Európska komisia > EJS > Procesné lehoty > Malta

Posledná úprava: 08-04-2009
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Procesné lehoty - Malta

 

OBSAH

1. Uveďte definíciu jednotlivých druhov lehôt uplatniteľných podľa jednotlivých procesných pravidiel vo vašom členskom štáte v občianskych veciach; napríklad procesné lehoty, vydržacie alebo premlčacie lehoty, predbežne stanovené lehoty atď. 1.
2. Uveďte zoznam jednotlivých dní, ktoré sa vo vašich právnych predpisoch považujú za dni pracovného pokoja v súlade s nariadením (EHS, Euratom) č. 1182/71 z 3. júna 1971. 2.
3. Aké sú všeobecné pravidlá, ktoré sa vzťahujú na lehoty týkajúce sa jednotlivých občianskoprávnych konaní vo vašom štáte? Uveďte odkazy na uplatniteľné právne predpisy. 3.
4. Ak sa úkon alebo formálny úkon musí vykonať v stanovenej lehote, aký je počiatočný moment – t. j. začiatok plynutia lehoty („terminus a quo“) – tohto úkonu alebo formálneho úkonu? (napr.: dátum úkonu, udalosti, rozhodnutia alebo [dátum doručenia a/alebo oznámenia (Belgicko)] odkedy plynie). 4.
5. Kedy začína plynúť táto lehota: 5.
a) Ak je táto lehota vyjadrená v dňoch, započítava sa do tejto lehoty samotný deň úkonu, udalosti, rozhodnutia alebo deň doručenia a/alebo oznámenia? a)
b) Ak je lehota vyjadrená v dňoch, predstavuje uvedený počet dní kalendárne dni alebo len pracovné dni? Napríklad ak musí osoba urobiť úkon alebo ak sa jej doručí dokument v pondelok 4. apríla 2005 a ak má odpovedať do 14 dní od jeho doručenia, znamená to, že musí odpovedať skôr ako: aa) v pondelok 18. apríla (kalendárne dni) alebo bb) v piatok 22. apríla 2005 (pracovné dni)? b)
c) Ak je táto lehota vyjadrená v mesiacoch alebo rokoch? c)
d) Kedy táto lehota uplynie ? d)
6. Ak posledný deň lehoty pripadá na sobotu, nedeľu alebo sviatok, či deň pracovného pokoja, predlžuje sa lehota do najbližšieho nasledujúceho pracovného dňa? Používa sa takéto predĺženie aj vtedy, ak má daná lehota začiatok v budúcej udalosti? 6.
7. Keď sa návrh podáva na súde so sídlom na pevninskom území členského štátu (v prípade členských štátov, ktorých súčasťou sú územné celky oddelené od hlavného územia alebo geograficky oddelené územné celky), platia dlhšie lehoty pre osoby, ktoré majú bydlisko/pobyt na území jedného z týchto celkov, alebo pre osoby, ktoré majú bydlisko/pobyt v zahraničí? Ak áno, aké lehoty platia? 7.
8. Naopak, keď sa návrh podáva na súde so sídlom na území jedného z týchto územných celkov, ktorý je geograficky odčlenený od pevninského územia, platia pre osoby, ktoré nemajú bydlisko/pobyt na území jedného z týchto územných celkov, alebo pre osoby, ktoré majú bydlisko/pobyt v cudzine, dlhšie lehoty? 8.
9. Existujú osobitné odvolacie lehoty pre niektoré občianske veci? 9.
10. Môže súd v naliehavom prípade alebo z iného dôvodu skrátiť lehoty na dostavenie sa na súd alebo stanoviť osobitný termín dostavenia sa na súd? Na druhej strane, je možné tieto lehoty predĺžiť? 10.
11. Ak sa úkon určený účastníkovi, ktorý má pobyt v mieste, kde by mal právo na predĺženie lehoty, oznámi v mieste, kde osoby, ktoré tam majú pobyt, nemajú právo na predĺženie lehoty, stráca táto osoba právo na uvedené predĺženie lehoty? 11.
12. Uveďte sankcie v prípade nedodržania lehôt. 12.
13. Ak uplynie lehota, aké opravné prostriedky majú k dispozícii účastníci, ktorí zmeškali lehotu? 13.

 

1. Uveďte definíciu jednotlivých druhov lehôt uplatniteľných podľa jednotlivých procesných pravidiel vo vašom členskom štáte v občianskych veciach; napríklad procesné lehoty, vydržacie alebo premlčacie lehoty, predbežne stanovené lehoty atď.

Lehoty definované podľa maltského práva sú: procesné lehoty, premlčacie lehoty, zákonné lehoty a súdne lehoty.

Procesné lehoty sú lehoty stanovené zákonom na uskutočnenie úkonu v konaní;

vydržacie lehoty sú lehoty stanovené zákonom na uskutočnenie úkonu, ktorých plynutie môžu byť prerušené;

zákonné lehoty sú lehoty stanovené zákonom, ktorých plynutie nemôže byť prerušené;

súdne lehoty sú lehoty stanovené súdom na uskutočnenie určitého úkonu.

Procesné lehoty a zákonné lehoty stanovené zákonom nie sú obnoviteľné. Premlčacie lehoty môžu byť prerušené a lehoty stanovené vyhláškami a rozsudkami môžu byť predĺžené na základe osobitnej žiadosti.

2. Uveďte zoznam jednotlivých dní, ktoré sa vo vašich právnych predpisoch považujú za dni pracovného pokoja v súlade s nariadením (EHS, Euratom) č. 1182/71 z 3. júna 1971.

Dni považované maltskými právnymi predpismi za dni pracovného pokoja sú dni pracovného pokoja a štátne sviatky:

Dni pracovného pokoja Štátne sviatky
1. január21. september
10. február 13. december
19. marec 31. marec
Veľký piatok8. september
1. máj 7. jún
29. jún  

15. august

 
8. december 
25. december 
nedele
 

3. Aké sú všeobecné pravidlá, ktoré sa vzťahujú na lehoty týkajúce sa jednotlivých občianskoprávnych konaní vo vašom štáte? Uveďte odkazy na uplatniteľné právne predpisy.

Všeobecné pravidlá pre lehoty sa nachádzajú v Kódexe organizácie a občianskoprávneho konania, druhá kniha, „O konaní na občianskych súdoch“ (www.justice.gov.mt English).

4. Ak sa úkon alebo formálny úkon musí vykonať v stanovenej lehote, aký je počiatočný moment – t. j. začiatok plynutia lehoty („terminus a quo“) – tohto úkonu alebo formálneho úkonu? (napr.: dátum úkonu, udalosti, rozhodnutia alebo [dátum doručenia a/alebo oznámenia (Belgicko)] odkedy plynie).

Akákoľvek zákonná alebo súdna lehota začína plynúť dňom bezprostredne nasledujúcom po dni, v ktorom bol takýto úkon riadne doručený alebo uverejnený.

5. Kedy začína plynúť táto lehota:

a) Ak je táto lehota vyjadrená v dňoch, započítava sa do tejto lehoty samotný deň úkonu, udalosti, rozhodnutia alebo deň doručenia a/alebo oznámenia?

Ak sa má akákoľvek zákonná alebo súdna lehota počítať od uvedeného dňa, tento deň sa nezapočítava do samotnej lehoty; ak sa počíta v hodinách, hodina, v ktorej je doručenie vykonané, sa nezapočítava do lehoty.

Závisí začiatok lehoty akýmkoľvek spôsobom od prijatia alebo oznámenia úkonu príjemcovi? Ak áno, ako?

V prípade procesných lehôt závisí začiatok plynutia lehoty od kladného potvrdenia doručenia. Zákon však nedefinuje situácie, v ktorých lehota začína plynúť oznámením príjemcovi. Napríklad v prípade súdneho preskúmania administratívneho úkonu začína šesťmesačná lehota definovaná zákonom, v rámci ktorej treba vykonať úkon proti vláde, plynúť vtedy, keď sa strana dozvedela alebo mala dozvedieť o napadnutom správnom úkone.

HoreHore

b) Ak je lehota vyjadrená v dňoch, predstavuje uvedený počet dní kalendárne dni alebo len pracovné dni? Napríklad ak musí osoba urobiť úkon alebo ak sa jej doručí dokument v pondelok 4. apríla 2005 a ak má odpovedať do 14 dní od jeho doručenia, znamená to, že musí odpovedať skôr ako: aa) v pondelok 18. apríla (kalendárne dni) alebo bb) v piatok 22. apríla 2005 (pracovné dni)?

Podľa maltského procesného práva sa používajú oba druhy lehôt. Ak nie je lehota vymedzená v pracovných dňoch, lehota sa musí počítať v kalendárnych dňoch.

c) Ak je táto lehota vyjadrená v mesiacoch alebo rokoch?

Pri počítaní akéhokoľvek času sa deň počíta ako dvadsaťštyri hodín a mesiac a rok sa počítajú podľa kalendára.

d) Kedy táto lehota uplynie ?

Ak nie je uvedené inak, dvadsaťštyrihodinový čas sa považuje za uplynutý na nasledujúci deň v hodinu určenú pre zatvorenie registra.

Ak bol napríklad úkon doručený 24. mája a lehota stanovená na jeden deň, odpoveď treba podať 25. mája do 15.00 hod., lebo pracovný čas registra občianskeho súdu od 1. októbra do 15. júna je od 8.00 do 15.00 hod.

Ak bol úkon doručený 20. júna a lehota tiež stanovená na jeden deň, odpoveď treba podať 21. júna do 13.00 hod., lebo pracovný čas registra občianskeho súdu od 16. júna do 30. septembra je od 7.30 do 13.00 hod.

Existujú začiatky lehôt platné výnimočne alebo osobitne pre určité občianske konania?

HoreHore

Typický príklad výnimočného/osobitného konania sa týka prípadu súdneho preskúmania administratívneho úkonu. Pozri odsek 5 písm. a).

6. Ak posledný deň lehoty pripadá na sobotu, nedeľu alebo sviatok, či deň pracovného pokoja, predlžuje sa lehota do najbližšieho nasledujúceho pracovného dňa? Používa sa takéto predĺženie aj vtedy, ak má daná lehota začiatok v budúcej udalosti?

Ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo štátny, či iný sviatok alebo deň pracovného pokoja, lehota sa predlžuje do najbližšieho nasledujúceho pracovného dňa. Toto predĺženie sa používa vo všetkých prípadoch.

7. Keď sa návrh podáva na súde so sídlom na pevninskom území členského štátu (v prípade členských štátov, ktorých súčasťou sú územné celky oddelené od hlavného územia alebo geograficky oddelené územné celky), platia dlhšie lehoty pre osoby, ktoré majú bydlisko/pobyt na území jedného z týchto celkov, alebo pre osoby, ktoré majú bydlisko/pobyt v zahraničí? Ak áno, aké lehoty platia?

Nevzťahuje sa.

8. Naopak, keď sa návrh podáva na súde so sídlom na území jedného z týchto územných celkov, ktorý je geograficky odčlenený od pevninského územia, platia pre osoby, ktoré nemajú bydlisko/pobyt na území jedného z týchto územných celkov, alebo pre osoby, ktoré majú bydlisko/pobyt v cudzine, dlhšie lehoty?

Nevzťahuje sa.

9. Existujú osobitné odvolacie lehoty pre niektoré občianske veci?

Áno, osobitné odvolacie lehoty pre niektoré občianske veci a ústavné veci existujú. Odvolania v občianskej veci treba podať v lehote 20 dní a odpoveď treba podať do 20 pracovných dní od rozsudku; zatiaľ čo lehota pre ústavné veci je kratšia, a to 8 pracovných dní na podanie odvolania a 6 pracovných dní na odpoveď. Lehota na odvolanie proti rozhodnutiu pred vynesením konečného rozsudku je 6 dní odo dňa, kedy bolo rozhodnutie vydané súdom. Ak bolo predbežné rozhodnutie vydané „za zatvorenými dvermi“, považuje sa za vydané na otvorenom súde v deň prvého zasadnutia súdu bezprostredne po vydaní rozhodnutia.

HoreHore

10. Môže súd v naliehavom prípade alebo z iného dôvodu skrátiť lehoty na dostavenie sa na súd alebo stanoviť osobitný termín dostavenia sa na súd? Na druhej strane, je možné tieto lehoty predĺžiť?

Predĺžiť sa môžu len lehoty stanovené súdom.

Súd môže v naliehavom prípade skrátiť akúkoľvek zákonnú lehotu a nariadiť, aby sa úkon, ktorý sa má vykonať, vykonal zo dňa na deň alebo z hodiny na hodinu či okamžite.

11. Ak sa úkon určený účastníkovi, ktorý má pobyt v mieste, kde by mal právo na predĺženie lehoty, oznámi v mieste, kde osoby, ktoré tam majú pobyt, nemajú právo na predĺženie lehoty, stráca táto osoba právo na uvedené predĺženie lehoty?

Nevzťahuje sa.

12. Uveďte sankcie v prípade nedodržania lehôt.

Nedodržanie lehôt má zvyčajne negatívny účinok. Napríklad na písomné predvolania treba reagovať do 20 dní od oznámenia dokumentu a dôsledky nedodržania môžu znamenať stratu práv pred súdom. Predpokladá sa totiž, že odporca neplní podmienky, a teda nesmie predvolať svedkov ani zúčastniť sa konania inak než písomnými podaniami na súd.

13. Ak uplynie lehota, aké opravné prostriedky majú k dispozícii účastníci, ktorí zmeškali lehotu?

V prípade súdnych lehôt, ktoré možno predĺžiť, môže súd zrušiť vylúčenie z procesu. Napríklad aj odporca v konaní, ktorý odôvodnene nereagoval na písomné predvolania v rámci stanovenej 20-dňovej lehoty, môže odôvodniť svoje neplnenie a súd mu môže povoliť, aby obhájil nedodržanie lehoty.

Bližšie informácie

www.gov.mt English - Malti

« Procesné lehoty - Všeobecné informácie | Malta - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 08-04-2009

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo