Eiropas Komisija > ETST > Procesuālie termiņi > Malta

Pēdējo reizi atjaunots: 08-04-2009
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Procesuālie termiņi - Malta

 

SATURS

1. Raksturojiet dažādu veidu termiņus, kas piemērojami civillietās jūsu dalībvalstī saskaņā ar dažādiem procesuālajiem noteikumiem, piemēram, procesuālos termiņus, noilguma jeb ierobežojuma termiņus, iepriekšnoteiktus termiņus utt. 1.
2. Nosauciet dienas, kas saskaņā ar 1971. gada 3. jūnija Regulu (EEK, Euratom) Nr. 1182/71 paredzētas kā brīvdienas. 2.
3. Kādi ir civilprocesa termiņiem piemērojamie vispārīgie noteikumi jūsu valstī? Norādiet piemērojamos tiesību aktus. 3.
4. Ja darbība vai formalitāte jāveic līdz noteikta termiņa beigām — ko uzskata par šīs darbības vai formalitātes sākumu, t. i., no kura brīža termiņš sākas (terminus a quo)? (Piemēram, termiņš sākas no darbības, notikuma, lēmuma (vai dokumentu nodošanas un/vai paziņojuma (Beļģijā)) dienas.) 4.
5. Termiņa sākums 5.
a) Ja termiņš izteikts dienās, vai, nosakot termiņa sākumu, tajā iekļauj darbības, notikuma, lēmuma vai dokumentu nodošanas un/vai paziņojuma, ar kuru tas sākas, faktisko dienu? a)
b) Ja termiņš izteikts dienās — vai norādītais dienu skaits ir kalendārās dienas vai tikai darba dienas? Piemēram, ja personai jārīkojas vai šai personai nodod dokumentu pirmdien, 2005. gada 4. maijā, un viņam vai viņai jāatbild 14 dienās no informācijas saņemšanas dienas, vai tas nozīmē, ka attiecīgā persona atbild līdz aa) pirmdienai, 2005. gada 18. aprīlim (kalendārās dienas), vai bb) piektdienai, 2005. gada 22. aprīlim (darba dienas)? b)
c) Kā nosaka termiņa sākumu, ja tas izteikts mēnešos vai gados? c)
d) Kad termiņi beidzas? d)
6. Vai termiņu, kas beidzas sestdienā, svētdienā, oficiālā brīvdienā vai brīvdienā, pagarina līdz nākamajai darba dienai? Vai pagarinājums piemērojams arī, ja attiecīgā termiņa sākums ir kāds turpmāks notikums? 6.
7. Ja prasība iesniegta tiesā, kas atrodas attiecīgās dalībvalsts kontinentālās daļas teritorijā (attiecas uz valstīm, kam bez centrālās daļas ir citas vai ģeogrāfiski nošķirtas daļas), vai termiņus pagarina personām, kuras dzīvo/uzturas kādā no valsts nošķirtajām daļām, un personām, kas dzīvo/uzturas ārvalstīs? Ja pagarina — uz cik ilgu laiku? 7.
8. Un pretēji — ja prasība iesniegta tiesā, kas atrodas kādā no valsts kontinentālās daļas ģeogrāfiski nošķirtajām daļām, vai termiņus pagarina personām, kuras nedzīvo/neuzturas šajās valsts daļās, un personām, kas dzīvo/uzturas ārvalstīs? 8.
9. Vai atsevišķās civillietās ir īpaši apelācijas sūdzību iesniegšanas termiņi? 9.
10. Vai ārkārtas situācijās vai citu iemeslu dēļ tiesas var saīsināt ierašanās termiņus vai noteikt īpašu ierašanās dienu? Un pretēji — vai šos termiņus var pagarināt? 10.
11. Ja paziņojumu par procesuālo darbību, kura adresāts ir puse, kas savā dzīvesvietā saņemtu termiņa pagarinājumu, šai personai nodod vietā, kuras iedzīvotāji nevar saņemt termiņa pagarinājumu, vai šī persona zaudē iespēju iegūt termiņa pagarinājumu? 11.
12. Kādas ir sankcijas par termiņu neievērošanu? 12.
13. Kādi ir tiesību atjaunošanas nosacījumi, ja tiesības zudušas nokavētu termiņu dēļ? 13.

 

1. Raksturojiet dažādu veidu termiņus, kas piemērojami civillietās jūsu dalībvalstī saskaņā ar dažādiem procesuālajiem noteikumiem, piemēram, procesuālos termiņus, noilguma jeb ierobežojuma termiņus, iepriekšnoteiktus termiņus utt.

Maltas tiesību aktos noteikti šādi termiņi — procesuālie termiņi, noilguma jeb ierobežojuma termiņi, absolūtie juridiskie termiņi un tiesnešu noteikti termiņi.

Procesuālie termiņi ir ar likumu noteikti procesuālu darbību veikšanas termiņi.

Noilguma termiņi ir ar likumu noteikti darbību veikšanas termiņi, ko var pārtraukt.

Absolūtie juridiskie termiņi ir ar likumu noteikti termiņi, ko nevar pārtraukt.

Tiesu termiņi ir tiesu noteikti konkrētu darbību veikšanas termiņi.

Ar likumu noteiktie procesuālie termiņi un absolūtie termiņi nav atjaunojami. Noilguma termiņus var pārtraukt, bet ar tiesas rīkojumu vai spriedumu noteiktus termiņus pēc īpaša lūguma var pagarināt.

2. Nosauciet dienas, kas saskaņā ar 1971. gada 3. jūnija Regulu (EEK, Euratom) Nr. 1182/71 paredzētas kā brīvdienas.

Maltas tiesību aktos kā brīvdienas ir paredzētas oficiālās brīvdienas un valsts svētku dienas.

Oficiālās brīvdienas Valsts svētku dienas
1. janvāris21. septembris
10. februāris 13. decembris
19. marts 31. marts
Lielā Piektdiena8. septembris
1. maijs 7. jūnijs
29. jūnijs  
15. augusts 
8. decembris 
25. decembris 
Svētdienas
 

3. Kādi ir civilprocesa termiņiem piemērojamie vispārīgie noteikumi jūsu valstī? Norādiet piemērojamos tiesību aktus.

Termiņiem piemērojamie vispārīgie noteikumi atrodami Civilprocesa organizācijas un procesuālā kodeksa otrajā sējumā ,,Civiltiesu procedūras” (www.justice.gov.mt English).

Lapas augšmalaLapas augšmala

4. Ja darbība vai formalitāte jāveic līdz noteikta termiņa beigām — ko uzskata par šīs darbības vai formalitātes sākumu, t. i., no kura brīža termiņš sākas (terminus a quo)? (Piemēram, termiņš sākas no darbības, notikuma, lēmuma (vai dokumentu nodošanas un/vai paziņojuma (Beļģijā)) dienas.)

Juridisks vai tiesu termiņš sākas no dienas, kas seko uzreiz pēc dienas, kad noteiktajā kārtībā ir nodota vai publiskota informācija par attiecīgo darbību.

5. Termiņa sākums

a) Ja termiņš izteikts dienās, vai, nosakot termiņa sākumu, tajā iekļauj darbības, notikuma, lēmuma vai dokumentu nodošanas un/vai paziņojuma, ar kuru tas sākas, faktisko dienu?

Ja juridisks vai tiesu termiņš jāskaita no konkrētas dienas, šo dienu termiņā neiekļauj; ja termiņu skaita stundās, termiņā neiekļauj dokumentu nodošanas stundu.

Vai termiņa sākumu ietekmē dokumentu saņemšana vai adresāta rīcībā esoša informācija par attiecīgo darbību? Ja ietekmē — kā tas izpaužas?

Procesuālo termiņu sākums atkarīgs no protokola, kas apstiprina dokumentu izsniegšanu. Tomēr tiesību aktos ir noteiktas situācijas, kurās termiņu sāk skaitīt no brīža, kad adresātam kļuvusi zināma informācija. Piemēram, ja tiesā izskata administratīvu lietu, ar likumu noteiktais sešu mēnešu termiņš, kurā var ierosināt prasību pret valdību, sākas no dienas, kad informācija par apstrīdēto administratīvo rīcību ir kļuvusi zināma vai, loģiski spriežot, tai vajadzētu būt zināmai attiecīgajai pusei.

Lapas augšmalaLapas augšmala

b) Ja termiņš izteikts dienās — vai norādītais dienu skaits ir kalendārās dienas vai tikai darba dienas? Piemēram, ja personai jārīkojas vai šai personai nodod dokumentu pirmdien, 2005. gada 4. maijā, un viņam vai viņai jāatbild 14 dienās no informācijas saņemšanas dienas, vai tas nozīmē, ka attiecīgā persona atbild līdz aa) pirmdienai, 2005. gada 18. aprīlim (kalendārās dienas), vai bb) piektdienai, 2005. gada 22. aprīlim (darba dienas)?

Maltas procesuālajās tiesībās piemērojami abu veidu termiņi. Ja nav īpaši noteikts, ka termiņu skaita darba dienās, tas jārēķina kalendārajās dienās.

c) Kā nosaka termiņa sākumu, ja tas izteikts mēnešos vai gados?

Rēķinot termiņus, dienu skaita kā divdesmit četras stundas, bet mēnešus un gadus rēķina pēc kalendāra.

d) Kad termiņi beidzas?

Ja nav skaidri noteikts citādi, uzskata, ka divdesmit četru stundu termiņš beidzas nākamajā dienā oficiālajā kancelejas slēgšanas laikā.

Piemēram, ja informācija par darbību nodota 24. maijā un termiņš ir viena diena, atbilde jāsniedz 25. maijā līdz plkst. 15.00, jo civiltiesas kancelejas darba laiks no 1. oktobra līdz 15. jūnijam ir no plkst. 08.00 līdz 15.00.

Ja informācija par darbību nodota 20. jūnijā un termiņš arī ir viena diena, atbilde jāsniedz 21. jūnijā līdz plkst. 13.00, jo civiltiesas kancelejas darba laiks no 16. jūnija līdz 30. septembrim ir no plkst. 07.30 līdz 13.00.

Vai ir izņēmuma vai īpašos gadījumos piemērojams civilprocesuālā termiņa sākums?

Lapas augšmalaLapas augšmala

Raksturīgs izņēmuma / īpašas procedūras piemērs ir administratīvu lietu izskatīšana tiesā. Skatīt 5. punkta a) apakšpunktu.

6. Vai termiņu, kas beidzas sestdienā, svētdienā, oficiālā brīvdienā vai brīvdienā, pagarina līdz nākamajai darba dienai? Vai pagarinājums piemērojams arī, ja attiecīgā termiņa sākums ir kāds turpmāks notikums?

Ja termiņš beidzas sestdienā, svētdienā, oficiālā brīvdienā vai brīvdienā, to pagarina līdz nākamajai darba dienai. Pagarinājumu piemēro bez izņēmuma.

7. Ja prasība iesniegta tiesā, kas atrodas attiecīgās dalībvalsts kontinentālās daļas teritorijā (attiecas uz valstīm, kam bez centrālās daļas ir citas vai ģeogrāfiski nošķirtas daļas), vai termiņus pagarina personām, kuras dzīvo/uzturas kādā no valsts nošķirtajām daļām, un personām, kas dzīvo/uzturas ārvalstīs? Ja pagarina — uz cik ilgu laiku?

Uz Maltu neattiecas.

8. Un pretēji — ja prasība iesniegta tiesā, kas atrodas kādā no valsts kontinentālās daļas ģeogrāfiski nošķirtajām daļām, vai termiņus pagarina personām, kuras nedzīvo/neuzturas šajās valsts daļās, un personām, kas dzīvo/uzturas ārvalstīs?

Uz Maltu neattiecas.

9. Vai atsevišķās civillietās ir īpaši apelācijas sūdzību iesniegšanas termiņi?

Jā, civillietās un konstitucionālās lietās ir īpaši apelācijas sūdzību iesniegšanas termiņi. Civillietās apelācijas sūdzību iesniegšanas termiņš ir 20 dienas no sprieduma pieņemšanas, bet atbilde jāiesniedz 20 darba dienās; savukārt konstitucionālās lietās termiņi ir īsāki, proti, apelācijas sūdzību iesniegšanas termiņš ir 8 darba dienas, bet atbilde jāiesniedz 6 darba dienās. Pirms galīgā sprieduma pieņemšanas izdotu rīkojumu var pārsūdzēt sešās dienās no rīkojuma nolasīšanas tiesā. Ja provizorisku rīkojumu nolasa slēgtā tiesas sēdē, uzskata, ka tas nolasīts atklātā tiesas sēdē dienā, kad notiek pirmā tiesas sēde uzreiz pēc rīkojuma pieņemšanas.

Lapas augšmalaLapas augšmala

10. Vai ārkārtas situācijās vai citu iemeslu dēļ tiesas var saīsināt ierašanās termiņus vai noteikt īpašu ierašanās dienu? Un pretēji — vai šos termiņus var pagarināt?

Pagarināt var tikai tiesu noteiktus termiņus.

Steidzamās lietās tiesa var saīsināt jebkuru juridisko termiņu un izdot rīkojumu, ar kuru attiecīgās darbības izpildi pārceļ no vienas dienas uz citu vai no vienas stundas uz citu, vai nosaka, ka darbība jāizpilda nekavējoties.

11. Ja paziņojumu par procesuālo darbību, kura adresāts ir puse, kas savā dzīvesvietā saņemtu termiņa pagarinājumu, šai personai nodod vietā, kuras iedzīvotāji nevar saņemt termiņa pagarinājumu, vai šī persona zaudē iespēju iegūt termiņa pagarinājumu?

Uz Maltu neattiecas.

12. Kādas ir sankcijas par termiņu neievērošanu?

Parasti termiņu neievērošanai var būt negatīvas sekas. Piemēram, uz tiesas pavēsti jāatbild 20 dienās no pavēstes nodošanas, un, neievērojot šo termiņu, persona zaudē tiesības veikt procesuālās darbības tiesā. Uzskata, ka atbildētājs nav ieradies tiesā, tādēļ viņš nevar aicināt lieciniekus un var piedalīties tiesvedībā vienīgi, iesniedzot tiesai rakstiskus dokumentus.

13. Kādi ir tiesību atjaunošanas nosacījumi, ja tiesības zudušas nokavētu termiņu dēļ?

Tiesu termiņus nevar pagarināt, tādēļ šādos gadījumos tiesības nav atjaunojamas. Tomēr, piemēram, ja atbildētājam tiesas prāvā ir bijis pienācīgs iemesls neatbildēt uz tiesas pavēsti noteiktajā 20 dienu termiņā un ja viņš var pamatot neierašanos tiesā, tiesa var atļaut iesniegt aizstāvības paziņojumu ārpus termiņa.

Cita informācija

www.gov.mt English - Malti

« Procesuālie termiņi - Vispārīgas ziņas | Malta - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 08-04-2009

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste