Europa-Kommissionen > ERN > Procesfrister > Malta

Seneste opdatering : 28-05-2007
Printervenlig version Føj til favoritter

Procesfrister - Malta

 

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Forskellige former for tidsfrister i den civile retspleje i Malta, f.eks. procesfrister, forældelsesfrister, forud fastsatte frister osv. 1.
2. Liste over helligdage og andre officielle fridage i henhold til Rådets forordning (EØF, Euratom) nr. 1182/71 af 3. juni 1971 om fastsættelse af regler om tidsfrister, datoer og tidspunkter. 2.
3. Generelle regler for frister i borgerlige sager i Malta med henvisninger til de relevante bestemmelser om borgerlige sager. 3.
4. Hvis en handling eller en formalitet skal foretages inden udløbet af en periode, hvad er da starttidspunktet – dvs. det tidspunkt, fra hvilket fristperioden løber – for perioden for den pågældende handling eller formalitet (f.eks. datoen for den handling, den begivenhed eller den afgørelse eller meddelelse, der udløser fristperioden)? 4.
5. Hvornår begynder en sådan periode at løbe: 5.
a) når den er angivet i dage? Medregnes dagen for den fristudløsende handling, begivenhed, afgørelse eller meddelelse i perioden? a)
b) Hvis tidsfristen er udtrykt i dage, omfatter det så kalenderdage eller kun hverdage? Hvis en person eksempelvis skal udføre en handling eller forkyndes et dokument mandag den 4. april 2005, og han eller hun har pligt til at svare inden 14 dage efter forkyndelsen, betyder det så, at han eller hun skal svare før: aa) mandag den 18. april (kalenderdage) eller bb) fredag den 22. april 2005 (arbejdsdage)? b)
c) Hvis en sådan frist er udtrykt i måneder eller år? c)
d) Hvornår udløber sådanne frister? d)
6. Hvis fristen udløber på en lørdag, søndag, helligdag eller anden officiel fridag, forlænges den så til den førstkommende hverdag? Gælder denne forlængelse også, selv om den pågældende frist regnes fra en fremtidig begivenhed? 6.
7. Hvis der anlægges sag ved en domstol, som har sæde i medlemsstatens kontinentale del (for stater, der omfatter andre områder end hovedlandet eller består af geografisk adskilte områder ), forlænges fristerne så for personer, der bor eller opholder sig i et af disse områder, eller for personer, der bor eller opholder sig i udlandet? Hvor lang tid forlænges de i bekræftende fald med? 7.
8. Hvis sagen omvendt anlægges ved en domstol, der har sæde i et af disse områder, der er geografisk adskilt fra hovedlandet, forlænges fristerne så for personer, der ikke bor eller opholder sig i disse områder, eller for personer, der bor eller opholder sig i udlandet? 8.
9. Findes der særlige ankefrister for visse borgerlige sager? 9.
10. Kan domstolene i nødstilfælde eller af andre årsager forkorte mødefristerne eller fastsætte en særlig mødedato? Kan disse frister omvendt forlænges? 10.
11. Hvis et dokument til en part, som bor på et sted, der berettiger vedkommende til en forlængelse af fristen, forkyndes for den pågældende på et sted, der ikke berettiger til en sådan forlængelse, mister denne person så retten til den længere frist? 11.
12. Hvilke sanktioner kan der pålægges, hvis fristerne overskrides? 12.
13. På hvilke betingelser er det muligt ikke at tabe sine rettigheder som følge af en frists udløb? 13.

 

1. Forskellige former for tidsfrister i den civile retspleje i Malta, f.eks. procesfrister, forældelsesfrister, forud fastsatte frister osv.

Maltesisk ret indeholder bestemmelser om følgende frister: procesfrister, forældelsesfrister, præklusionsfrister og frister fastsat af retten.

Procesfrister er lovbestemte frister for udførelse af en retshandling.

Forældelsesfrister er lovbestemte frister for udførelsen af en handling, hvor fristen kan afbrydes.

Præklusionsfrister er lovbestemte frister, hvor fristen ikke kan afbrydes.

Retlige frister er frister fastsat af retten for udførelsen af en bestemt handling.

Procesfrister og præklusionsfrister, der er fastsat i loven, kan ikke forlænges. Forældelsesfrister kan afbrydes, og frister, der er fastsat ved dom kan forlænges på anmodning herom.

2. Liste over helligdage og andre officielle fridage i henhold til Rådets forordning (EØF, Euratom) nr. 1182/71 af 3. juni 1971 om fastsættelse af regler om tidsfrister, datoer og tidspunkter.

Offentlige og nationale fridage i henhold til maltesisk lovgivning:

Offentlige fridage Nationale fridage
1. januar21. september
10. februar 13. december
19. marts 31. marts
Langfredag8. september
1. maj 7. juni
29. juni
15. august
8. december
25. december
Søndage

3. Generelle regler for frister i borgerlige sager i Malta med henvisninger til de relevante bestemmelser om borgerlige sager.

De generelle regler vedrørende frister findes i den maltesiske retsplejelov (Code of Organization and Civil Procedure, Book Second of the Procedure in the Courts of Justice of Civil Jurisdiction (www.justice.gov.mt English).

TopTop

4. Hvis en handling eller en formalitet skal foretages inden udløbet af en periode, hvad er da starttidspunktet – dvs. det tidspunkt, fra hvilket fristperioden løber – for perioden for den pågældende handling eller formalitet (f.eks. datoen for den handling, den begivenhed eller den afgørelse eller meddelelse, der udløser fristperioden)?

Alle retlige frister begynder at løbe fra den dag, der følger umiddelbart efter den dag, hvor et retsdokument blev behørigt forkyndt eller offentliggjort.

5. Hvornår begynder en sådan periode at løbe:

a) når den er angivet i dage? Medregnes dagen for den fristudløsende handling, begivenhed, afgørelse eller meddelelse i perioden?

Hvis en retlig frist angives fra en bestemt dag, medregnes denne dag ikke i selve fristen, og hvis der regnes i timer, medregnes den time, hvor forkyndelsen fandt sted, ikke i fristen.

Afhænger det tidspunkt, hvorfra en frist begynder at løbe på nogen måde af, hvornår modtageren har modtaget eller fået kendskab til handlingen. I bekræftende fald, hvordan?

For så vidt angår procesfrister begynder de at løbe fra det tidspunkt, hvor det har været muligt at forkynde retsdokumentet. Lovgivningen omhandler imidlertid også situationer, hvor fristen begynder at løbe fra det tidspunkt, hvor modtageren får kendskab til retsdokumentet. I tilfælde af for eksempel domstolskontrol af en administrativ beslutning begynder den seks måneders frist, der er fastsat i loven for at indlede en retssag mod staten, at løbe fra den dag, hvor den pågældende part fik kendskab til eller med rimelighed burde have fået kendskab til den pågældende administrative beslutning.

TopTop

b) Hvis tidsfristen er udtrykt i dage, omfatter det så kalenderdage eller kun hverdage? Hvis en person eksempelvis skal udføre en handling eller forkyndes et dokument mandag den 4. april 2005, og han eller hun har pligt til at svare inden 14 dage efter forkyndelsen, betyder det så, at han eller hun skal svare før: aa) mandag den 18. april (kalenderdage) eller bb) fredag den 22. april 2005 (arbejdsdage)?

Begge typer frist finder anvendelse i maltesisk procesret. Medmindre fristen specificeres i arbejdsdage, skal fristen beregnes i kalenderdage.

c) Hvis en sådan frist er udtrykt i måneder eller år?

Ved beregning af tid regnes en dag for 24 timer og måneder og år i henhold til kalenderen.

d) Hvornår udløber sådanne frister?

Medmindre andet udtrykkeligt er fastsat, udløber en 24 timers frist den følgende dag på det tidspunkt, hvor justitskontoret lukker.

Hvis et retsdokument f.eks. blev forkyndt den 24. maj, og fristen er én dag, skal svaret indgives senest den 25. maj kl. 15.00, da justitskontoret i Civil Court er åbent fra kl. 8.00-15.00 i perioden 1. oktober-15. juni.

Hvis et retsdokument f.eks. blev forkyndt den 20. juni, og fristen er én dag, skal svaret indgives senest den 21. juni kl. 13.00, da justitskontoret i Civil Court er åbent fra kl. 7.30-13.00 i perioden 16. juni-30. september.

Findes der særlige regler om, hvilket tidspunkt tidsfristerne regnes fra, som anvendes i særlige tilfælde eller navnlig i visse borgerlige sager?

TopTop

Et typisk eksempel på ekstraordinære/særlige procesfrister ses i tilfælde af domstolskontrol med administrative beslutninger. Se under punkt 5 a) ovenfor.

6. Hvis fristen udløber på en lørdag, søndag, helligdag eller anden officiel fridag, forlænges den så til den førstkommende hverdag? Gælder denne forlængelse også, selv om den pågældende frist regnes fra en fremtidig begivenhed?

Hvis fristen udløber på en lørdag, søndag, helligdag eller anden officiel fridag, forlænges den til den førstkommende hverdag. Dette gælder i alle sager.

7. Hvis der anlægges sag ved en domstol, som har sæde i medlemsstatens kontinentale del (for stater, der omfatter andre områder end hovedlandet eller består af geografisk adskilte områder ), forlænges fristerne så for personer, der bor eller opholder sig i et af disse områder, eller for personer, der bor eller opholder sig i udlandet? Hvor lang tid forlænges de i bekræftende fald med?

Ikke relevant.

8. Hvis sagen omvendt anlægges ved en domstol, der har sæde i et af disse områder, der er geografisk adskilt fra hovedlandet, forlænges fristerne så for personer, der ikke bor eller opholder sig i disse områder, eller for personer, der bor eller opholder sig i udlandet?

Ikke relevant.

9. Findes der særlige ankefrister for visse borgerlige sager?

Ja, der findes særlige ankefrister for borgerlige sager og forfatningssager. Afgørelser i borgerlige sager skal ankes inden 20 dage fra den dato, hvor de blev truffet, og sagsøgte har 20 arbejdsdage til at indgive sit svarskrift. For forfatningssager gælder der kortere frister, nemlig 8 arbejdsdage for at anke og 6 arbejdsdage til at indgive svarskrift. Fristen for at kære en kendelse i forbindelse med en retssag er 6 dage at regne fra afsigelsen af den. Når der afsiges en kendelse for lukkede døre, anses den for at være blevet afsagt af retten på datoen for det første retsmøde for åbne døre umiddelbart efter, at kendelsen blev afsagt.

TopTop

10. Kan domstolene i nødstilfælde eller af andre årsager forkorte mødefristerne eller fastsætte en særlig mødedato? Kan disse frister omvendt forlænges?

Kun frister, der er fastsat af retten, kan forlænges.

I hastetilfælde er det lovligt for retten at afkorte eventuelle frister og træffe beslutning om, at en handling skal udføres fra den ene dag til den anden eller fra den ene time til den anden osv.

11. Hvis et dokument til en part, som bor på et sted, der berettiger vedkommende til en forlængelse af fristen, forkyndes for den pågældende på et sted, der ikke berettiger til en sådan forlængelse, mister denne person så retten til den længere frist?

Ikke relevant.

12. Hvilke sanktioner kan der pålægges, hvis fristerne overskrides?

Generelt kan manglende overholdelse af frister have negative følger. For eksempel skal svarskriftet efter en stævning indgives inden 20 dage at regne fra forkyndelsen, og manglende overholdelse af fristen kan medføre, at sagsøgte mister rettigheder i forbindelse med retssagen. Sagsøgte anses for at være udeblevet, og den pågældende har ikke ret til at føre vidner eller deltage i retssagen på anden måde end via skriftlige indlæg til retten.

13. På hvilke betingelser er det muligt ikke at tabe sine rettigheder som følge af en frists udløb?

I tilfælde af retlige frister, der ikke kan forlænges, er der ikke mulighed for at gøre sine rettigheder gældende efter fristens udløb. Hvis f.eks. en sagsøgt, der ikke har indgivet sin svarskrift til stævningen inden for fristen på 20 dage, kan fremføre en meget god grund hertil, kan retten tillade den pågældende at indgive sit svarskrift efter fristens udløb.

Yderligere oplysninger

www.gov.mt English - Malti

« Procesfrister - Generelle oplysninger | Malta - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 28-05-2007

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige