Europeiska Kommissionen > ERN > Tidsfrister > Malta

Senaste uppdatering: 29-05-2007
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Tidsfrister - Malta

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Definiera de olika tidsfrister i civilrättsliga mål och ärenden som finns i ert land, till exempel tidsfrister i rättsliga förfaranden, preskriptionsfrister, på förhand fastställda frister etc. 1.
2. Lämna en förteckning över de dagar som enligt ert lands lagstiftning är helgdagar, i enlighet med rådets förordning (EEG, Euratom) nr 1182/71 av den 3 juni 1971. 2.
3. Vilka är de generella reglerna om tidsfrister i civilrättsliga förfaranden i ert land? Hänvisa till gällande civilrättslig lagstiftning. 3.
4. Om en handling eller en formalitet ska företas inom en viss tidsfrist, när börjar då denna tidsfrist löpa, dvs. från vilket datum ska fristen beräknas (dies a quo)? (T.ex.: datumet för den handling, den händelse, det beslut eller det tillkännagivande från vilket fristen löper). 4.
5. När börjar en sådan tidsfrist att löpa? 5.
a) När den är angiven i dagar medräknas datumet för handlingen, händelsen, beslutet eller delgivningsdatum eller tillkännagivande som utlöser fristen? a)
b) När den är angiven i dagar, avser då antalet dagar kalenderdagar eller arbetsdagar? Om en person exempelvis måste vidta åtgärder eller delges en handling måndag den 4 april 2005 och måste lämna svar inom 14 dagar efter delgivningen innebär detta att svaret måste komma före aa) måndag den 18 april (kalenderdagar) eller bb) fredag den 22 april 2005 (arbetsdagar)? b)
c) När den är angiven i månader eller år? c)
d) När löper sådana tidsfrister ut? d)
6. Om fristen löper ut en lördag, söndag, allmän helgdag eller annan arbetsfri dag, förlängs den till nästa arbetsdag? Gäller denna förlängning också när den aktuella fristen börjar löpa från en framtida händelse? 6.
7. Om en ansökan görs till en domstol som har säte i medlemsstatens moderland (detta gäller medlemsstater som har områden som ligger utanför moderlandet eller som består av geografiskt åtskilda områden ), förlängs fristerna då för personer som bor/uppehåller sig i något av dessa områden eller för personer som bor/uppehåller sig utomlands? Med hur mycket i så fall? 7.
8. Omvänt, om en ansökan görs till en domstol som har säte i ett av de områden som är geografiskt åtskilda från moderlandet, förlängs fristerna då för personer som inte bor/uppehåller sig i dessa områden eller för personer som bor/uppehåller sig utomlands? 8.
9. Finns det tidsfrister för överklagande som endast gäller vissa civilrättsliga mål och ärenden? 9.
10. Kan domstolar i brådskande fall eller av andra skäl förkorta tidsfrister för att inställa sig eller fastställa ett särskilt datum för inställelse? Kan sådana frister förlängas? 10.
11. När en handling, som är avsedd för en part som bor på en plats där han eller hon är berättigad till en förlängning av en tidsfrist, delges på en plats där de bosatta inte är berättigade till en sådan förlängning, förlorar denna part då rätten till den förlängda tidsfristen? 11.
12. Vilka är följderna av att en tidsfrist inte iakttas? 12.
13. Vilka rättsmedel finns tillgängliga för parterna när en frist har löpt ut? 13.

 

1. Definiera de olika tidsfrister i civilrättsliga mål och ärenden som finns i ert land, till exempel tidsfrister i rättsliga förfaranden, preskriptionsfrister, på förhand fastställda frister etc.

Följande tidsfrister anges i maltesisk lagstiftning: tidsfrister i rättsliga förfaranden, preskriptionsfrister, peremtoriska lagstadgade tidsfrister samt tidsfrister som fastställts av en domstol.

Tidsfrister i rättsliga förfaranden fastställs i lag och avser gången under rättsliga förfaranden.

Preskriptionsfrister fastställs i lag och avser hur länge rättsliga åtgärder kan vidtas. Dessa tidsfrister kan avbrytas.

Peremtoriska tidsfrister fastställs i lag och kan inte avbrytas.

Av domstol fastställda tidsfrister avser frister för när en bestämd åtgärd skall ha vidtagits.

Tidsfrister i rättsliga förfaranden och peremtoriska tidsfrister fastställda i lag kan inte förlängas. Preskriptionsfrister kan avbrytas och tidsfrister som har fastställts genom förordnanden och domar kan förlängas efter särskild begäran.

2. Lämna en förteckning över de dagar som enligt ert lands lagstiftning är helgdagar, i enlighet med rådets förordning (EEG, Euratom) nr 1182/71 av den 3 juni 1971.

Arbetsfria dagar enligt maltesisk lagstiftning är de allmänna och nationella helgdagarna:

Allmänna helgdagar Nationella helgdagar
1 januari21 september
10 februari 13 december
19 mars 31 mars
Långfredagen 8 september
1 maj 7 juni
29 juni
15 augusti
8 december
25 december
Söndagar

3. Vilka är de generella reglerna om tidsfrister i civilrättsliga förfaranden i ert land? Hänvisa till gällande civilrättslig lagstiftning.

De generella reglerna för tidsfrister återfinns i Code of Organization and Civil Procedure, andra boken, "Procedure in the Courts Of Justice Of Civil Jurisdiction" (www.justice.gov.mt English).

Till börjanTill början

4. Om en handling eller en formalitet ska företas inom en viss tidsfrist, när börjar då denna tidsfrist löpa, dvs. från vilket datum ska fristen beräknas (dies a quo)? (T.ex.: datumet för den handling, den händelse, det beslut eller det tillkännagivande från vilket fristen löper).

En lagstadgad tidsfrist eller en av domstol fastställd tidsfrist börjar löpa den dag som omedelbart följer på den dag då handlingen på vederbörligt sätt blev delgiven eller offentliggjord.

5. När börjar en sådan tidsfrist att löpa?

a) När den är angiven i dagar medräknas datumet för handlingen, händelsen, beslutet eller delgivningsdatum eller tillkännagivande som utlöser fristen?

När en lagstadgad tidsfrist eller en av domstol fastställd tidsfrist beräknas från en viss dag skall denna dag inte ingå i fristen. När fristen beräknas i timmar skall den timme då delgivningen skedde inte räknas med i fristen.

Är det datum då en tidsfrist börjar löpa på något sätt beroende av mottagandet av en handling eller mottagarens kännedom om handlingen. I så fall hur?

I fråga om rättsliga förfaranden beror tidpunkten för när en frist börjar löpa på ett godkänt delgivningsbevis. I lagstiftningen anges dock situationer när fristen börjar löpa i och med att mottagaren fått kännedom om saken. I fråga om exempelvis rättsliga omprövningar av förvaltningsåtgärder börjar den lagstadgade sexmånadersfristen för överklagande mot staten att löpa från den dag parten kände till eller rimligtvis borde ha känt till den förvaltningsåtgärd som han eller hon ifrågasätter.

Till börjanTill början

b) När den är angiven i dagar, avser då antalet dagar kalenderdagar eller arbetsdagar? Om en person exempelvis måste vidta åtgärder eller delges en handling måndag den 4 april 2005 och måste lämna svar inom 14 dagar efter delgivningen innebär detta att svaret måste komma före aa) måndag den 18 april (kalenderdagar) eller bb) fredag den 22 april 2005 (arbetsdagar)?

Båda typer av tidsfrister är tillämpliga enligt maltesisk processrätt. Såvida tidsfristen inte specificeras som arbetsdagar skall den beräknas i kalenderdagar.

c) När den är angiven i månader eller år?

Vid beräkningen av fristerna utgör en dag 24 timmar medan en månad och ett år beräknas med kalendern som grundval.

d) När löper sådana tidsfrister ut?

Med undantag för uttryckliga föreskrifter om annat anses en 24-timmarsfrist löpa ut påföljande dag vid det klockslag som registreringskontoret stängs.

Om en handling exempelvis delges den 24 maj och tidsfristen är en dag måste svaret inges den 25 maj före kl. 15 eftersom civildomstolens registreringskontor under perioden 1 oktober–15 juni håller öppet kl. 8–15.

Om handlingen delges den 20 juni och tidsfristen också är en dag måste svaret inges den 21 juni före kl. 13 eftersom civildomstolens registreringskontor under perioden 16 juni–30 september håller öppet kl. 7.30–13.

Förekommer det några datum då tidsfristen börjar löpa som undantagsvis eller särskilt gäller vissa civilrättsliga förfaranden? 

Till börjanTill början

Ett typiskt exempel på undantagsvisa eller särskilda förfaranden är fall av rättslig omprövning av förvaltningsåtgärder. Se punkt 5 a ovan.

6. Om fristen löper ut en lördag, söndag, allmän helgdag eller annan arbetsfri dag, förlängs den till nästa arbetsdag? Gäller denna förlängning också när den aktuella fristen börjar löpa från en framtida händelse?

Om fristen löper ut en lördag, söndag, nationell eller allmän helgdag eller annan arbetsfri dag förlängs fristen till första påföljande arbetsdag. Denna förlängning är tillämplig i samtliga fall.

7. Om en ansökan görs till en domstol som har säte i medlemsstatens moderland (detta gäller medlemsstater som har områden som ligger utanför moderlandet eller som består av geografiskt åtskilda områden ), förlängs fristerna då för personer som bor/uppehåller sig i något av dessa områden eller för personer som bor/uppehåller sig utomlands? Med hur mycket i så fall?

Ej tillämpligt.

8. Omvänt, om en ansökan görs till en domstol som har säte i ett av de områden som är geografiskt åtskilda från moderlandet, förlängs fristerna då för personer som inte bor/uppehåller sig i dessa områden eller för personer som bor/uppehåller sig utomlands?

Ej tillämpligt.

9. Finns det tidsfrister för överklagande som endast gäller vissa civilrättsliga mål och ärenden?

Det finns tidsfrister för överklagande som endast gäller för civilrättsliga och konstitutionella mål. Överklaganden i civilrättsliga mål måste inges inom en tidsfrist på 20 dagar från dagen för domen. För att lämna svar är tidsfristen 20 arbetsdagar. I konstitutionella mål är tidsfristen kortare: åtta arbetsdagar för att inge ett överklagande och 6 arbetsdagar för att lämna svar. Fristen för överklaganden av ett förordnande före slutgiltig dom är sex dagar från den dag förordnandet lästes upp i domstolen. När ett provisoriskt förordnande utfärdas inom lyckta dörrar anses det ha lästs upp i domstolen den första dag domstolen samman­träder inför öppna dörrar omedelbart efter det att förordnandet utfärdades.

Till börjanTill början

10. Kan domstolar i brådskande fall eller av andra skäl förkorta tidsfrister för att inställa sig eller fastställa ett särskilt datum för inställelse? Kan sådana frister förlängas?

Endast frister som fastställts av domstolen kan förlängas.

Domstolen kan i brådskade fall förkorta lagstadgade tidsfrister och besluta att ett beslut skall verkställas inom en dag eller en timme eller med omedelbar verkan.

11. När en handling, som är avsedd för en part som bor på en plats där han eller hon är berättigad till en förlängning av en tidsfrist, delges på en plats där de bosatta inte är berättigade till en sådan förlängning, förlorar denna part då rätten till den förlängda tidsfristen?

Ej tillämpligt.

12. Vilka är följderna av att en tidsfrist inte iakttas?

Iakttas inte tidsfristerna har detta som regel negativa effekter. En stämnings­ansökan måste exempelvis besvaras inom 20 dagar från delgivningen och sker inte detta förlorar vederbörande person sina rättigheter inför domstolen. Svaranden anses vara frånvarande och får inte kalla vittnen eller delta i rätte­gången eller göra några skriftliga yrkanden till domstolen.

13. Vilka rättsmedel finns tillgängliga för parterna när en frist har löpt ut?

I fråga om tidsfrister som fastställts av domstol kan man inte använda några rättsmedel för att förlänga dem. Men om exempelvis en svarande i ett mål – som på grund av giltiga skäl inte besvarat en stämningsansökan inom den föreskrivna 20-dagarsfristen – kan motivera sin försummelse går det att få tillstånd av domstolen att inkomma med svaromål trots att tidsfristen löpt ut.

Ytterligare information

www.gov.mt English - Malti

« Tidsfrister - Allmän information | Malta - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 29-05-2007

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket