Európska komisia > EJS > Procesné lehoty > Holandsko

Posledná úprava: 29-02-2008
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Procesné lehoty - Holandsko

 

OBSAH

1. Aké lehoty sa uplatňujú? 1.
2. Zoznam rôznych dní stanovených ako dni pracovného voľna podľa nariadenia (EHS, Euratom) č.° 1182/71 z 3. júna 1971 2.
3. Aké všeobecné pravidlá sa vzťahujú na lehoty týkajúce sa jednotlivých občianskoprávnych konaní? 3.
4. Od akého začiatočného momentu plynie premlčacia lehota pri formálnom konaní? 4.
4.a) Je možné ovplyvniť alebo zmeniť začiatok plynutia lehoty spôsobom prenosu alebo doručenia dokumentov (osobným doručením súdnym doručovateľom alebo poštou)? 4.a)
5. Kedy začína plynúť táto lehota: 5.
5.a) Ak je táto lehota vyjadrená v dňoch, začína táto lehota plynúť odo dňa úkonu, dňa doručenia alebo dňa udalosti? 5.a)
5.b) Ak je lehota vyjadrená v dňoch, započítavajú sa do uvedeného počtu dní kalendárne dni alebo len pracovné dni? 5.b)
5.c) Ak je táto lehota vyjadrená v mesiacoch alebo rokoch? 5.c)
5.d) Kedy uplynú tieto lehoty? 5.d)
6. Ak posledný deň lehoty pripadá na sobotu, nedeľu, štátny sviatok alebo deň pracovného pokoja, predlžuje sa lehota do najbližšieho nasledujúceho pracovného dňa? Uplatní sa toto predĺženie, aj keď je začiatočným momentom príslušnej lehoty budúca udalosť? 6.
7. Ak sa žiadosť podáva na súde so sídlom v jurisdikcii Holandska, predlžujú sa lehoty pre osoby, ktoré žijú v Holandských Antilách, na Arube alebo mimo Holandska? 7.
8. Na druhej strane, ak sa návrh podáva na súde so sídlom v Holandských Antilách a na Arube, platia pre osoby, ktoré nemajú bydlisko/pobyt na tomto území alebo pre osoby, ktoré majú bydlisko/pobyt v cudzine, dlhšie lehoty? 8.
9. Existujú osobitné odvolacie lehoty pre niektoré občianske veci? 9.
10. Môže súd v naliehavom prípade alebo z iného dôvodu skrátiť lehoty na dostavenie sa na súd alebo stanoviť osobitný termín dostavenia sa na súd? Na druhej strane, je možné tieto lehoty predĺžiť? 10.
11. Ak sa úkon určený účastníkovi, ktorý má pobyt v mieste, kde by mal právo na predĺženie lehoty, oznámi v mieste, kde osoby, ktoré tam majú pobyt, nemajú právo na predĺženie lehoty, stráca táto osoba právo na uvedené predĺženie lehoty? 11.
12. Aké sú sankcie v prípade nedodržania lehôt? 12.
13. Ak uplynie lehota, aké prostriedky nápravy majú k dispozícii strany, ktoré zmeškali lehotu? 13.

 

1. Aké lehoty sa uplatňujú?

Občiansky súdny poriadok vo všeobecnosti rozoznáva tieto kategórie lehôt:

 1. Minimálne lehoty pre predvolanie odporcu a pre prizvanie tretích strán a svedkov. Zvyčajná lehota je najmenej 1 týždeň. Pre predvolanie zúčastnených strán v konaní na základe žalobného návrhu sa v zásade tiež uplatňuje lehota aspoň 1 týždeň, ak súd nerozhodne inak.
 2. Maximálne lehoty pre požiadanie o opravný prostriedok. Pre podanie právnej námietky sa zvyčajne uplatňuje lehota 4 týždne. Všeobecná lehota 3 mesiace sa vzťahuje na odvolania v meritórnej otázke a odvolania v právnej otázke. Lehota 3 mesiace sa vzťahuje aj na zrušenie rozhodnutia.
 3. Lehoty pre výkon procesných úkonov stranami a pre rozhodnutia súdu. Tieto sú zvyčajne od 2 do 6 týždňov. Súd môže za určitých podmienok povoliť predĺženie procesných úkonov.
 4. Premlčacie lehoty pre podanie žaloby a pre uplatnenie práva na výkon. Všeobecná premlčacia lehota je 20 rokov. V mnohých prípadoch sa však uplatňuje kratšia lehota 5 rokov. Pravidelné sankčné platby sú premlčané už 6 mesiacov po dátume vzniku. Plynutie premlčacej lehoty môže byť pozastavené alebo prerušené, po čom môže začať plynúť nové obdobie. Tak môže byť napríklad pozastavená premlčacia lehota práva na výkon doručením rozsudku alebo iným úkonom znamenajúcim výkon.

2. Zoznam rôznych dní stanovených ako dni pracovného voľna podľa nariadenia (EHS, Euratom) č.° 1182/71 z 3. júna 1971

Algemene Termijnenwet (zákon o všeobecných lehotách) stanovuje nasledujúce dni ako štátne sviatky a dni pracovného pokoja:

Nový rok

1. január

Veľký piatok

Piatok pred Veľkonočnou nedeľou

Veľkonočný pondelok

Pondelok po Veľkonočnej nedeli

Nanebovstúpenie Pána

Štvrtok 40 dní po Veľkonočnej nedeli

Svätodušný pondelok

Pondelok po Svätodušnej nedeli

Prvý a druhý sviatok vianočný

25. a 26. december

Oslava narodenín kráľovnej

30. apríl

Deň oslobodenia

5. máj

3. Aké všeobecné pravidlá sa vzťahujú na lehoty týkajúce sa jednotlivých občianskoprávnych konaní?

Lehoty uvedené v 1a. sú stanovené v holandskom Občianskom súdnom poriadku. Pozri články 114 - 119 a 276 (predvolávanie strán a tretích strán) a články 170 a 284 (predvolávanie svedkov).

Nachádzajú sa tam aj lehoty uvedené v 1b. Pozri článok 143 (námietka), články 339 a 358 (odvolanie v meritórnej otázke), články 402 a 426 (odvolanie v právnej otázke) a články 383 a 391 (zrušenie).

Lehoty uvedené v 1c. sú sčasti stanovené v Občianskom súdnom poriadku, ale podrobne sú uvedené v spravovacom poriadku súdu. Preto sa napríklad vo vnútroštátnych právnych predpisoch všeobecných súdov o spravovacom poriadku v občianskoprávnych prípadoch stanovuje lehota 6 týždňov pre výkon procesných úkonov stranami a vynesenie rozsudku, kým okresné súdy v zásade pracujú s lehotou 4 týždne v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi o spravovacom poriadku v občianskoprávnych prípadoch v sektore okresných súdov.

Premlčacie lehoty (1d.) sú stanovené v Občianskom zákonníku (článok 3:306-325 BW).

HoreHore

Okrem toho sa na zákonom stanovené premlčacie lehoty vzťahujú pravidlá zákona o všeobecnom predlžovaní lehôt.

4. Od akého začiatočného momentu plynie premlčacia lehota pri formálnom konaní?

Predvolanie

Neuplatňuje sa.

Opravné prostriedky

Lehota pre podanie námietky (možná len proti rozsudku pre zmeškanie) má tri rôzne začiatočné momenty:

 1. osobné doručenie súdenej osobe,
 2. pri inom spôsobe doručenia: moment, kedy súdená osoba uzná rozhodnutie alebo začatie výkonu,
 3. v iných prípadoch: dokončenie výkonu rozsudku.

Lehota pre odvolanie v skutkovej otázke alebo právnej otázke proti rozsudkom začína plynúť od dátumu ich vynesenia.

Lehota pre odvolanie v skutkovej otázke alebo právnej otázke proti príkazom začína plynúť pre navrhovateľa a pre strany zúčastnené v konaní od dátumu vynesenia rozhodnutia, ale pre ostatné zúčastnené strany od dátumu doručenia príkazu alebo od iného oboznámenia sa o ňom.

Lehota pre zrušenie rozsudkov a príkazov začína plynúť po vzniku dôvodu na zrušenie a po tom, čo navrhovateľ alebo žalobca boli o ňom informovaní, ale v žiadnom prípade nie skôr, ako rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť, t. j. keď sa už nemôže zrušiť námietkou, odvolaním v skutkovej otázke alebo odvolaním v právnej otázke.

Prvý deň lehoty je vždy prvým dňom po určujúcej udalosti.

Procesné úkony

Pevne stanovené lehoty pre výkon procesných úkonov vo všeobecnosti plynú od predošlého dátumu v programe pojednávania v celých týždňoch. Po pojednávaní podľa programu pojednávania konanom napríklad v stredu sa daná vec dostane do programu opäť na stredu o 4 týždne neskôr.

HoreHore

Ak vec nie je zaradená do programu, napríklad z dôvodu vykonávania dôkazov, súd stanoví dátum, ku ktorému bude vec opäť zaradená do programu.

Premlčacie lehoty

Začatie premlčacej lehoty pre súdne žaloby závisí od druhu žaloby. Preto sa napríklad žaloba o plnenie povinnosti vyplývajúcej zo zmluvy o dodávke tovaru alebo služieb premlčí 5 rokov odo dňa nasledujúceho po dni, od ktorého vznikol nárok na žalobu. Ďalším príkladom je žaloba vo veci porušenia práva, ktorá sa premlčí 5 rokov odo dňa nasledujúceho po dni, ku ktorému možno žiadať okamžité ukončenie konania znamenajúceho porušenie práva.

Právo na výkon rozsudku sa v zásade premlčí 20 rokov od začiatku dňa po dni jeho vynesenia.

Prvým dňom premlčacej lehoty je zvyčajne prvý deň po určujúcej udalosti.

4.a) Je možné ovplyvniť alebo zmeniť začiatok plynutia lehoty spôsobom prenosu alebo doručenia dokumentov (osobným doručením súdnym doručovateľom alebo poštou)?

Nie. V niektorých prípadoch však spôsob, akým je strana informovaná o rozhodnutí, má vplyv na začiatočný dátum žiadosti o opravný prostriedok. Pozri 4.

5. Kedy začína plynúť táto lehota:

5.a) Ak je táto lehota vyjadrená v dňoch, začína táto lehota plynúť odo dňa úkonu, dňa doručenia alebo dňa udalosti?

Nie. Lehota začína nasledujúci deň.

5.b) Ak je lehota vyjadrená v dňoch, započítavajú sa do uvedeného počtu dní kalendárne dni alebo len pracovné dni?

Ak osoba dostane dokument napríklad v pondelok 4. apríla s požiadavkou, že musí odpovedať do 14 dní, znamená to, že táto osoba musí odpovedať do:

HoreHore

pondelka 18. apríla (kalendárne dni) alebo

do piatka 22. apríla (pracovné dni)?

Holandské právo - ak sa nestanoví inak - používa kalendárne dni. Rámcový zákon o predlžovaní lehôt však stanoví, že lehota, ktorá končí v sobotu, nedeľu, štátny sviatok alebo deň pracovného pokoja, sa predlžuje tak, že zahŕňa nasledujúci deň po nich, ktorý nie je sobotou, nedeľou, štátnym sviatkom alebo dňom pracovného pokoja. Odpoveď v príklade musí byť do pondelka 18. apríla, ale lehota sa preto predlží tak, že zahŕňa pondelok 18. apríla.

Okrem toho lehota najmenej 3 dni stanovená zákonom sa predĺži podľa potreby tak, že zahŕňa najmenej 2 dni, ktoré nie sú sobotou, nedeľou, štátnym sviatkom alebo dňom pracovného pokoja.

5.c) Ak je táto lehota vyjadrená v mesiacoch alebo rokoch?

Aj tu platia kalendárne mesiace a kalendárne roky. Odvolanie sa proti rozsudku, ktorý bol vynesený 26. februára, sa musí podať najneskôr do 26. mája, ak to nie je sobota, nedeľa, štátny sviatok alebo deň pracovného pokoja, v prípade čoho sa lehota predlžuje (pozri 5b.). Odvolanie sa proti rozsudku, ktorý je vynesený 31. marca, musí byť podané najneskôr do 30. júna, ak to nie je sobota, nedeľa, štátny sviatok alebo deň pracovného pokoja, v prípade ktorých sa lehota predlžuje.

5.d) Kedy uplynú tieto lehoty?

Predvolanie

Neuplatňuje sa.

Opravné prostriedky

V konaniach na základe predvolania sa opravné prostriedky aktivujú doručením predvolania. Súdny exekútor nesmie - s výnimkou povolenia súdu, na ktorom sa predvolanie prerokúva - doručiť súdnu zásielku s predvolaním k súdu po 20:00. Posledný deň lehoty preto de facto končí o 20:00.

HoreHore

NB: V týchto konaniach treba pamätať na skutočnosť, že pri výpočte termínu predvolania sa nezahŕňa nielen deň predvolania, ale ani deň, do ktorého sa požaduje splnenie (prvý deň programu pojednávania). Minimálna lehota pre predvolanie sa musí preto stanoviť medzi týmito dvoma dňami.

V konaniach na základe žalobného návrhu sa konanie začína podaním žalobného návrhu súdnemu úradníkovi. To možno vykonať buď poštou alebo osobným podaním počas úradných hodín a faxom do 24:00 posledného dňa.

NB: Pri odvolaniach v rodinných veciach sa uplatňuje trocha odlišná lehota pre začatie ako pri odvolaniach v iných konaniach na základe žalobného návrhu (pozri 4. Opravné prostriedky). V týchto prípadoch môže odvolania začať navrhovateľ a osoby, ktorým bolo dodané alebo zaslané vyhotovenie príkazu, do 3 mesiacov od dátumu vynesenia rozhodnutia a ostatné zúčastnené strany do 3 mesiacov od doručenia príkazu alebo od času, kedy o ňom boli inak oboznámené.

Procesné úkony

Ak je vec na programe pojednávania, pre podávanie procesných dokumentov platia nasledujúce skutočnosti. V rámci občianskoprávnej činnosti súdu sa procesné dokumenty predkladajú na súde. Ak nie je žiadne pojednávanie na súde z dôvodu, že vec sa rozhoduje písomným konaním, dokumenty sa predkladajú súdnemu úradníkovi pred dňom programu pojednávania alebo v ten deň.

V rámci činnosti okresných súdov je vždy pojednávanie, pretože procesné úkony sa môžu vykonávať aj ústne. Procesné dokumenty sa predkladajú na pojednávaní alebo pred dátumom v programe pojednávania súdnemu úradníkovi.

HoreHore

Predloženie súdnemu úradníkovi sa môže vykonať buď poštou alebo osobným dodaním počas úradných hodín a faxom do 24:00.

Premlčacie lehoty

Pozri 4. Premlčacie lehoty. Pri niektorých súdnych žalobách je dôležitý čas, kedy určitá skutočnosť vyjde najavo. Napríklad žaloba vyplývajúca z nesprávnej platby sa premlčí 5 rokov od začiatku dňa nasledujúceho po dni, ku ktorému sa veriteľ dozvie o existencii nároku, ako aj o totožnosti príjemcu, a v každom prípade 20 rokov od vzniku nároku na žalobu.

6. Ak posledný deň lehoty pripadá na sobotu, nedeľu, štátny sviatok alebo deň pracovného pokoja, predlžuje sa lehota do najbližšieho nasledujúceho pracovného dňa? Uplatní sa toto predĺženie, aj keď je začiatočným momentom príslušnej lehoty budúca udalosť?

Lehota, ktorá končí v sobotu, nedeľu, štátny sviatok alebo deň pracovného pokoja, sa predlžuje tak, že zahŕňa aj nasledujúci deň, ktorým nie je sobota, nedeľa, štátny sviatok alebo deň pracovného pokoja. Podľa rámcového zákona o predlžovaní lehôt sa to však nevzťahuje na termíny vypočítané spätne od dátumu alebo udalosti. Inými slovami, toto pravidlo sa vzťahuje na maximálne lehoty, nie na minimálne lehoty.

NB: V prípade lehôt vyjadrených formou „viac ako 3 mesiace“ alebo „1 alebo viac rokov“ sa predĺženie stanovené v rámcovom zákone o predlžovaní lehôt neuplatňuje.

7. Ak sa žiadosť podáva na súde so sídlom v jurisdikcii Holandska, predlžujú sa lehoty pre osoby, ktoré žijú v Holandských Antilách, na Arube alebo mimo Holandska?

Rozdielne lehoty pre predvolania sa uplatňujú takto:

HoreHore

Ak odporca v konaní na základe predvolania má známu adresu alebo známy skutočný pobyt mimo Holandska v štáte, v ktorom sa uplatňuje nariadenie Rady EÚ o doručovaní zásielok z 29. mája 2000 (Ú. v. č. L 160, 30.6.2000, s. 37) alebo v štáte Európy, ktorý je stranou Haagskeho dohovoru o doručovaní zásielok z roku 1965 (Súbor dohôd Holandska 1966, 91), lehota pre dostavenie sa na súd je najmenej 4 týždne.

Ak odporca nemá známu adresu alebo známy skutočný pobyt buď v Holandsku alebo v jednom z uvedených štátov, lehota pre dostavenie sa na súd je najmenej 3 mesiace. To isté sa vzťahuje na obyvateľov Holandských Antíl a Aruby, ktorí nie sú členmi EÚ.

V prípade opravného prostriedku námietky sa uplatňuje lehota 8 týždňov namiesto zvyčajnej lehoty 4 týždne, ak osoba súdená v neprítomnosti nemá k dátumu začatia lehoty známu adresu alebo známy skutočný pobyt v Holandsku (pozri 4. Opravné prostriedky), ale jej adresa alebo skutočný pobyt mimo Holandska je známy.

V konaniach na základe žalobného návrhu predvolania vydáva súdny úradník. Vydávajú sa čo najskôr a najmenej 1 týždeň pred pojednávaním, ak súd nerozhodne inak. V prípade, ak navrhovateľ alebo zúčastnené strany žijú v zahraničí, súd to bude (schopný) zohľadňovať pri určení lehoty.

8. Na druhej strane, ak sa návrh podáva na súde so sídlom v Holandských Antilách a na Arube, platia pre osoby, ktoré nemajú bydlisko/pobyt na tomto území alebo pre osoby, ktoré majú bydlisko/pobyt v cudzine, dlhšie lehoty?

Podľa revidovaného Občianskeho súdneho poriadku pre Holandské Antily a Arubu, ktorý nadobudol účinnosť 1. augusta 2005 (Holandský úradný vestník A 2005 č. 59) navrhovateľ začína konanie podaním návrhu na súd prvého stupňa. Ak navrhovateľ nevie písať, môže predložiť svoj návrh súdu ústne, ktorý ho spíše alebo ho nechá spísať. Súdny úradník potom zaregistruje vec vo všeobecnom registri. Vo veci sa začína konať od tohto dátumu registrácie. Súd následne stanoví dátum a čas pojednávania. Odporca je potom predvolaný súdnym príkazom, ktorý zašle súdnou zásielkou súdny exekútor. Pre predvolania nie je stanovená minimálna lehota. V určitých prípadoch môže súd zohľadniť skutočnosť, že odporcovia žijú v zahraničí.

HoreHore

V konaniach na základe žalobného návrhu sa uplatňovaný postup viac podobá postupu uplatňovanému v Holandsku. Predvolania vydáva súdny úradník. Vydávajú sa 2 týždne pred pojednávaním, ak súd nerozhodne inak. Aj tu môže súd zohľadniť skutočnosť, že navrhovatelia a zúčastnené strany žijú v zahraničí.

9. Existujú osobitné odvolacie lehoty pre niektoré občianske veci?

V predbežnom konaní (zrýchlený postup) sa na odvolania v skutkovej otázke a na odvolania v právnej otázke vzťahujú kratšie lehoty ako zvyčajné 3 mesiace, a to 4, respektíve 8 týždňov.

10. Môže súd v naliehavom prípade alebo z iného dôvodu skrátiť lehoty na dostavenie sa na súd alebo stanoviť osobitný termín dostavenia sa na súd? Na druhej strane, je možné tieto lehoty predĺžiť?

Predvolanie

Lehoty na dostavenie sa na súd môže súd skrátiť na návrh navrhovateľa, podľa potreby s pripojenými podmienkami. V predbežnom konaní sa predvolania na konanie vydávajú, až keď sudca v skrátenom procese rozhodol o dátume a čase pojednávania; to môže byť dokonca aj v nedeľu. Ak je to potrebné, predvolanie sa môže vydať vo veľmi krátkom čase. Súd môže aj v konaniach na základe žalobného návrhu stanoviť kratšiu lehotu pre dostavenie sa na súd.

Lehoty pre dostavenie sa na súd nemôže súd predĺžiť. V konaniach na základe žalobného návrhu však súd môže stanoviť dlhšiu lehotu pre dostavenie sa na súd (pozri 7. a 8.).

HoreHore

Procesné úkony

Lehoty pre výkon procesných úkonov stranami môže súd predĺžiť, ak strany o to spoločne požiadajú. V prípade jednostrannej žiadosti sa predĺženie poskytne len na základe dostatočného dôvodu, alebo v prípade vyššej moci. Dostatočným dôvodom je napríklad skutková alebo právna zložitosť prípadu, rozhodnutia očakávané z iných príslušných konaní a choroba alebo neprítomnosť samotnej strany alebo jej právneho zástupcu.

11. Ak sa úkon určený účastníkovi, ktorý má pobyt v mieste, kde by mal právo na predĺženie lehoty, oznámi v mieste, kde osoby, ktoré tam majú pobyt, nemajú právo na predĺženie lehoty, stráca táto osoba právo na uvedené predĺženie lehoty?

Ak osoba predvolaná dostaviť sa na súd ako odporca nemá známu adresu alebo známe skutočné miesto pobytu v Holandsku, predĺžené lehoty pre dostavenie sa na súd pre cudzincov (pozri 7.) sa neuplatňujú, ak sa predvolanie vydá v Holandsku odporcovi osobne alebo na adresu, ktorú odporca určil pre príslušnú vec. Lehota je potom najmenej 1 týždeň.

12. Aké sú sankcie v prípade nedodržania lehôt?

Predvolanie

Ak je osoba predvolaná dostaviť sa na súd ako odporca s príliš krátkym oznámením, predvolanie nie je platné, ak sa odporca nedostaví na súd. Ak sa však odporca dostaví na súd a ak sa odvolá na túto vadu, súd môže nariadiť opravu tejto vady na náklady navrhovateľa. Ak sa odporca dostaví na súd a neodvolá sa na túto vadu, táto vada je napravená.

HoreHore

Ak sa odporca nedostaví na súd v prvý deň programu pojednávania, predvolanie sa skontroluje z hľadiska platnosti. Ak je predvolanie v poriadku, proti odporcovi sa vynesie rozsudok pre zmeškanie a žaloba sa zvyčajne potvrdí kontumačne.

Opravné prostriedky

Ak sa prekročí lehota na žiadosť o opravný prostriedok, sankciou je neprípustnosť opravného prostriedku. Príslušné súdne rozhodnutie sa stáva res judicata.

Procesné úkony

Ak sa konanie nezačne do stanovenej lehoty, môže byť za určitých okolností poskytnuté jej predĺženie (pozri 10.). Ak sa predĺženie neposkytne, právo na začatie súdneho konania sa stráca.

Premlčacie lehoty

Ak zúčastnená strana nechala uplynúť lehotu na začatie súdneho konania, právo na žalobu ďalej existuje ako chránený osobný právny nárok. Nemožno ho však uplatňovať na súde. To, čo zostáva, je súvisiaca „prirodzená povinnosť“.

13. Ak uplynie lehota, aké prostriedky nápravy majú k dispozícii strany, ktoré zmeškali lehotu?

Predvolanie

Odporca, ktorý sa nedostaví na súd v prvý deň v programe pojednávania, je spravidla súdený v neprítomnosti. Do nadobudnutia právoplatnosti rozsudku môže odporca ešte napraviť túto neprítomnosť tým, že sa dostaví na súd ako strana konania. Keď rozsudok nadobudne právoplatnosť, osoba súdená v neprítomnosti môže podať námietku.

V konaniach na základe žalobného návrhu neexistuje neprítomnosť, konvalidácia alebo námietka. Strana, ktorá sa nedostavila na súd, môže podať odvolanie.

Opravné prostriedky

Lehoty na žiadosť o opravné prostriedky sa uplatňujú automaticky. Tu sú súdy veľmi striktné, pokiaľ ide o právnu istotu. Najvyšší súd však zaviedol určitú pružnosť v súvislosti s odvolaniami v konaniach na základe žalobného návrhu. Oznámenie o odvolaní musí obsahovať dôvody na odvolanie, ale v prípadoch, keď rozhodnutie bolo vynesené, ale ešte nebolo vykonané, a odvolávajúci sa preto ešte nemá k dispozícii odôvodnenie, je prípustné predložiť dôvody na odvolanie v neskoršom, doplňujúcom oznámení o odvolaní. Odvolanie samotné sa však musí podať v danej lehote. Len v prípade dvojitej chyby súdu sa lehota predĺži o 14 dní po prijatí rozhodnutia. V tom prípade strana, ktorá podala odvolanie, nevedela a nemohla vedieť, keď bolo rozhodnutie vynesené v dôsledku chyby (úradníka) súdu, a toto rozhodnutie nebolo doručené do uplynutia lehoty na odvolanie v dôsledku chyby niekoho iného.

V konaní na základe predvolania nemusí predvolanie na odvolanie obsahovať dôvody odvolania; tie sa uvádzajú až neskôr na pojednávaní.

Procesné úkony

Za určitých okolností sa môže požadovať predĺženie (pozri 10.) pre výkon procesných úkonov. Ak sa toto predĺženie neposkytne, právo na podanie žaloby sa stráca.

Premlčacie lehoty

Neexistuje prostriedok nápravy, ak sa nechajú uplynúť premlčacie lehoty, s výnimkou pozastavenia lehoty (pozri 1.d.).

« Procesné lehoty - Všeobecné informácie | Holandsko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 29-02-2008

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo