Evropská komise > ESS > Procesní lhůty > Polsko

Poslední aktualizace: 08-05-2009
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Procesní lhůty - Polsko

 

OBSAH

1. Různé druhy lhůt použitelné podle různých procesních pravidel v občanskoprávních věcech;

například procesní lhůty, lhůty pro vydržení nebo promlčení, zákonné lhůty atd. … 1.

2. Seznam dnů pracovního volna podle nařízení (EHS, Euratom) č. 1182/71 ze dne 3. června 1971. 2.
3. Jaká jsou obecná pravidla pro počítání lhůt v občanskoprávním řízení?

Uveďte odkazy na platné právní předpisy. 3.

4. Pokud musí být určitý úkon nebo formalita vykonány v určité lhůtě, kdy tato lhůta začíná běžet – tj. počátek běhu lhůty stanovené pro tento úkon nebo formalitu („terminus a quo“)?

(např. datum úkonu, události, rozhodnutí nebo datum doručení a/nebo vyrozumění, kterým lhůta počíná). 4.

a) Může být počátek, od kterého lhůta běží, ovlivněn nebo změněn způsobem předání nebo doručení písemnosti (osobní doručení soudním doručovatelem nebo doručení poštou)? a)
5. Od kdy lhůta začíná běžet: 5.
a) Pokud je lhůta vyjádřena ve dnech, započítává se do ní skutečné datum úkonu, události, rozhodnutí nebo datum doručení a/nebo vyrozumění, kterým lhůta počíná? a)
b) Je-li lhůta vyjádřena ve dnech, započítávají se do uvedeného počtu dní kalendářní, nebo jen pracovní dny? b)
c) Je-li tato lhůta vyjádřena v měsících nebo rocích? Kdy takováto lhůta vyprší? c)
6. Pokud lhůta končí v sobotu, neděli či o státním svátku nebo v den pracovního volna, bude prodloužena do prvního následujícího pracovního dne? Platí tato prodloužená lhůta i v případě, že se její začátek váže k budoucí události? 6.
7. Jestliže je žádost podána u soudu, který sídlí na pevninském území členského státu (v případě států, jejichž součástí jsou celky vzdálené od metropole nebo celky zeměpisně oddělené), jsou pro osoby, které mají bydliště v těchto celcích, nebo pro osoby, které mají bydliště v zahraničí, lhůty prodlouženy? Jestliže ano, o jak dlouho? 7.
8. Jestliže je naopak žádost podána u soudu, který sídlí v jednom z celků, které jsou zeměpisně odděleny od pevniny, jsou pro osoby, které nemají bydliště v těchto celcích, nebo pro osoby, které mají bydliště v zahraničí, lhůty prodlouženy? 8.
9. Existují lhůty pro odvolání týkající se určitých občanskoprávních věcí? 9.
10. Mohou soudy v případě nouze nebo z jiných důvodů zkrátit lhůtu pro dostavení se k soudu nebo stanovit zvláštní datum pro dostavení se? A naopak, lze tyto lhůty prodloužit? 10.
11. Pokud je písemnost zasílána osobě, která sídlí v oblasti, kde může využít práva na prodloužení lhůty, ale oznámení je učiněno v místě, kde se tato výhoda neuplatní, přijde tato osoba o výhodu prodloužení lhůty? 11.
12. Jaké jsou sankce za nedodržení lhůt? 12.
13. Pokud lhůta vyprší, jaké opravné prostředky mohou účastníci využít? 13.

 

1. Různé druhy lhůt použitelné podle různých procesních pravidel v občanskoprávních věcech;

například procesní lhůty, lhůty pro vydržení nebo promlčení, zákonné lhůty atd. …

V polském občanskoprávním řízení se rozlišují tyto lhůty:

 1. pro procesní úkony účastníků:
  1. zákonné
  2. soudcovské
  3. smluvní
 2. pro procesní úkony soudu:
  1. instruktivní

Konečné lhůty zahrnují: zákonné lhůty a soudcovské lhůty.

1a) Zákonné lhůty

Zákon stanoví preklusivní lhůty (tj. jejich nedodržení znamená, že daný procesní akt je neplatný). Tyto lhůty nemůže soud prodloužit nebo zkrátit. Zákonné lhůty začínají běžet od okamžiku stanoveného zákonem.

Zákonné lhůty zahrnují zejména:

 • lhůty ad quem - kdy úkon musí být dokončen před uplynutím dané lhůty
 • lhůty post quem - kdy úkon může být dokončen po uplynutí dané lhůty.

K zákonným lhůtám patří lhůty pro podání opravných prostředků, například lhůty pro podání odvolání.

1b) Soudcovské lhůty

Jedná se rovněž o preklusivní lhůty, avšak stanovené soudem nebo soudcem. Soudcovské lhůty je možno prodloužit nebo zkrátit, avšak pouze ze závažného důvodu a na návrh podaný před uplynutím lhůty, a to i bez vyslechnutí protistrany.

Tyto lhůty počínají běžet od oznámení rozhodnutí nebo rozkazu v tomto ohledu, nebo v případě, že zákoník stanoví doručení z moci úřední, od doručení tohoto rozhodnutí nebo příkazu.

NahoruNahoru

Soudcovské lhůty zahrnují lhůtu pro odstranění nezpůsobilosti k soudním nebo procesním úkonům nebo lhůtu pro doplnění odvolání.

Soud je z moci úřední povinen sledovat dodržení zákonných a soudcovských lhůt.

1c) Smluvní lhůty

Tyto lhůty jsou stanoveny účastníky řízení dohodou o obnovení řízení, které bylo pozastaveno na jejich společný návrh.

2. Instruktivní lhůty

Tyto lhůty jsou lhůtami pro úkony soudu, které mají zajistit náležité fungování soudních orgánů v občanskoprávním řízení. Nedodržení těchto lhůt soudem účastníky řízení neopravňuje k tomu, aby zpochybnily úkony soudu.

Podle polského občanského soudního řádu (dále jen „OSŘ“) závisí zákonné procesní lhůty stanovené pro podání opravných prostředků na druhu dotyčného soudního rozhodnutí (rozsudek, rozhodnutí o podstatě věci v mimosoudním řízení, rozsudek vynesený v nepřítomnosti, platební příkaz v upomínacím řízení, platební příkaz v příkazním řízení a rozhodnutí). Stanoveny jsou zejména tyto zákonné lhůty:

 • Rozsudky a rozhodnutí o podstatě věci v mimosoudním řízení (§ 328 OSŘ a § 369 OSŘ):

Odůvodnění rozsudku je vypracováno na návrh strany předloženého ve lhůtě jednoho týdne od vyhlášení rozsudku nebo v případě, že strana není zastoupena právním zástupcem, právním poradcem nebo patentovým zástupcem a nebyla přítomna vyhlášení rozsudku v důsledku zbavení svobody, ode dne doručení rozsudku.

Odvolání musí být podáno u soudu, který vydal napadený rozsudek, ve lhůtě dvou týdnů ode dne, kdy byl odvolateli doručen rozsudek s odůvodněním. Pokud si strana nevyžádala odůvodnění rozsudku, může podat odvolání ve lhůtě 21 dnů od vyhlášení rozsudku.

NahoruNahoru

 • Ustanovení § 394 odst. 2 OSŘ:

Lhůta pro podání stížnosti činí jeden týden a počítá se ode dne doručení rozhodnutí, a pokud strana ve stanovené lhůtě nepožádala o doručení rozhodnutí vydaného při přelíčení, od vyhlášení rozhodnutí.

 • Rozsudek pro zmeškání vynesený v nepřítomnosti žalovaného (§ 344 OSŘ):

Žalovaný, proti němuž byl vydán rozsudek pro zmeškání, může podat námitku ve lhůtě jednoho týdne ode dne, kdy mu byl rozsudek doručen.

 • Rozsudek pro zmeškání vynesený v nepřítomnosti žalobce je upraven v § 342 OSŘ:

Rozsudek pro zmeškání musí soud odůvodnit, jestliže daná věc byla zamítnuta zcela nebo částečně, a žalobce požádal o odůvodnění ve lhůtě jednoho týdne ode dne, kdy mu byl rozsudek doručen, nebo v případě, že žalobce, který takovouto žádost nepředložil, podal ve stanovené lhůtě odvolání.

 • Platební rozkaz v upomínacím řízení (§ 502 OSŘ):

Platební rozkaz žalovanému přikazuje, aby plně uhradil nárok včetně nákladů ve lhůtě dvou týdnů ode dne doručení rozkazu, nebo aby v této lhůtě podal u soudu odpor.

 • Platební rozkaz v příkazním řízení (§ 491 OSŘ):

Při vydání platebního rozkaz soud rozhodne, že žalovaný musí ve lhůtě dvou týdnů ode dne doručení rozkazu plně uhradit nárok včetně nákladů, nebo podat ve stanovené lhůtě u soudu odpor.

NahoruNahoru

2. Seznam dnů pracovního volna podle nařízení (EHS, Euratom) č. 1182/71 ze dne 3. června 1971.

Podle zákona ze dne 18. ledna 1951 o dnech pracovního volna jsou podle zákona dnem pracovního volna tyto dny:

 • všechny neděle (v judikatuře se předpokládá, že soboty nejsou zákonem stanovené dny pracovního volna),
 • 1. leden - Nový rok,
 • Neděle velikonoční,
 • Pondělí velikonoční,
 • 1. květen - státní svátek,
 • 3. květen - národní svátek 3. května,
 • první den Svatodušních svátků,
 • Boží tělo,
 • 15. srpen - Nanebevzetí Panny Marie,
 • 1. listopad - svátek Všech svatých,
 • 11. listopad - Den nezávislosti,
 • 25. prosinec - první svátek vánoční,
 • 26. prosinec - druhý svátek vánoční.

Pohyblivé náboženské svátky připadají na následující dny:

2006

2007

2008

2009

2010

Velikonoční neděle 

16.4

8.4

23.3

12.4

3.4

Velikonoční pondělí 

17.4

9.4

24.3

13.4

4.4

První den Svatodušních svátků

4.6

27.5

11.5

31.5

23.5

Boží tělo 

15.6

7.6

22.5

11.6

3.6

3. Jaká jsou obecná pravidla pro počítání lhůt v občanskoprávním řízení?

Uveďte odkazy na platné právní předpisy.

Konečná lhůta (dies as quem) - v užším smyslu odkazuje na okamžik skončení lhůty. Lhůta nemusí být stanovena jako den, musí však být vymezena událostí, o níž domlouvající se strany předpokládají, že nastane.

Procesní lhůty jsou stanoveny s odkazem na časové jednotky jako dny, týdny, měsíce, roky.

Podle § 165 OSŘ se pro způsob výpočtu lhůt v občanskoprávním řízení použijí ustanovení občanského zákoníku týkající se lhůt, pokud zákon, rozhodnutí soudu, rozhodnutí jiného státního orgánu nebo právní úkon nestanoví způsob jejího výpočtu (§ 110 občanského zákoníku). Předání procesní písemnosti poštovnímu úřadu provozovanému veřejnoprávním provozovatelem v Polsku se považuje za rovnocenné předání procesní písemnosti soudu. Totéž platí pro písemnost předanou vojákem velitelství vojenské jednotky nebo osobou, která byla zbavena svobody, administrativnímu úřadu nápravného zařízení nebo členem posádky polského námořního plavidla kapitánovi lodi.

NahoruNahoru

 • § 111 občanského zákoníku: lhůta stanovená ve dnech končí uplynutím posledního dne.
 • § 112 občanského zákoníku: lhůta stanovená v týdnech, měsících nebo rocích končí uplynutím dne, který názvem nebo datem odpovídá prvnímu dni dané lhůty, a pokud takovýto den v posledním měsíci neexistuje, posledním dnem tohoto měsíce.
 • § 113 občanského zákoníku: je-li lhůta stanovena na začátek, polovinu nebo konec měsíce, rozumí se tím první, patnáctý nebo poslední den měsíce. Půlměsíční lhůta je rovna patnácti dnům.
 • § 114 občanského zákoníku: je-li lhůta stanovena v měsících nebo rocích a nevyžaduje-li se nepřetržitý běh lhůty, jako měsíc se počítá třicet dnů a jako rok se počítá tři sta šedesát pět dnů.
 • § 115 občanského zákoníku: jestliže konec lhůty pro provedení úkonu připadá na zákonem stanovený den pracovního volna, lhůta skončí následující den.

4. Pokud musí být určitý úkon nebo formalita vykonány v určité lhůtě, kdy tato lhůta začíná běžet – tj. počátek běhu lhůty stanovené pro tento úkon nebo formalitu („terminus a quo“)?

(např. datum úkonu, události, rozhodnutí nebo datum doručení a/nebo vyrozumění, kterým lhůta počíná).

§ 111 občanského zákoníku: je-li počátkem lhůty stanovené ve dnech určitá událost, nebere se při výpočtu lhůty v úvahu den, k němuž tato událost nastala.

a) Může být počátek, od kterého lhůta běží, ovlivněn nebo změněn způsobem předání nebo doručení písemnosti (osobní doručení soudním doručovatelem nebo doručení poštou)?

Soud může provést doručení různě: poštou, prostřednictvím soudního vykonavatele nebo soudního zřízence a rovněž prostřednictvím soudní doručovací služby. Doručení příjemci lze provést rovněž předáním písemnosti osobně v soudní kanceláři. Zpravidla jsou však písemnosti doručovány poštou (§ 131 OSŘ). Všechny tyto způsoby jsou za předpokladu, že doručení bylo provedeno řádně, stejně platné a použití jednoho z těchto způsobů nemá vliv na běh lhůt.

NahoruNahoru

Lhůta je dodržena, pokud procesní písemnost, pro niž byla stanovena lhůta, obdrží soud v této lhůtě, tj. je podána v podatelně soudu (rozhodující je razítko s datem) nebo je uložena u poštovního úřadu spravovaného veřejnoprávním provozovatelem v Polsku.

Podle judikatury se předpokládá, že dnem telefonického podání procesní písemnosti je den odeslání telegramu, a je-li písemnost zaslána faxem, čas uvedený v potvrzení o přijetí soudem. Obdobně dnem uhrazení soudního poplatku bankovním převodem uskutečněným u zahraniční banky je den přijetí platebního příkazu národní bankou, která je korespondenční bankou zahraniční banky. O dodržení lhůty pro provedení úkonu nerozhoduje datum, k němuž je písemnost odeslána v zahraničí, nýbrž datum, k němuž je písemnost předána polskému poštovnímu úřadu.

5. Od kdy lhůta začíná běžet:

a) Pokud je lhůta vyjádřena ve dnech, započítává se do ní skutečné datum úkonu, události, rozhodnutí nebo datum doručení a/nebo vyrozumění, kterým lhůta počíná?

Podle § 111 občanského zákoníku se v případě, že počátkem běhu lhůty stanovené ve dnech je určitá událost, nebere při výpočtu lhůty v úvahu den, k němuž tato událost nastala.

Závisí počátek jakékoli lhůty na způsobu, jakým příjemce obdržel oznámení nebo se dověděl o úkonu? Pokud ano, jak?

Příjemce potvrdí přijetí písemnosti a datum přijetí svým podpisem. Pokud příjemce toto nemůže či nechce učinit, osoba doručující písemnost označí datum doručení sama a uvede, proč podpis příjemce chybí. Osoba doručující písemnost uvede způsob doručení na potvrzení přijetí a na doručené písemnosti označí datum doručení a opatří ho svým podpisem.

NahoruNahoru

Předpokládá se, že podpis příjemce potvrzuje nejen přijetí písemnosti, nýbrž rovněž datum přijetí. Nepotvrzení data doručení příjemcem neznamená, že doručení je neplatné. Za datum doručení je nutno považovat datum poštovního razítka doručujícího poštovního úřadu. Chybějící podpis příjemce písemnosti vyžaduje, aby osoba doručující písemnost uvedla důvod, tj. nemožnost nebo odmítnutí podpisu (kromě případů doručení podle § 139 to může být zapříčiněno neschopností psát, zdravotním postižením, nemocí) a datum doručení. Datum takového doručení je v případech uvedených v odstavci 1 a částečně v § 139 odst. 2 datem, které nemá právní účinek. V těchto případech chybějící datum neznamená, že doručení je neplatné, jelikož při stanovení data doručení je rozhodující datum poštovního razítka.

Účinky spojené s doručením nastávají po přijetí písemnosti příjemcem, nebo pokud se doručení uskutečnilo podle ustanovení zákoníku a bylo provedeno tak, že se příjemce mohl obeznámit s obsahem doručené písemnosti. Pro účely procesních lhůt nemá význam, zda se příjemce skutečně obeznámil s obsahem písemnosti.

b) Je-li lhůta vyjádřena ve dnech, započítávají se do uvedeného počtu dní kalendářní, nebo jen pracovní dny?

Například pokud osoba musí jednat nebo obdrží dokument v pondělí 4. dubna 2005 a tato osoba na něj musí odpovědět během 14 dnů ode dne doručení, znamená to, že musí odpovědět do:

i) pondělí 18. dubna (kalendářní dny) nebo

NahoruNahoru

ii) pátku 22. dubna 2005 (pracovní dny)?

Lhůty stanovené ve dnech se počítají jako kalendářní dny, pokud však konec lhůty pro provedení úkonu připadá na den, který je zákonem stanoven jako den pracovního volna, lhůta skončí následující den.

S ohledem na výše uvedený případ by odpověď měla být poskytnuta v pondělí 18. dubna. Pokud by 18. duben byl zákonem stanoveným dnem pracovního volna, lhůta by skončila dne 19. dubna.

c) Je-li tato lhůta vyjádřena v měsících nebo rocích? Kdy takováto lhůta vyprší?

Viz bod 3: § 112–115 občanského zákoníku.

Existují počátky lhůt, které se používají výjimečně nebo specificky v určitých občanskoprávních řízeních?

Počátek běhu zákonných lhůt upřesňuje samotný zákon ve zvláštních ustanoveních, v nichž jsou tyto lhůty stanoveny. Lze přijmout řešení podobná řešením použitelným na soudcovské lhůty, například co se týká počátku běhu lhůty pro podání stížnosti, nebo mohou být zcela odlišná a vycházet z jiného základu, například co se týká lhůty pro obnovení řízení.

Výjimka je stanovena v § 169 odst. 4 OSŘ, v němž se uvádí, že po uplynutí jednoho roku od zmeškání lhůty je její obnovení přípustné pouze ve výjimečných případech.

6. Pokud lhůta končí v sobotu, neděli či o státním svátku nebo v den pracovního volna, bude prodloužena do prvního následujícího pracovního dne? Platí tato prodloužená lhůta i v případě, že se její začátek váže k budoucí události?

Viz bod 3 : § 115 občanského zákoníku.

NahoruNahoru

7. Jestliže je žádost podána u soudu, který sídlí na pevninském území členského státu (v případě států, jejichž součástí jsou celky vzdálené od metropole nebo celky zeměpisně oddělené), jsou pro osoby, které mají bydliště v těchto celcích, nebo pro osoby, které mají bydliště v zahraničí, lhůty prodlouženy? Jestliže ano, o jak dlouho?

Nepoužitelné.

8. Jestliže je naopak žádost podána u soudu, který sídlí v jednom z celků, které jsou zeměpisně odděleny od pevniny, jsou pro osoby, které nemají bydliště v těchto celcích, nebo pro osoby, které mají bydliště v zahraničí, lhůty prodlouženy?

Nepoužitelné.

9. Existují lhůty pro odvolání týkající se určitých občanskoprávních věcí?

Mezi lhůtami pro podání odvolání proti rozsudku (nebo rozhodnutí o podstatě věci v mimosoudním řízení – § 518 OSŘ) se nerozlišuje. Co se týká lhůt pro podání odvolání a jiných opravných prostředků, viz bod 1.

Ve zkráceném a mimosoudním řízení začíná pro účastníka, který se vzdal svého práva na doručení odůvodnění rozsudku, běžet lhůta pro podání odvolání ode dne vyhlášení rozsudku. Mimoto se ve zkráceném řízení může účastník, který byl přítomen při přelíčení, během něhož byl vyhlášen rozsudek, po jeho vyhlášení v prohlášení uvedeném do protokolu vzdát práva na odvolání. Pokud se práva na odvolání zřeknou všichni oprávnění účastníci, rozsudek nabývá právní moci (§ 5058 OSŘ a § 517 OSŘ).

NahoruNahoru

10. Mohou soudy v případě nouze nebo z jiných důvodů zkrátit lhůtu pro dostavení se k soudu nebo stanovit zvláštní datum pro dostavení se? A naopak, lze tyto lhůty prodloužit?

Předseda soudu může ze závažných důvodů prodloužit nebo zkrátit pouze soudcovskou lhůtu na návrh podaný před uplynutím lhůty, a to i bez vyslechnutí protistrany. Toto právo soudci nenáleží s ohledem na zákonné lhůty (§ 166 OSŘ).

11. Pokud je písemnost zasílána osobě, která sídlí v oblasti, kde může využít práva na prodloužení lhůty, ale oznámení je učiněno v místě, kde se tato výhoda neuplatní, přijde tato osoba o výhodu prodloužení lhůty?

Nepoužitelné.

12. Jaké jsou sankce za nedodržení lhůt?

Podle § 167 OSŘ není procesní úkon provedený účastníkem po uplynutí lhůty platný. Tato zásada se vztahuje na zákonné lhůty i na soudcovské lhůty. Kromě neplatnosti procesního úkonu, která je automatickým důsledkem vypršení lhůty, mohou být s uplynutím určitých procesních lhůt spojeny jiné důsledky.

13. Pokud lhůta vyprší, jaké opravné prostředky mohou účastníci využít?

Pokud lhůta vyprší, účastník může požádat o její obnovení, nebo může podat stížnost na obnovení řízení.

Obnovení lhůty (§ 167–172 OSŘ):

Podle § 167 OSŘ v případě, že účastník neprovedla ve stanovené lhůtě procesní úkon bez vlastního zavinění, soud na její žádost lhůtu obnoví. Obnovení však není přípustné, pokud promeškání lhůty nemá pro účastníka žádné nepříznivé procesní účinky. Písemnost se žádostí o obnovení lhůty musí být podána u soudu, u něhož měl být úkon proveden, ve lhůtě jednoho týdne od okamžiku, kdy přestal existovat důvod promeškání lhůty. V písemnosti by měly být uvedeny okolnosti k doložení žádosti. Při podání žádosti musí účastník provést procesní úkon. Jeden rok po promeškání lhůty je její obnovení přípustné pouze ve výjimečných případech (§ 168–169 OSŘ). Nepřípustné je obnovení lhůty pro podání odvolání proti rozsudku o zrušení platnosti manželství nebo rozvodu nebo rozsudku o neexistenci manželství, pokud jedna ze účastníků uzavřel znovu manželství poté, co rozsudek nabyl právní moci (§ 170 OSŘ). Podáním žádosti o obnovení lhůty není zastaveno řízení v dané věci nebo výkon rozsudku. Soud však může podle okolností odročit řízení nebo odložit výkon rozsudku. Je-li žádosti vyhověno, soud může začít danou věc neprodleně projednávat (§ 172 OSŘ).

Obnovení řízení:

V případech stanovených v § 399–4161 OSŘ je možné požádat o obnovení řízení, které bylo ukončeno pravomocným rozsudkem. Návrhy na obnovu řízení je nutno podat do 3 měsíců, přičemž tato lhůta se počítá ode dne, kdy se účastník dověděl o důvodech obnovení řízení, a v případě, že důvodem je nezpůsobilost k právním úkonům nebo neexistence náležitého zastoupení, ode dne, kdy se dotyčný účastník, jeho orgán nebo zákonný zástupce dověděli o rozsudku.

Po uplynutí pěti let ode dne, kdy rozsudek nabyl právní moci, nelze o obnovení řízení požádat s výjimkou případu, kdy účastník byl zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo nebyla náležitě zastoupena.

Návrh na obnovu řízení však není přípustný s ohledem na rozsudek o zrušení manželství nebo rozvodu nebo rozsudek o neexistenci manželství, pokud jeden z účastníků uzavřel znovu manželství poté, co rozsudek nabyl právní moci.

« Procesní lhůty - Obecné informace | Polsko - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 08-05-2009

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království