Európska komisia > EJS > Procesné lehoty > Francúzsko

Posledná úprava: 07-04-2009
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Procesné lehoty - Francúzsko

 

OBSAH

1. Rôzne druhy lehôt uplatniteľné v súvislosti s rôznymi procesnými normami v občianskoprávnych veciach 1.
2. Zoznam dní, ktoré sa považujú za dni pracovného pokoja v zmysle nariadenia (EHS, Euratom) č. 1182/71 z 3. júna 1971 2.
3. Aké všeobecné pravidlá sa vzťahujú na lehoty pri výpočte lehôt v občianskom a obchodnom práve? 3.
4. Ak sa úkon alebo formálny úkon musí urobiť v stanovenej lehote, aký je počiatočný moment – t. j. začiatok plynutia lehoty („terminus a quo“) – tohto úkonu alebo formálneho úkonu? 4.
a) Je možné ovplyvniť alebo zmeniť začiatok plynutia lehoty spôsobom prenosu alebo doručenia dokumentov (osobným doručením súdnym doručovateľom alebo poštou)? a)
5. Kedy začína plynúť táto lehota: 5.
a) Ak je táto lehota vyjadrená v dňoch, započítava sa do tejto lehoty samotný deň úkonu, udalosti alebo rozhodnutia alebo deň doručenia a/alebo oznámenia? a)
b) Ak je lehota vyjadrená v dňoch, započítavajú sa do uvedeného počtu dní kalendárne dni alebo len pracovné dni? b)
c) Ak je táto lehota vyjadrená v mesiacoch alebo rokoch? c)
d) Kedy uplynú tieto lehoty? d)
6. Ak posledný deň lehoty pripadá na sobotu, nedeľu, štátny sviatok alebo deň pracovného pokoja, predlžuje sa lehota do najbližšieho nasledujúceho pracovného dňa? 6.
7. Ak sa návrh podáva na súde so sídlom na pevninskom území členského štátu (v prípade členských štátov, ktorých súčasťou sú územné celky oddelené od hlavného územia alebo geograficky oddelené územné celky), platia pre osoby, ktoré majú bydlisko/pobyt na území jedného z týchto územných celkov alebo pre osoby, ktoré majú bydlisko/pobyt v cudzine, dlhšie lehoty? Ak áno, o koľko dlhšie sú tieto lehoty? 7.
8. Na druhej strane, ak sa návrh podáva na súde so sídlom na území jedného z týchto územných celkov, ktorý je geograficky odčlenený od pevninského územia, platia pre osoby, ktoré nemajú bydlisko/pobyt na území jedného z týchto územných celkov alebo pre osoby, ktoré majú bydlisko/pobyt v cudzine, dlhšie lehoty? 8.
9. Existujú osobitné odvolacie lehoty pre niektoré občianskoprávne alebo obchodnoprávne veci? 9.
10. Môže súd v naliehavom prípade alebo z iného dôvodu skrátiť lehoty na dostavenie sa na súd alebo stanoviť osobitný termín dostavenia sa na súd? Na druhej strane, je možné tieto lehoty predĺžiť? 10.
11. Ak sa úkon určený účastníkovi, ktorý má pobyt v mieste, kde by mal právo na predĺženie lehoty, oznámi v mieste, kde osoby, ktoré tam majú pobyt, nemajú právo na predĺženie lehoty, stráca táto osoba právo na uvedené predĺženie lehoty? 11.
12. Aké sú sankcie v prípade nedodržania lehôt? 12.
13. Aké prostriedky nápravy majú účastníci k dispozícii po uplynutí lehoty, ak ju zmeškali? 13.

 

1. Rôzne druhy lehôt uplatniteľné v súvislosti s rôznymi procesnými normami v občianskoprávnych veciach

Vo francúzskom práve sú okrem procesných lehôt ustanovené aj prekluzívne a premlčacie/vydržacie lehoty.

Premlčacia/vydržacia lehota („délai de prescription“) je lehota, na konci ktorej buď osoba môže nadobudnúť skutočné právo (známa v tom prípade ako „nadobúdacia/pozitívna vydržacia lehota“), alebo vlastník práva, ktorý ho nevyužil, môže stratiť právo („zániková/negatívna premlčacia lehota“). Premlčacia/vydržacia lehota môže byť zastavená alebo prerušená.

Prekluzívna lehota („délai de forclusion“) obmedzuje trvanie práva uplatniť nárok. Zodpovedá pojmu „prekludovanie (zánik) nárokov“ zvykového práva (common law). Prekluzívne lehoty nemôžu byť zastavené. Za normálnych okolností nemôžu byť prerušené. Podľa § 2244 francúzskeho Občianskeho zákonníka však môžu byť prerušené určitými právnymi aktmi, napríklad doručením súdneho predvolania, príkazom na zaplatenie alebo zhabaním veci.

Procesné lehoty sú lehoty, ktoré sa vzťahujú na úkony súdu, keď súd koná v danej veci. Sú stanovené zákonom alebo nariadené súdom. Na rozdiel od prekluzívnych lehôt nespôsobujú zánik práva na uplatnenie nároku. Tieto lehoty nemôžu byť prerušené ani zastavené.

2. Zoznam dní, ktoré sa považujú za dni pracovného pokoja v zmysle nariadenia (EHS, Euratom) č. 1182/71 z 3. júna 1971

V platných právnych textoch sú nasledujúce dni dňami pracovného pokoja:

HoreHore

 • nedeľa;
 • 1. január;
 • Veľkonočný pondelok;
 • 1. máj;
 • 8. máj;
 • Nanebovstúpenie Pána;
 • Svätodušný pondelok;
 • 14. júl;
 • Nanebovzatie Panny Márie (15. august);
 • Deň Všetkých svätých (1. november);
 • 11. november;
 • Božie narodenie (25. december).

Štátne sviatky boli zavedené v mnohých francúzskych departementoch a „collectivités territoriales“ na pripomenutie zrušenia otroctva: 27. máj v Guadeloupe, 10. jún v Guajane, 22. máj v Martinik, 20. december v Réunion a 27. apríl v Mayotte.

V departementoch Alsace-Moselle sú druhý sviatok vianočný a Veľký piatok štátnymi sviatkami.

3. Aké všeobecné pravidlá sa vzťahujú na lehoty pri výpočte lehôt v občianskom a obchodnom práve?

Vo všeobecnom práve je podľa článku 2262 Občianskeho zákonníka premlčacia/vydržacia lehota tridsať rokov. Táto zásada má však mnoho výnimiek, najmä nezmluvné nároky založené na občianskoprávnej zodpovednosti, pre ktoré je premlčacia/vydržacia lehota desať rokov od vzniku alebo zväčšenia škody/ujmy.

V súčasnosti však prebieha reforma právnych predpisov o premlčacích lehotách v občianskoprávnych veciach. Na základe podmienok návrhu zákona prijatého Senátom (zatiaľ nie Národným zhromaždením) sa zániková/negatívna premlčacia lehota zníži na päť rokov.

Prekluzívne lehoty a procesné lehoty sa líšia podľa prípadu a konania.

4. Ak sa úkon alebo formálny úkon musí urobiť v stanovenej lehote, aký je počiatočný moment – t. j. začiatok plynutia lehoty („terminus a quo“) – tohto úkonu alebo formálneho úkonu?

V prípade procesných lehôt – podľa článku 640 nového Občianskeho súdneho poriadku – ak sa úkon alebo formálny úkon musia urobiť pred uplynutím lehoty, táto lehota začína k dátumu úkonu, udalosti, rozhodnutia alebo oznámenia, ktorým sa začína.

HoreHore

Pre prekluzívne a premlčacie/vydržacie lehoty sa toto pravidlo uplatňuje s výhradou osobitných ustanovení. Preto podľa článku 2270-1 Občianskeho zákonníka sú nezmluvné nároky založené na občianskoprávnej zodpovednosti premlčané po desiatich rokoch od vzniku alebo zväčšenia škody/ujmy.

a) Je možné ovplyvniť alebo zmeniť začiatok plynutia lehoty spôsobom prenosu alebo doručenia dokumentov (osobným doručením súdnym doručovateľom alebo poštou)?

Podľa článku 653 nového Občianskeho súdneho poriadku – ak oznámenie doručí súdny úradník, deň oznámenia je deň, v ktorom sa oznámenie doručí osobe v jej mieste jej bydliska alebo pobytu, alebo deň, v ktorom sa vypracuje správa, v ktorej súdny úradník stanoví postupy na vyhľadanie osoby, ktorej je právny akt adresovaný.

Podľa článkov 668 a 669 nového Občianskeho súdneho poriadku – dňom oznámenia poštou, pokiaľ sa týka osoby, ktorá podáva žalobu, je deň odoslania; pre osobu, ktorej sa zásielka doručuje, je to deň prijatia. Dňom odoslania oznámenia poštou je dátum odosielajúcej pošty na odtlačku poštovej pečiatky. Dňom doručenia je dátum prijatia alebo dátum parafovania. Dňom prijatia oznámenia doporučeným listom s doručenkou je deň, v ktorom je list opečiatkovaný poštou, keď je doručený príjemcovi.

Odchylne od týchto ustanovení je podľa článku 647-1 nového Občianskeho súdneho poriadku, pokiaľ ide o osobu, ktorá podáva žalobu, dňom oznámenia právneho úkonu v „collectivité d’outre-mer“ (zámorskom území), Novej Kaledónii alebo v zahraničí deň odoslania právneho aktu súdnym úradníkom alebo podateľňou; inak je teň, v ktorom je prijatý príslušným Úradom štátneho zástupcu.

HoreHore

5. Kedy začína plynúť táto lehota:

a) Ak je táto lehota vyjadrená v dňoch, započítava sa do tejto lehoty samotný deň úkonu, udalosti alebo rozhodnutia alebo deň doručenia a/alebo oznámenia?

Podľa článku 641 nového Občianskeho súdneho poriadku – ak je lehota vyjadrená v dňoch, deň úkonu, udalosti, rozhodnutia alebo oznámenia, ktorým sa spúšťa, sa nezapočítava.

Na čas začatia lehoty nemá vplyv forma oznámenia. Ak však právny akt nebol doručený osobe, niektoré ustanovenia umožňujú, aby sa čas začatia plynutia lehoty posunul až do dátumu doručenia písomností osobe, alebo do dátumu, ku ktorému sa prijmú donucovacie opatrenia na základe právneho aktu.

b) Ak je lehota vyjadrená v dňoch, započítavajú sa do uvedeného počtu dní kalendárne dni alebo len pracovné dni?

Ak napríklad osoba musí podniknúť kroky, alebo je jej doručená písomnosť v pondelok 4. apríla 2005, a má odpovedať do 14 dní od doručenia, znamená to, že musí odpovedať do:

 1. pondelka 18. apríla (kalendárne dni) alebo
 2. piatku 22. apríla 2005 (pracovné dni)?

Podľa článku 642 nového Občianskeho súdneho poriadku sa lehota, ktorá by za normálnych okolností uplynula v sobotu, nedeľu alebo v štátny alebo iný sviatok, posunie do prvého nasledujúceho pracovného dňa.

Lehoty preto bez prestávky plynú v nedele a štátne sviatky, ale sa posúvajú, ak by sa štandardne skončili v sobotu, v nedeľu alebo v štátny alebo iný sviatok.

HoreHore

c) Ak je táto lehota vyjadrená v mesiacoch alebo rokoch?

Podľa článku 641 nového Občianskeho súdneho poriadku – ak je lehota vyjadrená v mesiacoch alebo rokoch, jej platnosť končí v deň posledného mesiaca alebo roka, ktorý má rovnaké číslo ako deň právneho úkonu, udalosti, rozhodnutia alebo oznámenia, ktorý sa lehota spúšťa. Ak príslušný mesiac nemá deň s rovnakým číslom, lehota končí v posledný deň mesiaca.

Ak je lehota vyjadrená v mesiacoch a v dňoch, ako prvé sa počítajú mesiace, potom dni.

Pravidlo stanovené v článku 642 nového Občianskeho súdneho poriadku (pozri predchádzajúcu otázku) sa uplatňuje na akúkoľvek lehotu bez ohľadu na to, či je vyjadrená v dňoch, mesiacoch alebo rokoch.

d) Kedy uplynú tieto lehoty?

Ako sa už vysvetlilo, podľa článku 642 nového Občianskeho súdneho poriadku všetky lehoty strácajú platnosť o polnoci v posledný deň, ak sa neposunú v prípadoch, keď by lehota štandardne skončila v sobotu, v nedeľu alebo v štátny alebo iný sviatok.

Ako sa už uviedlo, všetky lehoty začínajú k dátumu právneho aktu, udalosti, rozhodnutia alebo oznámenia, ktorým sa lehota spúšťa.

6. Ak posledný deň lehoty pripadá na sobotu, nedeľu, štátny sviatok alebo deň pracovného pokoja, predlžuje sa lehota do najbližšieho nasledujúceho pracovného dňa?

Ako sa už uviedlo, ak posledný deň lehoty pripadá štandardne na sobotu, nedeľu alebo štátny alebo iný sviatok, lehota sa predlžuje do najbližšieho nasledujúceho pracovného dňa.

HoreHore

Začiatok lehoty musí byť stanovený alebo musí byť možné ho stanoviť. V prípade potreby ho môže preskúmať súd. Predĺženie lehoty do najbližšieho nasledujúceho pracovného dňa sa preto uplatňuje vo všetkých prípadoch a vo všetkých konaniach.

7. Ak sa návrh podáva na súde so sídlom na pevninskom území členského štátu (v prípade členských štátov, ktorých súčasťou sú územné celky oddelené od hlavného územia alebo geograficky oddelené územné celky), platia pre osoby, ktoré majú bydlisko/pobyt na území jedného z týchto územných celkov alebo pre osoby, ktoré majú bydlisko/pobyt v cudzine, dlhšie lehoty? Ak áno, o koľko dlhšie sú tieto lehoty?

Podľa článku 643 nového Občianskeho súdneho poriadku - ak je žaloba podaná na súd so sídlom na hlavnom území Francúzska, lehoty týkajúce sa dostavenia sa na súd, podania odvolania, návrhu na zrušenie, návrhu na preskúmanie a kasačného dovolania sa predlžujú o:

 • jeden mesiac pre osoby, ktoré žijú v zámorskom správnom departemente alebo v zámorskom území;
 • dva mesiace pre osoby žijúce v zahraničí.

8. Na druhej strane, ak sa návrh podáva na súde so sídlom na území jedného z týchto územných celkov, ktorý je geograficky odčlenený od pevninského územia, platia pre osoby, ktoré nemajú bydlisko/pobyt na území jedného z týchto územných celkov alebo pre osoby, ktoré majú bydlisko/pobyt v cudzine, dlhšie lehoty?

Podľa článku 644 nového Občianskeho súdneho poriadku - ak je žaloba podaná na súd so sídlom v zámorskom departemente, lehoty týkajúce sa dostavenia sa na súd, podania odvolania, návrhu na zrušenie a návrhu na preskúmanie sa predlžujú o:

HoreHore

 • jeden mesiac pre osoby, ktoré nežijú v tom správnom departemente, ako aj pre osoby, ktoré žijú v okresoch tohto departmentu určených nariadením prvého prezidenta;
 • dva mesiace pre osoby žijúce v zahraničí.

9. Existujú osobitné odvolacie lehoty pre niektoré občianskoprávne alebo obchodnoprávne veci?

Teoreticky podľa článku 538 nového Občianskeho súdneho poriadku je lehota pre odvolanie sa jeden mesiac v sporných veciach a pätnásť dní v nesporných veciach. Mnoho textov sa však odchyľuje od tejto zásady. Lehota pre odvolanie sa je napríklad 15 dní v prípade predbežných opatrení, rozhodnutí súdu pre presadzovanie práva, príkazov súdu pre veci rodiny, rozhodnutí sudcov na súdoch pre mladistvých vo veciach pomoci na vzdelávanie atď.

10. Môže súd v naliehavom prípade alebo z iného dôvodu skrátiť lehoty na dostavenie sa na súd alebo stanoviť osobitný termín dostavenia sa na súd? Na druhej strane, je možné tieto lehoty predĺžiť?

V naliehavom prípade môže sudca skrátiť lehoty na dostavenie sa na súd a umožniť stanovenie osobitného dátumu. Sudca môže na druhej strane posunúť vyšetrovanie veci na neskorší dátum, aby boli účastníci konania schopní dostaviť sa.

11. Ak sa úkon určený účastníkovi, ktorý má pobyt v mieste, kde by mal právo na predĺženie lehoty, oznámi v mieste, kde osoby, ktoré tam majú pobyt, nemajú právo na predĺženie lehoty, stráca táto osoba právo na uvedené predĺženie lehoty?

Podľa článku 647 nového Občianskeho súdneho poriadku – ak sa písomnosť určená účastníkovi, ktorý má pobyt v mieste, kde by mal právo na predĺženie lehoty, doručí tomuto účastníkovi osobne v mieste, kde osoby, ktoré tam majú pobyt, nebudú mať právo na toto predĺženie lehoty, oznámenie bude obsahovať len lehoty poskytnuté týmto osobám.

HoreHore

12. Aké sú sankcie v prípade nedodržania lehôt?

Skončením premlčacej/vydržacej lehoty alebo uplynutím prekluzívnej lehoty zaniká právo na súdne kroky, čoho sankčným dôsledkom je rozhodnutie o neprípustnosti; to znamená, že sa podanie vyhlási za neprípustné bez preskúmania jeho skutkovej podstaty.

Sankcie spojené s nesplnením procesnej lehoty stanovené zákonom alebo uložené súdom sa líšia podľa účelu lehoty a povahy úkonu, ktorý má byť vykonaný. Nedodržanie lehoty na dostavenie sa na súd anuluje rozsudok vydaný pred vypršaním lehoty, ak sa na súd nedostavil odporca. Nevykázanie povinnej starostlivosti účastníkmi je zvyčajne potrestané vyradením zo zoznamu. Nesplnenie procesných formálnych úkonov je sankcionované neplatnosťou.

13. Aké prostriedky nápravy majú účastníci k dispozícii po uplynutí lehoty, ak ju zmeškali?

Neexistujú ustanovenia pre anulovanie uplynutia práva na súdne kroky, čo je právny účinok skončenia premlčacej/vydržacej alebo prekluzívnej lehoty.

Ak sa však tak ustanovuje v právnom prostriedku, sudca môže oslobodiť účastníka od premlčania, ktoré vyplýva z uplynutia lehoty. V článku 540 nového Občianskeho súdneho poriadku sa preto ustanovuje možnosť oslobodiť účastníka od premlčania, ktoré vyplýva z uplynutia lehoty na podanie odvolania proti rozsudku vydanému kontumačne alebo považovanému za nepriaznivý, ak účastník, bez chyby na jeho strane, nebol načas informovaný o rozsudku, aby podal žalobu na preskúmanie, alebo nebol schopný konať.

Rozhodnutie sudcu, ktorým sa vyhlasuje procesný úkon za premlčaný, môže byť predmetom odvolania alebo návrhu na zrušenie. Neplatnosť ukončuje konanie, ale ponecháva prístupné právo podať žalobu. Nové súdne podanie možno preto podať, ak neboli preukázané dôvody na zánik žaloby, najmä premlčanie/vydržanie.

Odvolanie nemožno podať proti rozhodnutiu vyradiť vec zo zoznamu. Po vyradení zo zoznamu však žalobný dôvod ďalej existuje. V dôsledku toho prerušenie premlčania/vydržania alebo preklúzie zavedené súdnou zásielkou zostáva. Splnenie formálneho úkonu, návrhu na vrátenie veci na zoznam, je dostatočné na zastavenie odkladu konania, ktoré vyplýva z vyradenia zo zoznamu.

« Procesné lehoty - Všeobecné informácie | Francúzsko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 07-04-2009

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo