Evropská komise > ESS > Procesní lhůty > Malta

Poslední aktualizace: 08-04-2009
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Procesní lhůty - Malta

 

OBSAH

1. Uveďte definici různých druhů lhůt použitelných v občanskoprávních věcech podle různých procesních pravidel ve vašem členském státě; například procesní lhůty, vydržecí nebo promlčecí lhůty, zákonné lhůty atd. 1.
2. Uveďte seznam různých dnů pracovního volna na základě vašich právních předpisů podle nařízení (EHS, Euratom) č. 1182/71 ze dne 3. června 1971. 2.
3. Jaká jsou platná obecná pravidla pro počítání lhůt v různých občanskoprávních řízeních ve vašem státě? Uveďte odkazy na platné právní předpisy. 3.
4. Pokud musí být určitý úkon nebo formalita vykonány v určité lhůtě, kdy tato lhůta začíná běžet – tj. počátek běhu lhůty stanovené pro tento úkon nebo formalitu („terminus a quo“) (např. datum úkonu nebo události, rozhodnutí nebo [datum doručení a/nebo oznámení (Belgie)], od kterého začíná běžet lhůta)? 4.
5. Od kdy začíná běh lhůt: 5.
a) Pokud je lhůta uvedena ve dnech, započítává se do ní skutečné datum úkonu, události, rozhodnutí nebo datum doručení a/nebo oznámení, kterým lhůta počíná? a)
b) Je-li lhůta vyjádřena ve dnech, započítávají se do uvedeného počtu dní kalendářní, nebo jen pracovní dny? Například pokud osoba musí jednat nebo obdrží dokument v pondělí 4. dubna 2005 a tato osoba na něj musí odpovědět během 14 dnů ode dne doručení, znamená to, že musí odpovědět do: aa) pondělí 18. dubna (kalendářní dny) nebo bb) pátku 22. dubna 2005 (pracovní dny)? b)
c) Pokud je lhůta vyjádřena v měsících nebo letech? c)
d) Kdy taková lhůta skončí? d)
6. Pokud lhůta končí v sobotu, neděli, či o státním svátku nebo dni volna, bude lhůta prodloužena do následujícího pracovního dne? Platí tato prodloužená lhůta i v případě, že se její začátek váže k budoucí události? 6.
7. Jestliže je žádost podána u soudu, který sídlí na pevninském území členského státu (v případě států, jejichž součástí jsou celky vzdálené od metropole nebo celky zeměpisně oddělené), jsou pro osoby, které mají bydliště v těchto celcích, nebo pro osoby, které mají bydliště v zahraničí, lhůty prodlouženy? Jestliže ano, o jak dlouho? 7.
8. Jestliže je naopak žádost podána u soudu, který sídlí v jednom z celků, které jsou zeměpisně odděleny od pevniny, jsou pro osoby, které nemají bydliště v těchto celcích, nebo pro osoby, které mají bydliště v zahraničí, lhůty prodlouženy? 8.
9. Existují zvláštní lhůty pro odvolání týkající se určitých občanskoprávních věcí? 9.
10. Mohou soudy v případě nouze nebo z jiných důvodů zkrátit lhůtu pro předvolání k soudu nebo stanovit zvláštní lhůtu pro předvolání? Či naopak, může lhůta pro předvolání být prodloužena? 10.
11. Pokud je písemnost zasílána osobě, která sídlí v oblasti, kde může využít práva na prodloužení lhůty, ale oznámení je učiněno v místě, kde se tato výhoda neuplatní, přijde tato osoba o výhodu prodloužení lhůty? 11.
12. Jaké jsou sankce za nedodržení lhůt? 12.
13. Jaké jsou podmínky pro zabránění prekluze v důsledku vypršení lhůty? 13.

 

1. Uveďte definici různých druhů lhůt použitelných v občanskoprávních věcech podle různých procesních pravidel ve vašem členském státě; například procesní lhůty, vydržecí nebo promlčecí lhůty, zákonné lhůty atd.

Lhůty stanovené podle maltského práva jsou tyto: procesní lhůty, lhůty pro vydržení nebo promlčení, pevně stanovené zákonné lhůty a soudcovské lhůty.

Procesní lhůty jsou lhůty stanovené zákonem pro provedení určitého procesního úkonu.

Promlčecí nebo vydržecí lhůty jsou lhůty stanovené zákonem pro provedení určitého úkonu, jejichž běh může být přerušen.

Pevně stanovené lhůty jsou lhůty stanovené zákonem, jejichž běh nelze přerušit.

Soudcovské lhůty jsou lhůty stanovené soudem pro provedení konkrétního úkonu.

Procesní lhůty a lhůty pevně stanovené zákonem nelze prodloužit. Promlčecí lhůty je možno přerušit a lhůty stanovené soudními rozhodnutími nebo rozsudky lze prodloužit na základě zvláštní žádosti.

2. Uveďte seznam různých dnů pracovního volna na základě vašich právních předpisů podle nařízení (EHS, Euratom) č. 1182/71 ze dne 3. června 1971.

Dny stanovenými maltskými právními předpisy jako dny pracovního volna jsou dny pracovního klidu a státní svátky:

Dny pracovního klidu Státní svátky
1. leden21. září
10. únor 13. prosinec
19. březen 31. březen
Velký pátek8. září
1. květen 7. červen
29. červen
15. srpen
8. prosinec
25. prosinec
neděle

3. Jaká jsou platná obecná pravidla pro počítání lhůt v různých občanskoprávních řízeních ve vašem státě? Uveďte odkazy na platné právní předpisy.

Obecná pravidla upravující lhůty jsou uvedena v organizačním a občanském soudním řádu, druhém svazku „Řízení u soudů příslušných pro občanskoprávní věci“ (www.justice.gov.mt English).

NahoruNahoru

4. Pokud musí být určitý úkon nebo formalita vykonány v určité lhůtě, kdy tato lhůta začíná běžet – tj. počátek běhu lhůty stanovené pro tento úkon nebo formalitu („terminus a quo“) (např. datum úkonu nebo události, rozhodnutí nebo [datum doručení a/nebo oznámení (Belgie)], od kterého začíná běžet lhůta)?

Jakákoli zákonná nebo soudcovská lhůta začíná běžet ode dne, který bezprostředně následuje pod dni, k němuž byl takovýto akt řádně doručen nebo zveřejněn.

5. Od kdy začíná běh lhůt:

a) Pokud je lhůta uvedena ve dnech, započítává se do ní skutečné datum úkonu, události, rozhodnutí nebo datum doručení a/nebo oznámení, kterým lhůta počíná?

Pokud má být určitá zákonná nebo soudcovská lhůta počítána od stanoveného dne, nebere se při výpočtu lhůty tento den v úvahu; pokud se lhůta počítá v hodinách, nebere se při výpočtu lhůty v úvahu hodina, k níž se uskutečnilo doručení.

Závisí počátek jakékoli lhůty na způsobu, jakým příjemce obdržel oznámení nebo se dověděl o úkonu? Pokud ano, jak?

V případě procesních lhůt závisí počátek lhůty na potvrzení o doručení. Zákon však stanoví situace, kdy lhůta začíná běžet od okamžiku, kdy se příjemce o záležitosti dozvěděl. Například v případě soudního přezkumu určitého správního úkonu začíná běžet šestiměsíční lhůta stanovená zákonem, během níž je nutno podat žalobu na vládu, ode dne, kdy se účastník řízení dověděl nebo se měl přiměřeně dovědět o napadeném správním aktu.

NahoruNahoru

b) Je-li lhůta vyjádřena ve dnech, započítávají se do uvedeného počtu dní kalendářní, nebo jen pracovní dny? Například pokud osoba musí jednat nebo obdrží dokument v pondělí 4. dubna 2005 a tato osoba na něj musí odpovědět během 14 dnů ode dne doručení, znamená to, že musí odpovědět do: aa) pondělí 18. dubna (kalendářní dny) nebo bb) pátku 22. dubna 2005 (pracovní dny)?

Podle maltského procesního práva jsou použitelné oba druhy lhůt. Není-li lhůta stanovena jako pracovní den, musí být vypočítávána v kalendářních dnech.

c) Pokud je lhůta vyjádřena v měsících nebo letech?

Při výpočtu jakékoli lhůty se den počítá jako 24 hodin a měsíc a rok se počítá podle kalendáře.

d) Kdy taková lhůta skončí?

Není-li výslovně stanoveno jinak, má se za to, že lhůta v délce 24 hodin skončí následující den v hodinu stanovenou pro uzavření podatelny.

Pokud byl například určitý akt doručen dne 24. května a lhůta činí jeden den, odpověď je nutno podat dne 25. května do 15:00 h, jelikož podatelna občanského soudu je v období od 1. října do 15. června otevřena od 8:00 h do 15:00 h.

Pokud byl akt doručen dne 20. června a lhůta opět činí jeden den, odpověď musí být podána dne 21. června do 13:00 h, jelikož podatelna občanského soudu je v období od 16. června do 30. září otevřena od 7:30 h do 13:00 h.

Existují nějaká pravidla k určení počátku běhu lhůt, která se vztahují výjimečně nebo výlučně na určité druhy procesních řízení?

NahoruNahoru

Typický příklad výjimečného/zvláštního postupu se týká případu soudního přezkumu určitého správního aktu. Viz bod 5 písm. a) výše.

6. Pokud lhůta končí v sobotu, neděli, či o státním svátku nebo dni volna, bude lhůta prodloužena do následujícího pracovního dne? Platí tato prodloužená lhůta i v případě, že se její začátek váže k budoucí události?

Pokud lhůta skončí v sobotu, v neděli, dnem, který je státním svátkem nebo dnem pracovního klidu či dnem pracovního volna, pak je lhůta prodloužena do prvního následujícího pracovního dne. Toto prodloužení se vztahuje na všechny případy.

7. Jestliže je žádost podána u soudu, který sídlí na pevninském území členského státu (v případě států, jejichž součástí jsou celky vzdálené od metropole nebo celky zeměpisně oddělené), jsou pro osoby, které mají bydliště v těchto celcích, nebo pro osoby, které mají bydliště v zahraničí, lhůty prodlouženy? Jestliže ano, o jak dlouho?

Nepoužitelné.

8. Jestliže je naopak žádost podána u soudu, který sídlí v jednom z celků, které jsou zeměpisně odděleny od pevniny, jsou pro osoby, které nemají bydliště v těchto celcích, nebo pro osoby, které mají bydliště v zahraničí, lhůty prodlouženy?

Nepoužitelné.

9. Existují zvláštní lhůty pro odvolání týkající se určitých občanskoprávních věcí?

Ano, v případě občanskoprávních a ústavních věcí existují zvláštní lhůty pro odvolání. Odvolání v občanskoprávních věcech je nutno podat ve lhůtě 20 dnů ode dne vynesení rozsudku a do 20 pracovních dnů musí být podána odpověď; zatímco ústavní věci mají kratší lhůtu, a to v délce 8 pracovních dnů pro podání odvolání a 6 pracovních dnů pro odpověď. Lhůta pro odvolání proti soudnímu rozhodnutí před vynesením konečného rozsudku činí 6 dnů ode dne, kdy bylo soudní rozhodnutí vyneseno u soudu. Pokud bylo předběžné rozhodnutí vydáno během neveřejného zasedání, má se za to, že bylo soudem vyneseno při veřejném přelíčení dne prvního zasedání soudu následujícího bezprostředně poté, co bylo rozhodnutí vydáno.

NahoruNahoru

10. Mohou soudy v případě nouze nebo z jiných důvodů zkrátit lhůtu pro předvolání k soudu nebo stanovit zvláštní lhůtu pro předvolání? Či naopak, může lhůta pro předvolání být prodloužena?

Prodloužit lze pouze lhůty stanovené soudem.

Je zákonem povoleno, aby soud v případě nouze zkrátil zákonnou lhůtu a nařídil, aby byl úkon proveden ze dne na den nebo z hodiny na hodinu či neprodleně.

11. Pokud je písemnost zasílána osobě, která sídlí v oblasti, kde může využít práva na prodloužení lhůty, ale oznámení je učiněno v místě, kde se tato výhoda neuplatní, přijde tato osoba o výhodu prodloužení lhůty?

Nepoužitelné.

12. Jaké jsou sankce za nedodržení lhůt?

Obecně může mít nedodržení lhůt nepříznivý účinek. Například na soudní předvolání je nutno odpovědět do 20 dnů ode dne doručení písemnosti a důsledkem nedodržení této lhůty je ztráta práv u soudu. Má se za to, že žalovaný nesplnil svou povinnost a nemůže svědčit nebo se účastnit řízení jinak, než předložením písemného podání soudu.

13. Jaké jsou podmínky pro zabránění prekluze v důsledku vypršení lhůty?

V případě soudcovských lhůt, které nelze prodloužit, není možno prekluzi zabránit. Avšak například v případě, kdy žalovaná strana sporu, která měla dostatečný důvod pro to, aby neodpověděla na soudní předvolání ve stanovené 20denní lhůtě, může odůvodnit toto nedodržení lhůty, a soud může povolit, aby podala žalobní odpověď opožděně.

Bližší informace

www.gov.mt English - Malti

« Procesní lhůty - Obecné informace | Malta - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 08-04-2009

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království