Europos Komisija > ETIT > Procesiniai terminai > Malta

Naujausia redakcija: 08-04-2009
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Procesiniai terminai - Malta

 

TURINIO LENTELE

1. Pateikite terminų, kurie jūsų valstybėje narėje pagal įvairias procesines taisykles taikomi nagrinėjant civilines bylas, rūšių apibrėžimą; pavyzdžiui, procesiniai terminai, senaties terminai, įstatymų nustatyti terminai ir t. t. 1.
2. Pateikite dienų, kurios jūsų teisės aktuose pagal 1971 m. birželio 3 d. Reglamentą (EEB, Euratomas) Nr. 1182/71 numatytos kaip ne darbo dienos, sąrašą. 2.
3. Kokios bendrosios terminų taisyklės jūsų valstybėje taikomos nagrinėjant įvairias civilines bylas? Pateikite taikomų teisės aktų nuorodas. 3.
4. Kai per nustatytą terminą reikia atlikti tam tikrą veiksmą arba formalumą, kada pradedamas skaičiuoti šio veiksmo arba formalumo atlikimo terminas, t. y. nuo kada prasideda termino eiga (terminus a quo) (pvz., veiksmo atlikimo, įvykio, sprendimo priėmimo diena arba [dokumento įteikimo ir (arba) vienos šalies pranešimo kitai šaliai apie savo veiksmus diena (Maltoje)], nuo kurios pradedamas skaičiuoti terminas)? 4.
5. Nuo kada pradedamas skaičiuoti šis terminas: 5.
a) Kai toks terminas skaičiuojamas dienomis, ar faktinė veiksmo atlikimo, įvykio, sprendimo priėmimo diena arba dokumento įteikimo ir (arba) vienos šalies pranešimo kitai šaliai apie savo veiksmus diena, nuo kurios pradedamas skaičiuoti terminas, įskaičiuojama į šį terminą? a)
b) Kai terminas skaičiuojamas dienomis, ar į nurodytą dienų skaičių įeina kalendorinės dienos ar tik darbo dienos? Pavyzdžiui, jeigu asmuo turi atlikti veiksmą arba jam dokumentas įteikiamas 2005 m. balandžio 4 d. ir jis turi atsakyti per 14 dienų nuo įteikimo, ar tai reiškia, kad jis turi atsakyti iki: aa) pirmadienio, balandžio 18 d. (kalendorinės dienos) arba bb) penktadienio, 2005 m. balandžio 22 d. (darbo dienos)? b)
c) Kai toks terminas skaičiuojamas mėnesiais arba metais? c)
d) Kada baigiasi tokie terminai? d)
6. Jeigu terminas baigiasi šeštadienį, sekmadienį, švenčių dieną arba ne darbo dieną, ar jis pratęsiamas iki pirmos po tos dienos einančios darbo dienos? Ar tokia pratęsimo tvarka taikoma ir tuomet, kai atitinkamo termino pradžia yra susieta su ateityje įvyksiančiu įvykiu? 6.
7. Kai pareiškimą nagrinėja kompetentinga institucija, kuri yra pagrindinėje valstybės narės teritorijoje (t. y. kai valstybę sudaro atskiros, pagrindinei šalies teritorijai nepriklausančios teritorijos arba geografiškai atskiros teritorijos), ar šiuo atveju terminai pratęsiami asmenims, kurie gyvena ar yra vienoje iš minėtų teritorijų, arba asmenims, kurie gyvena ar yra užsienyje? Jeigu taip, kokiam laikui šie terminai pratęsiami? 7.
8. Ir priešingai, kai pareiškimą nagrinėja kompetentinga institucija, kuri yra vienoje iš šių geografiškai atskirų teritorijų, nesančių pagrindinėje teritorijoje, ar šiuo atveju terminai pratęsiami asmenims, kurie gyvena arba yra vienoje iš minėtų teritorijų arba kurie gyvena ar yra užsienyje? 8.
9. Ar yra konkrečių apeliacinio skundo padavimo terminų tam tikrose civilinėse bylose? 9.
10. Ar esant būtinybei arba kitoms svarbioms priežastims teismai gali sutrumpinti atvykimo į teismą terminus arba nustatyti tikslią atvykimo į teismą datą? Ir priešingai, ar galima šiuos terminus pratęsti? 10.
11. Jeigu asmeniui, gyvenančiam toje vietoje, kurioje jam būtų pratęstas terminas, apie veiksmą, kurį jis turi atlikti, pranešama toje vietoje, kurioje gyvenantiems asmenims terminas nepratęsiamas, ar šis asmuo praranda galimybę pasinaudoti pratęstu terminu? 11.
12. Nurodykite sankcijas, kurios taikomos, jei nesilaikoma terminų? 12.
13. Kokiomis sąlygomis galima atkurti dėl pasibaigusio termino prarastą teisę? 13.

 

1. Pateikite terminų, kurie jūsų valstybėje narėje pagal įvairias procesines taisykles taikomi nagrinėjant civilines bylas, rūšių apibrėžimą; pavyzdžiui, procesiniai terminai, senaties terminai, įstatymų nustatyti terminai ir t. t.

Maltos teisėje nustatyti šie terminai: procesiniai terminai, senaties terminai, naikinamieji terminai ir teismo nustatyti terminai.

Procesiniai terminai yra įstatymo nustatyti terminai, skirti procesiniam veiksmui atlikti.

Senaties terminai yra įstatymo nustatyti terminai, skirti ieškiniui pareikšti; šis terminas gali būti nutrauktas.

Naikinamieji terminai yra įstatymo nustatyti terminai, kurie negali būti nutraukti.

Teismo terminai yra teismo nustatyti terminai, skirti konkrečiam veiksmui atlikti.

Įstatymo nustatyti procesiniai terminai ir naikinamieji terminai nėra atnaujinami. Senaties terminus galima nutraukti, o nutartimis ir teismo sprendimais nustatyti terminai gali būti pratęsti pateikus konkretų prašymą.

2. Pateikite dienų, kurios jūsų teisės aktuose pagal 1971 m. birželio 3 d. Reglamentą (EEB, Euratomas) Nr. 1182/71 numatytos kaip ne darbo dienos, sąrašą.

Maltos teisės aktuose numatytos ne darbo dienos yra švenčių dienos ir valstybinių švenčių dienos:

Švenčių dienos Valstybinių švenčių dienos
sausio 1 d.;rugsėjo 21 d.;
vasario 10 d.;gruodžio 13 d.;
kovo 19 d.;kovo 31 d.;
Didysis Penktadienis;rugsėjo 8 d.;
gegužės 1 d.; birželio 7 d.
birželio 29 d.;

rugpjūčio 15 d.;

gruodžio 8 d.;
gruodžio 25 d.;
sekmadieniai;

3. Kokios bendrosios terminų taisyklės jūsų valstybėje taikomos nagrinėjant įvairias civilines bylas? Pateikite taikomų teisės aktų nuorodas.

Bendrąsias terminų taisykles galima rasti Organizavimo ir civilinio proceso kodekso antrojoje knygoje „Procesas civiliniuose teismuose“ (www.justice.gov.mt English).

4. Kai per nustatytą terminą reikia atlikti tam tikrą veiksmą arba formalumą, kada pradedamas skaičiuoti šio veiksmo arba formalumo atlikimo terminas, t. y. nuo kada prasideda termino eiga (terminus a quo) (pvz., veiksmo atlikimo, įvykio, sprendimo priėmimo diena arba [dokumento įteikimo ir (arba) vienos šalies pranešimo kitai šaliai apie savo veiksmus diena (Maltoje)], nuo kurios pradedamas skaičiuoti terminas)?

Visi teisiniai ir teismo terminai pradedami skaičiuoti kitą dieną po to, kai toks dokumentas buvo tinkamai įteiktas arba paskelbtas.

5. Nuo kada pradedamas skaičiuoti šis terminas:

a) Kai toks terminas skaičiuojamas dienomis, ar faktinė veiksmo atlikimo, įvykio, sprendimo priėmimo diena arba dokumento įteikimo ir (arba) vienos šalies pranešimo kitai šaliai apie savo veiksmus diena, nuo kurios pradedamas skaičiuoti terminas, įskaičiuojama į šį terminą?

Kai koks nors teisinis arba teismo terminas turi būti pradedamas skaičiuoti nuo nurodytos dienos, tokia diena neįskaičiuojama į patį terminą; o kai toks terminas skaičiuojamas valandomis, įteikimo valanda nėra įskaičiuojama į terminą.

Ar laikas, nuo kurio pradedama skaičiuoti kurio nors termino pradžia, kaip nors priklauso nuo to, ar gavėjas dokumentą gavo arba sužinojo apie veiksmo atlikimą? Jeigu taip, kokiu būdu?

viršųviršų

Procesinių terminų pradžia priklauso nuo faktinio įteikimo patvirtinimo. Tačiau įstatyme nurodytos situacijos, kai terminas pradedamas skaičiuoti nuo momento, kai gavėjas apie atitinkamą faktą sužinojo. Pavyzdžiui, administracinės bylos teisminio peržiūrėjimo atveju įstatyme nustatytas šešių mėnesių terminas, per kurį byla turi būti iškelta valdžios institucijai, pradedamas skaičiuoti nuo tos dienos, kai šalis sužinojo arba pagrįstai turėjo žinoti apie ginčijamą administracinį dokumentą.

b) Kai terminas skaičiuojamas dienomis, ar į nurodytą dienų skaičių įeina kalendorinės dienos ar tik darbo dienos? Pavyzdžiui, jeigu asmuo turi atlikti veiksmą arba jam dokumentas įteikiamas 2005 m. balandžio 4 d. ir jis turi atsakyti per 14 dienų nuo įteikimo, ar tai reiškia, kad jis turi atsakyti iki: aa) pirmadienio, balandžio 18 d. (kalendorinės dienos) arba bb) penktadienio, 2005 m. balandžio 22 d. (darbo dienos)?

Pagal Maltos procesinę teisę taikomi abiejų rūšių terminai. Išskyrus atvejus, kai konkrečiai nurodyta, kad terminą sudaro darbo dienos, terminas turi būti skaičiuojamas kalendorinėmis dienomis.

c) Kai toks terminas skaičiuojamas mėnesiais arba metais?

Skaičiuojant bet kokį terminą, diena skaičiuojama kaip dvidešimt keturios valandos, o mėnesiai ir metai skaičiuojami pagal kalendorių.

d) Kada baigiasi tokie terminai?

Išskyrus atvejus, kai aiškiai nurodyta kitaip, dvidešimt keturių valandų terminas laikomas pasibaigusiu kitos dienos teismo raštinės darbo pabaigos valandą.

viršųviršų

Pavyzdžiui, jeigu dokumentas buvo įteiktas gegužės 24 d., o terminas yra viena diena, tuomet atsakymas turi būti pateiktas iki gegužės 25 d. 15 val., nes civilinio teismo raštinė nuo spalio 1 d. iki birželio 15 d. dirba nuo 8 iki 15 val.

Jeigu dokumentas buvo įteiktas birželio 20 d., o terminas taip pat yra viena diena, tuomet atsakymas turi būti pateiktas iki birželio 21 d. 13 val., nes civilinio teismo raštinė nuo birželio 16 d. iki rugsėjo 30 d. dirba nuo 7 val. 30 min. iki 13 val.

Ar yra kokių nors termino pradžios ypatumų, kurie išimtiniais arba specialiais atvejais taikomi nagrinėjant tik tam tikras civilines bylas?

Tipinis išimtinės / specialiosios procedūros pavyzdys yra administracinės bylos teisminis peržiūrėjimas. Žr. 5a klausimą.

6. Jeigu terminas baigiasi šeštadienį, sekmadienį, švenčių dieną arba ne darbo dieną, ar jis pratęsiamas iki pirmos po tos dienos einančios darbo dienos? Ar tokia pratęsimo tvarka taikoma ir tuomet, kai atitinkamo termino pradžia yra susieta su ateityje įvyksiančiu įvykiu?

Jeigu terminas baigiasi šeštadienį, sekmadienį arba valstybinės šventės arba šventės dieną, tuomet terminas pratęsiamas iki pirmos po to einančios darbo dienos. Ši pratęsimo taisyklė taikoma visais atvejais.

7. Kai pareiškimą nagrinėja kompetentinga institucija, kuri yra pagrindinėje valstybės narės teritorijoje (t. y. kai valstybę sudaro atskiros, pagrindinei šalies teritorijai nepriklausančios teritorijos arba geografiškai atskiros teritorijos), ar šiuo atveju terminai pratęsiami asmenims, kurie gyvena ar yra vienoje iš minėtų teritorijų, arba asmenims, kurie gyvena ar yra užsienyje? Jeigu taip, kokiam laikui šie terminai pratęsiami?

Netaikoma.

viršųviršų

8. Ir priešingai, kai pareiškimą nagrinėja kompetentinga institucija, kuri yra vienoje iš šių geografiškai atskirų teritorijų, nesančių pagrindinėje teritorijoje, ar šiuo atveju terminai pratęsiami asmenims, kurie gyvena arba yra vienoje iš minėtų teritorijų arba kurie gyvena ar yra užsienyje?

Netaikoma.

9. Ar yra konkrečių apeliacinio skundo padavimo terminų tam tikrose civilinėse bylose?

Taip, yra nustatyti apeliacinių skundų padavimo terminai, taikomi civilinėse ir konstitucinėse bylose. Civilinėse bylose apeliaciniai skundai turi būti paduoti per 20 dienų nuo teismo sprendimo priėmimo, o 20 darbo dienų terminas suteikiamas atsiliepimui į apeliacinį skundą pateikti; konstitucinių bylų atveju taikomas trumpesnis terminas, t. y. 8 darbo dienos apeliaciniam skundui paduoti ir 6 darbo dienos atsiliepimui į apeliacinį skundą pateikti. Terminas nutarčiai apskųsti iki priimamas galutinis teismo sprendimas yra 6 dienos nuo nutarties paskelbimo teisme datos. Uždarame teismo posėdyje priimta preliminarioji nutartis laikoma paskelbta viešame teismo posėdyje pirmąją teismo posėdžio po to, kai nutartis buvo priimta, dieną.

10. Ar esant būtinybei arba kitoms svarbioms priežastims teismai gali sutrumpinti atvykimo į teismą terminus arba nustatyti tikslią atvykimo į teismą datą? Ir priešingai, ar galima šiuos terminus pratęsti?

Pratęsti galima tik teismo nustatytus terminus.

Pagal įstatymą teismui leidžiama sutrumpinti visus įstatyme nustatytus terminus esant skubiems atvejams ir nurodyti, kad veiksmas būtų atliktas kitą dieną, kitą valandą arba nedelsiant.

11. Jeigu asmeniui, gyvenančiam toje vietoje, kurioje jam būtų pratęstas terminas, apie veiksmą, kurį jis turi atlikti, pranešama toje vietoje, kurioje gyvenantiems asmenims terminas nepratęsiamas, ar šis asmuo praranda galimybę pasinaudoti pratęstu terminu?

Netaikoma.

12. Nurodykite sankcijas, kurios taikomos, jei nesilaikoma terminų?

Paprastai terminų nesilaikymas gali sukelti neigiamas pasekmes. Pavyzdžiui, atsiliepimas į ieškinį turi būti pateiktas per 20 dienų nuo dokumento įteikimo, kitaip prarandama teisė pareikšti savo reikalavimus teisme. Kadangi atsakovas laikomas neatvykusiu, jis negali iškviesti liudytojų arba dalyvauti byloje, išskyrus rašytinių prašymų pateikimą teismui.

13. Kokiomis sąlygomis galima atkurti dėl pasibaigusio termino prarastą teisę?

Teismo terminų, kurių negalima pratęsti, atveju asmuo negali atkurti prarastos teisės. Tačiau, pvz., jeigu atsakovas civilinėje byloje gali įrodyti, kad dėl svarbios priežasties per nustatytą 20 dienų terminą negalėjo pateikti atsiliepimo į ieškinį, teismas jam gali leisti pateikti atsiliepimą į ieškinį pasibaigus terminui.

Papildoma informacija

www.gov.mt English - Malti

« Procesiniai terminai - Bendro pobūdžio informacija | Malta - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 08-04-2009

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė