comisia europeană > RJE > Termene procedurale > Ţările de Jos

Ultima actualizare: 29-02-2008
Versiune pentru tipărit Adaugă la preferinţe

Termene procedurale - Ţările de Jos

 

TABLE OF CONTENTS

1. Care sunt termenele limită aplicabile? 1.
2. Lista diferitelor zile considerate ca nelucrătoare conform Regulamentului (CEE, Euratom) nr. 1182/71 din 3 iunie 1971 2.
3. Care sunt regulile generale aplicabile privind termenele în diferite proceduri civile? 3.
4. Care este momentul iniţial de la care începe să curgă termenul pentru un proces oficial? 4.
4.a) Este posibil ca momentul iniţial al acelei perioade să fie influenţat sau modificat de metoda de transmitere sau comunicare a actelor (comunicare personală de către executorul judecătoresc sau prin poştă)? 4.a)
5. Din ce moment începe să curgă acest termen? 5.
5.a) Când acest termen este exprimat în zile, trebuie să se ţină seama de data reală a acţiunii, a comunicării sau a evenimentului de la care începe această perioadă? 5.a)
5.b) Când un termen este exprimat în zile, numărul de zile indicat include zile calendaristice sau doar zile lucrătoare? 5.b)
5.c) Când este exprimat acest termen în luni sau în ani? 5.c)
5.d) Când expiră astfel de termene limită? 5.d)
6. Dacă termenul expiră într-o sâmbătă, într-o duminică, într-o zi de sărbătoare naţională sau într-o zi nelucrătoare, este acesta prelungit până în prima zi lucrătoare următoare? Această prelungire se aplică chiar şi când termenul în cauză are ca moment de începere un eveniment viitor? 6.
7. Când solicitarea s-a făcut la un organ jurisdicţional din Ţările de Jos, termenele sunt mai lungi pentru persoanele care locuiesc în Antilele Olandeze, în Aruba sau în străinătate? 7.
8. În caz contrar întrebării nr. 7, când solicitarea s-a făcut la un organ jurisdicţional din Antilele Olandeze sau Aruba, termenele sunt mai lungi pentru persoanele care nu locuiesc/nu îşi au reşedinţa în aceste teritorii sau care locuiesc/îşi au reşedinţa în străinătate? 8.
9. Există termene pentru căile de atac specifice anumitor cauze civile? 9.
10. În caz de urgenţă sau din orice alt motiv, pot instanţele să scurteze termenele de prezentare în instanţă sau să stabilească o dată specială pentru prezentare? În caz contrar, pot fi aceste perioade prelungite? 10.
11. Când un act destinat unei părţi care îşi are reşedinţa într-un loc în care ar putea beneficia de o prelungire a termenului este notificat într-un loc în care persoanele care îşi au reşedinţa acolo nu beneficiază de o astfel de prelungire, persoana destinatară îşi pierde posibilitatea de a obţine un astfel de termen prelungit? 11.
12. Care sunt sancţiunile în cazul în care nu se respectă termenele? 12.
13. Dacă termenul limită expiră, ce pot face părţile care nu s-au putut prezenta? 13.

 

1. Care sunt termenele limită aplicabile?

În general, dreptul de procedură civilă recunoaşte următoarele categorii de termene limită:

 1. Termenele minime de citare a părţii adverse şi de convocare a oricărei părţi terţe şi a martorilor. Termenul obişnuit este de cel puţin o săptămână. În ceea ce priveşte citarea părţilor interesate în procedurile de punere în aplicare se aplică, de asemenea, în principiu, un termen de cel puţin 1 săptămână, cu excepţia cazului în care instanţa hotărăşte altfel.
 2. Termenele maxime pentru exercitarea căilor de atac. Termenul aplicabil de depunere a unei obiecţiuni juridice este de 4 săptămâni. Termenul limită general de 3 luni se aplică apelurilor întemeiate pe motive de fapt şi apelurilor întemeiate pe motive de drept. Termenul de 3 luni se aplică, de asemenea, revocării unei hotărâri.
 3. Termenele pentru îndeplinirea actelor de procedură de către părţi şi pentru pronunţarea hotărârilor judecătoreşti. Acestea variază, în general, între 2 şi 6 săptămâni. Se poate acorda o prelungire pentru îndeplinirea actelor de procedură de către instanţă şi în anumite condiţii.
 4. Termenele de prescripţie pentru introducerea acţiunilor în justiţie şi pentru punerea în executare. Termenul general de prescripţie este de 20 de ani. Cu toate acestea, în foarte multe cazuri, se aplică un termen mai redus de 5 ani. Daunele cominatorii se prescriu deja în 6 luni de la data contractării acestora. Termenul de curgere al prescripţiei poate fi suspendat sau întrerupt, după care începe să curgă un nou termen. În consecinţă, de exemplu, termenul de prescripţie al executării silite poate fi suspendat prin comunicarea hotărârii sau prin orice alt act de executare.

2. Lista diferitelor zile considerate ca nelucrătoare conform Regulamentului (CEE, Euratom) nr. 1182/71 din 3 iunie 1971

Pe lângă zilele de sâmbătă şi de duminică, Algemene Termijnenwet (Legea privind termenele generale) menţionează următoarele zile ca fiind general recunoscute drept zile de sărbătoare legală:

Anul Nou1 ianuarie
Vinerea Marevinerea dinainte de Paşte
Lunea Paşteluilunea de după duminica Paştelui
Înălţareajoia la 40 de zile de la Paşte
Lunea Rusaliilorlunea de după Duminica Rusaliilor
Crăciunul şi Ziua cadourilor25 şi 26 decembrie
Ziua Reginei (celebrarea zilei de naştere a reginei)30 aprilie
Ziua Eliberării5 mai

3. Care sunt regulile generale aplicabile privind termenele în diferite proceduri civile?

Termenele menţionate la 1a. sunt prevăzute în Codul de procedură civilă olandez. A se vedea articolele 114-119 şi 276 (citarea părţilor şi a terţilor) şi articolele 170 şi 284 (convocarea martorilor).

Termenele menţionate la 1b. se găsesc în acelaşi loc. A se vedea articolele 143 (obiecţiunea), articolele 339 şi 358 (apelul pe motive de fapt), articolele 402 şi 426 (apelul pe motive de drept) şi articolele 383 şi 391 (revocarea).

Termenele menţionate la 1c. sunt prevăzute, parţial, în Codul de procedură civilă, acestea fiind stabilite, în egală măsură, prin normele privind listele instanţei judecătoreşti. Astfel, de exemplu, reglementările naţionale privind listele cauzelor civile ale instanţelor obişnuite prevăd termene de 6 săptămâni pentru îndeplinirea actelor de procedură de către părţi şi pentru pronunţarea hotărârii, în timp ce, în principiu, tribunalele regionale lucrează cu termene de 4 săptămâni în conformitate cu reglementările naţionale privind listele cauzelor civile ale tribunalelor regionale.

Termenele de prescripţie (1d.) sunt prevăzute în Codul civil (articolele 3:306-325 BW).

SusSus

În plus, termenele legale sunt supuse normelor cuprinse în Actul privind prelungirea generală a termenelor.

4. Care este momentul iniţial de la care începe să curgă termenul pentru un proces oficial?

Citaţiile

Nu se aplică.

Căile de atac

Termenul de formulare a unei obiecţiuni (posibil doar împotriva hotărârii pronunţată din oficiu) are trei momente diferite de începere:

 1. comunicarea către persoana judecată, în persoană
 2. printr-un mijloc de comunicare diferit: îndeplinirea de către persoana judecată a unui act de încuviinţare referitor la judecată sau la începerea executării
 3. în alte cazuri: finalizarea executării hotărârii.

Termenul de introducere a unui apel pe motive de fapt sau de drept împotriva hotărârilor judecătoreşti începe să curgă de la data pronunţării.

Termenul de introducere a unui apel pe motive de fapt sau de drept împotriva ordinelor judecătoreşti se calculează pentru reclamant şi pentru părţile interesate care participă la proceduri de la data pronunţării, iar pentru părţile interesate de la data comunicării sau de la data aducerii la cunoştinţa acestora a ordinului prin alte mijloace.

Termenul de revocare a hotărârilor şi a ordinelor începe să curgă după apariţia motivului de revocare şi după ce reclamantul sau solicitantul a luat cunoştinţă de existenţa acestuia, dar, în orice caz, înainte ca hotărârea să devină definitivă, şi anume atunci când aceasta nu mai poate fi desfiinţată prin obiecţiune, prin introducerea unui apel pe motive de fapt sau a unui apel pe motive de drept.

SusSus

Prima zi a termenului este întotdeauna prima zi de după faptul generator.

Actele de procedură

Termenele fixe pentru îndeplinirea actelor de procedură încep să curgă, în general, de la data listei anterioare a cauzei în săptămâni întregi. După o listă a cauzei a cărei audiere a avut loc într-o zi de miercuri, de exemplu, cauza apare din nou pe listă patru săptămâni mai târziu în aceeaşi zi de miercuri.

În cazul în care cauza nu este inclusă pe listă, de exemplu, datorită obţinerii de probe, instanţa stabileşte ulterior data la care cauza va fi repusă pe listă.

Termenele de prescripţie

Începerea termenelor pentru acţiunile legale depinde de tipul acţiunii. În consecinţă, de exemplu, o acţiune prin care se solicită executarea unei obligaţii în temeiul unui contract de bunuri sau de prestări de servicii se prescrie în termen de 5 ani de la începutul zilei următoare zilei în care a avut loc acţiunea. Pentru a oferi un alt exemplu, o acţiune în răspundere civilă delictuală se prescrie în termen de 5 ani de la data începerii zilei următoare zilei în care se consideră că a avut loc încetarea imediată a comportamentului delincvent.

Forţa executorie se prescrie, în principiu, în termen de 20 de ani din ziua următoare zilei în care s-a pronunţat hotărârea.

Prima zi a termenului este, în general, prima zi următoare faptului generator.

4.a) Este posibil ca momentul iniţial al acelei perioade să fie influenţat sau modificat de metoda de transmitere sau comunicare a actelor (comunicare personală de către executorul judecătoresc sau prin poştă)?

Nu. Cu toate acestea, în unele cazuri modul în care una dintre părţi ia cunoştinţă de pronunţare influenţează data de plecare la care se poate exercita o cale de atac. A se vedea 4. de mai sus.

SusSus

5. Din ce moment începe să curgă acest termen?

5.a) Când acest termen este exprimat în zile, trebuie să se ţină seama de data reală a acţiunii, a comunicării sau a evenimentului de la care începe această perioadă?

Nu. Termenul începe să curgă din ziua următoare.

5.b) Când un termen este exprimat în zile, numărul de zile indicat include zile calendaristice sau doar zile lucrătoare?

De exemplu, în cazul în care o persoană primeşte un document în ziua de luni, 4 aprilie, cu obligaţia ca aceasta să răspundă în termen de 14 zile, acest lucru înseamnă că persoana trebuie să răspundă înainte de:

luni 18 aprilie (zile calendaristice) sau

înainte de vineri 22 aprilie (zile lucrătoare)?

Legislaţia olandeză - dacă nu se prevede altfel - lucrează cu zile calendaristice. Cu toate acestea, Actul privind prelungirea generală a termenelor prevede că un termen care se sfârşeşte într-o sâmbătă, o duminică sau într-o zi de sărbătoare legală general recunoscută se prelungeşte pentru a include ziua următoare acestora care nu este o zi de sâmbătă, de duminică sau o zi de sărbătoare legală general recunoscută. În exemplul dat, răspunsul trebuie dat înainte de ziua de luni, 18 aprilie, termenul fiind, în consecinţă, prelungit pentru a include ziua de luni, 18 aprilie.

În plus, un termen de cel puţin 3 zile prevăzut prin lege se prelungeşte, dacă este necesar, astfel încât să includă cel puţin două zile care să nu fie zile de sâmbătă, de duminică sau zile de sărbătoare legală general recunoscute.

SusSus

5.c) Când este exprimat acest termen în luni sau în ani?

În acest caz, se aplică, de asemenea, lunile calendaristice şi anii calendaristici. Un apel împotriva unei hotărâri care a fost pronunţată la 26 februarie trebuie formulat cel târziu până la 26 mai, cu excepţia cazului în care aceasta este o zi de sâmbătă, de duminică sau o zi de sărbătoare legală general recunoscută, caz în care termenul se prelungeşte (a se vedea 5b.). Termenul pentru a introduce apel împotriva unei hotărâri care a fost pronunţată la 31 martie trebuie să înceapă să curgă până cel târziu la 30 iunie, cu excepţia cazului în care aceasta este o zi de sâmbătă, de duminică sau o zi de sărbătoare legală general recunoscută, caz în care termenul se prelungeşte.

5.d) Când expiră astfel de termene limită?

Citaţiile

Nu se aplică.

Căile de atac

În procedurile de citaţie, căile de atac sunt declanşate prin comunicarea citaţiilor. Agentul procedural nu poate - cu excepţia autorizaţiei instanţei în faţa căreia se audiază citaţiile - comunica citaţia după orele 20:00. În consecinţă, în realitate, ultima zi a termenului se sfârşeşte la orele 20:00.

NB: În aceste proceduri, trebuie să se ia în considerare faptul că, în calcularea termenului limită, nu sunt incluse nici data citaţiei şi nici data până la care se solicită conformarea (prima dată a listei cauzei). Termenul minim de citare trebuie, în consecinţă, să fie stabilit între cele două date.

SusSus

În procedurile de executare, acestea încep prin depunerea unei cereri la grefierul instanţei. Acest lucru poate fi realizat, fie prin poştă, fie prin furnizare personală în timpul orelor de lucru sau prin fax până la orele 24:00 a ultimei zile.

NB: În ceea ce priveşte căile de atac în cauzele de dreptul familiei, se aplică o dată de începere oarecum diferită comparativ cu căile de atac din alte proceduri de executare (a se vedea 4. Căi de atac). În aceste cauze, căile de atac pot fi exercitate de către solicitant şi de către persoanele cărora li s-a furnizat sau trimis o copie a ordinului, în termen de trei luni de la data pronunţării, iar de alte părţi interesate în termen de 3 luni de la comunicare sau de la luarea la cunoştinţă de către aceştia a ordinului prin alte mijloace.

Acte de procedură

În cazul în care o cauză se află pe lista cauzelor, în ceea ce priveşte depunerea actelor de procedură, se aplică următoarele. În cadrul secţiunii civile a instanţei, actele de procedură se depun la instanţă. În cazul în care nu există o instanţă care audiază cauza, întrucât cauza se soluţionează prin procedura scrisă, actele se depun la grefierul instanţei înainte de sau la data de pe lista cauzelor.

La tribunalul regional, există întotdeauna o audiere întrucât actele de procedură pot fi îndeplinite şi oral. Actele de procedură se depun în momentul audierii sau la grefierul instanţei înainte de data de pe lista cauzelor.

Depunerea la grefier poate fi realizată, fie prin poştă, fie prin furnizare personală în timpul orelor de lucru prin fax până la orele 24:00.

SusSus

Termenele de prescripţie

A se vedea 4. Termene de prescripţie. În cazul unor acţiuni legale, momentul în care un anumit fapt devine cunoscut este important. De exemplu, o acţiune care rezultă dintr-o plată necuvenită se prescrie în termen de 5 ani de la începutul zilei următoare zilei în care creditorul a luat cunoştinţă atât de existenţa creanţei, cât şi de identitatea destinatarului, precum şi, în orice caz, în termene de 20 de ani de la declanşarea acţiunii.

6. Dacă termenul expiră într-o sâmbătă, într-o duminică, într-o zi de sărbătoare naţională sau într-o zi nelucrătoare, este acesta prelungit până în prima zi lucrătoare următoare? Această prelungire se aplică chiar şi când termenul în cauză are ca moment de începere un eveniment viitor?

Un termen care expiră într-o sâmbătă, într-o duminică, într-o zi de sărbătoare naţională recunoscută se prelungeşte pentru a include ziua următoare acestora care nu este o sâmbătă, o duminică sau o zi de sărbătoare naţională recunoscută. Cu toate acestea, în conformitate cu Actul privind prelungirea generală a termenelor, acest lucru nu se aplică termenelor limită menţionate prin trimitere la o dată sau un eveniment anterior. Cu alte cuvinte, regula se aplică termenelor maxime, iar nu termenelor minime.

NB: Prelungirea prevăzută în Actul privind prelungirea generală a termenelor nu se aplică termenelor mai mari de 3 luni sau de 1 ori mai mulţi ani.

7. Când solicitarea s-a făcut la un organ jurisdicţional din Ţările de Jos, termenele sunt mai lungi pentru persoanele care locuiesc în Antilele Olandeze, în Aruba sau în străinătate?

Se aplică diferite termene de citare după cum urmează.

SusSus

În cazul în care pârâtul în procedurile de citare are o adresă cunoscută sau un loc de reşedinţă actual cunoscut în străinătate într-un stat în care se aplică Regulamentul UE din 29 mai 2000 al Consiliului privind notificarea şi comunicarea în statele membre a actelor judiciare şi extrajudiciare în materie civilă şi comercială (JO nr. L 160, 30.6.2000, p. 37) sau într-un stat situat în Europa care este parte a Convenţiei de la Haga din 1965 privind comunicarea (Seria tratatelor din Ţările de Jos 1966, 91), termenul pentru înfăţişare este de cel puţin 4 săptămâni.

În cazul în care pârâtul nu are adresa cunoscută sau are adresa actuală cunoscută, fie în Ţările de Jos, fie în unul din statele menţionate mai sus, termenul de înfăţişare este de cel puţin 3 luni. Acest termen se aplică, de asemenea, locuitorilor din Antilele Olandeze şi Aruba care nu sunt state membre ale UE.

În ceea ce priveşte calea de atac a obiecţiunii, se aplică un termen de 8 săptămâni şi nu termenul obişnuit de 4 săptămâni, dacă persoana judecată în lipsă nu are adresa cunoscută sau dacă are adresa actuală cunoscută în Ţările de Jos la data începerii termenului (a se vedea 4. Căi de atac), dar adresa acesteia sau reşedinţa actuală din străinătate sunt cunoscute.

În procedurile de executare, citaţiile sunt întocmite de către grefierul instanţei. Acestea sunt întocmite cât mai repede posibil şi cu cel puţin o săptămână înaintea audierii, cu excepţia cazului în care instanţa dispune altfel. Atunci când reclamantul sau părţile interesate locuiesc în străinătate, instanţa (poate să) ia în considerare acest lucru în momentul stabilirii termenului.

SusSus

8. În caz contrar întrebării nr. 7, când solicitarea s-a făcut la un organ jurisdicţional din Antilele Olandeze sau Aruba, termenele sunt mai lungi pentru persoanele care nu locuiesc/nu îşi au reşedinţa în aceste teritorii sau care locuiesc/îşi au reşedinţa în străinătate?

În conformitate cu Codul de procedură revizuit aplicabil Antilelor Olandeze şi Arubei care a intrat în vigoare la 1 august 2005 (Monitorul Oficial olandez A 2005 nr. 59), reclamantul introduce acţiunea în justiţie prin depunerea unei cereri la instanţa care judecă respectiva cauză în primă instanţă. În cazul în care reclamantul nu ştie să scrie, acesta poate prezenta plângerea sa oral în faţa instanţei, aceasta consemnând plângerea în scris sau solicitând consemnarea în scris a acesteia. Cauza este pendinte începând cu această dată a înregistrării. Pe această bază, instanţa stabileşte ulterior data şi ora audierii. Pârâtul este apoi citat prin ordin judecătoresc. Nu se prevede un termen minim pentru citaţii. În anumite cazuri, instanţa poate lua în considerare faptul că pârâţii locuiesc în străinătate.

În procedurile de executare, procedura urmărită este asemănătoare procedurii din Ţările de Jos. Citaţiile sunt întocmite de către grefierul instanţei. Acestea sunt întocmite cât mai curând posibil şi cu cel puţin 2 săptămâni înaintea audierii, cu excepţia cazului în care instanţa dispune altfel. În acest caz, de asemenea, rămâne ca instanţa să ţină seama de faptul că reclamanţii sau părţile interesate pot locui în străinătate.

SusSus

9. Există termene pentru căile de atac specifice anumitor cauze civile?

În procedurile preliminare (procedura de urgenţă), căilor de atac pe motive de fapt şi căilor de atac pe motive de drept li se aplică termene mai scurte decât termenul obişnuit de 3 luni, şi anume un termen de 4, respectiv, 8 săptămâni.

10. În caz de urgenţă sau din orice alt motiv, pot instanţele să scurteze termenele de prezentare în instanţă sau să stabilească o dată specială pentru prezentare? În caz contrar, pot fi aceste perioade prelungite?

Citaţiile

Termenele pentru prezentare pot fi scurtate de către instanţă la cererea reclamantului, în anumite condiţii, dacă este necesar. În procedurile preliminare, citaţiile sunt întocmite doar după ce judecătorul care judecă cauza a stabilit data şi ora audierii; acestea pot fi chiar şi într-o duminică. Dacă este necesar, citaţia poate fi întocmită în cel mai scurt timp posibil. Instanţa poate stabili, de asemenea, un termen de prezentare mai scurt şi în procedurile de executare.

Termenele de prezentare nu pot fi prelungite de către instanţă. Cu toate acestea, în procedurile de executare instanţa poate stabili un termen de prezentare mai mare (a se vedea 7. şi 8.).

Actele de procedură

Termenele pentru îndeplinirea actelor de procedură de către părţi pot fi prelungite de către instanţă, dacă acest lucru este cerut în comun de către părţi. În cazul unei cereri unilaterale, prelungirea este acordată pentru motive întemeiate sau în caz de forţă majoră. Motivele întemeiate sunt, de exemplu, complexitatea factuală sau juridică a cauzei, hotărâri care urmează să fie pronunţate în alte proceduri semnificative, precum şi boala sau lipsa părţii ori a reprezentantului legal al acesteia.

SusSus

11. Când un act destinat unei părţi care îşi are reşedinţa într-un loc în care ar putea beneficia de o prelungire a termenului este notificat într-un loc în care persoanele care îşi au reşedinţa acolo nu beneficiază de o astfel de prelungire, persoana destinatară îşi pierde posibilitatea de a obţine un astfel de termen prelungit?

În cazul în care persoana citată la înfăţişare ca pârât nu are adresă cunoscută sau dacă are adresa actuală cunoscută în Ţările de Jos, termenul de prezentare prelungit pentru persoanele străine (a se vedea 7.) nu se aplică în cazul în care citaţiile sunt trimise în Ţările de Jos pârâtului în persoană sau la o adresă a cauzei aleasă de către pârât în momentul întocmirii. Termenul este, în acest caz, de cel puţin 1 săptămână.

12. Care sunt sancţiunile în cazul în care nu se respectă termenele?

Citaţiile

În cazul în care o persoană este citată pentru înfăţişare ca pârât într-un termen prea scurt, citaţia nu este validă dacă pârâtul nu se înfăţişează. Cu toate acestea, în cazul care pârâtul se înfăţişează şi dacă acesta face referire la această neregularitate, instanţa poate dispune remedierea acesteia pe cheltuiala reclamantului. În cazul în care pârâtul se înfăţişează şi nu face referire la această neregularitate, aceasta se consideră a fi remediată.

În cazul în care pârâtul nu se înfăţişează la prima dată de pe lista cauzelor, se verifică validitatea citaţiei. Dacă citaţia este conformă, hotărârea pronunţată din oficiu este înregistrată împotriva pârâtului, iar acţiunea este confirmată ca fiind soluţionată din oficiu.

SusSus

Căile de atac

În cazul în care termenul de exercitare a unei căi de atac este depăşit, sancţiunea este inadmisibilitatea acţiunii. Hotărârea judecătorească subiacentă devine definitivă (res judicata).

Actele de procedură

În cazul în care procedurile nu sunt deschise înăuntrul termenului prevăzut pentru îndeplinirea acestora, se poate acorda o prelungire în anumite circumstanţe (a se vedea 10.). În cazul în care nu se acordă nicio prelungire, se pierde dreptul de a deschide procedurile legale.

Termenele de prescripţie

În cazul în care partea interesată a lăsat ca termenul de deschidere a procedurilor legale să expire, dreptul la acţiune continuă să existe sub forma unei pretenţii juridice personală protejată. Aceasta, însă, nu mai poate fi adusă în faţa instanţei. Singurul lucru care rămâne este o „obligaţie naturală” conexă.

13. Dacă termenul limită expiră, ce pot face părţile care nu s-au putut prezenta?

Citaţiile

Pârâtul care nu se prezintă la prima dată de pe lista cauzelor este, de regulă, judecat în lipsă. Până la rămânerea definitivă a hotărârii, pârâtul se poate dezvinovăţi de neprezentare prin înfăţişarea ca parte la proceduri. După rămânerea definitivă a hotărârii, persoana judecată în lipsă poate formula o obiecţiune.

În procedurile de executare, nu există posibilitatea pronunţării din oficiu şi nici posibilitatea de a se dezvinovăţi de neprezentare sau de a formula o obiecţie. Partea care nu se prezintă poate exercita o cale de atac.

SusSus

Căile de atac

Termenele de exercitare a căilor de atac se aplică automat. În acest caz, instanţele judecătoreşti sunt foarte stricte în ceea ce priveşte certitudinea juridică. Cu toate acestea, Curtea Supremă de Justiţie a introdus o anumită flexibilitate în ceea ce priveşte căile de atac în procedurile de executare. Cererea de apel trebuie să cuprindă motivele de apel, însă în cauzele în care hotărârea a fost transmisă, dar nu a fost comunicată, iar, în consecinţă, reclamantul nu are la dispoziţie motivarea, motivele de apel pot fi prezentate printr-o cerere ulterioară, complementară. Cu toate acestea, calea de atac trebuie exercitată în termen. Termenul a fost prelungit cu 14 zile de la primirea hotărârii doar în cazul unic al unei erori duble din partea instanţei. În cazul respectiv, partea care a exercitat calea de atac nu a ştiut şi nu a putut cunoaşte momentul transmiterii hotărârii, lucru datorat unei erori din partea (grefierului) instanţei, iar hotărârea nu a fost comunicată decât după expirarea termenului limită de apel ca urmare a unei erori din partea unei alte persoane.

În procedurile de citare, citaţiile de exercitare a apelului nu trebuie să cuprindă motivele de apel; acestea se prezintă abia mai târziu în timpul audierii.

Actele de procedură

Se poate solicita o prelungire (a se vedea 10.) în anumite circumstanţe în ceea ce priveşte îndeplinirea actelor de procedură. În cazul în care nu se acordă nicio prelungire, se pierde dreptul de a introduce acţiunea în instanţă.

Termenele de prescripţie

Nu există nicio cale de atac în cazul în care termenul este lăsat să expire, cu excepţia suspendării perioadei (a se vedea 1.d.).

« Termene procedurale - Informaţii generale | Ţările de Jos - Informaţii generale »

SusSus

Ultima actualizare: 29-02-2008

 
 • Drept comunitar
 • Drept internaţional

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Republica Cehă
 • Danemarca
 • Germania
 • Estonia
 • Irlanda
 • Grecia
 • Spania
 • Franţa
 • Italia
 • Cipru
 • Letonia
 • Lituania
 • Luxemburg
 • Ungaria
 • Malta
 • Ţările de Jos
 • Austria
 • Polonia
 • Portugalia
 • România
 • Slovenia
 • Slovacia
 • Finlanda
 • Suedia
 • Regatul Unit