nr. 1182/71 af 3. juni 1971 2.
3. Hvilke generelle regler gælder der for tidsfrister i de forskellige borgerlige sager? 3.
4. Hvis en handling eller en formalitet skal udføres inden for en given frist, hvilket tidspunkt indledes denne handling eller formalitet så på – dvs. fra hvilket tidspunkt løber tidsfristen ("terminus a quo")? 4.
4.a) Kan det tidspunkt, tidsfristen gælder fra, påvirkes eller ændres af, hvordan dokumenterne overbringes eller forkyndes (personlig forkyndelse ved hjælp af en foged eller postbefordring)? 4.a)
5. Hvornår regnes denne tidsfrist fra? 5.
5.a) Hvis en tidsfrist er udtrykt i dage, omfatter den så dagen for den pågældende handling, begivenhed, afgørelse eller dagen for den forkyndelse og/eller meddelelse, der udløser den? 5.a)
5.b) Hvis tidsfristen er udtrykt i dage, omfatter det så kalenderdage eller kun hverdage? 5.b)
5.c) Hvis en sådan frist er udtrykt i måneder eller år? 5.c)
5.d) Hvornår udløber disse tidsfrister? 5.d)
6. Hvis fristen udløber på en lørdag, søndag, helligdag eller anden officiel fridag, forlænges den så til den førstkommende hverdag? Gælder denne forlængelse også, selv om den pågældende frist regnes fra en fremtidig begivenhed? 6.
7. Hvis der anlægges sag ved en domstol, som har sæde i medlemsstatens kontinentale del (dvs. stater, der omfatter andre områder end hovedlandet eller består af geografisk adskilte områder 1), forlænges tidsfristerne så for personer, der bor/opholder sig i et af disse områder, eller for personer, der bor/opholder sig i udlandet? Hvor lang tid forlænges de i bekræftende fald med? 7.
8. Hvis sagen omvendt anlægges ved en domstol, der har sæde i et af disse områder, der er geografisk adskilt fra hovedlandet, forlænges tidsfristerne så for personer, der ikke bor/opholder sig i disse områder, eller for personer, der bor/opholder sig i udlandet? 8.
9. Findes der særlige ankefrister for visse borgerlige sager? 9.
10. Kan domstolene i nødstilfælde eller af andre årsager forkorte mødefristerne eller fastsætte en særlig mødedato? Kan disse frister omvendt forlænges? 10.
11. Hvis et dokument til en part, som bor på et sted, der berettiger ham/hende til en forlængelse af tidsfristen, forkyndes for den pågældende på et sted, der ikke berettiger til en sådan forlængelse, mister denne person så retten til den længere tidsfrist? 11.
12. Hvilke sanktioner kan der pålægges, hvis fristerne overskrides? 12.
13. Hvilke retsmidler kan de udeblevne parter tage i brug, efter at tidsfristen er udløbet? 13.

 

1. Frister, der benyttes i henhold til de processuelle regler i borgerlige sager

Frister for at reagere på krav

For sager ved Court of Session (øverste ret for civile sager), hvor forkyndelsen sker i eller uden for Europa, er der en frist på 21 dage fra forkyndelsesdatoen. For visse sager, hvor forkyndelsen ikke sker efter en fremgangsmåde, der er omfattet af disse regler, er fristen på 42 dage.

For sager ved Sheriff Court (første instans), hvor forkyndelsen sker i Europa, er der en frist på 21 dage fra forkyndelsesdatoen. For alle sager, hvor forkyndelsen sker uden for Europa, er fristen på 42 dage fra forkyndelsesdatoen.

 • Yderligere oplysninger findes i Rules of the Court of Session på:

  http://www.scotcourts.gov.uk/session/rules/index.asp English

 • Reglerne om ordinære sager ved Sheriff Court (Sheriff Court Ordinary Cause Rules) findes på:

  http://www.scotcourts.gov.uk/library/rules/ordinarycause/index.asp English

 • De særlige regler om inddrivelse af beløb på indtil 1 500 GBP (Small Claim/Summary Cause Rules) findes på:

  http://www.scotcourts.gov.uk English

Forældelsesfrister

Der findes en lang række forældelsesfrister for forskellige former for rettigheder og forpligtelser. De fleste rettigheder og forpligtelser er omfattet af tidsfristerne i Prescription and Limitation (Scotland) Act 1973, som ændret ved Prescription and Limitation (Scotland) Act 1984. De vigtigste frister i lov fra 1973 er:

 • Der er en forældelsesfrist på 20 år for alle forpligtelser, medmindre andet udtrykkeligt er fastsat, jf. § (Section) 7 i lov fra 1973.
 • Der er en forældelsesfrist på 5 år for de fleste forpligtelser (f.eks. de fleste forpligtelser til at foretage periodiske betalinger i forbindelse med brugsretten til fast ejendom som f.eks. leje og de fleste andre kontraktlige forpligtelser som f.eks. tilbagebetaling af lån og ratebetaling efter aftaler om køb på afbetaling), jf. § 6 i lov fra 1973.
 • Erstatningskrav for personskade skal fremsættes inden 3 år (§ 17 og 18 i lov fra 1973), hvilket også gælder for sager om ærekrænkelse (§ 18A) og krav om erstatning for chikane (§ 18B). Retten kan, hvis den finder det rimeligt, udsætte denne frist, jf. § 19A i lov fra 1973.

Visse rettigheder og forpligtelser er uforældelige, dvs. de bortfalder aldrig alene med tiden. Det gælder bl.a.:

 • ejendomsrettigheder til jord og
 • formueforvalteres pligt til at opstille regnskaber, yde erstatning for skader som følge af misbrug af betroet stilling eller overdrage formuegoder til personer, der er berettiget til at modtage dem.

2. Liste over dage, der betragtes som fridage i henhold til forordning (EØF, Euratom) nr. 1182/71 af 3. juni 1971

Ud over lørdag og søndag er følgende officielle helligdage fridage i Skotland:

nytårsdag1. januar
anden nytårsdag2. januar
langfredagfredag før påske
Early May Bank Holidayførste mandag i maj
Spring Bank Holidaysidste mandag i maj
Summer Bank Holidayførste mandag i august
juledag25. december
anden juledag26. december

Ligger juledag, anden juledag eller nytårsdag og anden nytårsdag i en weekend, er den følgende hverdag en officiel fridag. Hvis den 25. og 26. december f.eks. falder på hhv. en lørdag og en søndag, er den følgende mandag og tirsdag officielle fridage.

Igen

TopTop

Alle datoer er fastsat i tillæg 1 til Banking and Financial Dealings Act 1971, bortset fra Spring Bank Holiday og anden juledag, som er fastsat ved kongelig anordning.

3. Hvilke generelle regler gælder der for tidsfrister i de forskellige borgerlige sager?

Forældelse

Prescription and Limitation (Scotland) Act 1973, som ændret ved lov fra 1984, indeholder udførlige regler om fastsættelsen af de forskellige forældelsesfrister, der er beskrevet i punkt 1.

4. Hvis en handling eller en formalitet skal udføres inden for en given frist, hvilket tidspunkt indledes denne handling eller formalitet så på – dvs. fra hvilket tidspunkt løber tidsfristen ("terminus a quo")?

Hvornår fristen begynder at løbe, afhænger af forkyndelsesdatoen. Sker forkyndelsen med posten, anses forkyndelsesdatoen for dagen efter, at stævningen er afsendt. Udløber fristen i stævningen i en weekend, på en officiel fridag eller på en dag, hvor retten er lukket, forlænges fristen til den førstkommende hverdag.

4.a) Kan det tidspunkt, tidsfristen gælder fra, påvirkes eller ændres af, hvordan dokumenterne overbringes eller forkyndes (personlig forkyndelse ved hjælp af en foged eller postbefordring)?

Fristen begynder altid at løbe på forkyndelsesdatoen, uanset hvordan forkyndelsen sker. Yderligere oplysninger om definitionen af forkyndelsesdatoen findes i punkt 4.

5. Hvornår regnes denne tidsfrist fra?

5.a) Hvis en tidsfrist er udtrykt i dage, omfatter den så dagen for den pågældende handling, begivenhed, afgørelse eller dagen for den forkyndelse og/eller meddelelse, der udløser den?

Datoen for den pågældende handling. Den første dag efter forkyndelsesdagen er den første dag, der medregnes i fristen (se dog punkt 4 om fridage).

Igen

TopTop

5.b) Hvis tidsfristen er udtrykt i dage, omfatter det så kalenderdage eller kun hverdage?

Kalenderdage (se dog også punkt 4 om fridage osv.). Selv om frister ikke kan udløbe på en fridag, medregnes alle fridage ved fastsættelse af fristen.

5.c) Hvis en sådan frist er udtrykt i måneder eller år?

Ved "måned" forstås i retsdokumenter kalendermåned.

5.d) Hvornår udløber disse tidsfrister?

Frister udløber som beskrevet ovenfor, dvs. alt efter fristen på den sidste dag. Det skal dog bemærkes, at fristen begynder at løbe på dagen efter forkyndelsesdatoen.

6. Hvis fristen udløber på en lørdag, søndag, helligdag eller anden officiel fridag, forlænges den så til den førstkommende hverdag? Gælder denne forlængelse også, selv om den pågældende frist regnes fra en fremtidig begivenhed?

Ja. Se punkt 4.

7. Hvis der anlægges sag ved en domstol, som har sæde i medlemsstatens kontinentale del (dvs. stater, der omfatter andre områder end hovedlandet eller består af geografisk adskilte områder 1), forlænges tidsfristerne så for personer, der bor/opholder sig i et af disse områder, eller for personer, der bor/opholder sig i udlandet? Hvor lang tid forlænges de i bekræftende fald med?

Dette gælder ikke i Skotland som beskrevet i spørgsmålet. Frister i forbindelse med forkyndelse uden for Skotland er behandlet i punkt 1.

Igen

TopTop

8. Hvis sagen omvendt anlægges ved en domstol, der har sæde i et af disse områder, der er geografisk adskilt fra hovedlandet, forlænges tidsfristerne så for personer, der ikke bor/opholder sig i disse områder, eller for personer, der bor/opholder sig i udlandet?

Se punkt 7.

9. Findes der særlige ankefrister for visse borgerlige sager?

Ja. Sagsøgte har 14 dage fra datoen for bekendtgørelsen af den endelige eller midlertidige afgørelse til at appellere afgørelsen og underrette retten om sin hensigt.

10. Kan domstolene i nødstilfælde eller af andre årsager forkorte mødefristerne eller fastsætte en særlig mødedato? Kan disse frister omvendt forlænges?

Ja, dog kun hvis der foreligger ganske særlige grunde. Fristen kan eventuelt forkortes til 48 timer. Kun i sager, hvor der udstedes midlertidige forbud og påbud i sager om børns velfærd, kan kravet om forudgående underretning til sagsøgte fraviges helt. I sådanne sager kan der naturligvis efterfølgende afholdes et retsmøde for at sikre alle parter en retfærdig rettergang.

11. Hvis et dokument til en part, som bor på et sted, der berettiger ham/hende til en forlængelse af tidsfristen, forkyndes for den pågældende på et sted, der ikke berettiger til en sådan forlængelse, mister denne person så retten til den længere tidsfrist?

Nej.

12. Hvilke sanktioner kan der pålægges, hvis fristerne overskrides?

Hvis sagsøgte ikke bestrider påstanden, kan der afsiges en udeblivelsesdom, hvis sagsøgeren anmoder herom. Sagsøgte har naturligvis mulighed for at påklage dommen (se punkt 9).

13. Hvilke retsmidler kan de udeblevne parter tage i brug, efter at tidsfristen er udløbet?

Sagsøgte kan anmode retten om at forlænge fristen. Er der allerede afsagt dom, kan sagsøgte anmode retten om at omstøde dommen.

Yderligere oplysninger

1 F.eks. Azorerne eller Madeira for Portugal, de oversøiske departementer og territorier for Frankrig, De Kanariske Øer for Spanien mv.

« Procesfrister - Generelle oplysninger | Det Forenede Kongerige - Generelle oplysninger »

Igen

TopTop

Seneste opdatering : 20-08-2007

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige