Europos Komisija > ETIT > Procesiniai terminai > Portugalija

Naujausia redakcija: 08-04-2009
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Procesiniai terminai - Portugalija

 

TURINIO LENTELE

1. Įvairios terminų, taikomų civilinėse bylose pagal įvairias procesines taisykles, rūšys 1.
2. Įvairių švenčių dienų, numatytų 1971 m. birželio 3 d. Reglamente (EEB, Euratomas) Nr. 1182/71, sąrašas 2.
3. Kokios bendrosios terminų taisyklės taikomos nagrinėjant įvairias civilines bylas? 3.
4. Kai per nustatytą terminą reikia atlikti tam tikrą veiksmą arba sutvarkyti formalumą, kada pradedamas skaičiuoti šio veiksmo atlikimo arba formalumo atlikimo terminas, t. y. kada prasideda termino eiga (terminus a quo)? 4.
4.a) Ar terminui, nuo kurio pradedama skaičiuoti termino pradžia, turi įtakos dokumentų perdavimo ar įteikimo būdas (kai dokumentus įteikia antstolis arba jie įteikiami paštu) ir ar gali jį pakeisti? 4.a)
5. Nuo kada šis terminas pradedamas skaičiuoti: 5.
5.a) Kai šis terminas skaičiuojamas dienomis, ar faktinė veiksmo atlikimo, įvykio, sprendimo priėmimo diena arba dokumento įteikimo ir (arba) vienos šalies pranešimo kitai šaliai apie savo veiksmus diena, nuo kurios pradedamas skaičiuoti terminas, įskaičiuojama į šį terminą? 5.a)
5.a)1. Ar termino pradžia priklauso nuo dokumento gavimo arba žinojimo apie veiksmo atlikimą fakto? Jeigu taip, kokiu būdu? 5.a)1.
5.b) Kai terminas skaičiuojamas dienomis, ar į nurodytą dienų skaičių įeina kalendorinės dienos ar tik darbo dienos? 5.b)
5.c) Kai toks terminas skaičiuojamas mėnesiais arba metais? 5.c)
5.d) Kada tokie terminai baigiasi? Ar yra nustatyta kokia nors taisyklė, susijusi su terminų, kurie taikomi išimtiniais atvejais arba tam tikrose civilinėse bylose, pradžia? 5.d)
6. Jeigu terminas baigiasi šeštadienį, sekmadienį, valstybinių švenčių dieną arba ne darbo dieną, ar jis pratęsiamas iki pirmos po tos dienos einančios darbo dienos? Ar tokia pratęsimo tvarka taikoma ir tuomet, kai termino pradžia susieta su ateityje įvyksiančiu įvykiu? 6.
7. Kai pareiškimą nagrinėja kompetentinga institucija, kuri yra pagrindinėje valstybės narės teritorijoje (t. y. kai valstybę sudaro atskiros, pagrindinei šalies teritorijai nepriklausančios, teritorijos arba geografiškai atskiros teritorijos), ar šiuo atveju terminai pratęsiami asmenims, kurie gyvena arba yra vienoje iš minėtų teritorijų, arba asmenims, kurie gyvena arba yra užsienyje? Jeigu taip, kokiam laikui šie terminai pratęsiami? 7.
8. Priešingai, kai pareiškimą nagrinėja kompetentinga institucija, kuri yra vienoje iš šių geografiškai atskirų teritorijų, nesančių pagrindinėje teritorijoje, ar šiuo atveju terminai pratęsiami asmenims, kurie gyvena arba yra vienoje iš minėtų teritorijų arba kurie gyvena arba yra užsienyje? 8.
9. Ar yra tam tikroms civilinėms byloms taikomi specialūs terminai? 9.
10. Ar esant būtinybei arba kitoms svarbioms priežastims teismai gali sutrumpinti atvykimo į teismą terminus arba nustatyti tikslią atvykimo į teismą datą? Ir priešingai, ar galima šiuos terminus pratęsti? 10.
11. Jeigu asmeniui, gyvenančiam toje vietoje, kurioje jam būtų pratęstas terminas, apie veiksmą, kurį jis turi atlikti, pranešama toje vietoje, kurioje gyvenantiems asmenims terminas nepratęsiamas, ar šis asmuo praranda galimybę pasinaudoti pratęstu terminu? 11.
12. Kokių pasekmių kyla, jei nesilaikoma terminų? 12.
13. Jeigu terminas praleidžiamas, kokiomis teisinėmis teisių gynimo priemonėmis šalys gali pasinaudoti? 13.

 

1. Įvairios terminų, taikomų civilinėse bylose pagal įvairias procesines taisykles, rūšys

Laiko veiksnys sprendžiant teisinius klausimus yra neabejotinai svarbus. Civilinėse bylose teisinėms situacijoms įtakos turi ir jas lemia dvejopi terminai: civiliniai ir procesiniai. Atsižvelgiant į tai, kokie yra terminai - materialūs ar procesiniai, jiems taikomos skirtingos skaičiavimo taisyklės ir būdai.

Išskyrus atvejus, kai aiškiai nustatyta kitaip, taikomi įstatyme įtvirtinti civiliniai terminai.

Dėl civilinių bylų terminų Portugalijos teisės aktuose yra konkreti nuoroda į ieškinio senaties, naikinamuosius ir nesinaudojimo teise terminus (Civilinio kodekso 298 straipsnis).

Teisė remtis ieškinio senaties terminu atsiranda, kai atitinkamos teisės turėtojas per įstatyme nustatytą terminą ja nepasinaudoja, jeigu turėtojas gali laisvai naudotis šia teise ir ji jam suteikta. Todėl teisinio tikrumo labui nesuteikiama galimybė reikšti reikalavimus neribotą laiką. Senaties terminą turi taikyti asmuo, turintis iš jo naudos; teismas negali savo iniciatyva kelti senaties termino taikymo klausimo.

Naikinamasis terminas siaurąja prasme reiškia, kad teisė arba teisinė situacija pasibaigus konkrečiam terminui automatiškai išnyksta ir neturi grįžtamojo poveikio.

Tais atvejais, kai šalys neturi diskrecijos teisės, teismas bet kuriame bylos etape savo iniciatyva tikrina, ar nepraleistas terminas. Kai šalys turi diskrecijos teisę, termino pabaigos klausimas sprendžiamas teisminiu ir neteisminiu būdu.

Nesinaudojimas teise reiškia, kad per įstatyme nustatytą laikotarpį visiškai arba iš dalies nesinaudota teise į ką nors, t. y. negauta jos teikiamos naudos arba ekonominio pranašumo. Nesinaudojimas lemia atitinkamos teisės išnykimą.

viršųviršų

Teismas savo iniciatyva negali kelti nesinaudojimo teise klausimo.

Procesiniai terminai nustatyti įstatyme siekiant konkretaus poveikio procesui (pvz., terminai bylai pradėti arba prieštaravimui pareikšti).

Jeigu teisė atlikti veiksmą išnyksta, procesinis terminas yra imperatyvus. Jeigu galimybė atlikti veiksmą arba kito termino pradžia gali būti atidedama konkrečiam laikotarpiui, terminas yra atidedamasis.

Procesinis terminas gali būti nustatytas įstatyme arba teismo nutartyje.

2. Įvairių švenčių dienų, numatytų 1971 m. birželio 3 d. Reglamente (EEB, Euratomas) Nr. 1182/71, sąrašas

Pagal minėtą reglamentą švenčių dienos Portugalijoje yra:

sausio 1 d., Didysis Penktadienis (kasmet skirtingu metu; 2005 m. tai buvo kovo 25 d.), balandžio 25 d., gegužės 1 d., Šeštinės (kasmet skirtingu metu; 2005 m. tai buvo gegužės 26 d.), birželio 10 d., rugpjūčio 15 d., spalio 5 d., lapkričio 1 d., gruodžio 1 d., gruodžio 8 d., gruodžio 25 d.

3. Kokios bendrosios terminų taisyklės taikomos nagrinėjant įvairias civilines bylas?

Pagal pagrindinę Portugalijos civilinio proceso teisėje galiojančią taisyklę, nesant jokios konkrečios nuostatos, šalims suteikiamas 10 dienų terminas kreiptis dėl bet kokio veiksmo arba procesinio dokumento, pareikšti ieškinį dėl pripažinimo negaliojančiu, pateikti atskirąjį skundą arba pasinaudoti bet kuria kita procesine teise; 10 dienų terminas taip pat taikomas šalies atsiliepimui į kitos šalies ieškinį pateikti (Civilinio proceso kodekso 153 straipsnio 1 dalis).

viršųviršų

4. Kai per nustatytą terminą reikia atlikti tam tikrą veiksmą arba sutvarkyti formalumą, kada pradedamas skaičiuoti šio veiksmo atlikimo arba formalumo atlikimo terminas, t. y. kada prasideda termino eiga (terminus a quo)?

Paprastai termino pradžia bet kokiam atsakymui pateikti visada yra pranešimas apie atitinkamą veiksmą (153 straipsnio 2 dalis).

Šalims skirti pranešimai nagrinėjant bylą įteikiami jų atstovams pagal įstatymą. Kai pranešimu siekiama iškviesti šalį atvykti į teismą asmeniškai, apie tai pranešama ne tik atstovui, bet ir registruotu laišku pranešimas išsiunčiamas pačiai šaliai, nurodant atvykimo į teismą datą, vietą ir tikslą. Atstovai pagal įstatymą informuojami registruotu laišku, kuris siunčiamas jų būstinės arba pasirinktu įteikimo adresu. Juos asmeniškai taip pat gali informuoti antstoliai, kai jų patalpos yra teismo pastate. Pranešimas paštu laikomas įteiktu trečią dieną po to, kai buvo užregistruotas laiškas, arba pirmą darbo dieną po registracijos, jeigu ta diena nėra darbo diena. Pranešimas elektroniniu paštu laikomas įteiktu tinkamai patvirtinto išsiuntimo dieną.

Nurodytais atvejais terminas pradedamas skaičiuoti nuo tada, kai pranešimas laikomas tinkamai įteiktu. Tačiau informuojamas asmuo visada gali įrodyti, kad pranešimas dėl nuo jo nepriklausančių aplinkybių nebuvo įteiktas numatytu laiku (253 ir 254 straipsniai).

Įteikimas siunčiant registruotą laišką kartu su gavimo patvirtinimu laikomas atliktu gavimo patvirtinimo pasirašymo dieną, kai jis buvo įteiktas adresatui, net jeigu gavimo patvirtinimą pasirašė trečiasis asmuo (Civilinio proceso kodekso 238 straipsnio 1 dalis).

viršųviršų

Jeigu asmuo, kuriam įteikiamas pranešimas, atsisako pasirašyti gavimo patvirtinimą arba priimti laišką, paštininkas tai atitinkamai pažymi. Šiuo atveju terminas pradedamas skaičiuoti nuo įvykio momento (Civilinio proceso kodekso 237 straipsnio 3 dalis).

Jeigu laiškas grąžinamas dėl to, kad adresatas per įstatyme nustatytą terminą jo neatsiėmė iš pašto skyriaus, arba dėl to, kad asmuo, išskyrus asmenį, kuriam turi būti įteikiama, atsisako pasirašyti gavimo patvirtinimą arba priimti laišką, įteikiama pakartotinai, ir kitas registruotas laiškas su gavimo patvirtinimu išsiunčiamas asmeniui, kuriam turi būti įteikiama, įspėjant jį apie teisines pasekmes. Šiuo atveju įteikiamas oficialiai patvirtintos formos laiškas, prie kurio pridedama informacijos apie teisines pasekmes kopija, o paštininkas privalo įrašyti datą ir tikslią laiško įteikimo vietą ir nedelsdamas šį įrašą apie įteikimą perduoti teismui. Jeigu laiško negalima įmesti į asmens, kuriam turi būti įteikiama, pašto dėžutę, paštininkas palieka adresatui pranešimą. Tokiu atveju įteikimas laikomas įvykdytu paštininko įrašytą datą arba, jeigu pranešimas buvo paliktas, aštuntą dieną po tos datos, ir nuo to laiko pradedamas skaičiuoti procesinis terminas (Civilinio proceso kodekso 237 ir 238 straipsniai).

Įteikiant per atstovą pagal įstatymą, teismo antstolį arba teismo raštinės darbuotoją, terminas pradedamas skaičiuoti nuo tada, kai asmuo, kuriam turi būti įteikiama, pasirašo įteikimo įraše (Civilinio proceso kodekso 239 ir 245 straipsniai).

Civilinio proceso teisėje numatyta galimybė pratęsti terminą (papildomas įstatymų leidėjo suteiktas terminas) atsižvelgiant į geografinį atstumą tarp įteikimo vietos ir teismo, kuriame nagrinėjama byla, arba faktą, kad asmeniui, kuriam turi būti įteikiama, nebuvo įteikta asmeniškai. Esant šioms aplinkybėms, imperatyvus terminas pradedamas skaičiuoti tik pasibaigus šiam pratęsimui.

viršųviršų

Kai asmens, kuriam turi būti įteikiama, buvimo vieta nėra tiksliai žinoma, įteikiama per viešus pranešimus ir skelbimus. Esant šioms aplinkybėms, įteikimas laikomas įvykdytu paskutinio skelbimo publikavimo dieną arba, jeigu skelbimų nebuvo, viešų pranešimų paskelbimo dieną; terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti pradedamas skaičiuoti pasibaigus pagal įstatymą pratęstam terminui (Civilinio proceso kodekso 248 ir 250 straipsniai).

4.a) Ar terminui, nuo kurio pradedama skaičiuoti termino pradžia, turi įtakos dokumentų perdavimo ar įteikimo būdas (kai dokumentus įteikia antstolis arba jie įteikiami paštu) ir ar gali jį pakeisti?

Taip, žr. atsakymą į 4 klausimą.

5. Nuo kada šis terminas pradedamas skaičiuoti:

5.a) Kai šis terminas skaičiuojamas dienomis, ar faktinė veiksmo atlikimo, įvykio, sprendimo priėmimo diena arba dokumento įteikimo ir (arba) vienos šalies pranešimo kitai šaliai apie savo veiksmus diena, nuo kurios pradedamas skaičiuoti terminas, įskaičiuojama į šį terminą?

Kai toks terminas skaičiuojamas dienomis, jis prasideda kitą dieną po įteikimo, pranešimo arba atitinkamo įvykio, nuo kurio jis prasideda.

Faktinė veiksmo atlikimo, įvykio, sprendimo priėmimo diena arba dokumento įteikimo ir (arba) vienos šalies pranešimo kitai šaliai apie savo veiksmus diena, nuo kurios pradedamas skaičiuoti terminas, nėra įskaičiuojama.

5.a)1. Ar termino pradžia priklauso nuo dokumento gavimo arba žinojimo apie veiksmo atlikimą fakto? Jeigu taip, kokiu būdu?

Taip. Šiuo atveju žiūrėti atsakymą į 4 klausimą.

viršųviršų

5.b) Kai terminas skaičiuojamas dienomis, ar į nurodytą dienų skaičių įeina kalendorinės dienos ar tik darbo dienos?

Įstatyme arba teismo nutartyje nustatytas procesinis terminas yra tęstinis, tačiau jis sustabdomas teismui atostogaujant, išskyrus atvejus, kai jis trunka šešis mėnesius ar ilgiau, arba procesinių veiksmų, kurie pagal įstatymą priskiriami prie skubių, atveju. Kai procesinio veiksmo atlikimo terminas pasibaigia dieną, kai teismas nedirba, terminas pratęsiamas iki kitos darbo dienos (Civilinio proceso kodekso 144 straipsnis).

Iš to darytina išvada, kad, išskyrus teismo atostogų laiką, į procesinio termino dienų skaičių įeina visos kalendorinės dienos, nors veiksmas gali būti atliktas kitą darbo dieną po termino pabaigos, jeigu jis baigiasi teismo ne darbo dieną.

Teismo atostogos trunka nuo gruodžio 22 d. iki sausio 3 d., nuo Verbų sekmadienio iki Velykų antros dienos ir nuo rugpjūčio 1 d. iki rugpjūčio 31 d.

Jeigu, pvz., asmuo per 14 dienų turi atsakyti į 2005 m. balandžio 4 d. įteiktą dokumentą, tą jis turi padaryti iki balandžio 18 d.

5.c) Kai toks terminas skaičiuojamas mėnesiais arba metais?

Kai toks terminas skaičiuojamas mėnesiais arba metais, jo pradžia nustatoma tokiu pat būdu, t. y. terminas pradedamas skaičiuoti kitą dieną po įteikimo, pranešimo arba atitinkamo įvykio, nuo kurio prasideda jo eiga.

5.d) Kada tokie terminai baigiasi? Ar yra nustatyta kokia nors taisyklė, susijusi su terminų, kurie taikomi išimtiniais atvejais arba tam tikrose civilinėse bylose, pradžia?

Dienomis skaičiuojamas terminas pasibaigia prie termino pradžios pridėjus termino dienų skaičių, kaip aprašyta atsakyme į 5b klausimą.

viršųviršų

Savaitėmis, metais arba mėnesiais skaičiuojamas terminas, kuris prasideda konkrečią datą, pasibaigia paskutinės savaitės, mėnesio arba metų atitinkamą dieną 24 val. 00 min. (vidurnaktį), tačiau jeigu mėnuo neturi atitinkamos dienos, terminas pasibaigia paskutinę to mėnesio dieną (Civilinio kodekso 279 straipsnio c punktas).

Dėl to nėra jokių išimtinai arba konkrečiai taikomų termino pradžios taisyklių.

6. Jeigu terminas baigiasi šeštadienį, sekmadienį, valstybinių švenčių dieną arba ne darbo dieną, ar jis pratęsiamas iki pirmos po tos dienos einančios darbo dienos? Ar tokia pratęsimo tvarka taikoma ir tuomet, kai termino pradžia susieta su ateityje įvyksiančiu įvykiu?

Teismai dirba tik darbo dienomis.

Pagal visų procesinių terminų skaičiavimo taisyklę procesinio veiksmo atlikimo termino pabaiga pratęsiama iki kitos darbo dienos, jeigu terminas pasibaigia teismų ne darbo dieną.

7. Kai pareiškimą nagrinėja kompetentinga institucija, kuri yra pagrindinėje valstybės narės teritorijoje (t. y. kai valstybę sudaro atskiros, pagrindinei šalies teritorijai nepriklausančios, teritorijos arba geografiškai atskiros teritorijos), ar šiuo atveju terminai pratęsiami asmenims, kurie gyvena arba yra vienoje iš minėtų teritorijų, arba asmenims, kurie gyvena arba yra užsienyje? Jeigu taip, kokiam laikui šie terminai pratęsiami?

Šiuo atveju svarbi įteikimo, o ne gyvenamoji vieta.

Pagal Portugalijos civilinio proceso teisę įprastas terminas pratęsiamas 15 dienų, kai dokumentas įteikiamas atsakovui, esančiam autonominiuose regionuose, o byla nagrinėjama pagrindinėje teritorijoje arba kitoje saloje, ir priešingai; 30 dienų, kai dokumentas įteikiamas užsienyje esančiam atsakovui (Civilinio proceso kodekso 252A straipsnis).

viršųviršų

Kai kuriais įstatyme numatytais atvejais šios taisyklės taip pat taikomos pranešimams (Civilinio proceso kodekso 252 straipsnis).

8. Priešingai, kai pareiškimą nagrinėja kompetentinga institucija, kuri yra vienoje iš šių geografiškai atskirų teritorijų, nesančių pagrindinėje teritorijoje, ar šiuo atveju terminai pratęsiami asmenims, kurie gyvena arba yra vienoje iš minėtų teritorijų arba kurie gyvena arba yra užsienyje?

Ir šiuo atveju svarbi įteikimo, o ne gyvenamoji vieta. Termino pratęsimo taisyklės, nurodytos atsakyme į pirmesnį klausimą, taip pat taikomos esant čia aprašytoms aplinkybėms, jeigu asmuo, kuriam įteikiama, yra salos teritorijoje arba užsienyje.

9. Ar yra tam tikroms civilinėms byloms taikomi specialūs terminai?

Atsižvelgiant į platų civilinių bylų interpretavimą Europos teisminio bendradarbiavimo civilinėse ir komercinėse bylose kontekste, reikia paminėti, kad Portugalijos teisėje specialūs terminai nustatyti, pvz., darbo teisės srityje.

10. Ar esant būtinybei arba kitoms svarbioms priežastims teismai gali sutrumpinti atvykimo į teismą terminus arba nustatyti tikslią atvykimo į teismą datą? Ir priešingai, ar galima šiuos terminus pratęsti?

Įstatyme nustatyti terminai negali būti sutrumpinti. Įstatyme nustatytas procesinis terminas numatytais atvejais gali būti pratęsiamas. Šalių sutikimu terminas gali būti pratęsiamas vieną kartą tokį pat laikotarpį (Civilinio proceso kodekso 147 straipsnis).

viršųviršų

11. Jeigu asmeniui, gyvenančiam toje vietoje, kurioje jam būtų pratęstas terminas, apie veiksmą, kurį jis turi atlikti, pranešama toje vietoje, kurioje gyvenantiems asmenims terminas nepratęsiamas, ar šis asmuo praranda galimybę pasinaudoti pratęstu terminu?

Atsakovui, kuriam įteiktas prašymas atsakyti į pateiktą civilinį ieškinį, suteikiamas terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti. Jis gali būti pratęstas atsižvelgiant į geografinį atstumą tarp įteikimo vietos ir teismo nagrinėjimo vietos arba kitus įstatyme nustatytus veiksnius, kurie nėra susiję su asmens, kuriam įteikiama, gyvenamąja vieta. Dėl to atsakant į šį klausimą galima teigti, kad, esant aprašytai situacijai, tokios galimybės nebūtų.

12. Kokių pasekmių kyla, jei nesilaikoma terminų?

Pasibaigus imperatyviam terminui, prarandama teisė pareikšti ieškinį (Civilinio proceso kodekso 145 straipsnis).

Jei nesilaikoma kai kurių terminų, gali būti skiriama bauda.

13. Jeigu terminas praleidžiamas, kokiomis teisinėmis teisių gynimo priemonėmis šalys gali pasinaudoti?

Veiksmas pasibaigus terminui gali būti atliekamas tais atvejais, kai esama pateisinamų kliūčių, kitaip tariant, dėl įvykio, nepriskirtino asmenų, kurie turi laikytis termino, arba jų atstovų kaltei ir trukdančio atitinkamą veiksmą atlikti laiku. Šiuo atveju šalis, teigianti, kad termino nesilaikė dėl kliūčių, nedelsdama turi pateikti tai patvirtinančius įrodymus (Civilinio proceso kodekso 146 straipsnis).

Kitais nei pateisinamos kliūtys atvejais veiksmas gali būti atliekamas per pirmas tris dienas po termino pabaigos, jeigu sumokama bauda (Civilinio proceso kodekso 145 straipsnis).

« Procesiniai terminai - Bendro pobūdžio informacija | Portugalija - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 08-04-2009

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė