Európska komisia > EJS > Procesné lehoty > Poľsko

Posledná úprava: 11-05-2009
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Procesné lehoty - Poľsko

 

OBSAH

1. Rôzne lehoty uplatňované na základe rôznych procesných pravidiel v občianskoprávnych veciach; napríklad procesné lehoty, vydržacie lehoty alebo premlčacie lehoty, zákonné lehoty, atď. 1.
2. Uveďte zoznam dní, ktoré sa považujú za dni pracovného pokoja v zmysle nariadenia (EHS, Euratom) č. 1182/71 z 3. júna 1971. 2.
3. Aké sú uplatňované všeobecné pravidlá týkajúce sa lehôt v rôznych občianskych konaniach? Uveďte odkazy na platné právne predpisy. 3.
4. Ak sa procesný úkon alebo určitá formalita musí vykonať v rámci danej lehoty, aký je začiatok plynutia lehoty, t. j. počiatočný okamih, ktorým začína plynúť lehota („terminus a quo“) pre tento procesný úkon alebo formalitu?

(napríklad, deň úkonu, udalosti, rozhodnutia alebo doručenia a/alebo oznámenia, od ktorého začína plynúť). 4.

a) Môže byť začiatok, od ktorého plynie lehota, ovplyvnený alebo zmenený spôsobom zaslania alebo doručenia písomností (osobné doručenie súdnym úradníkom alebo poštovou službou)? a)
5. Kedy táto lehota začína plynúť: 5.
a) Ak je táto lehota vyjadrená v dňoch, započítava sa do tejto lehoty samotný deň úkonu, udalosti, rozhodnutia alebo doručenia a/alebo oznámenia? a)
b) Ak je táto lehota vyjadrená v dňoch, zahŕňa uvedený počet dní kalendárne dni alebo iba pracovné dni? b)
c) Ak je táto lehota vyjadrená v mesiacoch alebo rokoch? Kedy takéto lehoty uplynú? c)
6. Ak lehota uplynie v sobotu, nedeľu, štátny sviatok alebo deň pracovného pokoja, predlžuje sa až do prvého nasledujúceho pracovného dňa? Uplatňuje sa toto predĺženie, aj keď príslušná lehota začína budúcou udalosťou? 6.
7. Ak sa podanie týka príslušného súdu so sídlom na metropolitnom území členského štátu (pri členských štátoch, ktoré majú oddelené zámorské územia, alebo ktoré sú geograficky oddelené), predlžujú sa lehoty pre osoby s bydliskom alebo pobytom v týchto oddelených častiach alebo s bydliskom alebo pobytom v zahraničí? Ak áno, potom o koľko? 7.
8. Naopak, ak sa podanie týka príslušného súdu so sídlom v jednej z tých častí, ktoré sú geograficky oddelené od metropolitného územia, predlžujú sa lehoty pre osoby, ktoré nemajú bydlisko alebo pobyt v týchto oddelených častiach alebo ktoré majú bydlisko alebo pobyt v zahraničí? 8.
9. Existujú osobitné lehoty na podanie odvolania v niektorých občianskoprávnych veciach? 9.
10. Môže súd v naliehavom prípade alebo z iného dôvodu skrátiť lehoty na dostavenie sa na súd alebo stanoviť osobitný termín dostavenia sa na súd? Na druhej strane, je možné tieto lehoty predĺžiť? 10.
11. Ak sa úkon určený pre stranu s bydliskom v mieste, kde by mohla využiť predĺženie lehoty, oznámil v mieste, kde tí, ktorí tam majú bydlisko, nemôžu využiť takéto predĺženie, stráca táto osoba nárok na predĺženie tejto lehoty? 11.
12. Aké sú sankcie v prípade nedodržania týchto lehôt? 12.
13. Ak lehota uplynie, aké opravné prostriedky majú k dispozícii strany, ktoré si nesplnili povinnosti? 13.

 

1. Rôzne lehoty uplatňované na základe rôznych procesných pravidiel v občianskoprávnych veciach; napríklad procesné lehoty, vydržacie lehoty alebo premlčacie lehoty, zákonné lehoty, atď.

V poľských občianskoprávnych konaniach sa rozlišujú tieto lehoty:

 1. v prípade úkonov strán v súdnom konaní:
  1. zákonné lehoty
  2. súdne lehoty
  3. zmluvné lehoty
 2. v prípade úkonov súdu v súdnom konaní:
  1. inštrukčné

Medzi konečné lehoty patria: zákonné lehoty a súdne lehoty.

1a) Zákonné lehoty

Zákon stanovuje premlčacie lehoty (t. j. ich nedodržanie znamená, že daný procesný úkon je neplatný). Súdy nemôžu tieto lehoty predĺžiť, ani skrátiť. Zákonné lehoty začínajú plynúť od začiatku plynutia stanoveného zákonom.

Medzi zákonné lehoty patria najmä:

 • lehoty ad quem - v prípade, že úkon by sa mal dokončiť pred uplynutím lehoty
 • lehoty post quem - v prípade, keď sa úkon môže dokončiť po uplynutí lehoty.

Medzi zákonné lehoty patria lehoty na uplatnenie opravných prostriedkov, napríklad lehoty na podanie odvolaní.

1b) Súdne lehoty

Ide aj o premlčacie lehoty, ale stanovené súdom alebo sudcom. Súdne lehoty sa môžu predĺžiť alebo skrátiť, ale iba z opodstatneného dôvodu a tiež na základe žiadosti podanej pred uplynutím lehoty, a to aj bez vypočutia protistrany.

Tieto lehoty začínajú plynúť od oznámenia rozhodnutia alebo súdneho rozkazu v tejto súvislosti, alebo ak je v zákonníku stanovené doručenie ex officio, od doručenia takéhoto rozhodnutia alebo súdneho rozkazu.

HoreHore

Medzi súdne lehoty patrí lehota na odstránenie nespôsobilosti konať na súde alebo nespôsobilosti byť stranou konania alebo lehota na doplnenie odvolania.

Súd je povinný ex officio sledovať dodržanie zákonných lehôt a súdnych lehôt.

1c) Zmluvné lehoty

Tieto lehoty stanovujú strany konania v dohode o pokračovaní v konaní prerušenom na základe ich spoločnej žiadosti.

2. Inštrukčné lehoty

Sú to lehoty na úkony súdu na zabezpečenie účinného fungovania súdnych orgánov v občianskoprávnych konaniach. Nedodržanie týchto lehôt súdom neoprávňuje strany napadnúť úkony súdu.

Podľa poľského občianskeho súdneho poriadku (v skratke OSP), zákonom stanovené procesné lehoty stanovené pre uplatnenie opravných prostriedkov závisia od druhu príslušného súdneho rozhodnutia (rozsudok, rozhodnutie o skutkovej podstate veci v nesporových konaniach, rozsudok pre zmeškanie, platobný rozkaz v konaniach o vydanie platobného rozkazu (payment-order proceedings), platobný rozkaz v konaniach o platobnom príkaze(writ-of-payment proceedings) a rozhodnutie). Ustanovujú sa najmä tieto vopred stanovené lehoty:

 • rozsudky a rozhodnutia týkajúce sa skutkovej podstaty veci v nesporových konaniach (článok 328 OSP a článok 369 OSP):

Dôvody rozsudku sa vypracúvajú na žiadosť strany, predloženej do jedného týždňa od oznámenia rozsudku, alebo ak strana nie je zastupovaná advokátom, právnym poradcom alebo patentovým zástupcom a nebola prítomná v čase, keď bol rozsudok oznámený v dôsledku uväznenia, odo dňa, kedy bol rozsudok doručený.

HoreHore

Odvolania sa musia podať na súde, ktorý vydal napadnutý rozsudok, do dvoch týždňov odo dňa, kedy bol žalobcovi doručený rozsudok a dôvody rozsudku. Ak strana nepožiadala o dôvody rozsudku, môže podať svoje odvolanie do 21 dní odo dňa oznámenia rozsudku.

 • Ustanovenia článku 394 ods. 2 OSP:

Lehota na podanie podnetu je jeden týždeň od oznámenia rozhodnutia a počíta sa odo dňa, kedy bolo rozhodnutie doručené, a ak strana nepodala žiadosť, v rámci stanovenej lehoty v prípade rozhodnutia vydaného pri prerokovaní, ktoré sa jej má doručiť.

 • rozsudok pre zmeškanie vo vzťahu k odporcovi (článok 344 OSP):

Obžalovaní, proti ktorým bol vydaný rozsudok pre zmeškanie, môžu podať námietku do jedného týždňa odo dňa, kedy im bol doručený rozsudok.

 • na rozsudok pre zmeškanie vo vzťahu k žalobcovi sa vzťahuje článok 342 OSP:

Rozsudok pre zmeškanie musí byť odôvodnený súdom, ak bola vec zamietnutá v úplnom rozsahu alebo čiastočne, a žalobca požiadal o takéto odôvodnenie do jedného týždňa odo dňa, kedy mu bol rozsudok doručený, alebo ak žalobca, ktorý nepredložil takúto požiadavku, sa odvolal v rámci stanovenej lehoty.

 • platobný rozkaz v konaní o platobnom príkaze (writ-of-payment proceedings)  (článok 502 OSP):

Platobný rozkaz vyžaduje, aby odporca zaplatil pohľadávku v plnej výške, vrátane trov, do dvoch týždňov odo dňa doručenia rozkazu, alebo aby v rámci uvedenej lehoty podal námietku na súde.

HoreHore

 • platobný rozkaz v konaní o vydanie platobného rozkazu (payment-order proceedings) (článok 491 OSP):

Pri vydaní platobného rozkazu súd nariaďuje, že odporca musí do dvoch týždňov odo dňa doručenia rozkazu zaplatiť pohľadávku v plnej výške, vrátane trov, alebo predložiť sťažnosť v uvedenej lehote.

2. Uveďte zoznam dní, ktoré sa považujú za dni pracovného pokoja v zmysle nariadenia (EHS, Euratom) č. 1182/71 z 3. júna 1971.

Na základe zákona o štátnych sviatkoch z 18. januára 1951 sú zákonom stanovenými štátnymi sviatkami tieto dni:

 • všetky nedele (v súdnych rozhodnutiach sa predpokladá, že soboty nie sú zákonom stanovené štátne sviatky),
 • 1. január - Nový rok,
 • Veľkonočná nedeľa,
 • Veľkonočný pondelok,
 • 1. máj - štátny sviatok,
 • 3. máj - národný sviatok 3. mája,
 • prvý deň Svätodušnej nedele,
 • sviatok Božieho tela,
 • 15. august - Nanebovzatie Panny Márie,
 • 1. november - Sviatok všetkých svätých,
 • 11. november - Deň nezávislosti,
 • 25. december - Prvý sviatok vianočný,
 • 26. december - Druhý sviatok vianočný,

Pohyblivé cirkevné sviatky pripadajú na tieto dni:

2006

2007

2008

2009

2010

Veľkonočná nedeľa

16.4.

8.4.

23.3.

12.4.

3.4.

Veľkonočný pondelok

17.4.

9.4.

24.3.

13.4.

4.4.

Prvý deň Svätodušnej nedele

4.6.

27.5.

11.5.

31.5.

23.5.

Božie telo

15.6.

7.6.

22.5.

11.6.

3.6.

3. Aké sú uplatňované všeobecné pravidlá týkajúce sa lehôt v rôznych občianskych konaniach? Uveďte odkazy na platné právne predpisy.

Konečná lehota (dies as quem) - presnejšie uvedená ako čas uplynutia lehoty. Táto lehota nemusí byť určená ako deň, ale musí byť vymedzená udalosťou, ktorá podľa zmluvných strán nastane v určitej situácii.

Procesné lehoty sú stanovené s odkazom na časové jednotky, napríklad, dni, týždne, mesiace, roky.

Podľa článku 165 OSP sa ustanovenia občianskeho zákonníka (OZ) týkajúce sa lehôt vzťahujú na spôsob používaný na výpočet lehôt v občianskom konaní, ak zákon, súdne rozhodnutie, rozhodnutie iného štátneho orgánu alebo právny úkon stanovuje lehotu bez určenia spôsobu výpočtu (článok 110 OZ). Podanie procesnej listiny na pošte prevádzkovanej štátnym subjektom v Poľsku je rovnocenné podaniu procesnej listiny na súde. To isté platí v prípade listiny podanej vojakom na vojenskom veliteľstve, väzňom v správnej kancelárii inštitúcie na výkon trestu alebo členom posádky poľského námorného plavidla kapitánovi plavidla.

HoreHore

 • Článok 111 OZ: Lehota stanovená v dňoch uplynie na konci posledného dňa.
 • Článok 112 OZ: Lehota stanovená v týždňoch, mesiacoch alebo rokoch uplynie na konci dňa, ktorý názvom alebo dátumom odpovedá prvému dňu lehoty, a ak takýto deň v poslednom mesiaci neexistuje, v posledný deň daného mesiaca.
 • Článok 113 OZ: Ak je lehota stanovená na začiatok, polovicu alebo koniec mesiaca, má sa za to, že ide o prvý, pätnásty alebo posledný deň mesiaca. Lehota polovice mesiaca je rovná pätnástim dňom.
 • Článok 114 OZ: Ak je lehota stanovená v mesiacoch alebo rokoch a nevyžaduje sa kontinuita, mesiac sa bude počítať ako tridsať dní a rok sa bude počítať ako tristo šesťdesiat päť dní.
 • Clánok 115 OZ: Ak koniec lehoty na úkon, ktorý sa má dokončiť, pripadá na deň určený zákonom ako štátny sviatok, lehota uplynie v nasledujúci deň.

4. Ak sa procesný úkon alebo určitá formalita musí vykonať v rámci danej lehoty, aký je začiatok plynutia lehoty, t. j. počiatočný okamih, ktorým začína plynúť lehota („terminus a quo“) pre tento procesný úkon alebo formalitu?

(napríklad, deň úkonu, udalosti, rozhodnutia alebo doručenia a/alebo oznámenia, od ktorého začína plynúť).

Článok 111 OZ: Ak začiatkom lehoty stanovenej v dňoch je určitá udalosť, deň, v ktorý táto udalosť nastane, sa pri výpočte lehoty nezohľadňuje.

a) Môže byť začiatok, od ktorého plynie lehota, ovplyvnený alebo zmenený spôsobom zaslania alebo doručenia písomností (osobné doručenie súdnym úradníkom alebo poštovou službou)?

Súd môže doručovať písomnosti rôznymi spôsobmi: poštou, prostredníctvom súdneho úradníka alebo súdnych zriadencov a tiež prostredníctvom súdnej doručovateľskej služby. Doručenie príjemcom sa môže uskutočniť aj osobným odovzdaním písomnosti príjemcovi v kancelárii súdu. Písomnosti sa však spravidla doručujú poštou (článok 131 OSP). Všetky tieto spôsoby, za predpokladu, že doručenie bolo uskutočnené správne, sú rovnako platné a použitie akéhokoľvek iného spôsobu nemá vplyv na lehoty.

HoreHore

Lehota je dodržaná vtedy, ak procesná listina, pre ktorú bola stanovená lehota, bola doručená na súd v rámci tejto lehoty, t. j. predložená v podateľni súdu (pričom rozhodujúcim faktorom je dátum pečiatky) alebo podaná na pošte prevádzkovanej štátnym subjektom v Poľsku.

Podľa judikatúry sa predpokladá, že dňom telefonického podania procesnej listiny je deň odoslania telegramu, a ak sa listina zasiela faxom, je to čas uvedený na potvrdení o prevzatí na súde. Podobne, dňom zaplatenia súdneho poplatku bankovým prevodom uskutočneným v zahraničnej banke je deň prijatia platobného príkazu vnútroštátnou bankou, ktorá slúži ako korešpondenčná banka zahraničnej banky. Dodržanie lehoty na dokončenie úkonu sa nestanovuje dňom, kedy bola listina odoslaná do zahraničia, ale dňom, kedy bola doručená poľskému poštovému úradu.

5. Kedy táto lehota začína plynúť:

a) Ak je táto lehota vyjadrená v dňoch, započítava sa do tejto lehoty samotný deň úkonu, udalosti, rozhodnutia alebo doručenia a/alebo oznámenia?

Podľa článku 111 OZ, ak začiatkom lehoty stanovenej v dňoch je určitá udalosť, deň, kedy nastane táto udalosť, sa pri výpočte lehoty nezohľadňuje.

Závisí začiatok plynutia lehoty nejakým spôsobom od prijatia listiny príjemcom alebo od toho, kedy sa príjemca dozvedel o úkone? Ak áno, ako?

Príjemca potvrdzuje prijatie listiny a dátum jej prijatia svojim podpisom. Ak to príjemca nemôže alebo nechce urobiť, osoba doručujúca listinu zapíše dátum sama a uvedie, prečo bol podpis odmietnutý. Osoba doručujúca listinu uvedie spôsob doručenia na potvrdení o prijatí a zapíše dátum doručenia na doručenej listine spolu so svojim podpisom.

HoreHore

Predpokladá sa, že podpisom príjemcu sa potvrdzuje nielen prevzatie listiny, ale aj dátum prijatia. Chýbajúce potvrdenie príjemcu o doručení neznamená, že doručenie je neplatné. Predpokladá sa, že dátumom doručenia je dátum uvedený na dátumovej pečiatke doručujúceho poštového úradu. Skutočnosť, že podpis príjemcu listiny chýba, si vyžaduje, aby osoba doručujúca listinu uviedla dôvod, t. j. buď neschopnosť alebo odmietnutie podpísať (okrem prípadov doručenia podľa článku 139, to môže byť v dôsledku neschopnosti písať, zdravotnému postihnutiu, choroby), a dátum doručenia. Dátumom takéhoto doručenia je za okolností stanovených v odseku 1 a čiastočne v článku 139 ods. 2 dátum bez právneho účinku. V takýchto prípadoch chýbajúci dátum neznamená, že doručenie je neplatné, pretože určujúcim faktorom pri stanovení dátumu doručenia je dátum poštovej pečiatky.

Účinky doručenia sa uplatňujú po prijatí listiny príjemcom alebo ak sa doručenie uskutočnilo v súlade s ustanoveniami zákonníka a takým spôsobom, aby si príjemca mohol prečítať doručenú listinu. Na účely procesnej lehoty je irelevantné, či si príjemca skutočne prečítal listinu.

b) Ak je táto lehota vyjadrená v dňoch, zahŕňa uvedený počet dní kalendárne dni alebo iba pracovné dni?

Napríklad, ak osoba musí konať alebo jej musí byť doručená písomnosť v pondelok 4. apríla 2005 a vyžaduje sa od nej, aby odpovedala do 14 dní od doručenia, znamená to, že musí odpovedať skôr ako:

HoreHore

i) v pondelok 18. apríla (kalendárne dni) alebo

ii) v piatok 22. apríla 2005 (pracovné dni)?

Lehoty stanovené v dňoch sa počítajú ako kalendárne dni, ak však koniec lehoty na vykonanie úkonu pripadá na zákonom stanovený štátny sviatok, lehota uplynie v nasledujúci deň.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti by sa odpoveď mala poskytnúť v pondelok 18. apríla. Ak by bol 18. apríl zákonom stanovený štátny sviatok, lehota by uplynula 19. apríla.

c) Ak je táto lehota vyjadrená v mesiacoch alebo rokoch? Kedy takéto lehoty uplynú?

Pozri bod 3: články 112 - 115 OZ.

Existujú nejaké začiatky plynutia pre lehoty, ktoré sa uplatňujú výnimočne alebo osobitne v určitých občianskoprávnych konaniach?

Začiatok vopred stanovených lehôt je stanovený zákonom v osobitných ustanoveniach, v ktorých sú takéto lehoty stanovené. Môžu sa teda prijať riešenia podobné tým, ktoré sa vzťahujú na súdne lehoty, napríklad, pokiaľ ide o začiatok lehoty na podanie sťažnosti, alebo môžu byť úplne odlišné a založené na rôznych predpokladoch, napríklad, pokiaľ ide o lehotu na opätovné začatie konania.

V článku 169 ods. 4 OSP je uvedená výnimka, ktorá stanovuje, že obnovenie lehoty jeden rok po jej nedodržaní je možné iba vo výnimočných prípadoch.

6. Ak lehota uplynie v sobotu, nedeľu, štátny sviatok alebo deň pracovného pokoja, predlžuje sa až do prvého nasledujúceho pracovného dňa? Uplatňuje sa toto predĺženie, aj keď príslušná lehota začína budúcou udalosťou?

Pozri bod 3: článok 115 OZ.

HoreHore

7. Ak sa podanie týka príslušného súdu so sídlom na metropolitnom území členského štátu (pri členských štátoch, ktoré majú oddelené zámorské územia, alebo ktoré sú geograficky oddelené), predlžujú sa lehoty pre osoby s bydliskom alebo pobytom v týchto oddelených častiach alebo s bydliskom alebo pobytom v zahraničí? Ak áno, potom o koľko?

Neuplatňuje sa.

8. Naopak, ak sa podanie týka príslušného súdu so sídlom v jednej z tých častí, ktoré sú geograficky oddelené od metropolitného územia, predlžujú sa lehoty pre osoby, ktoré nemajú bydlisko alebo pobyt v týchto oddelených častiach alebo ktoré majú bydlisko alebo pobyt v zahraničí?

Neuplatňuje sa.

9. Existujú osobitné lehoty na podanie odvolania v niektorých občianskoprávnych veciach?

Nerozlišuje sa medzi lehotami na podanie odvolania proti rozsudku (alebo rozhodnutiu o merite veci v nesporových konaniach – článok 518 OSP). Pokiaľ ide o lehoty na podanie odvolania a uplatnenie iných opravných prostriedkov, pozri bod 1.

V prípade skrátených a nesporových konaní lehota na podanie odvolania začína pre stranu, ktorá sa vzdala práva na doručenie odôvodnenia rozsudku, plynúť odo dňa oznámenia rozsudku. Okrem toho v prípade skrátených konaní sa strana prítomná na prerokovaní, na ktorom sa oznámil rozsudok, môže po oznámení, vzdať práva na podanie odvolania prostredníctvom vyhlásenia do protokolu (zápisnice). Ak sa práva na odvolanie vzdajú všetky oprávnené strany, rozsudok nadobúda právoplatnosť (článok 5058 OSP a článok 517 OSP).

HoreHore

10. Môže súd v naliehavom prípade alebo z iného dôvodu skrátiť lehoty na dostavenie sa na súd alebo stanoviť osobitný termín dostavenia sa na súd? Na druhej strane, je možné tieto lehoty predĺžiť?

Predsedajúci sudca môže z oprávnených dôvodov predĺžiť alebo skrátiť súdnu lehotu iba na základe žiadosti predloženej pred uplynutím lehoty, a to aj bez vypočutia protistrany. Sudca nemá toto právo v prípade zákonných lehôt (článok 166 OSP).

11. Ak sa úkon určený pre stranu s bydliskom v mieste, kde by mohla využiť predĺženie lehoty, oznámil v mieste, kde tí, ktorí tam majú bydlisko, nemôžu využiť takéto predĺženie, stráca táto osoba nárok na predĺženie tejto lehoty?

Neuplatňuje sa.

12. Aké sú sankcie v prípade nedodržania týchto lehôt?

Podľa článku 167 OSP je neplatný taký úkon, ktorý je vykonaný stranou po uplynutí lehoty. Táto zásada sa vzťahuje na zákonné lehoty aj súdne lehoty. Okrem neplatnosti úkonu, ktorá je automatickým dôsledkom uplynutia lehoty, môžu z uplynutia určitých procesných lehôt vyplynúť ďalšie dôsledky.

13. Ak lehota uplynie, aké opravné prostriedky majú k dispozícii strany, ktoré si nesplnili povinnosti?

Ak lehota uplynie, strana môže požiadať o jej obnovenie a môže podať podnet na obnovu konania.

Obnovenie lehoty (článok 167 – 172 OSP):

Podľa článku 167 OSP, ak strana nevykonala úkon bez vlastného zavinenia, súd na základe žiadosti strany obnoví lehotu. Obnovenie však nie je prípustné, ak nedodržanie lehoty nemá žiadny negatívny procesný vplyv na stranu. Listina obsahujúca žiadosť o obnovenie lehoty sa musí podať na súde, na ktorom sa mal úkon uskutočniť, do jedného týždňa odo dňa, kedy prestal existovať dôvod na nedodržanie lehoty. V listine by mali byť uvedené okolnosti podporujúce žiadosť. Strana by mala po predložení žiadosti vykonať úkon. Jeden rok po zmeškanej lehote je jej obnovenie možné iba vo výnimočných prípadoch (články 168 - 169 OSP). Lehotu na podanie odvolania proti rozsudku o zrušení manželstva alebo o rozvode alebo určení neexistencie manželstva nie je prípustné obnoviť, ak po nadobudnutí právoplatnosti rozsudku jedna alebo obe strany znovu uzatvorili manželstvo (článok 170 OSP). Predložením žiadosti o obnovenie lehoty sa nezastavuje konanie vo veci alebo vykonanie rozsudku. Súd však môže v závislosti od okolností konanie alebo vykonanie rozsudku odložiť. Ak sa žiadosť uzná, súd môže prerokovať prípad okamžite (článok 172 OSP).

Obnova konania:

V prípadoch stanovených v článkoch 399 – 4161 OSP je možné požiadať o obnovu konania, ktoré sa skončilo právoplatným rozsudkom. Žiadosť o obnovu konania sa musí podať do 3 mesiacov, pričom táto lehota sa začína počítať odo dňa, kedy sa strana dozvedela o dôvodoch na obnovu konania, a ak dôvodom na obnovu konania je nespôsobilosť na právne úkony alebo neexistencia primeraného zastúpenia, odo dňa, kedy sa strana, jej orgán alebo jej zákonný zástupca dozvedeli o rozsudku.

Po uplynutí piatich rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozsudku sa o obnovu konania nemôže žiadať, okrem prípadov, keď strana bola prehlásená za nespôsobilú alebo nebola riadne zastúpená.

Žiadosť o obnovu konania je však neprípustná v prípade rozsudkov stanovujúcich zrušenie manželstva alebo rozvod alebo neexistenciu manželstva strán, ak po nadobudnutí právoplatnosti rozsudku jedna alebo obe strany znovu uzatvorili manželstvo.

« Procesné lehoty - Všeobecné informácie | Poľsko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 11-05-2009

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo