Europos Komisija > ETIT > Procesiniai terminai > Nyderlandai

Naujausia redakcija: 29-02-2008
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Procesiniai terminai - Nyderlandai

 

TURINIO LENTELE

1. Kokie terminai yra taikomi? 1.
2. Įvairių ne darbo dienų, numatytų 1971 m. birželio 3 d. Reglamente (EEB, Euratomas) Nr. 1182/71, sąrašas 2.
3. Kokios bendrosios terminų taisyklės yra taikomos nagrinėjant įvairias civilines bylas? 3.
4. Nuo kada pradedamas skaičiuoti terminas oficialiame teismo procese? 4.
4.a) Ar galima įvykį, nuo kurio prasideda termino eiga, paveikti arba pakeisti perduodant arba įteikiant dokumentus (asmeniškas įteikimas, kurį atlieka kurjeris arba pašto tarnyba)? 4.a)
5. Nuo kada šis terminas pradedamas skaičiuoti? 5.
5.a) Jeigu terminas skaičiuojamas dienomis, ar jis prasideda nuo veiksmo atlikimo, dokumento įteikimo arba įvykio dienos? 5.a)
5.b) Kai terminas skaičiuojamas dienomis, ar nurodytą dienų skaičių sudaro kalendorinės dienos, ar tik darbo dienos? 5.b)
5.c) Kada toks terminas yra skaičiuojamas mėnesiais arba metais? 5.c)
5.d) Kada pasibaigia tokie galutiniai terminai? 5.d)
6. Jeigu terminas baigiasi šeštadienį, sekmadienį arba pripažintą valstybinės šventės dieną, ar jis pratęsiamas iki pirmos po tos dienos einančios darbo dienos? Ar tokia pratęsimo tvarka taikoma ir tuomet, kai termino pradžia yra susieta su ateityje įvyksiančiu įvykiu? 6.
7. Jeigu pateiktas prašymas priklauso Olandijos jurisdikcijai, ar galutiniai terminai pratęsiami asmenims, kurie gyvena Olandijos Antiluose ir Aruboje arba užsienyje? 7.
8. Priešingai 7 klausime nagrinėtam atvejui, kai prašymas pateikiamas Olandijos Antilų ir Arubos teisingumo teismui, ar šiuo atveju galutiniai terminai yra pratęsiami asmenims, kurie negyvena minėtose salose, arba asmenims, gyvenantiems (esantiems) užsienyje? 8.
9. Ar yra konkrečių apeliacinio skundo padavimo terminų tam tikrose civilinėse bylose? 9.
10. Ar gali teismai, esant būtinybei arba kitoms svarbioms priežastims, sutrumpinti atvykimo į teismą terminus arba nustatyti tikslią atvykimo į teismą datą? Priešingai, ar galima šiuos terminus pratęsti? 10.
11. Jeigu asmeniui, gyvenančiam toje vietoje, kurioje jam būtų pratęstas terminas, apie veiksmą, kurį jis turi atlikti, pranešama toje vietoje, kurioje gyvenantiesiems terminas nepratęsiamas, ar šis asmuo praranda galimybę pasinaudoti pratęstu terminu? 11.
12. Kokios sankcijos taikomos, jeigu nesilaikoma terminų? 12.
13. Jeigu terminas pasibaigia, kokiomis teisinėmis teisių gynimo priemonėmis gali pasinaudoti neatvykusios šalys? 13.

 

1. Kokie terminai yra taikomi?

Apskritai kalbant, civilinio proceso įstatyme yra nustatytos šios terminų rūšys:

 1. Minimalūs šaukimo į teismą įteikimo priešingai šaliai ir visų trečiųjų šalių bei liudytojų iškvietimo į teismą terminai. Įprastas terminas yra ne mažiau kaip 1 savaitė. Paprastai mažiausiai 1 savaitės terminas taip pat yra taikomas iškviečiant suinteresuotąsias šalis į prašymo pateikimo procedūrą, išskyrus atvejus, kai teismas nustato kitaip.
 2. Maksimalūs terminai, taikomi teisinėms teisių gynimo priemonėms. Teisinis prieštaravimas paprastai turi būti pateikiamas per 4 savaičių terminą. Bendras 3 mėnesių terminas yra taikomas apeliaciniams skundams dėl fakto ir kasaciniams skundams. 3 mėnesių terminas taip pat yra taikomas sprendimui panaikinti.
 3. Šalių procesinių veiksmų atlikimo ir teismo sprendimų vykdymo terminai. Šių terminų trukmė paprastai gali būti 2-6 savaitės. Esant tam tikroms sąlygoms teismas gali pratęsti procesinių veiksmų atlikimo terminus.
 4. Teisės pareikšti ieškinius ir vykdymo teisės įgyvendinimo senaties terminai. Bendras senaties terminas yra 20 metų. Tačiau daugeliu atvejų yra taikomas trumpesnis 5 metų terminas. Reguliariai mokamoms baudoms ieškinio senatis taikoma praėjus 6 mėnesiams nuo baudos paskyrimo. Skaičiuojamas senaties terminas gali būti sustabdomas arba nutraukiamas. Antruoju atveju terminas gali būti pradedamas skaičiuoti iš naujo. Dėl to, pavyzdžiui, vykdymo teisės įgyvendinimo senaties terminas gali būti sustabdytas įteikiant teismo sprendimą arba atliekant kokį nors vykdymo veiksmą.

2. Įvairių ne darbo dienų, numatytų 1971 m. birželio 3 d. Reglamente (EEB, Euratomas) Nr. 1182/71, sąrašas

Be šeštadienių ir sekmadienių, Bendrųjų terminų įstatyme (Algemene Termijnenwet) nurodytos dienos yra laikomos visuotinai pripažintomis valstybinių švenčių dienomis:

Naujųjų metų diena

sausio 1 d.

Didysis penktadienis

pirmas penktadienis prieš Velykas

Antroji Velykų diena

pirmadienis po Velykų sekmadienio

Kristaus žengimo į dangų šventė

ketvirtadienis, 40 dienų po Velykų

Antroji Sekminių diena

pirmadienis po Sekminių

Kalėdos ir antroji Kalėdų diena

gruodžio 25 ir 26 d.

Karalienės diena (Karalienės gimtadienio šventimo diena)

balandžio 30 d.

Išsilaisvinimo diena

gegužės 5 d.

3. Kokios bendrosios terminų taisyklės yra taikomos nagrinėjant įvairias civilines bylas?

Atsakymo į 1 klausimą a punkte paminėti terminai yra nustatyti Olandijos civilinio proceso kodekse. Žr. 114-119 ir 276 straipsnius (šalių ir trečiųjų šalių iškvietimas į teismą), 170 ir 284 straipsnius (liudytojų iškvietimas).

Atsakymo į 1 klausimą b punkte paminėtus terminus taip pat galima rasti minėtame kodekse. Žr. 143 straipsnį (prieštaravimas), 339 ir 358 straipsnius (apeliacinis skundas dėl fakto), 402 ir 426 straipsnius (kasacinis skundas), 383 ir 391 straipsnius (sprendimo panaikinimas).

Atsakymo į 1 klausimą c punkte paminėti terminai iš dalies yra nustatyti Civilinio proceso kodekse, tačiau išsamiau juos nustato teismo bylų įrašymo į nagrinėtinų bylų sąrašą taisyklės. Dėl to, pavyzdžiui, nacionalinėse įrašymo į bylų sąrašą taisyklėse, galiojančiose bendrosios kompetencijos teismuose, konkrečiai nustatytas 6 savaičių terminas šalių procesiniams veiksmams atlikti ir teismo sprendimui priimti, o apygardos teismuose iš esmės galioja 4 savaičių terminas, atitinkantis nacionalines civilinių bylų įrašymo į nagrinėtinų bylų sąrašą taisykles, galiojančias apygardos teismuose.

viršųviršų

Ieškinio senaties terminai (atsakymo į 1 klausimą d punktas) yra nustatyti Civiliniame kodekse (3 knygos 306-325 straipsniai).

Be to, įstatyme nustatytiems senaties terminams yra taikomos Bendrojo terminų pratęsimo įstatymo normos.

4. Nuo kada pradedamas skaičiuoti terminas oficialiame teismo procese?

Šaukimas į teismą

Netaikoma.

Teisiniai teisių gynimo būdai

Terminas prieštaravimui (galimas tik dėl teismo sprendimų, priimtų nedalyvaujant vienai iš šalių) pateikti gali būti pradedamas skaičiuoti trejopai:

 1. nuo įteikimo teisiamam asmeniui, asmeniškai;
 2. taikant skirtingus įteikimo būdus: nuo teisiamo asmens veiksmo atlikimo, kuriuo jis pripažįsta nutartį arba vykdymo pradžią;
 3. kitais atvejais: nuo teismo sprendimo vykdymo užbaigimo.

Terminas teismo sprendimams dėl fakto apskųsti arba kasaciniam skundui paduoti pradedamas skaičiuoti nuo skundžiamo sprendimo paskelbimo datos.

Terminas teismo nutarčiai dėl fakto apskųsti arba kasaciniam skundui paduoti ieškovo ir procese dalyvaujančių suinteresuotųjų šalių atžvilgiu pradedamas skaičiuoti nuo skundžiamos nutarties paskelbimo dienos, tačiau kitų suinteresuotųjų šalių atžvilgiu - nuo nutarties įteikimo datos arba apie nutartį joms sužinojus kitu būdu.

Terminas teismo sprendimams ir nutartims panaikinti prasideda atsiradus pagrindui panaikinti teismo sprendimą arba nutartį ir ieškovui arba pareiškėjui apie tai sužinojus, tačiau šis terminas visais atvejais galioja iki sprendimo įsiteisėjimo, t. y. jis negali būti panaikintas prieštaraujant, paduodant skundą dėl fakto arba kasacinį skundą.

viršųviršų

Pirmoji termino diena visada yra pirmoji diena po lemiamo įvykio.

Procesiniai veiksmai

Nustatyti terminai procesiniams veiksmams atlikti paprastai pradedami skaičiuoti savaitėmis nuo ankstesnės bylos įrašymo į nagrinėtinų bylų sąrašą datos. Pavyzdžiui, jeigu į sąrašą įrašyta byla buvo nagrinėta trečiadienį, ji vėl įrašoma į bylų sąrašą kitą trečiadienį praėjus keturioms savaitėms.

Jeigu byla neįrašyta į bylų sąrašą, pvz., dėl įrodymų rinkimo, tuomet teismas konkrečiai nurodo bylos pakartotinio įrašymo į nagrinėtinų bylų sąrašą datą.

Senaties terminai

Ieškinio senaties terminų pradžia priklauso nuo ieškinio rūšies. Dėl to, pavyzdžiui, ieškiniui dėl pareigos pagal prekių arba paslaugų sutartį įvykdyti taikomas 5 metų ieškinio senaties terminas, kuris pradedamas skaičiuoti nuo kitos dienos, kai atsirado teisė į ieškinį. Kitas pavyzdys: ieškinio senatis ieškiniui dėl civilinės teisės pažeidimo pareikšti yra 5 metai nuo kitos dienos, kai galima kreiptis dėl elgesio, kuriuo padaromas civilinės teisės pažeidimas, nutraukimo.

Vykdymo teisei iš esmės taikomas 20 metų ieškinio senaties terminas, skaičiuojamas nuo kitos dienos, kai buvo paskelbtas teismo sprendimas.

Ieškinio senaties termino pirmoji diena paprastai yra pirmoji diena po lemiamo įvykio.

4.a) Ar galima įvykį, nuo kurio prasideda termino eiga, paveikti arba pakeisti perduodant arba įteikiant dokumentus (asmeniškas įteikimas, kurį atlieka kurjeris arba pašto tarnyba)?

Ne. Tačiau kai kuriais atvejais būdas, kuriuo šalis sužinojo apie paskelbimą, turi įtakos termino pasinaudoti teisiniu teisės gynimo būdu pradžiai. Žr. 4 klausimą.

viršųviršų

5. Nuo kada šis terminas pradedamas skaičiuoti?

5.a) Jeigu terminas skaičiuojamas dienomis, ar jis prasideda nuo veiksmo atlikimo, dokumento įteikimo arba įvykio dienos?

Ne. Terminas prasideda kitą dieną.

5.b) Kai terminas skaičiuojamas dienomis, ar nurodytą dienų skaičių sudaro kalendorinės dienos, ar tik darbo dienos?

Pavyzdžiui, jeigu asmuo gauna dokumentą balandžio 4 d., pirmadienį, ir jo prašoma atsakyti per 14 dienų, ar tai reiškia, kad asmuo turi pateikti atsakymą:

balandžio 18 d., pirmadienį (kalendorinės dienos), ar

iki balandžio 22 d., penktadienio (darbo dienos)?

Olandijos teisėje - išskyrus atvejus, kai nustatyta kitaip, - terminai skaičiuojami kalendorinėmis dienomis. Tačiau Bendrojo terminų pratęsimo įstatyme nustatyta, kad terminas, kuris pasibaigia šeštadienį, sekmadienį arba visuotinai pripažintą valstybinės šventės dieną, yra pratęsiamas iki pirmos po tos dienos einančios dienos, kuri nėra šeštadienis, sekmadienis arba visuotinai pripažinta valstybinės šventės diena. Pateiktame pavyzdyje atsakymas turi būti pateiktas iki balandžio 18 d., pirmadienio, tačiau balandžio 18 d., pirmadienis, taip pat įskaičiuojama į terminą.

Be to, įstatyme nustatytas bent 3 dienų terminas prireikus pratęsiamas dar 2 dienas, kurios nėra šeštadienis, sekmadienis arba visuotinai pripažintos valstybinės šventės dienos.

5.c) Kada toks terminas yra skaičiuojamas mėnesiais arba metais?

Šiuo atveju taip pat taikoma kalendorinių mėnesių ir kalendorinių metų taisyklė. Apeliacinis skundas dėl teismo sprendimo, kuris buvo paskelbtas vasario 26 d., turi būti paduotas vėliausiai gegužės 26 d., išskyrus atvejus, kai tai yra šeštadienis, sekmadienis arba visuotinai pripažinta valstybinės šventės diena, šiuo atveju terminas yra pratęsiamas (žr. 5b). Apeliacinis skundas dėl teismo sprendimo, kuris buvo paskelbtas kovo 31 d., turi būti paduotas vėliausiai birželio 30 d., išskyrus atvejus, kai tai yra šeštadienis, sekmadienis arba visuotinai pripažinta valstybinės šventės diena, šiuo atveju terminas yra pratęsiamas.

viršųviršų

5.d) Kada pasibaigia tokie galutiniai terminai?

Šaukimai į teismą

Netaikoma.

Teisiniai teisių gynimo būdai

Šaukimo į teismą procedūros metu teisiniai teisių gynimo būdai yra nurodomi įteikiant prašymą atvykti į teismą. Antstolis negali – išskyrus atvejus, kai šaukimą į teismą išdavęs teismas suteikia leidimą, – po 20 valandos įteikti šaukimo į teismą. Dėl to paskutinė termino diena faktiškai baigiasi 20 valandą.

NB. Šiose procedūrose reikia atsižvelgti į faktą, kad skaičiuojant galutinį terminą tai nėra tik šaukimo į teismą data, – tai taip pat yra ir data (pirmoji įrašymo į bylų sąrašą data), kurios reikia laikytis, tačiau ji nenurodoma. Todėl trumpiausias šaukimo į teismą terminas turi būti nustatomas atsižvelgiant į šias dvi datas.

Prašymo procedūros atveju byla pradedama įteikus teismo sekretoriui prašymą. Tai galima atlikti paštu arba prašymas įteikiamas asmeniškai darbo metu ir išsiunčiamas faksu iki paskutinės dienos 24 valandos.

NB. Paduodant skundus šeimos bylose taikomas šiek tiek kitoks negu kitose prašymo pateikimo procedūrose bylos pradėjimo terminas (žr. 4 Teisiniai teisių gynimo būdai). Šiais atvejais skundus pareiškėjas ir tie asmenys, kuriems buvo įteikta arba išsiųsta nutarties kopija, gali paduoti per 3 mėnesius nuo paskelbimo dienos, kitos suinteresuotosios šalys – per 3 mėnesius nuo nutarties įteikimo arba sužinojimo apie ją kitais būdais.

viršųviršų

Procesiniai veiksmai

Jeigu byla įrašyta į nagrinėtinų bylų sąrašą, toliau nurodytos taisyklės taikomos pateikiant procesinius dokumentus. Teismo civilinių bylų skyriui procesiniai dokumentai įteikiami teisme. Jeigu teismo posėdis nerengiamas dėl to, kad byla nagrinėjama taikant rašytinę procedūrą, dokumentai teismo sekretoriui įteikiami prieš bylą įrašant į nagrinėtinų bylų sąrašą arba jos įrašymo į šį sąrašą dieną.

Apygardos teismuose teisminis nagrinėjimas rengiamas visada, nes procesinius veiksmus taip pat galima atlikti žodžiu. Procesiniai dokumentai pateikiami bylos nagrinėjimo metu arba teismo sekretoriui – prieš bylą įrašant į nagrinėtinų bylų sąrašą.

Teismo sekretoriui dokumentus galima įteikti paštu arba asmeniškai atnešti darbo valandomis, arba išsiųsti faksu iki 24 valandos.

Senaties terminai

Žr. 4 Senaties terminai. Kai kurių teisinių veiksmų atveju svarbus yra konkretaus fakto sužinojimas. Pavyzdžiui, ieškiniui dėl uždelsto mokėjimo yra taikomas 5 metų ieškinio senaties terminas, kuris pradedamas skaičiuoti nuo kitos dienos, kai kreditorius sužino apie teisę pareikšti ieškinį ir apie gavėjo tapatybę, ir visais atvejais – atsiradus teisei į ieškinį po 20 metų.

6. Jeigu terminas baigiasi šeštadienį, sekmadienį arba pripažintą valstybinės šventės dieną, ar jis pratęsiamas iki pirmos po tos dienos einančios darbo dienos? Ar tokia pratęsimo tvarka taikoma ir tuomet, kai termino pradžia yra susieta su ateityje įvyksiančiu įvykiu?

Šeštadienį, sekmadienį arba visuotinai pripažintą valstybinės šventės dieną pasibaigiantis terminas yra pratęsiamas iki kitos dienos, kuri nėra šeštadienis, sekmadienis arba visuotinai pripažinta valstybinės šventės diena. Tačiau pagal Bendrąjį terminų pratęsimo įstatymą ši taisyklė nėra taikoma galutiniams terminams, kurie yra pradedami skaičiuoti atgal nuo datos arba įvykio. Kitaip tariant, taisyklė yra taikoma ilgiausiems, o ne trumpiausiems terminams.

viršųviršų

NB. Bendrajame terminų pratęsimo įstatyme numatyta galimybė pratęsti terminus, kurių trukmė yra ilgesnė nei 3 mėnesiai arba 1 metai ar daugiau, nėra taikoma.

7. Jeigu pateiktas prašymas priklauso Olandijos jurisdikcijai, ar galutiniai terminai pratęsiami asmenims, kurie gyvena Olandijos Antiluose ir Aruboje arba užsienyje?

Taikomi šie skirtingi šaukimo į teismą terminai.

Jeigu šaukimo į teismą procedūros metu atsakovo adresas arba faktinė gyvenamoji vieta užsienio valstybėje, kurioje taikomas 2000 m. gegužės 29 d. ES Tarybos reglamentas dėl dokumentų įteikimo (OL L 160, 2000 6 30, p. 37), arba Europos valstybėje, kuri yra 1965 m. Hagos konvencijos dėl dokumentų įteikimo (1966 m. Nyderlandų sutarčių serija Nr. 91) susitariančioji šalis, yra žinoma, tuomet atvykimo į teismą terminas yra bent 4 savaitės.

Jeigu atsakovo adresas arba faktinė gyvenamoji vieta Nyderlanduose arba vienoje iš pirmiau nurodytų valstybių nėra žinoma, tuomet atvykimo į teismą terminas yra bent 3 mėnesiai. Ši taisyklė taip pat taikoma Olandijos Antilų ir Arubos, kurios nėra ES narės, gyventojams.

Prieštaravimui, kuris yra teisinis teisių gynimo būdas, pareikšti vietoje įprasto 4 savaičių termino taikomas 8 savaičių terminas, jeigu asmens, dėl kurio sprendimas priimtas jam nedalyvaujant, adresas arba faktinė gyvenamoji vieta Nyderlanduose prasidėjus terminui nėra žinoma (žr. 4 Teisiniai teisių gynimo būdai), tačiau yra žinomas jo adresas arba faktinė gyvenamoji vieta užsienyje.

viršųviršų

Prašymo pateikimo procedūroje šaukimus į teismą išduoda teismo sekretorius. Jie išduodami kaip galima anksčiau ir likus mažiausiai 1 savaitei iki bylos nagrinėjimo, išskyrus atvejus, kai teismas nusprendžia kitaip. Tais atvejais, kai pareiškėjas arba suinteresuotosios šalys gyvena užsienyje, teismas, nustatydamas terminą, į tai atsižvelgs (galės į tai atsižvelgti).

8. Priešingai 7 klausime nagrinėtam atvejui, kai prašymas pateikiamas Olandijos Antilų ir Arubos teisingumo teismui, ar šiuo atveju galutiniai terminai yra pratęsiami asmenims, kurie negyvena minėtose salose, arba asmenims, gyvenantiems (esantiems) užsienyje?

Pagal persvarstytą Olandijos Antilų ir Arubos civilinio proceso kodeksą, kuris įsigaliojo 2005 m. rugpjūčio 1 d. (Olandijos oficialusis leidinys A, 2005 m. Nr. 59), ieškovas iškelia bylą pateikdamas prašymą pirmosios instancijos teismui. Jeigu ieškovas negali rašyti, jis gali žodžiu pareikšti savo reikalavimą teismui, kuris jį užrašo arba kuris paveda jį užrašyti. Teismo sekretorius tuomet įrašo bylą į bendrą bylų registrą. Nuo įregistravimo datos byla laukia teisminio nagrinėjimo. Tuomet teismas nustato bylos nagrinėjimo datą ir laiką. Atsakovas tuomet yra iškviečiamas antstoliui įteikiant šaukimą į teismą, kurį išdavė nutartį priėmęs teismas. Trumpiausias šaukimo į teismą terminas nėra konkrečiai nustatytas. Tam tikrais atvejais teismas gali atsižvelgti į tai, kad atsakovai gyvena užsienyje.

Prašymo pateikimo procedūroje laikomasi panašios tvarkos, kaip ir Nyderlanduose. Šaukimus į teismą išduoda teismo sekretorius. Jie išduodami kaip galima anksčiau ir iki bylos nagrinėjimo likus ne mažiau kaip 2 savaitėms, išskyrus atvejus, kai teismas nusprendžia kitaip. Šiuo atveju teismas taip pat nusprendžia, ar reikia atsižvelgti į tai, kad suinteresuotosios šalys gali gyventi užsienyje.

viršųviršų

9. Ar yra konkrečių apeliacinio skundo padavimo terminų tam tikrose civilinėse bylose?

Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo procedūros (supaprastinta procedūra) metu apeliaciniam skundui paduoti paprastai yra taikomi trumpesni nei 3 mėnesių terminai. Apeliaciniam skundui dėl fakto paduoti taikomas 4 savaičių terminas, o kasaciniam skundui – 8 savaičių terminas.

10. Ar gali teismai, esant būtinybei arba kitoms svarbioms priežastims, sutrumpinti atvykimo į teismą terminus arba nustatyti tikslią atvykimo į teismą datą? Priešingai, ar galima šiuos terminus pratęsti?

Šaukimas į teismą

Teismas ieškovo prašymu gali sutrumpinti atvykimo į teismą terminus ir, jeigu to reikia, nustatyti atitinkamas sąlygas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo procedūros metu šaukimai į teismą išduodami tik jeigu supaprastinto proceso tvarka bylą nagrinėjantis teisėjas priėmė sprendimą dėl bylos nagrinėjimo datos ir laiko; byla gali būti nagrinėjama net ir sekmadienį. Prireikus šaukimas į teismą gali būti išduotas per trumpesnį laiką. Teismas taip pat gali konkrečiai nurodyti trumpesnį atvykimo į prašymo pateikimo procedūrą terminą.

Atvykimo į teismą terminų teismas negali pratęsti. Tačiau prašymo pateikimo procedūroje teismas gali konkrečiai nurodyti ilgesnį atvykimo į teismą terminą (žr. 7 ir 8).

Procesiniai veiksmai

Procesinių veiksmų, kuriuos turi atlikti šalys, atlikimo terminus teismas gali pratęsti, jeigu to prašo abi šalys. Jeigu prašymą pateikia viena šalis, terminas bus pratęstas tik nurodžius pagrįstą priežastį arba dėl force majeure. Pagrįstos priežastys yra, pavyzdžiui, faktiškai arba teisiškai sudėtinga byla, nutartys, kurios turi būti priimtos susijusiose procedūrose, ir šalies arba jos teisinio atstovo liga arba nedalyvavimas.

viršųviršų

11. Jeigu asmeniui, gyvenančiam toje vietoje, kurioje jam būtų pratęstas terminas, apie veiksmą, kurį jis turi atlikti, pranešama toje vietoje, kurioje gyvenantiesiems terminas nepratęsiamas, ar šis asmuo praranda galimybę pasinaudoti pratęstu terminu?

Jeigu į teismą šaukiamas asmuo neturi žinomo adreso arba žinomos faktinės gyvenamosios vietos Nyderlanduose, atvykimo į teismą terminai užsieniečiams (žr. 7) nėra pratęsiami, jeigu šaukimas į teismą Nyderlanduose esančiam atsakovui yra išduodamas asmeniškai arba atsakovo byloje nurodytu adresu. Tuomet toks terminas yra bent 1 savaitė.

12. Kokios sankcijos taikomos, jeigu nesilaikoma terminų?

Šaukimas į teismą

Jeigu atsakovui nustatytas atvykimo į teismą terminas yra per trumpas, atsakovui neatvykus šaukimas į teismą negalioja. Tačiau jeigu atsakovas atvyksta ir jeigu jis nurodo šį trūkumą, teismas gali liepti šį trūkumą ištaisyti ieškovo lėšomis. Jeigu atsakovas atvyksta ir nenurodo šio trūkumo, trūkumas yra ištaisomas.

Jeigu atsakovas neatvyksta į pirmąjį bylos nagrinėjimą, yra patikrinama, ar šaukimas į teismą galioja. Jeigu šaukimas į teismą galioja, teismas priims sprendimą atsakovui nedalyvaujant ir ieškinys paprastai bus patvirtintas atsakovui nedalyvaujant.

Teisiniai teisių gynimo būdai

Jeigu terminas pasinaudoti teisiniu teisės gynimo būdu praleidžiamas, taikoma sankcija, pagal kurią pasinaudojimas tokiu būdu laikomas nepriimtinu. Pagrindinis teismo sprendimas įgyja res judicata galią.

viršųviršų

Procesiniai veiksmai

Jeigu byla nepradedama nagrinėti per konkrečiai nustatytą terminą, esant tam tikroms aplinkybėms terminas gali būti pratęstas (žr. 10). Jeigu tokio termino pratęsti negalima, teisė pradėti teismo procesą prarandama.

Senaties terminai

Jeigu suinteresuotoji šalis praleido terminą pradėti teismo procesą, teisė pateikti ieškinį egzistuoja kaip asmeninis užtikrintas teisinis reikalavimas. Tačiau jo negalima pateikti teismui. Viskas, kas lieka, - tai susijusi natūrali pareiga.

13. Jeigu terminas pasibaigia, kokiomis teisinėmis teisių gynimo priemonėmis gali pasinaudoti neatvykusios šalys?

Šaukimas į teismą

Teismas paprastai priima sprendimą atsakovui nedalyvaujant, jeigu jis neatvyksta į pirmąjį bylos nagrinėjimą. Iki teismo sprendimo įsigaliojimo atsakovas vis dar gali ištaisyti savo nedalyvavimą, atvykdamas į teismo posėdį kaip bylos šalis. Įsigaliojus teismo sprendimui, asmuo, dėl kurio sprendimas buvo priimtas jam nedalyvaujant, gali pateikti prieštaravimą.

Prašymo pateikimo procedūroje šalys privalo dalyvauti, čia nėra trūkumų ištaisymo arba prieštaravimo. Neatvykusi šalis gali paduoti apeliacinį skundą.

Teisiniai teisių gynimo būdai

Terminai pasinaudoti teisiniais teisių gynimo būdais yra taikomi savaime. Šiuo atveju teismai, siekdami užtikrinti teisinį tikrumą, laikosi griežtos pozicijos. Tačiau Aukščiausiasis Teismas nustatė keletą lankstesnių taisyklių, susijusių su apeliacinių skundų padavimu prašymo pateikimo procedūroje. Pranešime apie apeliacinį skundą reikia nurodyti apeliacinio skundo pagrindus, tačiau tais atvejais, kai sprendimas buvo priimtas, bet dar neįteiktas, ir apeliacinį skundą paduodantis asmuo dėl to negali pagrįsti savo apeliacinio skundo, apeliacinio skundo pagrindus leidžiama pateikti vėliau, per papildomą terminą. Tačiau pats apeliacinis skundas turi būti paduotas laiku. Gavus sprendimą terminas 14 dienų yra pratęsiamas tik vienu atveju - kai teismas padaro dvigubą klaidą. Tokiu atveju apeliacinį skundą padavusi šalis dėl teismo (teismo sekretoriaus) klaidos nežinojo ir negalėjo žinoti apie priimtą sprendimą bei sprendimas dėl kurio nors kito asmens klaidos nebuvo įteiktas iki pasibaigiant apeliacinio skundo padavimo terminui.

Šaukimo į teismą procedūros metu apeliaciniame skunde nereikia nurodyti skundo pagrindų; jie yra pristatomi vėliau, nagrinėjant skundą teisme.

Procesiniai veiksmai

Esant tam tikroms aplinkybėms galima prašyti pratęsti procesinių veiksmų atlikimo terminą (žr. 10). Jeigu toks terminas nepratęsiamas, teisės pradėti bylą nelieka.

Senaties terminai

Teisių gynimo būdų, taikomų pasibaigus senaties terminams, nėra, išskyrus atvejus, kai terminas buvo sustabdytas (žr. 1 klausimo d punktą).

« Procesiniai terminai - Bendro pobūdžio informacija | Nyderlandai - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 29-02-2008

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė