Eiropas Komisija > ETST > Procesuālie termiņi > Nīderlande

Pēdējo reizi atjaunots: 29-02-2008
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Procesuālie termiņi - Nīderlande

 

SATURS

1. Kādus termiņus piemēro? 1.
2. Dienu saraksts, kuras ir paredzētas kā brīvdienas saskaņā ar 1971. gada 3. jūnija Regulu (EEK, Euratom) Nr. 1182/71. 2.
3. Kādi ir piemērojamie vispārējie noteikumi attiecībā uz termiņu dažādos civilprocesos? 3.
4. Kas ir oficiāla procesa termiņa sākums? 4.
4.a) Vai termiņa sākumpunktu var ietekmēt vai izmainīt dokumenta nodošanas vai paziņošanas veids (paziņošana personīgi ar tiesu izpildītāja starpniecību vai izmantojot pasta pakalpojumus)? 4.a)
5. Kurā brīdī šis termiņš sākas? 5.
5.a) Ja termiņu izsaka dienās, vai tā atskaiti sāk ar darbības, nodošanas vai notikuma dienu? 5.a)
5.b) Ja termiņu izsaka dienās, vai norādītais dienu skaits nozīmē kalendārās dienas vai tikai darba dienas? 5.b)
5.c) Ja termiņš ir izteikts mēnešos vai gados? 5.c)
5.d) Kad šādi termiņi beidzas? 5.d)
6. Ja termiņš beidzas sestdienā, svētdienā vai svētku dienā, vai to pagarina līdz pirmajai nākamajai darba dienai? Vai šo pagarinājumu piemēro pat tad, ja attiecīgā termiņa sākumpunkts ir kāds nākotnes notikums? 6.
7. Ja prasību iesniedz Nīderlandes jurisdikcijā, vai termiņus pagarina attiecībā uz personām, kas dzīvo Nīderlandei piederošajās Antiļu salās, Arubā vai ārpus Nīderlandes? 7.
8. Un otrādi, ja prasību iesniedz tiesā Nīderlandei piederošajās Antiļu salās un Arubā, vai termiņus pagarina attiecībā uz personām, kas tur nedzīvo vai dzīvo/uzturas ārzemēs? 8.
9. Vai pastāv īpaši termiņi apelācijas iesniegšanai noteiktās civillietās? 9.
10. Vai galējas nepieciešamības gadījumā vai kāda cita iemesla dēļ tiesas var saīsināt ierašanās termiņu vai noteikt īpašu ierašanās datumu? Pretēji, vai šādu termiņu var pagarināt? 10.
11. Ja par darbību, kas ir paredzēta personai, kura dzīvo vietā, kurā viņa gūtu priekšrocības termiņa pagarināšanas rezultātā, tiek paziņots vietā, kur šādas priekšrocības nav paredzētas, vai šī persona zaudē šāda termiņa sniegtās priekšrocības? 11.
12. Kādas ir sankcijas termiņu neievērošanas gadījumā? 12.
13. Ja termiņš beidzas, kādi līdzekļi ir pieejami pusēm, kas nav veikušas paredzētās darbības? 13.

 

1. Kādus termiņus piemēro?

Civilprocesa likums pamatā atzīst šādus termiņu veidus:

 1. Minimālos termiņus pretējās puses izsaukšanai un jebkādu trešo pušu un liecinieku uzaicināšanai. Parastais termiņš ir vismaz 1 nedēļa. Ieinteresētās puses uzaicinot uz iesnieguma izskatīšanu, principā arī nosakot vismaz 1 nedēļas termiņu, ja vien tiesa nelemj citādāk.
 2. Maksimālie termiņi tiesisko aizsardzības līdzekļu pieprasīšanai. Juridisku iebildumu parasti var iesniegt 4 nedēļu laikā. Vispārējo termiņu 3 mēnešus piemēro apelācijas sūdzībām faktisku iemeslu dēļ un apelācijas sūdzībām juridisku iemeslu dēļ. Termiņu 3 mēnešus piemēro arī lēmumam par anulēšanu.
 3. Termiņi procesuālo darbību veikšanai pusēm un tiesas nolēmumiem. Tie pamatā ir 2 līdz 6 nedēļas. Noteiktos apstākļos tiesa var lemt par termiņu pagarināšanu procesuālo darbību veikšanai.
 4. Termiņi juridiskas prasības iesniegšanai un sprieduma izpildei. Vispārējais noilguma periods ir 20 gadi. Ļoti daudzos gadījumos tomēr tas ir īsāks - 5 gadi. Periodiskiem soda maksājumiem noilgums ir 6 mēneši pēc notikuma dienas. Noilguma periodu var atcelt vai pārtraukt, pēc tam var sākties jauns periods. Tādējādi, piemēram, sprieduma izpildi var atlikt, nododot spriedumu vai ar citu izpildrakstu.

2. Dienu saraksts, kuras ir paredzētas kā brīvdienas saskaņā ar 1971. gada 3. jūnija Regulu (EEK, Euratom) Nr. 1182/71.

Neskaitot sestdienas un svētdienas, Algemene Termijnenwet (Vispārējo termiņu likumā) minētas šādas dienas, kas ir vispāratzītas svētku dienas:

Jaungada diena1. janvāris
Lielā piektdienaPiektdiena pirms Lieldienām
Otrās LieldienasPirmdiena pēc Lieldienu svētdienas
Debesbraukšanas dienaCeturtdiena, 40 dienas pēc Lieldienām
Otrie VasarsvētkiPirmdiena pēc Vasarsvētku svētdienas
Pirmie un Otrie Ziemassvētki25. un 26. decembris
Karalienes diena (Karalienes dzimšanas dienas svinības)30. aprīlis
Atbrīvošanas diena5. maijs

3. Kādi ir piemērojamie vispārējie noteikumi attiecībā uz termiņu dažādos civilprocesos?

Termiņi, kas ir minēti 1.a punktā, ir izklāstīti Nīderlandes civilprocesa kodeksā. Skatīt 114. - 119. pantu un 276. pantu (pušu un trešo personu uzaicināšana) un 170. pantu un 284. pantu (liecinieku uzaicināšana).

Termiņi, kas ir minēti 1.b punktā, arī ir atrodami tajā pašā kodeksā. Skatīt 143. pantu (iebildumi), 339. un 358. pantu (apelācija faktisku iemeslu dēļ), 402. un 426. pantu (apelācija juridisku iemeslu dēļ), un 383. un 391. pantu (anulēšana).

Termiņi, kas minēti 1.c punktā, ir izklāstīti Civilprocesa kodeksā, bet sīkāk aprakstīti noteikumos par tiesu piekritību. Tādējādi, piemēram, valsts noteikumi attiecībā uz sarakstiem par civillietu piekritību parastām tiesām procesuālo darbību veikšanai un sprieduma nodošanai pusēm nosaka 6 nedēļu termiņu, bet rajona tiesām pamatā šis termiņš ir 4 nedēļas, ievērojot valsts noteikumus attiecībā uz sarakstiem par civillietu piekritību rajona tiesām.

Noilguma termiņi (1.d punkts) ir izklāstīti Civilkodeksā (BW 3:306-325. pants).

Turklāt uz likumos noteiktiem termiņiem attiecas Likuma par termiņu vispārējo pagarināšanu Vispārējo termiņu likuma noteikumi.

Lapas augšmalaLapas augšmala

4. Kas ir oficiāla procesa termiņa sākums?

Uzaicinājums uz tiesu

Nepiemēro.

Tiesiskās aizsardzības līdzekļi

Termiņam iebilduma iesniegšanai (iespējams tikai pret spriedumu bez atbildētāja klātbūtnes) ir trīs dažādi sākumpunkti:

 1. diena, kad spriedums tiek nodots notiesātajai personai personīgi
 2. ja ir atšķirīgs dokumentu nodošanas veidi: diena, kad notiesātā persona apstiprina saņemšanu tādā veidā, kāds ir noteikts nolēmumā vai sprieduma izpildes sākums
 3. pārējos gadījumos: sprieduma izpildes pabeigšana.

Termiņš apelācijas sūdzībām par spriedumu faktisku vai juridisku iemeslu dēļ sākas no pasludināšanas dienas.

Termiņu apelācijas sūdzībām par rīkojumu faktisku vai juridisku iemeslu dēļ attiecībā uz prasītāju un procesā ieinteresētajām personām nosaka no pasludināšanas datuma, bet citām ieinteresētajām pusēm - no nodošanas dienas vai dienas, kad tās tika informētas par rīkojumu, izmantojot citus līdzekļus.

Termiņš spriedumu un rīkojumu anulēšanai sākas pēc tam, kad ir radies pamats to anulēšanai, un prasītājam par to ir paziņots, bet nekādā gadījumā pirms nolēmums ir kļuvis galīgs, t.i., to vairāk nevar atcelt ar iebildumu, apelācijas sūdzību faktisku vai juridisku iemeslu dēļ.

Termiņa pirmā diena vienmēr ir pirmā diena pēc izšķirīgā notikuma.

Procesuālās darbības

Termiņus procesuālo darbību veikšanai pamatā nosaka pēc iepriekšējā izskatāmo lietu saraksta pēdējā termiņa pilnās nedēļās. Ja saskaņā ar izskatāmo lietu sarakstu lietu izskata, piemēram, trešdien, to lietu sarakstā atkal iekļauj trešdienā pēc 4 nedēļām.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Ja lieta sarakstā nav ietverta, piemēram, pierādījumu iegūšanas dēļ, tad tiesa nosaka datumu, kurā lietu sarakstā iekļaus no jauna.

Noilguma termiņi

Noilguma termiņu sākums tiesiskām darbībām ir atkarīgs no darbības veida. Tādējādi, piemēram, uz prasību izpildīt saistības saskaņā ar līgumu par precēm vai pakalpojumiem attiecas noilgums 5 gadi, sākot ar nākamo dienu pēc saistību izpildes termiņa. Vēl viens piemērs - uz prasību par tiesību aizskārumu attiecas noilgums 5 gadi, sākot ar nākamo dienu pēc dienas, kad var prasīt tiesību aizskāruma nekavējošu pārtraukšanu.

Uz sprieduma izpildi principā attiecas 20 gadu noilgums, sākot ar nākamo dienu, kas seko sprieduma pasludināšanas dienai.

Noilguma pirmā diena parasti ir pirmā diena pēc izšķirīgā notikuma.

4.a) Vai termiņa sākumpunktu var ietekmēt vai izmainīt dokumenta nodošanas vai paziņošanas veids (paziņošana personīgi ar tiesu izpildītāja starpniecību vai izmantojot pasta pakalpojumus)?

Nē. Tomēr dažos gadījumos veids, kādā pusei paziņo, ietekmē tiesiskās aizsardzības līdzekļa pieprasīšanas sākuma datumu. Skatīt 4. iepriekš.

5. Kurā brīdī šis termiņš sākas?

5.a) Ja termiņu izsaka dienās, vai tā atskaiti sāk ar darbības, nodošanas vai notikuma dienu?

Nē. Termiņš sākas nākamajā dienā.

5.b) Ja termiņu izsaka dienās, vai norādītais dienu skaits nozīmē kalendārās dienas vai tikai darba dienas?

Ja, piemēram, persona saņem dokumentu pirmdien, 4. aprīlī, ar prasību atbildēt 14 dienu laikā, vai tas nozīmē, ka personai ir jāatbild līdz:

Lapas augšmalaLapas augšmala

pirmdienai, 18. aprīlim (kalendārās dienas) vai

piektdienai, 22. aprīlim (darba dienas)?

Nīderlandes tiesību akti - ja vien nav norādīts savādāk - paredz kalendārās dienas. Tomēr Vispārējo termiņu pagarināšanas likums paredz, ka pagarina termiņu, kas beidzas sestdienā, svētdienā vai vispāratzītā svētku dienā, lai ietvertu nākamo dienu pēc attiecīgās sestdienas, svētdienas vai vispāratzītās svētku dienas. Minētajā piemērā atbilde ir jāsniedz līdz pirmdienai, 18. aprīlim, tādēļ termiņu pagarinās, lai ietvertu pirmdienu, 18. aprīli.

Turklāt likumā noteikto termiņu vajadzības gadījumā pagarinās par vismaz 3 dienām, lai tas ietvertu vismaz 2 dienas, kas nav sestdiena, svētdiena vai vispāratzīta svētku diena.

5.c) Ja termiņš ir izteikts mēnešos vai gados?

Arī tad piemēro kalendāra mēnešus un kalendāros gadus. Apelācija pret spriedumu, kas pasludināts 26. februārī, ir jāiesniedz, vēlākais, līdz 26. maijam, ja vien tā nav sestdiena, svētdiena vai vispāratzīta svētku dienu, un tādā gadījumā termiņu pagarina (skatīt 5b.). Apelācijas lieta pret spriedumu, ko pasludināja 31. martā, ir jāiesniedz, vēlākais, līdz 30. jūnijam, ja vien tā nav sestdiena, svētdiena vai vispāratzīta svētku diena, jo tādā gadījumā termiņu pagarina.

5.d) Kad šādi termiņi beidzas?

Uzaicinājums uz tiesu

Nepiemēro.

Tiesiskās aizsardzības līdzekļi

Uzaicinot uz tiesu ar pavēsti, tiesiskie aizsardzības līdzekļi sāk darboties pēc pavēstes nodošanas. Tiesu izpildītājs nevar nodot pavēsti pēc plkst. 20:00, izņemot gadījumus, ja tas notiek ar tās tiesas atļauju, kurā tiek skatīta lieta. Tādējādi faktiski termiņa pēdējā diena beidzas plkst. 20:00.

Lapas augšmalaLapas augšmala

NB: Šāda veida procesā ir jāņem vērā tas, ka termiņa aprēķināšanā netiek iekļauts uzaicinājuma datums, kā arī datums, kurā jāierodas tiesā (pirmais termiņš izskatāmo lietu sarakstā). Uzaicinājuma minimālais termiņš tādēļ ir jānosaka starp šiem diviem datumiem.

Process par pieteikuma izskatīšanu sākas ar pieteikuma iesniegšanu tiesas sekretāram. To var darīt pa pastu vai personīgi darba laikā un pa faksu līdz plkst. 24:00 pēdējā dienā.

NB: Apelācijas sūdzībām saistībā ar ģimenes tiesībām piemēro nedaudz atšķirīgus sākuma termiņus nekā procesam par pieteikuma izskatīšanu (skatīt 4. Tiesiskās aizsardzības līdzekļi). Šajos gadījumos 3 mēnešu laikā no pasludināšanas datuma apelāciju var iesniegt prasītājs un personas, kurām ir izsniegta vai nosūtīta rīkojuma kopija, un citas ieinteresētās personas - 3 mēnešu laikā no rīkojuma nodošanas vai paziņošanas, izmantojot citus līdzekļus.

Procesuālās darbības

Ja lieta ir iekļauta tiesas sēdē izskatāmo lietu sarakstā, turpmāk minētais attiecas uz procesuālo dokumentu iesniegšanu. Saistībā ar civillietām procesuālos dokumentus iesniedz tiesā. Ja lietu neizskata tiesas sēdē, jo paredzēts rakstisks process, dokumentus iesniedz tiesas sekretāram līdz lietas izskatīšanas dienai vai izskatīšanas dienā.

Rajona tiesas lietas vienmēr izskata tiesas sēdē, jo procesuālās darbības var veikt arī mutiski. Procesuālos dokumentus iesniedz tiesas sēdes laikā vai iesniedz tiesas sekretāram līdz lietas izskatīšanas dienai.

Tiesas sekretāram iesniegt dokumentus var pa pastu vai personīgi darba laikā un pa faksu līdz plkst. 24:00.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Noilgums

Skatīt 4. Noilgums. Dažās tiesiskajās darbībās ir svarīgs laiks, kurā atklājas konkrēts apstāklis. Piemēram, uz prasību par nenokārtotu maksājumu attiecas noilgums 5 gadi, sākot ar nākamo dienu pēc dienas, kurā kreditors uzzina par prasību un saņēmēja personu, un jebkurā gadījumā 20 gadi pēc prasības iesniegšanas.

6. Ja termiņš beidzas sestdienā, svētdienā vai svētku dienā, vai to pagarina līdz pirmajai nākamajai darba dienai? Vai šo pagarinājumu piemēro pat tad, ja attiecīgā termiņa sākumpunkts ir kāds nākotnes notikums?

Termiņu, kas beidzas sestdienā, svētdienā vai vispāratzītā svētku dienā, pagarina līdz nākamajai dienai, kas nav sestdiena, svētdiena vai vispāratzīta svētku diena. Tomēr saskaņā ar Vispārējo termiņu pagarinājumu likumu tas neattiecas uz termiņiem, ko noteiktu atpakaļejošā kārtībā. Citiem vārdiem, likums attiecas uz maksimālajiem termiņiem, nevis uz minimālajiem termiņiem.

NB: Uz termiņiem, kas ir garāki nekā 3 mēneši vai 1 vai vairāki gadi, neattiecas pagarinājums, kas paredzēts Vispārējo termiņu pagarinājuma likumā.

7. Ja prasību iesniedz Nīderlandes jurisdikcijā, vai termiņus pagarina attiecībā uz personām, kas dzīvo Nīderlandei piederošajās Antiļu salās, Arubā vai ārpus Nīderlandes?

Atšķirīgus termiņus uzaicināšanai uz tiesu piemēro šādos gadījumos.

Ja izsaucot uz tiesu ar pavēsti, ir zināma atbildētāja adrese vai faktiskā dzīvesvieta ārpus Nīderlandes valstī, kurā piemēro ES Padomes 2000. gada 29. maija Regulu par dokumentu izsniegšanu (OV L 160, 30.6.2000., 37. lpp.), vai Eiropas valstī, kura ir parakstījusi 1965. gada Hāgas konvenciju par dokumentu izsniegšanu (Nīderlandes līgumu izdevums 1966, 91), tad nosaka vismaz 4 nedēļu termiņu.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Ja nav zināma atbildētāja adrese vai faktiskā dzīvesvieta Nīderlandē vai vienā no iepriekš minētajām valstīm, tad ierašanās termiņš ir vismaz 3 mēneši. Tas attiecas arī uz Nīderlandei piederošo Antiļu salu un Arubas iedzīvotājiem, kas nav ES sastāvā.

Iebilduma iesniegšanas termiņš ir 8 nedēļas parastā 4 nedēļu termiņa vietā, ja no termiņa noteikšanas brīža (skatīt 4. Tiesiskās aizsardzības līdzekļi) nav zināma personas, pret kuru ir taisīts aizmugurisks spriedums, adrese vai faktiskā dzīvesvieta Nīderlandē, bet ir zināma viņas adreses vai faktiskā dzīvesvieta ārpus Nīderlandes.

Procesā par pieteikuma izskatīšanu pavēstes izsniedz tiesas sekretārs. Tās izsniedz pēc iespējas ātrāk un vismaz 1 nedēļu pirms lietas izskatīšanas, ja vien tiesa nelemj citādāk. Lietās, kurās iesniedzējs vai skartās puses dzīvo ārzemēs, tiesa to (varēs ņemt vērā) ņems vērā, nosakot termiņu.

8. Un otrādi, ja prasību iesniedz tiesā Nīderlandei piederošajās Antiļu salās un Arubā, vai termiņus pagarina attiecībā uz personām, kas tur nedzīvo vai dzīvo/uzturas ārzemēs?

Attiecībā uz Nīderlandei piederošajām Antiļu salām un Arubu saskaņā ar pārskatīto Civilprocesa kodeksu, kas stājās spēkā 2005. gada 1. augustā (Nīderlandes oficiālais laikraksts A 2005 Nr. 59), prasītājs iesniedz prasību pirmās instances tiesā. Ja prasītājs neprot rakstīt, viņš drīkst mutiski iesniegt savu prasību tiesā, kas to pieraksta vai ir pierakstījusi. Tad tiesas sekretārs lietu reģistrē vispārējā reģistrā. Lieta gaida izskatīšanu no šī reģistrācijas datuma. Pēc tam tiesa nosaka lietas izskatīšanas datumu un laiku. Tad uz tiesas rīkojuma pamata tiesu izpildītājs ar pavēsti uzaicina atbildētāju. Uzaicināšanai nav noteikts minimālais termiņš. Dažos gadījumos tiesa var ņemt vērā apstākli, ka atbildētāji dzīvo ārzemēs.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Procesā par pieteikuma izskatīšanu kārtība ir diezgan līdzīga Nīderlandes procedūrai. Pavēstes izsniedz tiesas sekretārs. Tās izsniedz pēc iespējas ātrāk un vismaz 2 nedēļas pirms lietas izskatīšanas, ja vien tiesa nelemj citādāk. Arī šeit tiesas ziņā ir tas, vai ņemt vērā apstākli, ka iesniedzēji un skartās puses var dzīvot ārzemēs.

9. Vai pastāv īpaši termiņi apelācijas iesniegšanai noteiktās civillietās?

Iepriekšējās izskatīšanas procesā (paātrināta procedūra) tiek piemēroti īsāki termiņi nekā parastie 3 mēneši apelācijas sūdzībām faktisku un juridisku iemeslu dēļ, proti, attiecīgi 4 un 8 nedēļas.

10. Vai galējas nepieciešamības gadījumā vai kāda cita iemesla dēļ tiesas var saīsināt ierašanās termiņu vai noteikt īpašu ierašanās datumu? Pretēji, vai šādu termiņu var pagarināt?

Uzaicinājums uz tiesu

Tiesa termiņus attiecībā uz ierašanos var saīsināt pēc prasītāja lūguma, ja tiek norādīti vajadzīgie nosacījumi. Iepriekšējās izskatīšanas procesā pavēsti izsniedz tikai pēc tam, kad atbildīgais izmeklēšanas tiesnesis ir noteicis lietas izskatīšanas datumu un laiku; tas var būt pat svētdienā. Ja vajadzīgs, pavēsti var izdot ar ļoti īsu paziņošanas laiku. Tiesa var arī noteikt īsāku ierašanās termiņu procesā par pieteikuma izskatīšanu.

Ierašanās termiņus tiesa pagarināt nevar. Tomēr procesā par pieteikuma izskatīšanu tiesa var noteikt garāku ierašanās termiņu (skatīt 7 un 8).

Lapas augšmalaLapas augšmala

Procesuālās darbības

Pusēm procesuālo darbību veikšanai nepieciešamos termiņus tiesa var pagarināt, ja puses to kopīgi pieprasa. Ja ir pieprasījumu iesniedz tikai viena puse, pagarinājumu piešķirs vienīgi pamatota iemesla dēļ vai force majeure gadījumā. Pamatoti iemesli, piemēram, ir lietas faktiskā vai juridiskā sarežģītība, nolēmumi, kurus gaida citās būtiskās tiesvedībās, un pašas puses vai tās pārstāvja slimība vai neierašanās.

11. Ja par darbību, kas ir paredzēta personai, kura dzīvo vietā, kurā viņa gūtu priekšrocības termiņa pagarināšanas rezultātā, tiek paziņots vietā, kur šādas priekšrocības nav paredzētas, vai šī persona zaudē šāda termiņa sniegtās priekšrocības?

Ja persona ir uzaicināta kā atbildētājs un nav zināma tās adrese vai faktiskā dzīvesvieta Nīderlandē, ārzemniekiem ierašanās termiņu nepagarina (skatīt 7.), ja uzaicinājums uz tiesu ir izsniegts Nīderlandē atbildētājam personīgi vai nogādāts uz adresi, ko atbildētājs ir izvēlējies attiecīgās lietas izskatīšanas laikā. Tad termiņš ir vismaz 1 nedēļa.

12. Kādas ir sankcijas termiņu neievērošanas gadījumā?

Uzaicinājums uz tiesu

Ja persona ir aicināta ierasties kā atbildētājs, un paziņošanas laiks ir bijis pārāk īss, atbildētāja neierašanās gadījumā pavēste nav spēkā. Ja atbildētājs tomēr ierodas un atsaucas uz šo kļūdu, tad tiesa drīkst pieprasīt šo kļūdu izlabot uz prasītāja rēķina. Ja atbildētājs ierodas un neatsaucas uz šo kļūdu, tad kļūda ir izlabota.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Ja atbildētājs neierodas lietas izskatīšanas pirmajā dienā, tiek pārbaudīts pavēstes derīguma termiņš. Ja pavēste ir derīga, tad pret atbildētāju bez viņa klātbūtnes taisīs aizmugurisku spriedumu, un prasību pamatā tiks atzīta.

Tiesiskās aizsardzības līdzekļi

Ja ir pārsniegts termiņš tiesiskās aizsardzības līdzekļa piemērošanā, tad tā piemērošana vairs nav iespējama. Pamata tiesas lēmums kļūst par res judicata.

Procesuālās darbības

Ja tiesas process nav uzsākts tam paredzētajā termiņā, atsevišķos gadījumos var piešķirt pagarinājumu (skatīt 10.). Ja pagarinājumu nenosaka, tad tiesības uzsākt tiesvedību ir zaudētas.

Noilgums

Ja aizskartā puse ir ļāvusi notecēt termiņam, kurā bija jāuzsāk tiesvedība, tad tiesības rīkoties saglabājas kā aizsargāta personīga likumīga prasība. Bet par to vairs nevar celt prasību tiesā. Paliek tikai „dabiskas saistības”.

13. Ja termiņš beidzas, kādi līdzekļi ir pieejami pusēm, kas nav veikušas paredzētās darbības?

Uzaicinājums uz tiesu

Attiecībā uz atbildētāju, kas neierodas lietas izskatīšanas pirmajā dienā, parasti pieņem aizmugurisku spriedumu. Līdz galīgais spriedums stāsies spēkā, atbildētājs tomēr var apstrīdēt šo aizmugurisko spriedumu, ierodoties tiesā kā tiesvedības puse. Pēc galīgā sprieduma aizmuguriski notiesātā persona drīkst iesniegt iebildumu.

Procesā par pieteikuma izskatīšanu nav paredzēta aizmuguriska sprieduma pieņemšana, apstrīdēšana vai iebilduma iesniegšana. Puse, kas nebija ieradusies, drīkst iesniegt apelācijas sūdzību.

Tiesiskās aizsardzības līdzekļi

Termiņus, kuros piemēro tiesiskās aizsardzības līdzekļus, piemēro automātiski. Šeit tiesas ir ļoti striktas attiecībā uz tiesisko noteiktību. Tomēr Augstākā tiesa ir ieviesusi zināmu elastību attiecībā uz apelācijas sūdzībām par procesu par pieteikuma izskatīšanu. Apelācijas sūdzībā ir jāietver tās pamatojums, bet gadījumos, kad lēmums ir pieņemts, bet vēl nav izsniegts un prasītājam tādēļ vēl nav zināms pamatojums, apelācijas pamatojumu ir atļauts iesniegt vēlāk kā apelācijas papildu paziņojumu. Tomēr pati apelācijas sūdzība ir jāiesniedz noteiktajā termiņā. Tikai vienā gadījumā tiesas divkāršas kļūdas dēļ termiņu var pagarināt par 14 dienām, skaitot no lēmuma saņemšanas dienas. Tādā gadījumā tiesas (sekretāra) kļūdas dēļ puse, kas iesniedza apelāciju, nezināja un nevarēja zināt, kad lēmums ir pieņemts, un kādas citas personas kļūdas dēļ lēmums netika izsniegts līdz apelācijas iesniegšanas termiņa beigām.

Procesā par pieteikuma izskatīšanu apelācijas prasībā nav jāiekļauj apelācijas pamatojums; to iesniedz vēlāk lietas izskatīšanas laikā.

Procesuālās darbības

Pagarinājumu var pieprasīt (skatīt 10.) procesuālo darbību izpildes dažos gadījumos. Ja pagarinājumu nenosaka, tad tiesības uzsākt tiesvedību ir zaudētas.

Noilgums

Pret noilguma iestāšanos nav tiesiskās aizsardzība līdzekļu, to var tikai atlikt (skatīt 1.d.).

« Procesuālie termiņi - Vispārīgas ziņas | Nīderlande - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 29-02-2008

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste