Europeiska Kommissionen > ERN > Tidsfrister > Finland

Senaste uppdatering: 07-04-2009
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Tidsfrister - Finland

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Olika typer av tidsfrister i civilrättsliga mål och ärenden 1.
2. Förteckning över de dagar som inte räknas som arbetsdagar enligt rådets förordning (EEG, EURATOM) nr 1182/71 av den 3 juni 1971 2.
3. Vilka är de allmänna reglerna om tidsfrister i civilrättsliga förfaranden? 3.
4. Om en handling eller en formalitet ska företas inom en viss tidsfrist, när börjar då denna tidsfrist löpa, dvs. från vilket datum ska fristen beräknas (terminus a quo)? 4.
4.a) Kan det sätt på vilket en handling har delgivits påverka eller ändra den tidpunkt från vilken en tidsfrist börjar löpa (personlig delgivning genom stämningsman eller delgivning per post)? 4.a)
5. När börjar en sådan tidsfrist löpa? 5.
5.a) När tidsfristen är angiven i dagar, räknas då datumet för handlingen eller händelsen, beslutet eller delgivningen med? 5.a)
5.b) När tidsfristen är angiven i dagar, avser det angivna antalet dagar kalenderdagar eller endast arbetsdagar? 5.b)
5.c) När tidsfristen är angiven i månader eller år? 5.c)
5.d) När löper sådana tidsfrister ut? 5.d)
6. Om tidsfristen löper ut en lördag, söndag eller allmän arbetsfri dag, förlängs den då till nästa arbetsdag? Gäller denna förlängning också när den aktuella fristen börjar löpa från en framtida händelse? 6.
7. Om en ansökan görs till en domstol som har säte i medlemsstatens moderland (detta gäller medlemsstater som har områden som ligger utanför moderlandet eller som består av geografiskt åtskilda områden), förlängs fristerna då för personer som bor/uppehåller sig i något av dessa områden eller för personer som bor/uppehåller sig utomlands? Med hur mycket i så fall? 7.
8. Omvänt, om en ansökan görs till en domstol som har säte i ett av de områden som är geografiskt åtskilda från moderlandet, förlängs fristerna då för personer som inte bor/uppehåller sig i dessa områden eller för personer som bor/uppehåller sig utomlands? 8.
9. Finns det överklagandefrister som är specifika för vissa tvistemål? 9.
10. Kan domstolar, i en akut situation eller av annat skäl, förkorta tidsfristen för inställelse eller ange ett särskilt datum för inställelse. Omvänt kan en sådan tidsperiod utsträckas? 10.
11. När en handling, som är avsedd för en part som bor på en plats där han eller hon är berättigad till en förlängning av en tidsfrist, delges på en plats där de bosatta inte är berättigade till en sådan förlängning, förlorar denna part då rätten till den förlängda tidsfristen? 11.
12. Vilka är följderna av att en tidsfrist inte iakttas? 12.
13. Om tidsfristen överskrids, vilka rättsmedel har de parter som underlåtit att iaktta dem till sitt förfogande? 13.

 

1. Olika typer av tidsfrister i civilrättsliga mål och ärenden

Med tidsfrist avses den tid inom vilken t.ex. en viss åtgärd måste vidtas. Tidsfristen kan vara bestämd i lag eller av domstol.

2. Förteckning över de dagar som inte räknas som arbetsdagar enligt rådets förordning (EEG, EURATOM) nr 1182/71 av den 3 juni 1971

Utöver lördagar och söndagar är följande dagar arbetsfria i Finland:

Nyårsdagen (den 1 januari)

Trettondag jul (den 6 januari)

Långfredagen (tidpunkten varierar)

Påskdagen (tidpunkten varierar)

Annandag påsk (tidpunkten varierar)

Första maj

Kristi himmelsfärdsdag (tidpunkten varierar)

Pingstdagen (tidpunkten varierar)

Midsommardagen (tidpunkten varierar)

Alla helgons dag (tidpunkten varierar)

Självständighetsdagen (den 6 december)

Juldagen (den 25 december)

Annandag jul (den 26 december)

3. Vilka är de allmänna reglerna om tidsfrister i civilrättsliga förfaranden?

Regler för hur tidsfristerna ska beräknas finns i lagen om beräknande av laga tid (25.4.1930/150). Bestämmelser om längden på tidsfristerna finns i rättegångsbalken och flera andra författningar.

4. Om en handling eller en formalitet ska företas inom en viss tidsfrist, när börjar då denna tidsfrist löpa, dvs. från vilket datum ska fristen beräknas (terminus a quo)?

I regel börjar tidsfristen löpa från det dygn som följer efter den händelse som har lett till åtgärden. T.ex. tidsfristen för klander av ett testamente börjar löpa från och med det dygn som följer efter dagen för delgivningen av testamentet.

Till börjanTill början

4.a) Kan det sätt på vilket en handling har delgivits påverka eller ändra den tidpunkt från vilken en tidsfrist börjar löpa (personlig delgivning genom stämningsman eller delgivning per post)?

Delgivningssättet påverkar inte tidpunkten för då tidsfristen börjar löpa. Tidsfristen börjar löpa först då handlingen har delgetts.

5. När börjar en sådan tidsfrist löpa?

5.a) När tidsfristen är angiven i dagar, räknas då datumet för handlingen eller händelsen, beslutet eller delgivningen med?

Då tidsfristen är angiven i antal dagar efter ett visst datum, räknas det sistnämnda datumet inte med i tidsfristen. T.ex. delgivningsdagen räknas inte in i tidsfristen.

5.b) När tidsfristen är angiven i dagar, avser det angivna antalet dagar kalenderdagar eller endast arbetsdagar?

I det angivna antalet dagar ingår alla kalenderdagar, inte bara arbetsdagar. Om tidsfristen löper ut på en sådan dag som anges ovan i punkt 2, förlängs fristen till följande vardag.

5.c) När tidsfristen är angiven i månader eller år?

För en tidsfrist som är fastställd i veckor, månader eller år, är slutdagen den dag som genom sitt namn i veckan eller tal i månaden motsvarar den från vilken tidsfristen startade. Om motsvarande dag i slutmånaden inte finns, är månadens sista dag slutdag.

5.d) När löper sådana tidsfrister ut?

Tidsfristen löper ut vid utgången av fristens sista dygn. Se dock svaret i punkt b ovan.

Till börjanTill början

6. Om tidsfristen löper ut en lördag, söndag eller allmän arbetsfri dag, förlängs den då till nästa arbetsdag? Gäller denna förlängning också när den aktuella fristen börjar löpa från en framtida händelse?

Se svaret i punkt 5.b.

7. Om en ansökan görs till en domstol som har säte i medlemsstatens moderland (detta gäller medlemsstater som har områden som ligger utanför moderlandet eller som består av geografiskt åtskilda områden), förlängs fristerna då för personer som bor/uppehåller sig i något av dessa områden eller för personer som bor/uppehåller sig utomlands? Med hur mycket i så fall?

Finland har inga sådana områden och en sådan situation uppstår därför inte.

8. Omvänt, om en ansökan görs till en domstol som har säte i ett av de områden som är geografiskt åtskilda från moderlandet, förlängs fristerna då för personer som inte bor/uppehåller sig i dessa områden eller för personer som bor/uppehåller sig utomlands?

Se svaret i punkt 7.

9. Finns det överklagandefrister som är specifika för vissa tvistemål?

I den mån det är fråga om domstolarnas avgöranden, finns det inte särskilda överklagandefrister som endast tillämpas på vissa tvistemål.

10. Kan domstolar, i en akut situation eller av annat skäl, förkorta tidsfristen för inställelse eller ange ett särskilt datum för inställelse. Omvänt kan en sådan tidsperiod utsträckas?

En tidsfrist som är angiven i lagen om beräknande av laga tid kan inte förkortas. I de flesta fall kan domstolen bestämma den tidsfrist den finner lämplig för en viss åtgärd och också förlänga den. I vissa fall kan domstolen även förlänga en överklagandefrist.

11. När en handling, som är avsedd för en part som bor på en plats där han eller hon är berättigad till en förlängning av en tidsfrist, delges på en plats där de bosatta inte är berättigade till en sådan förlängning, förlorar denna part då rätten till den förlängda tidsfristen?

Finland har inga sådana områden och en sådan situation uppstår därför inte.

12. Vilka är följderna av att en tidsfrist inte iakttas?

Generellt sett kan det sägas att underlåtenhet att iaktta tidsfrister tillskrivs den försumlige och leder i allmänhet till rättsförlust.

13. Om tidsfristen överskrids, vilka rättsmedel har de parter som underlåtit att iaktta dem till sitt förfogande?

Något egentligt medel att korrigera försummelse av en tidsfrist som skulle kunna användas i alla de aktuella fallen finns inte. I vissa fall kan tidsfristen återställas på ansökan. Detta är dock ytterst sällsynt.

« Tidsfrister - Allmän information | Finland - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 07-04-2009

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket