Europeiska Kommissionen > ERN > Tidsfrister > Estland

Senaste uppdatering: 16-04-2007
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Tidsfrister - Estland

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Definiera de olika tidsfrister i civilrättsliga mål och ärenden som finns i ert land; till exempel tidsfrister i rättsliga förfaranden, preskriptionsfrister, på förhand fastställda frister etc. 1.
2. Lämna en förteckning över de dagar som enligt ert lands lagstiftning är helgdagar, i enlighet med rådets förordning (EEG, Euratom) nr 1182/71 av den 3 juni 1971. 2.
3. Vilka är de generella reglerna om tidsfrister i civilrättsliga förfaranden i ert land? Hänvisa till gällande civilrättslig lagstiftning. 3.
4. Om en handling eller en formalitet ska företas inom en viss tidsfrist, när börjar då denna tidsfrist löpa, dvs. från vilket datum ska fristen beräknas (dies a quo)? (t.ex.: datumet för den handling, den händelse, det beslut eller det tillkännagivande från vilket fristen löper). 4.
5. När börjar en sådan tidsfrist att löpa: 5.
6. När löper en sådan tidsfrist ut? 6.
7. Om fristen löper ut en lördag, söndag, allmän helgdag eller annan arbetsfri dag, förlängs den till nästa arbetsdag? Gäller denna förlängning också när den aktuella fristen börjar löpa från en framtida händelse? 7.
8. Om en ansökan görs till en domstol som har säte i medlemsstatens moderland (detta gäller medlemsstater som har områden som ligger utanför moderlandet eller som består av geografiskt åtskilda områden 1), förlängs fristerna då för personer som bor/uppehåller sig i något av dessa områden eller för personer som bor/uppehåller sig utomlands? Med hur mycket i så fall? 8.
9. Omvänt, om en ansökan görs till en domstol som har säte i ett av de områden som är geografiskt åtskilda från moderlandet, förlängs fristerna då för personer som inte bor/uppehåller sig i dessa områden eller för personer som bor/uppehåller sig utomlands? 9.
10. Finns det tidsfrister för överklagande som endast gäller vissa civilrättsliga mål och ärenden? 10.
11. Kan domstolar i brådskande fall eller av andra skäl förkorta tidsfrister för att inställa sig eller fastställa ett särskilt datum för inställelse? Kan sådana frister förlängas? 11.
12. När en handling, som är avsedd för en part som bor på en plats där han eller hon är berättigad till en förlängning av en tidsfrist, delges på en plats där de bosatta inte är berättigade till en sådan förlängning, förlorar denna part då rätten till den förlängda tidsfristen? 12.

 

1. Definiera de olika tidsfrister i civilrättsliga mål och ärenden som finns i ert land; till exempel tidsfrister i rättsliga förfaranden, preskriptionsfrister, på förhand fastställda frister etc.

I den estniska civilrätten finns följande begrepp som avser tidsfrister:

 • Frist – En (i lag eller avtal) angiven tidsfrist till vilken rättsföljder är knutna. En frist kan definieras i år, månader, dagar, timmar eller kortare tidsenheter eller kan vara knuten till en händelse som med säkerhet kommer att inträffa. En frist börjar löpa dagen efter den kalenderdag eller den händelse som har angetts som början på fristen, om inte annat anges i lag eller avtal. En frist löper ut på angivet datum.
  Utövandet av en rättighet (framställande av ett krav) kan vara begränsad av en (på förhand fastställd) frist, vilket innebär att rättigheten förfaller (inte längre finns) när denna frist har löpt ut (dvs. efter ett visst datum).
 • Tidsfrist i ett rättslig förfarande – En underkategori av det generella begreppet frist i civillagstiftningen. En tidsfrist i ett rättslig förfarande är en viss angiven tidsperiod som är knuten till vissa rättsföljder i civilprocessen. Sådana frister anges i år, månader eller dagar eller är de knutna till händelser som med säkerhet kommer att inträffa. Processhandlingar ska företas inom de fastställda fristerna. Rätten att företa en processhandling förfaller när tidsfristen löper ut. Överklaganden och andra inlagor som ges in efter det att tidsfristen har löpt ut beaktas inte och återsänds. En tidsfrist kan fastställas på nytt eller förlängas av en domstol.
 • Preskriptionsfrist – Rätten att framställa ett krav mot en annan person är tidsbegränsad genom en tidsfrist som föreskrivs i lag (preskriptionsfrist, kan ändras genom avtal). Att preskriptionsfristen har löpt ut innebär inte att kravet som sådant förfaller, men gäldenären kan vägra att infria kravet med hänvisning till att det har preskriberats. En domstol ska beakta preskription endast om gäldenären begär det.

2. Lämna en förteckning över de dagar som enligt ert lands lagstiftning är helgdagar, i enlighet med rådets förordning (EEG, Euratom) nr 1182/71 av den 3 juni 1971.

 1. 1 januari – Nyårsdagen
 2. Långfredagen
 3. Påskdagen
 4. 1 maj – Arbetardagen
 5. Pingstdagen
 6. 23 juni – Segerdagen
 7. 24 juni – Midsommardagen
 8. 20 augusti – Självständighetens återupprättelsedag
 9. 25 december – Juldagen
 10. 26 december – Annandag jul
 11. 25 februari – Självständighetsdagen, Estlands födelsedag

3. Vilka är de generella reglerna om tidsfrister i civilrättsliga förfaranden i ert land? Hänvisa till gällande civilrättslig lagstiftning.

Enligt civilprocesslagen är en processrättslig frist (tidsfrist) en särskilt angiven tidsperiod som har följder för förfarandet (se 40 § i lagen). Processrättsliga frister anges i år eller dagar eller med hänvisning till händelser som med säkerhet kommer att inträffa.

Till börjanTill början

En processhandling måste företas inom en i lag angiven tidsfrist. Om en tidsfrist i ett förfarande inte har fastställts i lagen, fastställer domstolen en rimlig tidsfrist. Den tid inom vilken en processhandling måste företas ska anges i form av ett datum, en händelse som med säkerhet kommer att inträffa eller en tidsperiod. I det sistnämnda fallet kan handlingen utföras när som helst under den aktuella tidsperioden.

En frist som anges i år, månader eller dagar börjar löpa dagen efter den kalenderdag eller den dag då en händelse ägde rum som har angetts som fristens början. En frist som anges i dagar löper ut sista angivna dagen. En frist som anges i år löper ut motsvarande dag under fristens sista år. Om en fristdag inte infaller på en arbetsdag, löper fristen ut följande arbetsdag.

Rätten att utföra en processhandling förfaller när fristen löper ut. En i lag angiven frist i ett förfarande upphör att löpa den dag då de omständigheter som låg till grund för att avbryta ett förfarande framkommer. Fristen börjar löpa på nytt från den dag då förfarandet återupptas. En domstol kan återställa en försutten tidsfrist som föreskrivs i lag om det finns goda skäl till att fristen inte har iakttagits. En ansökan om återställande av försutten tid ska ges in till den domstol där processhandlingen skulle ha företagits. Ansökan ska prövas av samma domstol om inte annat anges i lag.

4. Om en handling eller en formalitet ska företas inom en viss tidsfrist, när börjar då denna tidsfrist löpa, dvs. från vilket datum ska fristen beräknas (dies a quo)? (t.ex.: datumet för den handling, den händelse, det beslut eller det tillkännagivande från vilket fristen löper).

En tidsfrist som är angiven i år, månader eller dagar börjar löpa dagen efter den kalenderdag eller den dag då den händelse inträffar som utlöser fristen. Om en processrättslig tidsfrist (för att utföra en handling eller en formalitet) har fastställts genom att man har fastställt en tidsperiod (ett tidssegment från en handling/händelse till en annan, t.ex. tio dagar från mottagandet av en handling), kan processhandlingen företas när som helst inom den angivna perioden. En sådan frist börjar således löpa när den första handlingen eller händelsen äger rum.

Till börjanTill början

5. När börjar en sådan tidsfrist att löpa:

 1. När den är angiven i dagar? Räknas datumet för handlingen eller händelsen, beslutet eller tillkännagivandet med?
 2. När den är angiven i månader eller år?

Om en frist är angiven i dagar börjar den löpa dagen efter den kalenderdag som har fastställts som första dag i fristen. Detsamma gäller i fall där fristen är uttryckt i månader eller år; även då börjar fristen löpa dagen efter den kalenderdag som har fastställts som första dag i fristen.

Om en processrättslig tidsfrist (för att utföra en handling eller en formalitet) har fastställts genom att man har fastställt en tidsperiod (ett tidssegment från en handling/händelse till en annan, t.ex. tio dagar från mottagandet av en handling), börjar fristen löpa när den händelse som fristen är knuten till inträffar (t.ex. mottagandet av den relevanta handlingen).

6. När löper en sådan tidsfrist ut?

Tidsfristen löper ut på fristdagen. En frist som är angiven i dagar löper ut på fristens sista dag. En frist som är angiven i år löper ut på motsvarande dag i fristens sista år. Om en fristdag inte infaller på en arbetsdag, löper fristen ut påföljande arbetsdag.

Processhandlingar som måste företas inom en viss frist, kan företas fram till kl. 24.00 på fristens sista dag. Om en processhandling måste företas i en domstol, anses fristen löpa ut när domstolens arbetsdag är slut.

En handling anses ha getts in inom fristen om den har lämnats till ett postkontor för försändelse före kl. 24.00 på fristens sista dag. Ingivande av handlingens text via fax eller med något annat kommunikationsmedel likställs med inlämnandet av handlingen till ett postkontor.

Till börjanTill början

7. Om fristen löper ut en lördag, söndag, allmän helgdag eller annan arbetsfri dag, förlängs den till nästa arbetsdag? Gäller denna förlängning också när den aktuella fristen börjar löpa från en framtida händelse?

Om fristdagen inte infaller på en arbetsdag löper fristen alltid ut påföljande arbetsdag.

8. Om en ansökan görs till en domstol som har säte i medlemsstatens moderland (detta gäller medlemsstater som har områden som ligger utanför moderlandet eller som består av geografiskt åtskilda områden 1), förlängs fristerna då för personer som bor/uppehåller sig i något av dessa områden eller för personer som bor/uppehåller sig utomlands? Med hur mycket i så fall?

I Estland gäller samma processfrister för alla parter i förfarandet, oberoende av var de bor. En domstol kan dock förlänga en frist som den själv har fastställt och den kan återställa en i lag föreskriven frist om det finns välgrundade skäl för att den inte har iakttagits.

9. Omvänt, om en ansökan görs till en domstol som har säte i ett av de områden som är geografiskt åtskilda från moderlandet, förlängs fristerna då för personer som inte bor/uppehåller sig i dessa områden eller för personer som bor/uppehåller sig utomlands?

I Estland gäller samma processfrister för alla parter i förfarandet, oberoende av var de bor. En domstol kan dock förlänga en frist som den själv har fastställt och den kan återställa en i lag föreskriven frist om det finns välgrundade skäl för att den inte har iakttagits.

10. Finns det tidsfrister för överklagande som endast gäller vissa civilrättsliga mål och ärenden?

Samma tidsfrister för överklagande gäller i alla civilrättsliga frågor.

11. Kan domstolar i brådskande fall eller av andra skäl förkorta tidsfrister för att inställa sig eller fastställa ett särskilt datum för inställelse? Kan sådana frister förlängas?

En domstol kan förlänga en frist som den själv har fastställt och den kan återställa en i lag föreskriven frist om det finns välgrundade skäl för att den inte har iakttagits. En ansökan om återställande av försutten tid ska ges in till den domstol där processhandlingen skulle ha företagits. Ansökan ska prövas av samma domstol om inte annat anges i lag. Den processrättsliga handling som ansökan om återställande av försutten tid avser ska företas samtidigt med att ansökan ges in.

12. När en handling, som är avsedd för en part som bor på en plats där han eller hon är berättigad till en förlängning av en tidsfrist, delges på en plats där de bosatta inte är berättigade till en sådan förlängning, förlorar denna part då rätten till den förlängda tidsfristen?

I ett sådant fall ska domstolen besluta om fristen ska förlängas eller inte.

Ytterligare information

________________________

1 Till exempel Azorerna eller Madeira för Portugal, de utomeuropeiska departementen för Frankrike och Kanarieöarna för Spanien etc.

« Tidsfrister - Allmän information | Estland - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 16-04-2007

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket