Europos Komisija > ETIT > Procesiniai terminai > Prancūzija

Naujausia redakcija: 07-04-2009
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Procesiniai terminai - Prancūzija

 

TURINIO LENTELE

1. Įvairios terminų, taikomų civilinėse bylose pagal įvairias procesines taisykles, rūšys 1.
2. Įvairių ne darbo dienų, numatytų 1971 m. birželio 3 d. Reglamente (EEB, Euratomas) Nr. 1182/71, sąrašas 2.
3. Kokios taikomos bendrosios terminų taisyklės skaičiuojant civilinėje ir komercinėje teisėje nustatytus terminus? 3.
4. Kai per nustatytą terminą reikia atlikti tam tikrą veiksmą arba formalumą, kada pradedamas skaičiuoti šio veiksmo arba formalumo atlikimo terminas, t. y. nuo kada prasideda termino eiga (terminus a quo)? 4.
a) Ar galima įvykį, nuo kurio prasideda termino eiga, paveikti arba pakeisti tam tikru perdavimo arba dokumentų įteikimo būdu (asmeniškas įteikimas per kurjerį arba pašto tarnybą)? a)
5. Nuo kada šis terminas pradedamas skaičiuoti: 5.
a) Kai šis terminas skaičiuojamas dienomis, ar faktinė veiksmo atlikimo, įvykio, sprendimo priėmimo diena arba dokumento įteikimo ir (arba) vienos šalies pranešimo kitai šaliai apie savo veiksmus diena, nuo kurios pradedamas skaičiuoti terminas, įskaičiuojama į šį terminą? a)
b) Kai terminas skaičiuojamas dienomis, ar į nurodytą dienų skaičių įeina kalendorinės dienos ar tik darbo dienos? b)
c) Kai toks terminas skaičiuojamas mėnesiais arba metais? c)
d) Kada baigiasi tokie terminai? d)
6. Jeigu terminas baigiasi šeštadienį, sekmadienį, valstybinės šventės dieną arba ne darbo dieną, ar jis pratęsiamas iki pirmos po tos dienos einančios darbo dienos? 6.
7. Kai pareiškimą nagrinėja kompetentinga institucija, kuri yra pagrindinėje valstybės narės teritorijoje (t. y. kai valstybę narę sudaro atskiros, pagrindinei šalies teritorijai nepriklausančios teritorijos arba geografiškai atskiros teritorijos), ar šiuo atveju terminai pratęsiami asmenims, kurie gyvena / yra vienoje iš minėtų teritorijų, arba asmenims, kurie gyvena / yra užsienyje? Jeigu taip, kokiam laikui šie terminai pratęsiami? 7.
8. Priešingai, kai pareiškimą nagrinėja kompetentinga institucija, kuri yra vienoje iš šių geografiškai atskirų teritorijų, nesančių pagrindinėje teritorijoje, ar šiuo atveju terminai pratęsiami asmenims, kurie gyvena / yra vienoje iš minėtų teritorijų arba kurie gyvena / yra užsienyje? 8.
9. Ar yra konkrečių apeliacinio skundo padavimo terminų tam tikrose civilinėse arba komercinėse bylose? 9.
10. Ar gali teismai, esant būtinybei arba kitoms svarbioms priežastims, sutrumpinti atvykimo į teismą terminus arba nustatyti tikslią atvykimo į teismą datą? Ir priešingai, ar galima šiuos terminus pratęsti? 10.
11. Jeigu asmeniui, gyvenančiam toje vietoje, kurioje jam būtų pratęstas terminas, apie veiksmą, kurį jis turi atlikti, pranešama toje vietoje, kurioje gyvenantiems terminas nepratęsiamas, ar šis asmuo praranda galimybę pasinaudoti pratęstu terminu? 11.
12. Kokios sankcijos taikomos, jei nesilaikoma terminų? 12.
13. Jeigu terminas pasibaigia, kokiomis teisės gynimo priemonėmis gali pasinaudoti neatvykusios šalys? 13.

 

1. Įvairios terminų, taikomų civilinėse bylose pagal įvairias procesines taisykles, rūšys

Be procesinių terminų Prancūzijos teisėje taip pat nustatyti ieškinio senaties ir kiti senaties terminai.

Senaties terminas (pranc. délai de prescription) yra terminas, kuriam pasibaigus asmuo gali įgyti faktinę teisę (šiuo atveju žinomas kaip „įgyjamasis arba teigiamas senaties terminas“) arba teise nepasinaudojęs teisės turėtojas gali ją prarasti („naikinamasis arba negatyvus senaties terminas“). Senaties terminą galima sustabdyti arba nutraukti.

Ieškinio senaties terminas (pranc. délai de forclusion) riboja teisės pareikšti ieškinį trukmę. Jis atitinka bendrosios teisės „limitation of action“ („ieškinio pareiškimo terminas)“ sampratą. Ieškinio senaties terminų negalima sustabdyti. Jų paprastai taip pat negalima nutraukti. Tačiau pagal Prancūzijos civilinio kodekso 2244 straipsnį juos galima nutraukti atliekant tam tikrus veiksmus, pvz., įteikiant procesinius dokumentus, mokėjimo įsakymą arba areštuojant.

Procesiniai terminai – tai tokie terminai, kurie taikomi teismo atliekamiems veiksmams teismui įsitraukus į bylą. Jie nustatyti įstatyme arba juos nustato teismas. Skirtingai nei ieškinio senaties terminai, procesiniai terminai nepanaikina teisės pareikšti ieškinį. Šių terminų negalima nei nutraukti, nei sustabdyti.

2. Įvairių ne darbo dienų, numatytų 1971 m. birželio 3 d. Reglamente (EEB, Euratomas) Nr. 1182/71, sąrašas

Pagal galiojančius teisės aktus toliau nurodomos dienos yra ne darbo dienos:

viršųviršų

 • sekmadienis;
 • sausio 1 d.;
 • Velykų antroji diena;
 • gegužės 1 d.;
 • gegužės 8 d.;
 • Kristaus žengimo į dangų šventė;
 • Sekminių antroji diena;
 • liepos 14 d.;
 • Žolinė (rugpjūčio 15 d.);
 • Visų Šventųjų diena (lapkričio 1 d.);
 • lapkričio 11 d.;
 • Kalėdos (gruodžio 25 d.).

Daugumoje Prancūzijos departamentų ir teritorinių vienetų (pranc. collectivités territoriales) buvo nustatytos valstybinės švenčių dienos vergovės panaikinimui paminėti: gegužės 27 d. Gvadelupoje, birželio 10 d. Gajanoje, gegužės 22 d. Martinikoje, gruodžio 20 d. Reunjone ir balandžio 27 d. Majote.

Elzaso ir Mozelio departamentuose Kalėdų antroji diena ir Didysis Penktadienis yra švenčių dienos.

3. Kokios taikomos bendrosios terminų taisyklės skaičiuojant civilinėje ir komercinėje teisėje nustatytus terminus?

Pagal Civilinio kodekso 2262 straipsnį bendras senaties terminas yra trisdešimt metų. Tačiau yra daugybė šio principo išimčių, visų pirma ieškiniai dėl nesutartinės civilinės atsakomybės, kurių atveju senaties terminas yra dešimt metų nuo žalos (nuostolių) atsiradimo arba padidėjimo dienos.

Tačiau šiuo metu keičiamas senaties termino civilinėse bylose įstatymas. Pagal Senato patvirtinto įstatymo projekto sąlygas (tačiau projekto dar nepatvirtino Nacionalinė Asamblėja) naikinamasis (negatyvusis) senaties terminas būtų sutrumpintas iki penkerių metų.

Ieškinio senaties terminai ir procesiniai terminai skiriasi priklausomai nuo bylos ir procedūros.

viršųviršų

4. Kai per nustatytą terminą reikia atlikti tam tikrą veiksmą arba formalumą, kada pradedamas skaičiuoti šio veiksmo arba formalumo atlikimo terminas, t. y. nuo kada prasideda termino eiga (terminus a quo)?

Procesinių terminų atveju pagal naujojo Civilinio proceso kodekso 640 straipsnį, kai veiksmas arba formalumas turi būti atliktas iki termino pabaigos, šis terminas pradedamas skaičiuoti nuo veiksmo atlikimo, įvykio, sprendimo priėmimo arba pranešimo įteikimo dienos.

Ieškinio senaties ir senaties terminams ši taisyklė taip pat taikoma, jei specialios nuostatos nenumato kitaip. Taigi pagal Civilinio kodekso 2270-1 straipsnį nesutartinės civilinės atsakomybės ieškinio senatis yra dešimt metų nuo žalos (nuostolių) atsiradimo arba padidėjimo dienos.

a) Ar galima įvykį, nuo kurio prasideda termino eiga, paveikti arba pakeisti tam tikru perdavimo arba dokumentų įteikimo būdu (asmeniškas įteikimas per kurjerį arba pašto tarnybą)?

Pagal naujojo Civilinio proceso kodekso 653 straipsnį, kai pranešimą įteikia antstolis, pranešimo data laikoma pranešimo įteikimo asmeniui jo nuolatinėje gyvenamojoje vietoje arba gyvenamojoje vietoje data arba pranešimo, kuriame antstolis nurodo procedūras, taikytas siekiant surasti asmenį, kuriam skirtas dokumentas, parengimo data.

Pagal naujojo Civilinio proceso kodekso 668 ir 669 straipsnius pranešimo paštu data atitinkamą veiksmą inicijuojančio asmens atžvilgiu yra išsiuntimo data; adresatui tai yra gavimo data. Pranešimo išsiuntimo paštu data yra išsiuntimo vietos pašto tarnybos antspaudo data. Įteikimo data yra gavimo data arba pasirašymo data. Pranešimo gavimo registruotu laišku su gavimo patvirtinimu data yra data, kai pašto tarnyba antspauduoja laišką, jį pristačiusi adresatui.

viršųviršų

Nukrypstant nuo šių nuostatų naujojo Civilinio proceso kodekso 647-1 straipsnyje nustatyta, kad pranešimo apie procesinį dokumentą užjūrio teritorijose (pranc. collectivité d’outre-mer), Naujojoje Kaledonijoje arba užsienyje data atitinkamą veiksmą inicijuojančio asmens atžvilgiu yra diena, kurią antstolis arba teismo raštinė išsiuntė procesinį dokumentą, priešingu atveju tai yra data, kai jį gauna kompetentinga prokuroro įstaiga.

5. Nuo kada šis terminas pradedamas skaičiuoti:

a) Kai šis terminas skaičiuojamas dienomis, ar faktinė veiksmo atlikimo, įvykio, sprendimo priėmimo diena arba dokumento įteikimo ir (arba) vienos šalies pranešimo kitai šaliai apie savo veiksmus diena, nuo kurios pradedamas skaičiuoti terminas, įskaičiuojama į šį terminą?

Pagal naujojo Civilinio proceso kodekso 641 straipsnį, kai terminas skaičiuojamas dienomis, veiksmo atlikimo, įvykio ar sprendimo priėmimo arba pranešimo diena, nuo kurios jis pradedamas skaičiuoti, nėra įskaičiuojama.

Pranešimo forma neturi įtakos termino skaičiavimo pradžios laikui. Tačiau kai procesinis dokumentas nebuvo įteiktas asmeniškai, remiantis tam tikromis nuostatomis laiką, nuo kurio pradedamas skaičiuoti terminas, galima atidėti iki dokumentų įteikimo asmeniui datos arba datos, kai, remiantis procesiniu dokumentu, imamos taikyti vykdymo priemonės.

b) Kai terminas skaičiuojamas dienomis, ar į nurodytą dienų skaičių įeina kalendorinės dienos ar tik darbo dienos?

Pavyzdžiui, jeigu asmuo turi atlikti veiksmą arba jam dokumentas įteikiamas 2005 m. balandžio 4 d., pirmadienį, ir atsakymą jis turi pateikti per 14 dienų nuo įteikimo, ar tai reiškia, kad jis turi atsakyti iki:

viršųviršų

 1. pirmadienio, balandžio 18 d. (kalendorinės dienos) ar
 2. penktadienio, 2005 m. balandžio 22 d. (darbo dienos)?

Pagal naujojo Civilinio proceso kodekso 642 straipsnį terminas, kuris baigiasi šeštadienį, sekmadienį arba valstybinės šventės dieną, pratęsiamas iki po to einančios darbo dienos.

Taigi terminas tęsiasi sekmadienį ir valstybinių švenčių dienomis, tačiau jis pratęsiamas, jeigu baigiasi šeštadienį, sekmadienį arba kitą valstybinės šventės dieną.

c) Kai toks terminas skaičiuojamas mėnesiais arba metais?

Pagal naujojo Civilinio proceso kodekso 641 straipsnį, kai terminas skaičiuojamas mėnesiais arba metais, jis baigiasi paskutinę mėnesio arba metų dieną, atitinkančią procesinio dokumento priėmimo, įvykio, sprendimo arba pranešimo, nuo kurio buvo pradėtas skaičiuoti terminas, dieną. Kai atitinkamas mėnuo neturi tokios dienos, terminas baigiasi paskutinę mėnesio dieną.

Kai terminas skaičiuojamas mėnesiais ir dienomis, pirmiausia skaičiuojami mėnesiai, paskui – dienos.

Naujojo Civilinio proceso kodekso 642 straipsnyje nustatyta taisyklė (plg. pirmesnį klausimą) taikoma visiems terminams, nepaisant to, ar jis skaičiuojamas dienomis, mėnesiais ar metais.

d) Kada baigiasi tokie terminai?

Kaip jau paaiškinta, pagal naujojo Civilinio proceso kodekso 642 straipsnį visi terminai baigiasi paskutinės dienos vidurnaktį, išskyrus atvejus, kai terminas pratęsiamas dėl to, kad baigiasi šeštadienį, sekmadienį arba valstybinės ar kitos šventės dieną.

viršųviršų

Kaip jau minėta, visi terminai pradedami skaičiuoti veiksmo atlikimo, įvykio, sprendimo priėmimo ar pranešimo įteikimo dieną, nuo kurios jie pradedami skaičiuoti.

6. Jeigu terminas baigiasi šeštadienį, sekmadienį, valstybinės šventės dieną arba ne darbo dieną, ar jis pratęsiamas iki pirmos po tos dienos einančios darbo dienos?

Kaip jau minėta, terminas, kuris baigiasi šeštadienį, sekmadienį arba valstybinės ar kitos šventės dieną, pratęsiamas iki pirmos po to einančios darbo dienos.

Termino skaičiavimo pradžia turi būti nustatyta arba turi būti galimybė ją nustatyti. Prireikus jį gali peržiūrėti teismas. Dėl to termino pratęsimas iki kitos darbo dienos taikomas visais atvejais ir visose bylose.

7. Kai pareiškimą nagrinėja kompetentinga institucija, kuri yra pagrindinėje valstybės narės teritorijoje (t. y. kai valstybę narę sudaro atskiros, pagrindinei šalies teritorijai nepriklausančios teritorijos arba geografiškai atskiros teritorijos), ar šiuo atveju terminai pratęsiami asmenims, kurie gyvena / yra vienoje iš minėtų teritorijų, arba asmenims, kurie gyvena / yra užsienyje? Jeigu taip, kokiam laikui šie terminai pratęsiami?

Pagal naujojo Civilinio proceso kodekso 643 straipsnį, kai byla iškeliama teisme, esančiame pagrindinėje Prancūzijos teritorijoje, terminai, susiję su atvykimu į teismą, apskundimu, prašymu atidėti bylos nagrinėjimą, prašymu peržiūrėti ir kasaciniu skundu, pratęsiami iki:

 • vieno mėnesio - asmenims, kurie gyvena užjūrio administraciniame departamente arba užjūrio teritorijoje;
 • dviejų mėnesių - asmenims, kurie gyvena užsienyje.

8. Priešingai, kai pareiškimą nagrinėja kompetentinga institucija, kuri yra vienoje iš šių geografiškai atskirų teritorijų, nesančių pagrindinėje teritorijoje, ar šiuo atveju terminai pratęsiami asmenims, kurie gyvena / yra vienoje iš minėtų teritorijų arba kurie gyvena / yra užsienyje?

Pagal naujojo Civilinio proceso kodekso 644 straipsnį, kai byla iškeliama teisme, esančiame užjūrio departamente, terminai, susiję su atvykimu į teismą, apskundimu, prašymu atidėti bylos nagrinėjimą, prašymu peržiūrėti, pratęsiami iki:

viršųviršų

 • vieno mėnesio - asmenims, kurie negyvena tame administraciniame departamente, taip pat tiems, kurie gyvena tokio departamento apygardose, nurodytose teismo pirmininko nutartyje;
 • dviejų mėnesių - asmenims, kurie gyvena užsienyje.

9. Ar yra konkrečių apeliacinio skundo padavimo terminų tam tikrose civilinėse arba komercinėse bylose?

Teoriškai pagal naujojo Civilinio proceso kodekso 538 straipsnį terminas skundui paduoti yra vienas mėnuo ginčo bylų atveju ir penkiolika dienų ne ginčo bylų atveju. Tačiau dauguma teisės aktų nukrypsta nuo šio principo. Pavyzdžiui, apskundimo terminas yra 15 dienų laikinųjų apsaugos priemonių, vykdymo teismų sprendimų, šeimos teismų nutarčių, nepilnamečių teismų teisėjų sprendimų paramos auklėjimui bylose ir t. t. atveju.

10. Ar gali teismai, esant būtinybei arba kitoms svarbioms priežastims, sutrumpinti atvykimo į teismą terminus arba nustatyti tikslią atvykimo į teismą datą? Ir priešingai, ar galima šiuos terminus pratęsti?

Esant būtinybei teisėjai gali sutrumpinti atvykimo į teismą terminus ir nustatyti konkrečią datą. Ir priešingai, teisėjai gali atidėti bylos nagrinėjimą vėlesnei datai, kad šalys galėtų atvykti.

11. Jeigu asmeniui, gyvenančiam toje vietoje, kurioje jam būtų pratęstas terminas, apie veiksmą, kurį jis turi atlikti, pranešama toje vietoje, kurioje gyvenantiems terminas nepratęsiamas, ar šis asmuo praranda galimybę pasinaudoti pratęstu terminu?

Pagal naujojo Civilinio proceso kodekso 647 straipsnį, kai šaliai, esančiai toje vietoje kurioje jai būtų pratęstas terminas, procesinis dokumentas įteikiamas asmeniškai toje vietoje, kurioje gyvenantiems terminas nepratęsiamas, galios tik toje vietoje gyvenantiems suteikiami terminai.

viršųviršų

12. Kokios sankcijos taikomos, jei nesilaikoma terminų?

Ieškinio arba kito senaties termino pabaiga panaikina teisę pareikšti ieškinį, o tai lemia ieškinio nepriimtinumą, kurio pasekmė ta, kad prašymas paskelbiamas nepriimtinu nenagrinėjant jo aplinkybių.

Įstatyme nustatytos arba teismo paskirtos baudos, kurios skiriamos nesilaikant įstatyme arba teismo nustatyto procesinio termino, skiriasi priklausomai nuo termino tikslo ir atliekamo veiksmo pobūdžio. Nesilaikant atvykimo į teismą termino, sprendimas priimtas iki termino pabaigos, negalioja, jeigu atsakovas neatvyko į teismą. Už šalių neatvykimą dėl nepateisinamų priežasčių paprastai baudžiama išbraukiant bylą iš sąrašo. Už procesinių formalumų nesilaikymą veiksmas pripažįstamas negaliojančiu.

13. Jeigu terminas pasibaigia, kokiomis teisės gynimo priemonėmis gali pasinaudoti neatvykusios šalys?

Jei dėl pasibaigusio ieškinio ar kito senaties termino pasibaigė teisė pareikšti ieškinį teisme, ji nebegali būti atkurta.

Tačiau kai tai teisės akte nustatyta, teisėjas, pasibaigus terminui, gali netaikyti šaliai laiko apribojimo. Dėl to naujojo Civilinio proceso kodekso 540 straipsnyje nustatyta galimybė netaikyti šaliai laiko apribojimo, atsiradusio pasibaigus terminui, reikalingam teismo sprendimui už akių arba ginčo procese priimtam sprendimui apskųsti, kai šalis ne dėl savo kaltės nesužinojo apie teismo sprendimą ir negalėjo laiku pateikti prašymo dėl peržiūrėjimo arba jeigu ji negalėjo imtis veiksmų.

Teisėjo nutartį, kuria procesinis veiksmas pripažįstamas negaliojančiu dėl pasibaigusio termino, galima apskųsti arba pateikti prašymą dėl panaikinimo. Paskelbus negaliojančiu, procesas nutraukiamas, tačiau teisė iškelti bylą lieka. Dėl to galima paduoti naują prašymą, jeigu nebėra teisės pareikšti ieškinį pasibaigimo pagrindų, visų pirma senaties.

Skundo negalima paduoti dėl sprendimo išbraukti bylą iš sąrašo. Tačiau išbraukus bylą iš sąrašo, teisė pareikšti ieškinį vis dar yra. Dėl to nuo šaukimo į teismą pradėtas skaičiuoti ieškinio arba kitas senaties terminas sustabdomas. Formalaus veiksmo – prašymo vėl įrašyti bylą į sąrašą – pakanka, kad būtų atnaujintas bylos, sustabdytos dėl išbraukimo, nagrinėjimas.

« Procesiniai terminai - Bendro pobūdžio informacija | Prancūzija - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 07-04-2009

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė