Evropská komise > ESS > Procesní lhůty > Nizozemí

Poslední aktualizace: 29-02-2008
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Procesní lhůty - Nizozemí

 

OBSAH

1. Jaké lhůty se používají? 1.
2. Seznam dnů pracovního volna podle nařízení EHS/Euratom č. 1182/71 ze dne 3. června 1971 2.
3. Jaká jsou obecná pravidla pro počítání lhůt v občanském a obchodním právu? 3.
4. Jaký je počáteční okamžik, od kterého běží lhůta v případě formálního řízení? 4.
4.a) Může být počáteční okamžik, od kterého začíná běžet lhůta, ovlivněn nebo pozměněn zasláním nebo doručením dokumentu (osobní doručení soudním doručovatelem nebo doručení poštou)? 4.a)
5. Od kdy začíná běh lhůt? 5.
5.a) Pokud je lhůta uvedena ve dnech, začíná běh lhůty ode dne úkonu, doručení nebo události? 5.a)
5.b) Pokud je lhůta určena číselně ve dnech, zahrnují se pro její počítání kalendářní dny nebo pouze pracovní dny? 5.b)
5.c) Pokud je lhůta vyjádřena v měsících nebo letech? 5.c)
5.d) Kdy taková lhůta končí? 5.d)
6. Pokud lhůta končí v sobotu, neděli, či o uznaném státním svátku, bude lhůta prodloužena do následujícího pracovního dne? Platí tato prodloužená lhůta i v případě, že se její začátek váže k budoucí události? 6.
7. Pokud je žádost podána soudu na území Nizozemska, jsou lhůty prodlouženy pro osoby žijící v Nizozemských Antilách, na Arubě nebo mimo Nizozemsko? 7.
8. Opačně vzhledem k otázce 7, pokud je žádost podána u soudního dvora v Nizozemských Antilách a Arubě, jsou lhůty prodlouženy pro osoby žijící mimo toto území? 8.
9. Existují speciální lhůty pro odvolání v různých věcech v oblasti občanského nebo obchodního práva? 9.
10. Mohou soudy v případě nouze nebo z jiných důvodů zkrátit lhůtu pro předvolání k soudu nebo stanovit zvláštní datum pro předvolání? Či naopak, může lhůta pro předvolání být prodloužena? 10.
11. Pokud je písemnost zasílána osobě, která sídlí v oblasti, kde může využít práva na prodloužení lhůty, ale oznámení je učiněno v místě, kde se tato výhoda neuplatní, přijde tato osoba o výhodu prodloužení lhůty? 11.
12. Jaké jsou sankce za nedodržení lhůt? 12.
13. Pokud lhůta uběhne, jaké opravné prostředky mohou strany využít? 13.

 

1. Jaké lhůty se používají?

Obecně řečeno občanské právo procesní uznává následující kategorie lhůt:

 1. Minimální lhůty pro předvolání odpůrce a pro předvolání třetích stran a svědků. Obvyklá lhůta činí alespoň 1 týden. Pro předvolání účastníků v řízení zahajovaném na návrh se v zásadě také používá lhůta alespoň 1 týdne, pokud soud nerozhodne jinak.
 2. Maximální lhůty pro opravné prostředků. Pro podání odporu se obvykle používá lhůta 4 týdnů. Lhůta pro odvolání a dovolání činí 3 měsíce. Lhůta 3 měsíců platí také pro zrušení rozhodnutí.
 3. Lhůty pro provedení procesních úkonů stranami a pro výkon rozhodnutí soudu. Tyto lhůty se pohybují v délce 2 až 6 týdnů. Soud může za určitých okolností povolit prodloužení lhůty pro provedení procesních úkonů.
 4. Promlčecí lhůty pro podání žaloby a pro uplatnění práva na výkon. Obecná promlčecí lhůta činí 20 let. V mnoha případech však platí kratší lhůta 5 let. Pravidelné platby pokut se promlčují už 6 měsíců po datu vzniku. Probíhající promlčecí lhůtu lze také stavit nebo přerušit, přičemž poté může začít běžet nová lhůta. Proto například lze promlčecí lhůtu práva na výkon stavit doručením rozhodnutí nebo jiné písemnosti o výkonu.

2. Seznam dnů pracovního volna podle nařízení EHS/Euratom č. 1182/71 ze dne 3. června 1971

Kromě sobot a nedělí uvádí Algemene Termijnenwet (Zákon o obecných lhůtách) následující dny jako obecně uznávané státní svátky:

Nový rok

1. leden

Velký pátek

pátek před Velikonocemi

Velikonoční pondělí

pondělí po velikonoční neděli

Nanebevstoupení Páně

čtvrtek 40 dní po Velikonocích

Svatodušní pondělí

pondělí po Svatodušní neděli

1. svátek vánoční a 2. svátek vánoční

25. a 26. prosinec

Královnin den (oslava narozenin královny)

30. duben

Den osvobození

5. květen

3. Jaká jsou obecná pravidla pro počítání lhůt v občanském a obchodním právu?

Lhůty uvedené v bodě 1a. jsou stanoveny v nizozemském občanském soudním řádu. Viz články 114 - 119 a 276 (předvolání účastníků a třetích stran) a články 170 a 284 (předvolání svědků).

V občanském soudním řádu jsou uvedeny i lhůty zmíněné v bodě 1b. Viz článek 143 (odpor), články 339 a 358 (odvolání), články 402 a 426 (dovolání) a články 383 a 391 (zrušení rozhodnutí).

Lhůty uvedené v bodě 1c. jsou stanoveny částečně v občanském soudním řádu, avšak podrobněji jsou uvedeny v pravidlech programů jednání soudu. Proto například vnitrostátní nařízení o termínech v občanskoprávních věcech řádných soudů stanovují lhůty 6 týdnů pro výkon procesních úkonů stranami a pro vynesení rozhodnutí, zatímco okresní soudy v zásadě pracují se 4 týdenními lhůtami v souladu s vnitrostátními nařízeními o termínech v občanskoprávních věcech okresních soudů.

Promlčecí lhůty (1d.) jsou stanoveny v občanském zákoníku (článek 3:306-325 BW).

NahoruNahoru

Kromě toho se zákonné promlčecí lhůty řídí ustanoveními zákona o obecném prodlužování lhůt.

4. Jaký je počáteční okamžik, od kterého běží lhůta v případě formálního řízení?

Předvolání

Nepoužije se.

Opravné prostředky

Lhůta pro podání odporu (možná pouze proti rozsudku pro zmeškání) má tři různé počáteční okamžiky:

 1. osobní doručení souzené osobě
 2. různé prostředky doručení: okamžik, kdy souzená osoba uzná rozhodnutí nebo zahájení výkonu
 3. v ostatních případech: dokončení výkonu rozsudku.

Lhůta pro odvolání nebo dovolání počíná běžet dnem vyhlášení rozsudku.

Lhůta pro odvolání nebo dovolání se pro žalobce a účastníky řízení počítá ode dne vyhlášení, avšak pro jiné účastníky ode dne doručení nebo oznámení rozhodnutí jiným způsobem.

Lhůta pro zrušení rozsudků a příkazů počíná běžet po té, co vznikly důvody pro zrušení a kdy to bylo oznámeno žalobci nebo navrhovateli, avšak v žádném případě ne před právní mocí rozhodnutí, tj. kdy již nemůže být rozhodnutí napadeno odporem, odvoláním nebo dovoláním.

Prvním dnem lhůty je vždy první den po rozhodné události.

Procesní úkony

Pevně stanovené lhůty pro výkon procesních úkonů obecně běží od předchozího data uvedení na programu jednání soudu, a to v celých týdnech. Například po projednání případu na programu soudu ve středu se případ znovu objeví na programu jednání o 4 týdny později.

NahoruNahoru

Jestliže případ není uveden na programu jednání, například z důvodu dokazování, soud stanoví datum, kdy bude případ znovu zařazen do programu.

Promlčecí lhůty

Počátek běhu promlčecích lhůt pro právní úkony závisí na druhu úkonu. Proto například žaloba pro splnění povinnosti plynoucí ze smlouvy o koupi zboží nebo služeb je promlčena 5 let ode dne následujícího po dni, kdy se splnění povinnosti stalo žalovatelným. Další příklad: žaloba proti nedovolenému jednání je promlčena 5 let ode dne následujícího po dni, kdy lze usilovat o okamžité skončení takového jednání.

Právo na výkon obvykle promlčí 20 let ode dne následujícího po dni vyhlášení rozsudku.

Prvním dnem promlčecí lhůty je obvykle první den po rozhodné události.

4.a) Může být počáteční okamžik, od kterého začíná běžet lhůta, ovlivněn nebo pozměněn zasláním nebo doručením dokumentu (osobní doručení soudním doručovatelem nebo doručení poštou)?

Ne. V některých případech však způsob, kterým je účastníkovi rozhodnutí oznámeno, ovlivňuje počáteční datum, od kdy lze podat opravný prostředek. Viz bod 4 výše.

5. Od kdy začíná běh lhůt?

5.a) Pokud je lhůta uvedena ve dnech, začíná běh lhůty ode dne úkonu, doručení nebo události?

Ne. Lhůta začíná běžet následující den.

5.b) Pokud je lhůta určena číselně ve dnech, zahrnují se pro její počítání kalendářní dny nebo pouze pracovní dny?

Jestliže např. určitá osoba obdrží písemnost v pondělí 4. dubna s požadavkem, že musí odpovědět do 14 dní, znamená to, že musí odpovědět do:

NahoruNahoru

pondělí 18. dubna (kalendářní dny) nebo

do pátku 22. dubna (pracovní dny)?

Nizozemské právo - pokud není uvedeno jinak - počítá s kalendářními dny. Zákon o obecném prodlužování lhůt však stanoví, že lhůta, která končí v sobotu, neděli nebo v obecně uznávaný státní svátek, se prodlužuje tak, že zahrnuje následující den, který není sobotou, nedělí nebo obecně uznávaným státním svátkem. V uvedeném příkladu musí být odpověď zaslána do pondělí 18. dubna, avšak lhůta bude prodloužena tak, aby zahrnovala pondělí 18. dubna.

Kromě toho lhůta trvající alespoň 3 dny stanovená zákonem bude v případě potřeby prodloužena tak, aby zahrnovala alespoň 2 dny, které nejsou sobotou, nedělí nebo obecně uznávaným státním svátkem.

5.c) Pokud je lhůta vyjádřena v měsících nebo letech?

Zde se také jedná o kalendářní měsíce a kalendářní roky. Odvolání proti rozsudku vynesenému 26. února musí být podáno nejpozději do 26. května, pokud tento den nespadá na sobotu, neděli nebo obecně uznávaný státní svátek. V tomto případě se lhůta prodlužuje (viz bod 5b.). Odvolání proti rozsudku vynesenému 31. března musí být podáno nejpozději do 30. června, pokud tento den nespadá na sobotu, neděli nebo obecně uznávaný státní svátek. V tomto případě se lhůta prodlužuje.

5.d) Kdy taková lhůta končí?

Předvolání

Nepoužije se.

Opravné prostředky

Při předvolacím řízení jsou opravné prostředky stanoveny doručením předvolání. Soudní vykonavatel nesmí, s výjimkou povolení soudu, u kterého je řízení probíhá, doručit soudní předvolání po 20:00 hod. Proto poslední den lhůty končí ve 20:00 hod.

NahoruNahoru

Pozn.: V těchto řízeních je třeba přihlédnout ke skutečnosti, že do výpočtu lhůty se nezahrnuje nejen datum předvolání, ale také datum, kdy je vyžadováno vyhovění (první datum na programu jednání soudu). Minimální lhůta pro předvolání musí být proto stanovena mezi těmito daty.

V řízení zahajovaném na návrh se řízení zahajuje podáním žádosti soudnímu úředníkovi. Návrh může být doručena buď poštou, nebo osobně doručena během úředních hodin a zaslána faxem do 24:00 hod. posledního dne.

Pozn.: Pro odvolání v rodinných věcech se uplatňuje poněkud odlišný začátek lhůty než pro odvolání v jiných řízeních zahajovaných na návrh (viz bod 4. Opravné prostředky). V těchto případech musí být odvolací řízení zahájeno navrhovatelem a osobami, jimž byla poskytnuta nebo zaslána kopie rozhodnutí, do 3 měsíců ode dne vyhlášení rozhodnutí a ostatními účastníky do 3 měsíců od doručení nebo jiného oznámení rozhodnutí.

Procesní úkony

Jestliže je případ na programu jednání soudu, platí pro předložení podání následující podmínky. V rámci činnosti civilního soudu se podání předkládají soudu. Jestliže se nekoná žádné soudní jednání, protože je o případu rozhodováno v písemném řízení, potom se podání předkládají soudnímu úředníkovi v den projednávání případu podle programu nebo před tímto dnem.

V rámci činnosti okresního soudu vždy probíhá jednání, protože procesní úkony lze provést také ústně. Podání se předkládají na jednání nebo před datem projednávání podle programu jednání soudnímu úředníkovi.

NahoruNahoru

Podání mohou být soudnímu úředníkovi předloženy buď poštou nebo osobním doručením během úředních hodin a faxem do 24:00 hod.

Promlčecí lhůty

Viz bod 4. Promlčecí lhůty. V případě některých právních úkonů je důležitá doba, kdy vyjde určitá skutečnost najevo. Například úkon plynoucí ze nenáležité platby je promlčen po uplynutí 5 let ode dne následujícího po dni, kdy se věřitel doví jak o existenci nároku, tak o totožnosti příjemce, a v každém případě 20 let po vzniku nároku.

6. Pokud lhůta končí v sobotu, neděli, či o uznaném státním svátku, bude lhůta prodloužena do následujícího pracovního dne? Platí tato prodloužená lhůta i v případě, že se její začátek váže k budoucí události?

Lhůta, která končí v sobotu, neděli nebo v obecně uznávaný státní svátek, se prodlužuje tak, že zahrnuje následující den, který není sobotou, nedělí nebo obecně uznávaným státním svátkem. Toto se však podle zákona o obecném prodlužování lhůt netýká lhůt určených zpětně od data nebo události. Jinými slovy, toto pravidlo se uplatní v případě maximálních lhůt, ale ne v případě minimálních lhůt.

Pozn.: V případě lhůt vyjádřených v délce více než 3 měsíců nebo 1 nebo více let se prodloužení stanovené v zákoně o obecném prodlužování lhůt neuplatní.

7. Pokud je žádost podána soudu na území Nizozemska, jsou lhůty prodlouženy pro osoby žijící v Nizozemských Antilách, na Arubě nebo mimo Nizozemsko?

Lhůty pro předvolání jsou odlišné a používají se následovně:

NahoruNahoru

Má-li žalovaný v předvolacím řízení známou adresu nebo skutečné bydliště mimo Nizozemsko ve státě, ve kterém platí nařízení Rady (ES) o doručování ze dne 29. května 2000 (Úř. věst. č. L 160, 30. 6. 2000, s. 37), nebo ve státě nacházejícím se v Evropě, který je stranou Haagské úmluvy o doručování z r. 1965 (nizozemský soubor smluv 1966, 91), činí lhůta pro předstoupení před soud alespoň 4 týdny.

Není-li známa žádná adresa nebo skutečné bydliště odpůrce v Nizozemsku nebo v jednom z výše uvedených států, potom lhůta pro předstoupení před soud činí 3 měsíce. Totéž se týká obyvatel Nizozemských Antil a Aruby, které nejsou členy EU.

V případě opravného prostředku námitky platí místo obvyklé lhůty 4 týdnů osmitýdenní lhůta, pokud osoba, v jejíž neprospěch byl vydán rozsudek v nepřítomnosti nemá žádnou známou adresu nebo skutečné bydliště v Nizozemsku ke dni začátku lhůty (viz bod 4. Opravné prostředky), avšak je-li známa její adresa nebo skutečné bydliště mimo Nizozemsko.

řízení zahajovaném na návrh vydává předvolání soudní úředník. Předvolání se vydávají, jakmile to je možné a alespoň 1 týden před jednáním, pokud soud nerozhodne jinak. V případech, kdy navrhovatel nebo účastník řízení žijí v zahraničí, soud k této skutečnosti přihlédne při stanovení lhůty.

8. Opačně vzhledem k otázce 7, pokud je žádost podána u soudního dvora v Nizozemských Antilách a Arubě, jsou lhůty prodlouženy pro osoby žijící mimo toto území?

V souladu s pozměněným občanským soudním řádem pro Nizozemské Antily a Arubu, který vstoupil v platnost dne 1. srpna 2005 (nizozemský úřední věstník A 2005 č. 59), zahajuje žalobce řízení podáním návrhu soudu prvního stupně. Neumí-li žalobce psát, může svůj nárok přednést ústně soudu, který ho zapíše nebo nechá zapsat. Soudní úředník po té zanese případ do všeobecného rejstříku. Od tohoto data zápisu případ probíhá. Soud po té stanoví datum a čas jednání. Odpůrce je po té předvolán prostřednictvím soudního předvolání na příkaz soudu. Pro předvolání není stanovena žádná minimální lhůta. V některých případech může soud zohlednit skutečnost, že odpůrce žije v zahraničí.

NahoruNahoru

řízení zahajovaném na návrh se další postup více podobá postupu v Nizozemsku. Předvolání vydává soudní úředník. Předvolání se vydávají, jakmile to je možné a alespoň 2 týdny před jednáním, pokud soud nerozhodne jinak. V tomto případě rovněž závisí na soudu, zda přihlédne ke skutečnosti, že navrhovatelé a účastníci mohou žít v zahraničí.

9. Existují speciální lhůty pro odvolání v různých věcech v oblasti občanského nebo obchodního práva?

V předběžných řízeních (zrychlený postup) se na odvolání nebo dovolání vztahují kratší lhůty než obvyklá tříměsíční lhůta, a to 4 a 8 týdnů.

10. Mohou soudy v případě nouze nebo z jiných důvodů zkrátit lhůtu pro předvolání k soudu nebo stanovit zvláštní datum pro předvolání? Či naopak, může lhůta pro předvolání být prodloužena?

Předvolání

Lhůty pro předstoupení k soudu může soud zkrátit na žádost žalobce za případného stanovení podmínek. V předběžném řízení se předvolání k soudu vydávají pouze po té, co soudce ve zkráceném procesu rozhodne o datu a čase slyšení, které může být stanoveno i na neděli. Je-li to nutné, může být předvolání k soudu vydáno ve velmi krátké době. Soud smí také v řízení o žádosti stanovit kratší lhůtu pro předstoupení.

Lhůty k předstoupení soud prodlužovat nemůže. V řízení zahajovaném na návrh však smí soud stanovit delší lhůtu pro předstoupení (viz bod 7. a 8.).

NahoruNahoru

Procesní úkony

Lhůty pro vykonání procesních úkonů stranami může soud prodloužit, pokud o to účastníci společně požádají. V případě jednostranné žádosti bude prodloužení umožněno z závažného důvodu nebo v případě vyšší moci. Závažnými důvody jsou např. skutková nebo právní složitost případu, očekávaná rozhodnutí v jiných příslušných řízeních a nemoc nebo nepřítomnost samotného účastníka nebo jeho právního zástupce.

11. Pokud je písemnost zasílána osobě, která sídlí v oblasti, kde může využít práva na prodloužení lhůty, ale oznámení je učiněno v místě, kde se tato výhoda neuplatní, přijde tato osoba o výhodu prodloužení lhůty?

Jestliže osoba předvolaná před soud jako odpůrce nemá žádnou známou adresu nebo skutečné bydliště v Nizozemsku, nepoužije se prodloužení lhůty pro předstoupení pro cizince (viz bod 7.), jestliže je předvolání k soudu vydáno v Nizozemsku odpůrci osobně nebo na adresu zvolenou odpůrcem pro dotčený případ. Lhůta pak činí alespoň 1 týden.

12. Jaké jsou sankce za nedodržení lhůt?

Předvolání

Je-li osoba předvolána před soud jako odpůrce s velmi krátkou lhůtou, je předvolání, pokud se odpůrce nedostaví, neplatné. Jestliže se však žalovaný dostaví a jestliže na tuto vadu upozorní, potom soud může nařídit nápravu této vady na náklady žalobce. Jestliže se žalobce dostaví, avšak na tuto vadu nepoukáže, potom je vada zhojena.

NahoruNahoru

Jestliže se žalovaný nedostaví první den projednávání věci podle programu, potom je zkontrolována platnost předvolání. Je-li předvolání v pořádku, potom bude proti žalovaný vynesen rozsudek pro zmeškání a jednání se bude obvykle konat v nepřítomnosti.

Opravné prostředky

Je-li lhůta pro podání opravného prostředku překročena, potom je sankcí jeho nepřípustnost. Související soudní rozhodnutí se stává pravomocným.

Procesní úkony

Pokud není řízení zahájeno ve stanovené lhůtě, lze za určitých okolností umožnit prodloužení (viz bod 10.). Nelze-li prodloužení umožnit, potom je právo na zahájení soudního řízení promlčeno.

Promlčecí lhůty

Jestliže účastník nechal lhůtu pro zahájení soudního řízení uplynout, uplatnění nároku stále existuje jakožto chráněný osobní právo. Nelze ho však dále uplatnit u soudu. Vše, co zůstává, je související „přirozená povinnost“.

13. Pokud lhůta uběhne, jaké opravné prostředky mohou strany využít?

Předvolání

Je pravidlem, že žalovaný, který se nedostaví na první projednávání případu podle programu, je souzen v nepřítomnosti. Žalovaný smí nepřítomnost napravit dostavením se jakožto účastník řízení, dokud rozsudek není pravomocným. Jakmile se rozsudek stane pravomocným, může osoba souzená v nepřítomnosti podat námitku.

V řízení zahajovaném na návrh žádná nepřítomnost, náprava nebo námitka neexistuje. Účastník, který se nedostavil, se může odvolat.

Opravné prostředky

Lhůty pro žádání opravných prostředků se používají automaticky. V těchto případech jsou soudy velmi přísné s ohledem na právní jistotu. Nejvyšší soud však zavedl určitou flexibilitu u odvolání v řízeních zahajovaných na návrh. Odvolání musí obsahovat odvolací důvody, avšak v případech, kdy bylo rozhodnutí vyhlášeno, avšak ještě ne doručeno, a odvolatel se proto stále nemá k dispozici odůvodnění, je přípustné předložit odvolací důvody v pozdějším dodatku k odvolání. Samotné odvolání však musí být podáno ve lhůtě. Lhůta byla prodloužena o 14 dní po doručení rozhodnutí pouze v jednom případě dvojí chyby soudu. V tomto případě účastník, který podal odvolání, nevěděl a nemohl vědět, kdy bylo vyhlášeno rozhodnutí z důvodu chyby soudu (soudního úředníka), přičemž rozhodnutí nebylo doručeno do uplynutí odvolací lhůty z důvodu chyby někoho jiného.

předvolacím řízení odvolání nemusí obsahovat odvolací důvody. Důvody jsou předloženy později při jednání.

Procesní úkony

O prodloužení lze požádat (viz bod 10.) za určitých okolností v případě výkonu procesních úkonů. Není-li prodloužení umožněno, potom je právo na zahájení soudního řízení promlčeno.

Promlčecí lhůty

Při uplynutí promlčecí lhůty neexistuje žádný opravný prostředek kromě stavení lhůty (viz bod 1.d.).

« Procesní lhůty - Obecné informace | Nizozemí - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 29-02-2008

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království