Európska komisia > EJS > Procesné lehoty > Rumunsko

Posledná úprava: 08-05-2009
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Procesné lehoty - Rumunsko

 

OBSAH

1. Jednotlivé druhy lehôt, ktoré vyplývajú z jednotlivých procesných predpisov v občianskoprávnych veciach 1.
2. Zoznam jednotlivých dní, ktoré sa považujú za dni pracovného pokoja v súlade s nariadením (EHS, Euratom) č. 1182/71 z 3. júna 1971 2.
3. Aké všeobecné pravidlá sa vzťahujú na lehoty týkajúce sa jednotlivých občianskych konaní? 3.
4. Ak sa úkon alebo formalita úkon musí urobiť v stanovenej lehote, aký je počiatočný moment – t. j. začiatok plynutia lehoty (terminus a quo) – tohto úkonu alebo formality? 4.
4.1. Je možné ovplyvniť alebo zmeniť začiatok plynutia lehoty spôsobom prenosu alebo doručenia dokumentov (osobným doručením súdnym doručovateľom alebo poštou)? 4.1.
5. Kedy táto lehota začína plynúť? 5.
5.1. Ak je stanovená v dňoch, započítava sa do tejto lehoty samotný deň úkonu, udalosti, rozhodnutia, doručenia a/alebo oznámenia? 5.1.
5.2. Ak je lehota stanovená v dňoch, zahrňuje uvedený počet dní kalendárne dni alebo len pracovné dni? 5.2.
5.3. Ak je taká lehota stanovená v mesiacoch alebo rokoch? 5.3.
5.4. Ktorým dňom tieto lehoty uplynú? 5.4.
6. Ak lehota uplynie v sobotu, nedeľu, štátny sviatok alebo v deň pracovného pokoja, predlžuje sa až do prvého nasledujúceho pracovného dňa? Uplatňuje sa toto predĺženie, aj keď príslušná lehota začína budúcou udalosťou? 6.
7. Ak sa návrh podáva na súde so sídlom na pevninskom území členského štátu (v prípade členských štátov, ktorých súčasťou sú územné celky oddelené od hlavného územia alebo geograficky oddelené územné celky 1), platia pre osoby, ktoré majú bydlisko/pobyt na území jedného z týchto územných celkov alebo pre osoby, ktoré majú bydlisko/pobyt v cudzine, dlhšie lehoty? Ak áno, o koľko dlhšie sú tieto lehoty? 7.
8. Na druhej strane, ak sa návrh podáva na súde so sídlom na území jedného z týchto územných celkov, ktorý je geograficky odčlenený od pevninského územia, platia pre osoby, ktoré nemajú bydlisko/pobyt na území jedného z týchto územných celkov alebo pre osoby, ktoré majú bydlisko/pobyt v cudzine, dlhšie lehoty? 8.
9. Existujú osobitné odvolacie lehoty v niektorých občianskoprávnych veciach? 9.
10. Môže súd v naliehavom prípade alebo z iného dôvodu skrátiť lehoty na dostavenie sa na súd alebo stanoviť osobitný termín dostavenia sa na súd? Na druhej strane, je možné tieto lehoty predĺžiť? 10.
11. Ak sa úkon určený účastníkovi, ktorý má pobyt v mieste, kde by mal právo na predĺženie lehoty, oznámi v mieste, kde osoby, ktoré tam majú pobyt, nemajú právo na predĺženie lehoty, stráca táto osoba právo na uvedené predĺženie lehoty? 11.
12. Aké sú sankcie v prípade nedodržania lehôt? 12.
13. Ak uplynie lehota, aké prostriedky nápravy majú k dispozícii účastníci, ktorí zmeškali lehotu? 13.

 

1. Jednotlivé druhy lehôt, ktoré vyplývajú z jednotlivých procesných predpisov v občianskoprávnych veciach

Napríklad procesné lehoty, premlčacie alebo prekluzívne lehoty, zákonné lehoty atď.

V občianskom práve predstavuje lehota alebo stanovené obdobie jeden z procesných aspektov právneho úkonu v širšom zmysle.

V teórii občianskeho práva je lehota alebo stanovené obdobie definovaná prostredníctvom budúcej udalosti, ktorá určite nastane a ktorá je rozhodujúca pre začiatok alebo ukončenie uplatňovania subjektívnych práv a výkonu občianskoprávnych povinností.

Príslušné ustanovenia možno nájsť buď v oddieloch 1022 až 1025 Občianskeho zákonníka alebo v oddieloch 101 až 104 Občianskeho súdneho poriadku.

Rozlišujú sa dva druhy lehôt v závislosti od ich účinku. Lehoty s odkladným účinkom umožňujú odklad začiatku uplatňovania subjektívnych práv a výkonu príslušných povinností, zatiaľ čo lehoty s rozväzovacím účinkom odkladajú zánik subjektívneho práva a výkon súvisiacej povinnosti.

Hlavná zásada účinkov lehôt spočíva v tom, že lehota ovplyvňuje len výkon úkonu, avšak neovplyvňuje jeho existenciu.

Rôzne druhy lehôt, ktoré sa uplatňujú v občianskoprávnom konaní, sa delia na lehoty právne, súdne alebo dohodnuté, bez ohľadu na to, či ide o lehoty procesnoprávne, premlčacie, alebo lehoty na vykonanie určitých úkonov. Zákonné premlčacie lehoty sú lehoty výslovne ustanovené zákonom. Sú všeobecne stanovené a preto súd alebo účastníci konania ich nesmú skracovať ani predlžovať. Súdne lehoty stanovuje súd v priebehu súdneho konania na dostavenie sa strán na súd, vypočutie svedkov, získavanie dôkazov, napríklad písomných dokumentov, znaleckých posudkov atď. Dohodnuté lehoty sú lehoty, ktoré si môžu stanoviť strany počas konania (napr. lehota stanovená v oddiele 341 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku v súvislosti so záležitosťami rozhodcovského konania).

HoreHore

Z čisto procesného hľadiska je procesná premlčacia lehota definovaná ako lehota, v rámci ktorej sa musia vykonať určité procesné kroky alebo naopak, lehota, v rámci ktorej je zakázané vykonať určité procesné úkony.

Procesné lehoty sú imperatívne alebo prohibitívne. Imperatívna lehota je lehota, v rámci ktorej sa musí vykonať určitý procesný úkon (napr. premlčacie lehoty, v rámci ktorých sa musí podať určitá žiadosť, ako je napríklad prvotné odvolanie alebo konečné odvolanie), zatiaľ čo prohibitívne lehoty zabraňujú vykonaniu určitých procesných úkonov.

Ďalšie klasifikačné kritérium súvisí s pokutami, ktoré sa uplatňujú v prípade nedodržania lehôt a v takých prípadoch sú lehoty buď absolútne alebo relatívne. Nedodržanie absolútnych lehôt v konečnom dôsledku ovplyvňuje platnosť procesných úkonov, zatiaľ čo nedodržanie relatívnych lehôt (lehoty na vydávanie rozsudkov, lehoty na navrhovanie atď.) nemusí mať za následok neplatnosť procesných úkonov, avšak môže byť dôvodom na to, že zodpovedným osobám sa uložia disciplinárne alebo finančné pokuty.

Napokon, lehoty môžu byť v závislosti od ich trvania vyjadrené v hodinách, dňoch, týždňoch, mesiacoch a rokoch, ako sa uvádza v oddiele 101 Občianskeho súdneho poriadku. Navyše, zákon za určitých okolností konkrétne nestanovuje osobitnú lehotu (minútu, hodinu, deň, atď.) a namiesto toho sa odvoláva na časový moment, do ktorého sa môže vykonať procesný úkon (napríklad, voči exekúcii možno namietať až do vydania konečného rozhodnutia o exekúcii) alebo uvádza, že procesné opatrenie by sa malo prijať „bezodkladne“, „okamžite“ alebo ako „naliehavá záležitosť“, ako sa uvádza v oddieloch 383, 448 a 579 Občianskeho súdneho poriadku.

HoreHore

2. Zoznam jednotlivých dní, ktoré sa považujú za dni pracovného pokoja v súlade s nariadením (EHS, Euratom) č. 1182/71 z 3. júna 1971

Podľa rumunských právnych predpisov dni pracovného pokoja zahŕňajú všetky soboty a nedele, štátne sviatky (štátny sviatok Rumunska – 1. december, Sviatok práce – 1. máj), hlavné cirkevné sviatky (Vianoce –25. a 26. december, Veľká noc – 2 dni podľa pravoslávneho kalendára) a novoročné sviatky v dňoch 1. a 2. januára.

3. Aké všeobecné pravidlá sa vzťahujú na lehoty týkajúce sa jednotlivých občianskych konaní?

Uveďte odkazy na platnú právnu úpravu v občianskoprávnych veciach

Pravidlá, ktoré sa uplatňujú na premlčacie lehoty, sú stanovené v oddieloch 101 až 104 Občianskeho súdneho poriadku:

Oddiel 101

 1. Lehoty sa vyjadrujú ako celé dni a deň, keď lehota začala a deň, keď uplynula, sa nezapočítava.
 2. Lehoty vyjadrené v hodinách začínajú plynúť o polnoci na nasledujúci deň.
 3. Lehoty vyjadrené v rokoch, mesiacoch alebo týždňoch uplynú v ten deň roka, mesiaca alebo týždňa, ktorý zodpovedá dňu určujúcemu začiatok lehoty.
 4. Lehota, ktorá začne 29., 30. alebo 31. dňom mesiaca a uplynie v mesiaci, ktorý má menej dní, sa považuje za ukončenú v posledný deň príslušného mesiaca.
 5. Lehoty, ktoré uplynú počas štátnych sviatkov alebo v dňoch, keď je práca prerušená, sa predlžujú do konca nasledujúceho pracovného dňa.

Oddiel 102

HoreHore

 1. Pokiaľ sa v zákone nestanovuje inak, lehoty začínajú dňom oznámenia procesných úkonov.
 2. V prípade strany, ktorá požiadala o oznámenie úkonu, sa lehoty začínajú odo dňa, keď o to požiadala.

Oddiel 103

 1. Nepodanie odvolania alebo neuskutočnenie akéhokoľvek procesného úkonu v rámci lehôt stanovených zákonom má za následok stratu nároku, pokiaľ zákon nestanovuje inak alebo pokiaľ strana nepreukáže, že jej v tom zabránili okolnosti mimo jej kontroly.
 2. Pokiaľ strana preukáže, že jej v tom zabránili okolnosti mimo jej kontroly, procesný úkon sa musí uskutočniť do 15 dní odo dňa odstránenia prekážky; v rámci tej istej lehoty sa musí vysvetliť dôvod prekážky.

Oddiel 104 - V prípade procesných listín, ktoré sa súdom zasielajú poštou, sa lehota považuje za dodržanú, ak boli listiny podané ako doporučená zásielka pred uplynutím lehoty.

4. Ak sa úkon alebo formalita úkon musí urobiť v stanovenej lehote, aký je počiatočný moment – t. j. začiatok plynutia lehoty (terminus a quo) – tohto úkonu alebo formality?

(Napríklad deň úkonu, udalosti, rozhodnutia alebo doručenia a/alebo oznámenia, od ktorého plynie).

Každá lehota má počiatočný moment a určený čas ukončenia oddelený jej trvaním.

Pokiaľ ide o počiatočný moment, v prvom pododdiele oddielu 102 Občianskeho súdneho poriadku sa stanovuje, že premlčacie lehoty začínajú plynúť odo dňa oznámenia procesných úkonov za predpokladu, že v zákone nie je stanovené inak.

HoreHore

Sú tiež prípady, keď možno úkon stanovený ako počiatočný moment pre lehotu nahradiť inými rovnocennými úkonmi. V druhom pododseku oddielu 102 sa preto stanovuje, že pre stranu, ktorá požiadala o oznámenie, lehoty vo všeobecnosti začínajú plynúť výslovne odo dňa podania žiadosti. Navyše podľa druhého a tretieho pododseku oddielu 284 a oddielu 301 Občianskeho súdneho poriadku lehota na odvolanie alebo konečné odvolanie plynie dokonca aj vtedy, ak bolo rozhodnutie oznámené v tom istom čase ako oznámenie o vykonaní a ak strana podá prvotné alebo konečné odvolanie pred oznámením rozhodnutia, rozhodnutie sa považuje za oznámené v deň podania žiadosti o prvotné alebo konečné odvolanie. V dôsledku toho sa deň oznámenia označujúci začiatok lehoty nahradí v takých prípadoch inými úkonmi, ktoré sa stanú počiatočným momentom lehoty (napríklad žiadosť protistrany o oznámenie úkonu, podanie odvolania alebo konečného odvolania alebo oznámenie o výkone rozsudku.)

Ako výnimka zo všeobecného pravidla stanoveného v prvom pododdiele oddielu 102 Občianskeho súdneho poriadku sú tiež prípady, keď lehoty začnú plynúť od iného momentu ako odo dňa oznámenia, konkrétne pri doručení rozsudku (posledný pododdiel oddielu 22, oddiel 252 a oddiel 281 Občianskeho súdneho poriadku); v momente prijatia dôkazu (oddiel 170 alebo oddiel 186 Občianskeho súdneho poriadku), v momente uverejnenia určitých úkonov (oddiel 507 Občianskeho súdneho poriadku).

Koniec lehoty je definovaný ako moment, keď jej uplynutie spôsobí, že úkon, kvôli ktorému bola lehota stanovená, sa už nesmie vykonávať (ako v prípade imperatívnych lehôt) alebo, naopak, ako moment, keď sa môže uplatniť právo prijať určité procesnoprávne opatrenia (ako v prípade prohibitívnych lehôt).

HoreHore

4.1. Je možné ovplyvniť alebo zmeniť začiatok plynutia lehoty spôsobom prenosu alebo doručenia dokumentov (osobným doručením súdnym doručovateľom alebo poštou)?

Lehoty spravidla plynú nepretržite medzi počiatočným momentom a určeným časom ukončenia a nesmú sa prerušiť ani zastaviť. Podobne ako v prípade premlčania, civilný súdny poriadok nestanovuje všeobecný systém pre prerušenie lehôt, pokiaľ ide o konania, avšak podľa právnej teórie a judikatúry sú dôvodom pre prerušenie lehoty v prípade všetkých procesných lehôt, do ktorých treba prijať procesnoprávne opatrenie, okolnosti mimo kontroly účastníka konania – ako sa uvádza v oddiele 103 Občianskeho súdneho poriadku. Existujú aj ďalšie osobitné prípady, pokiaľ ide o prerušenie, napríklad prerušenie lehoty na odvolanie (oddiely 285 až 286 Občianskeho súdneho poriadku) alebo prekluzívnych lehôt (oddiel 249 Občianskeho súdneho poriadku). Zákon súčasne stanovuje, že procesné/zákonné lehoty môžu spočívať (v prípade prekluzívnej lehoty podľa oddielu 250 Občianskeho súdneho poriadku). Vo všetkých prípadoch prerušenia začne plynúť nová lehota, bez ohľadu na čas, ktorý uplynul pred prerušením. Ak bola lehota prerušená podľa prvého pododdielu oddielu 103 občianskeho súdneho poriadku, nová stanovená 15-dňová lehota začne plynúť po odstránení prekážky, bez ohľadu na trvanie prerušenej lehoty. V prípade spočívania plynie lehota od momentu, keď bola prerušená, vrátane času, ktorý uplynul predtým, ako lehota začala spočívať.

HoreHore

Na záver, podľa oddielu 104 Občianskeho súdneho poriadku, keď sa dokumenty zasielajú na súd alebo zo súdu poštou alebo ich doručuje súdny zriadenec, lehota sa považuje za dodržanú, ak boli podané doporučene pred uplynutím lehoty. Takže počiatočný moment lehoty spravidla nie je možné ovplyvniť alebo pozmeniť spôsobom zaslania alebo oznámenia dokumentov (osobným doručením súdnym doručovateľom alebo poštou); za výnimočných okolností však tento postup môžu ovplyvniť vonkajšie okolnosti mimo kontroly účastníka konania a v takom prípade sa uplatňujú pravidlá uvedené v predošlom odseku.

5. Kedy táto lehota začína plynúť?

5.1. Ak je stanovená v dňoch, započítava sa do tejto lehoty samotný deň úkonu, udalosti, rozhodnutia, doručenia a/alebo oznámenia?

Podľa prvého pododdielu oddielu 101 Občianskeho súdneho poriadku sa lehoty stanovené v dňoch vypočítavajú podľa osobitného systému, a to na základe celých dní, pričom prvý (dies a quo) ani posledný deň lehoty(dies ad quem) sa nezapočítavajú; uplatňujú sa pravidlá pre počiatočný moment, ako sa uvádza v oddiele 4.

[Závisí stanovenie začiatku pre lehotu od toho, či príjemca potvrdí prevzatie alebo či je informovaný o úkone? Ak áno, akým spôsobom?

Lehoty stanovené v dňoch sa vždy vypočítavajú v celých dňoch, dokument/úkon však možno zaregistrovať len vtedy, keď je súd otvorený pre verejnosť. Aby sa predišlo tomuto problému, môžu sa procesné listiny zasielať poštou a poštový úradník presne uvedie dátum a spôsob zaslania dokumentu adresátovi.

HoreHore

5.2. Ak je lehota stanovená v dňoch, zahrňuje uvedený počet dní kalendárne dni alebo len pracovné dni?

Ak napríklad osoba musí urobiť úkon alebo ak jej je doručený dokument v pondelok 4. apríla 2005 a ak má odpovedať do 14 dní od doručenia, znamená to, že musí odpovedať do:

 1. pondelka 18. apríla (kalendárne dni) alebo
 2. piatku 22. apríla (pracovné dni)?

Správna odpoveď znie, že príslušná osoba musí odpovedať do konca dňa 18. apríla.

5.3. Ak je taká lehota stanovená v mesiacoch alebo rokoch?

Podľa pododdielov 3 až 5 oddielu 101 Občianskeho súdneho poriadku lehoty stanovené v rokoch, mesiacoch alebo týždňoch končia uplynutím toho dňa roka, mesiaca alebo týždňa, ktorý zodpovedá počiatočnému momentu lehoty.

Lehota, ktorá začne 29., 30. alebo 31. dňom mesiaca a uplynie v mesiaci, ktorý má menej dní, sa považuje za ukončenú v posledný deň príslušného mesiaca.

Ak koniec premlčacej lehoty pripadá na štátny sviatok alebo na deň, keď je práca prerušená, predlžuje sa do konca nasledujúceho pracovného dňa.

5.4. Ktorým dňom tieto lehoty uplynú?

Lehoty stanovené v týždňoch, mesiacoch a rokoch končia tým dňom týždňa, mesiaca alebo roka, ktorý zodpovedá dňu, keď lehota začala. Podľa pododdielu 4 oddielu 101 Občianskeho súdneho poriadku lehota, ktorá začne 29., 30. alebo 31. dňom mesiaca a uplynie v mesiaci, ktorý má menej dní, sa považuje za ukončenú v posledný deň príslušného mesiaca. Bez ohľadu na spôsob stanovenia lehôt, ak koniec lehoty pripadá na štátny sviatok alebo na deň, keď je práca prerušená, predlžuje sa do konca nasledujúceho pracovného dňa. Preto sa v takom prípade do tejto lehoty započítavajú štátne sviatky.

HoreHore

Sú stanovené počiatočné momenty pre lehoty, ktoré sa výnimočne alebo osobitne uplatňujú v niektorých občianskoprávnych konaniach?

Áno v občianskoprávnom konaní a v občianskom práve vo všeobecnosti sú stanovené osobitné počiatočné momenty, ktoré nie sú ovplyvnené dátumom doručenia dokumentu, ale predchádzajúcimi preukázateľnými momentmi.

6. Ak lehota uplynie v sobotu, nedeľu, štátny sviatok alebo v deň pracovného pokoja, predlžuje sa až do prvého nasledujúceho pracovného dňa? Uplatňuje sa toto predĺženie, aj keď príslušná lehota začína budúcou udalosťou?

Bez ohľadu na spôsob stanovenia lehôt, ak koniec lehoty pripadá na štátny sviatok alebo na deň, keď je práca prerušená, predlžuje sa do konca nasledujúceho pracovného dňa. Preto sa v takom prípade do tejto lehoty započítavajú štátne sviatky.

7. Ak sa návrh podáva na súde so sídlom na pevninskom území členského štátu (v prípade členských štátov, ktorých súčasťou sú územné celky oddelené od hlavného územia alebo geograficky oddelené územné celky 1), platia pre osoby, ktoré majú bydlisko/pobyt na území jedného z týchto územných celkov alebo pre osoby, ktoré majú bydlisko/pobyt v cudzine, dlhšie lehoty? Ak áno, o koľko dlhšie sú tieto lehoty?

8. Na druhej strane, ak sa návrh podáva na súde so sídlom na území jedného z týchto územných celkov, ktorý je geograficky odčlenený od pevninského územia, platia pre osoby, ktoré nemajú bydlisko/pobyt na území jedného z týchto územných celkov alebo pre osoby, ktoré majú bydlisko/pobyt v cudzine, dlhšie lehoty?

9. Existujú osobitné odvolacie lehoty v niektorých občianskoprávnych veciach?

Áno, v niektorých právnych oblastiach sú stanovené osobitné lehoty, napríklad v pracovnoprávnych sporoch, v ktorých sú skrátené lehoty na súdne konanie a podávanie odvolaní; platí to aj o súdnych postupoch podľa zákona č. 248/2005 o voľnom pohybe osôb.

HoreHore

Kratšie lehoty v porovnaní s bežnými lehotami sú stanovené aj v niektorých záležitostiach súvisiacich s rozhodnutím sudcu podľa oddielov 581 až 582 Občianskeho súdneho poriadku.

10. Môže súd v naliehavom prípade alebo z iného dôvodu skrátiť lehoty na dostavenie sa na súd alebo stanoviť osobitný termín dostavenia sa na súd? Na druhej strane, je možné tieto lehoty predĺžiť?

Odpoveď znie áno. Zákon za určitých výnimočných okolností sudcovi umožňuje, aby lehotu predĺžil (napríklad článok 303 ods. 5 Občianskeho súdneho poriadku – vo veci druhého/konečného odvolania) alebo aby ju skrátil (napríklad prvý pododdiel oddielu 89 Občianskeho súdneho poriadku – o lehotách na doručovanie súdnych zásielok). Tieto lehoty sa nazývajú neúplné zákonné lehoty.

11. Ak sa úkon určený účastníkovi, ktorý má pobyt v mieste, kde by mal právo na predĺženie lehoty, oznámi v mieste, kde osoby, ktoré tam majú pobyt, nemajú právo na predĺženie lehoty, stráca táto osoba právo na uvedené predĺženie lehoty?

Túto otázku upravujú procesné pravidlá, ktoré sa uplatňujú v lex fori, t. j. súdny poriadok uplatňovaný súdom, do pôsobnosti ktorého vec patrí.

12. Aké sú sankcie v prípade nedodržania lehôt?

Ako sa už uviedlo, nedodržanie absolútnych lehôt v konečnom dôsledku ovplyvňuje platnosť procesných úkonov; nedodržanie relatívnych lehôt nemusí mať za následok neplatnosť procesných úkonov, avšak môže byť dôvodom k tomu, že zodpovedným osobám sa uložia disciplinárne alebo finančné pokuty (lehoty na vynesenie rozsudku, lehoty na navrhnutie rozhodnutí atď.).

Systém sankcií, ktoré sa uplatňujú v prípade nedodržania procesných premlčacích lehôt, pozostáva zo:

 • zrušenia procesného úkonu;
 • straty nároku na lehotu stanovenú na vykonanie úkonu;
 • premlčania podania adresovaného súdu;
 • vydržania práva na výkon doručenia;
 • pokút;
 • disciplinárnych postihov;
 • povinnosti opakovať alebo ukončiť úkon vykonaný bez ohľadu na právne náležitosti;
 • povinnosti zaplatiť náhradu škody strane, ktorá utrpela ujmu v dôsledku nedodržania procesných náležitostí.

13. Ak uplynie lehota, aké prostriedky nápravy majú k dispozícii účastníci, ktorí zmeškali lehotu?

Sankciou je v takom prípade strata nároku, ktorú môže napraviť sudca podľa oddielu 103 Občianskeho súdneho poriadku; zúčastnená strana musí požiadať o opätovné stanovenie lehoty a uviesť a preukázať okolnosti, ktoré jej zabránili dodržať premlčaciu lehotu. Také okolnosti musia byť neprekonateľné a mimo kontroly zúčastnenej strany.

Bližšie informácie

[1 Napríklad: Azory alebo Madeira v prípade Portugalska, zámorské departmenty a územia v prípade Francúzska, Kanárske ostrovy v prípade Španielska atď.

« Procesné lehoty - Všeobecné informácie | Rumunsko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 08-05-2009

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo