Europeiska Kommissionen > ERN > Tidsfrister > Lettland

Senaste uppdatering: 11-05-2009
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Tidsfrister - Lettland

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Olika slags tidsfrister som ska tillämpas enligt olika slags processrättsliga bestämmelser i tvistemål. 1.
2. Lettlands allmänna helgdagar i enlighet med rådets förordning (EEG, Euratom) nr 1182/71 av den 3 juni 1971. 2.
3. Vilka är de tillämpliga allmänna bestämmelserna angående tidsfrister för civil­processen? 3.
4. När är starttidpunkt för en tidsfrist? 4.
5. Om tidsfristen löper ut på en lördag, en söndag eller en helgdag, kan den förlängas till första närmaste arbetsdag? Ska en sådan förlängning ske även i de fall där en period fastställs vara starttidpunkt för en händelse i framtiden? 5.
6. Förlängning och återställande av processrättsliga tidsfrister? 6.
7. Finns det överklagandefrister som är specifika för vissa tvistemål? 7.
8. Vilka sanktioner finns när tidsfrister inte följs? 8.

 

1. Olika slags tidsfrister som ska tillämpas enligt olika slags processrättsliga bestämmelser i tvistemål.

En tidsfrist är den tid inom vilken en processrättslig åtgärd ska vidtas.

Tidsfristerna kan, beroende på vem som ska iaktta dem, delas in enligt nedan:

 1. Tidsfrister som ska iakttas av domstol, domare eller utmätningsman - dessa tidsfrister fastställs i lag och är vanligtvis kortare. Vid tvistemål uppgår tidsfristerna till 1-14 dagar. Frågan om huruvida en stämningsansökan ska godtas ska avgöras av en domare inom tre dagar sedan den inkommit. Framställningar om skydd av fordran ska handläggas senast dagen efter det att målet i fråga inletts. I vissa slags mål ska prövningen inledas och genomföras och domen avkunnas inom en viss fastställd tid. En kopia av en dom eller ett beslut ska skickas ut senast tre dagar efter det att det offentliggjorts. I lag fastställs även andra tidsfrister. Ibland måste en domstol eller en utmätningsman vidta processrättsliga åtgärder utan dröjsmål. I de fall som fastställs i lag får domstolen (domaren) precisera relativa tidsfrister och på så sätt själv fastställa tidsfristen för en processrättslig åtgärd. I komplicerade mål får domstolen sammanställa en nedkortad version av domen bestående av en inledning och domslutet. I detta fall ska domstolen sammanställa en fullständig version av domen inom 14 dagar och meddela vilket datum den fullständiga versionen kommer att vara sammanställd. I civilprocesslagen (Civilprocesa likums) fastställs dock inga tidsfrister för domstolens förberedelse och behandling av ett tvistemål, men i artikel 28 i lagen om rättsväsendet (Likums "Par tiesu varu") fastställs att domstolen, för att de rättigheter som överträtts ska kunna försvaras, ska pröva ett mål i god tid, dvs. avgöra det så fort som möjligt.
 2. Tidsfrister för processrättsliga åtgärder som ska vidtas av deltagarna i målet - Dessa olika tidsfrister fastställs i civilprocesslagen. Bevis ska inges 7 dagar före prövningen av målet, begäran om omprövning av beslut inges inom 10 dagar och domar överklagas inom 20 dagar. I de flesta fall fastställs dock tidsfristerna för parterna och andra deltagare i målet av domstolen, domaren eller utmätningsmannen, som preciserar de relativa tidsfristerna eller fastställer dessa själv med hänsyn tagen till vilket slags processrättslig åtgärd det handlar om, avståndet till personernas hemvist/säte och andra omständigheter.
 3. Tidsfrister för andra personer än deltagare i målet - Dessa tidsfrister får endast fastställas av domstol eller domare. 

Följande slags tidsfrister är de viktigaste:

Till börjanTill början

 1. Tidsfrist för framläggande av bevis. Bevis ska inges senast 7 dagar före domstolens sammanträde, om domaren inte fastställt en annan tidsfrist för detta. Under domstolens behandling av målet får bevis inges på motiverad begäran av en part eller andra deltagare i målet, om detta inte innebär att behandlingen av målet försenas, om domstolen finner att det finns giltiga skäl till att bevisen inte inlämnats i tid eller om bevisen avser sakförhållanden som blivit kända först under domstolens behandling av målet. Domstolens beslut att avvisa bevis får inte överklagas, men invändningar mot detta får göras i samband med överklagande i andra (apelācijas sūdzība) eller tredje instans (kasācijas sūdzība);
 2. Tidsfrist för svaranden att inlämna svaromål. Sedan ett mål inletts ska stämningsansökan inklusive kopior av bilagorna till denna ofördröjligen tillställas svaranden med rekommenderad post. Samtidigt ska tidsfristen för inlämnande av skriftligt svaromål fastställas - 15-30 dagar efter stämningsansökans avsändande;
 3. Tidsfrist för begäran om återupptagande av domstolsbehandling och omprövning i syfte att åtgärda brister. Svaranden har rätt att inom 20 dagar efter det att tredskodom avsänts inge en begäran om återupptagande av domstolsbehandling och omprövning till den domstol som meddelat tredskodomen;
 4. Tidsfrist för tillfälligt inställande av domstolsbehandling:
  1. Om en fysisk eller juridisk person som varit part eller tredjeman i målet och haft självständiga yrkanden avlidit respektive upphört att existera och om det rättsförhållande som bestrids medger att rättigheterna överförs till någon annan - tills man fastställt till vem rättigheterna överförts eller tills en laglig företrädare utnämnts;
  2. Om en part eller tredjeman förlorat sin rättshandlingsförmåga - tills en laglig företrädare utnämnts;
  3. Om en part eller tredjeman på grund av svår sjukdom, ålder eller invaliditet inte förmår delta i prövningen av målet - till den tidsfrist domstolen fastställt för att företrädare ska kunna utses;
  4. Om domstolen fattar beslut om att göra en framställan till konstitutionsdomstolen (Satversmes tiesa) eller konstitutionsdomstolen inlett ett mål med anledning av ett konstitutionellt överklagande (konstitucionālā sūdzība) från kärandens (sökandens) sida. Om domstolen fattar beslut om att begära ett förhandsavgörande från EG-domstolen. Om målet inte kan prövas innan ett annat civil-, straff- eller förvaltningsrättsligt mål avgjorts -tills konstitutionsdomstolens eller EG-domstolens beslut eller beslutet i det civil-, straff- eller förvaltningsrättsliga målet vunnit laga kraft;
  5. Om en part eller tredjeman med självständiga yrkanden befinner sig utanför Lettlands gränser på längre tjänsteresa eller för att fullgöra skyldigheter gentemot sitt land eller om svaranden är efterlyst. Om en part eller tredjeman med självständiga yrkanden på grund av sjukdom inte förmår delta i prövningen av målet; Om domstolen förordnar en sakkunnig - tills de omständigheter som nämns under dessa punkter inte längre föreligger;
  6. Om parterna kommer överens om att tillfälligt inställa domstolsbehandlingen och ingen tredjeman med självständiga yrkanden invänder mot detta - till den tidpunkt som fastställs i domstolens beslut;
 5. Tidsfrist för överklagande i andra instans. Överklagande av en förstainstansrätts dom ska inges inom 20 dagar efter det att domen avkunnades. Om en nedkortad version av domen meddelats, ska överklagandetiden räknas från den dag då den fullständiga versionen av domen ska meddelas enligt domstolen. Ett överklagande som inges efter det att tidsfristen löpt ut ska avvisas och återlämnas till den som ingett det;
 6. Tidsfrist för inlämnande av begäran om omprövning av beslut (blakus sūdzība). Begäran om omprövning av beslut ska inges inom 10 dagar efter den dag då domstolen fattade beslutet, om inte annat fastställs i civilprocesslagen. En begäran om omprövning som inges efter det att nämnda tidsfrist löpt ut ska avvisas och återlämnas till den som ingett det;
 7. Tidsfrist för framställningar vid nya omständigheter. Tidsfristen för inlämnande av begäran ska beräknas på följande sätt:
  1. Vid omständigheter av betydelse för målet som förelåg vid prövningen av målet men inte varit och inte kunnat vara kända för dem som lämnar in begäran - från den dag då dessa omständigheter upptäcktes;
  2. Om man vid en straffrättslig dom som vunnit laga kraft konstaterar att vittnesmål eller expertutlåtanden varit medvetet osanna, att översättningar varit medvetet felaktiga, att skriftliga bevis eller bevismedel som legat till grund för domen varit förfalskade; om man vid en straffrättslig dom som vunnit laga kraft konstaterar att brottsliga handlingar lett till en olaglig eller ogrundad dom/beslut - från den dag då den straffrättsliga domen vann laga kraft;
  3. Om en dom som avkunnats av en domstol eller ett beslut som fattats av en annan institution och som legat till grund för en dom eller ett beslut i målet upphävs - från den dag då domstolens beslut att upphäva den civil- eller straffrättsliga domen vann laga kraft eller det av en annan institution fattade beslut som legat till grund för denna dom eller detta beslut upphävdes med hänvisning till nya omständigheter;
  4. Om den rättsregel som tillämpats vid avgörandet av målet erkänns strida mot en överordnad rättsnorm - från den dag då en dom eller ett annat beslut trädde i kraft och den rättsnorm som tillämpats förlorade sin laga kraft eftersom den stred mot en överordnad rättsnorm;
 8. Tidsfrist för överlämnande av exekutionstitlar för verkställighet. En exekutionstitel får lämnas över för verkställighet inom tio år efter det att domarens eller domstolens dom trädde i kraft om inte annan tidsfrist fastställs i lag;

Om utmätning enligt domstolens dom görs i form av periodiska betalningar behåller exekutionstiteln sin laga kraft under hela den period under vilken betalningarna ska ske enligt domen. Tidsfristen, som fastställts till 10 år, börjar dock löpa från varje betalningsfrist.

Till börjanTill början

2. Lettlands allmänna helgdagar i enlighet med rådets förordning (EEG, Euratom) nr 1182/71 av den 3 juni 1971.

Nationella helgdagar:

1 maj - minnesdagen av Republiken Lettlands grundlagsstiftande församling, arbetets dag;

4 maj - minnesdagen av Republiken Lettlands självständighetsförklaring;

23 juni - midsommarafton (Līgo diena);

24 juni - midsommardagen (Jāņu diena);

18 november - minnesdagen av Republiken Lettlands utropande.

Officiella helgdagar:

1 januari - nyårsdagen;

Långfredagen - fredagen närmast före påsk;

Påskdagen - söndagen i påsk;

Annandag påsk - måndagen efter påsk;

25-26 december - jul;

31 december - nyårsafton.

3. Vilka är de tillämpliga allmänna bestämmelserna angående tidsfrister för civil­processen?

Processrättsliga åtgärder ska vidtas inom de tidsfrister som fastställs i lag. Om inga tidsfrister fastställts i lag för de processrättsliga åtgärderna, ska domstolen eller domaren fastställa dem. Den tidsfrist som domstolen eller domaren fastställer ska vara så lång att den processrättsliga åtgärden kan vidtas.

För vidtagandet av de processrättsliga åtgärderna ska ett exakt datum fastställas, en exakt tidsfrist fram till ett visst datum eller en tidsperiod (i år, månader, dagar eller timmar). Om den processrättsliga åtgärden inte behöver vidtas på ett visst datum får den vidtas under hela tidsperioden fram till den tidsfrist som fastställts. Tidsfristen kan fastställas genom att en händelse anges som under alla omständigheter måste inträffa.

Till börjanTill början

4. När är starttidpunkt för en tidsfrist?

En tidsfrist som räknas i år, månader eller dagar ska börja löpa dagen efter den dag eller den händelse som krävs för att den ska börja.

En tidsfrist som räknas i timmar ska börja löpa timmen efter den händelse som krävs för att den ska börja.

5. Om tidsfristen löper ut på en lördag, en söndag eller en helgdag, kan den förlängas till första närmaste arbetsdag? Ska en sådan förlängning ske även i de fall där en period fastställs vara starttidpunkt för en händelse i framtiden?

 • En tidsfrist som räknas i år ska löpa ut i motsvarande månad och på motsvarande dag under tidsfristens sista år.
 • En tidsfrist som räknas i månader ska löpa ut på motsvarande dag under tidsfristens sista månad. Om en tidsfrist som räknas i månader löper ut under en månad utan motsvarande datum, ska den löpa ut på den sista dagen i denna månad.
 • En tidsfrist som fastställts till ett konkret datum ska löpa ut på detta datum.
 • Om tidsfristens sista dag är en lördag, en söndag eller en i lag fastställd helgdag, ska närmast följande arbetsdag anses vara tidsfristens sista dag.
 • När tidsfristen för en processrättslig åtgärd löper ut, får åtgärden vidtas på tidsfristens sista dag fram till klockan 24.
 • Om den processrättsliga åtgärden ska vidtas i domstolen, ska tidsfristen löpa ut vid den tidpunkt då domstolen stänger för dagen. Om stämningsansökan, överklagande/begäran om omprövning eller andra försändelser inges till expeditionen på tidsfristens sista dag före klockan 24, ska de anses ha ingetts i tid.

6. Förlängning och återställande av processrättsliga tidsfrister?

Domstolen får på begäran av en deltagare i målet återställa tidsfrister som inte iakttagits om den anser att det finns giltiga skäl till att tidsfristerna inte iakttagits.

Till börjanTill början

Domstolen får återställa

 1. tidsfrister som inte iakttagits;
 2. tidsfrister fastställda i lag;
 3. tidsfrister som fastställts för att deltagarna i målet ska kunna göra sina processrättsliga rättigheter gällande.

Processrättsliga tidsfrister som hänger samman med preskription får inte återställas. Detta gäller t.ex. exekutionstitlar som ska överlämnas för verkställighet senast 10 år efter det att domstolens eller domarens dom trädde i kraft.

När domstolen återställer en tidsfrist medger den samtidigt att den processrättsliga åtgärden vidtas.

De processrättsliga tidsfrister som fastställts av domstol, domare eller utmätningsman får på begäran av en deltagare i målet förlängas innan de löpt ut. De tidsfrister som fastställs i lag får inte förlängas. Om den tidsfrist som domstolen, domaren eller utmätningsmannen fastställt löpt ut, får den person, för vilken denna tidsfrist var bindande, begära att en ny tidsfrist fastställs för att vidta den processrättsliga åtgärden.

Ansökan om förlängning eller återställande av en tidsfrist som löpt ut ska inges till den domstol där åtgärden skulle ha vidtagits. Domstolen ska ta ställning till ansökan vid ett sammanträde, och deltagarna i målet ska i förväg underrättas om tidpunkten och platsen för sammanträdet. Om dessa personer inte infinner sig, är detta inte något hinder för domstolen att fatta beslut i frågan.

Ansökan om återställande av en processrättslig tidsfrist ska innehålla de dokument som krävs för att den processrättsliga åtgärden ska kunna vidtas och en motivering för ett återställande av tidsfristen.

En domare får på egen hand förlänga en tidsfrist som fastställts av en domare.

Om en domstol eller domare avslår ansökan om förlängning eller återställande av en tidsfrist, får begäran om omprövning av detta beslut inges.

7. Finns det överklagandefrister som är specifika för vissa tvistemål?

(Se fråga 1 punkt e).

8. Vilka sanktioner finns när tidsfrister inte följs?

Rätten att vidta processrättsliga åtgärder förfaller, när den tidsfrist som fastställts i lag eller av domstol löper ut. När den processrättsliga tidsfristen löpt ut tas inga överklaganden/begäran om omprövning och handlingar emot.

« Tidsfrister - Allmän information | Lettland - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 11-05-2009

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket