Evropska komisija > EPM > Procesni roki > Estonija

Zadnja sprememba: 16-04-2007
Natisni Dodaj med priljubljene

Procesni roki - Estonija

 

KAZALO

1. Navedite definicijo različnih rokov, ki veljajo v vaši državi članici v civilnih zadevah, npr. procesni roki, roki za priposestvovanje in zastaranje, vnaprej določena obdobja itd. 1.
2. Navedite seznam različnih dni, ki so predvideni kot dela prosti dnevi po vaši zakonodaji v skladu z Uredbo (EGS, Euratom) št. 1182/71 z dne 3. junija 1971. 2.
3. Kakšna so splošna pravila, ki se nanašajo na roke v različnih civilnih postopkih v vaši državi? Navedite sklicevanje na veljavno civilnopravno zakonodajo. 3.
4. Kadar je treba neko dejanje ali formalnost opraviti pred pretekom roka, kdaj začne teči rok– to je trenutek, ko začne ta rok teči („dies a quo“) – za to dejanje ali formalnost? (npr. datum dejanja, dogodka, odločbe ali obvestila, od katerega teče rok). 4.
5. Kdaj začne teči ta rok: 5.
6. Kdaj se takšni roki iztečejo? 6.
7. Če se rok izteče na soboto, nedeljo ali državni praznik ali dela prosti dan, ali se podaljša do prvega naslednjega delovnega dne? Ali je to podaljšanje možno tudi, ko se zadevni rok začne z dogodkom v prihodnosti? 7.
8. Kadar se zahtevek predloži sodišču, ki ima sedež na celinskem ozemlju države članice (za tiste, ki obsegajo enote, ločene od matične države, ali imajo geografsko ločene enote 1), ali se roki podaljšajo za tiste osebe, ki živijo/imajo stalno bivališče v eni od teh enot, ali za osebe, ki živijo/imajo stalno bivališče v tujini? Če se, za koliko časa? 8.
9. In obratno, kadar se zahtevek predloži sodišču, ki ima sedež v eni od teh enot, ki je geografsko ločena od celine, ali se roki podaljšajo za osebe, ki ne živijo/nimajo stalnega bivališča v teh enotah, ali za osebe, ki živijo/imajo stalno bivališče v tujini? 9.
10. Ali obstajajo roki za pritožbe, ki so specifični za določene civilne zadeve? 10.
11. Ali lahko sodišča v sili ali iz drugega razloga skrajšajo rok za nastop pred sodiščem ali določijo poseben datum za nastop pred sodiščem? In nasprotno, ali se takšni roki lahko podaljšajo? 11.
12. Kadar se dejanje, namenjeno stranki, ki ima stalno bivališče v kraju, kjer bi lahko izkoristila podaljšanje roka, napove v kraju, kjer za tiste osebe, ki imajo tam stalno bivališče, takšno podaljšanje ne velja, ali ta oseba izgubi pravico do takega roka? 12.

 

1. Navedite definicijo različnih rokov, ki veljajo v vaši državi članici v civilnih zadevah, npr. procesni roki, roki za priposestvovanje in zastaranje, vnaprej določena obdobja itd.

Po estonskem civilnem pravu veljajo naslednji pojmi rokov:

 • Rok – določeno (z zakonom ali pogodbo) časovno obdobje, na katerega se vežejo pravne posledice. Rok se lahko določi v letih, mesecih, tednih, dnevih, urah ali krajših časovnih enotah ali po dogodku, ki se bo zagotovo zgodil. Rok začne teči prvi dan po koledarskem dnevu ali dogodku, s katerim je določen začetek roka, razen če zakon ali pogodba ne določata drugače. Rok se konča na določeni dan.
  Uveljavljanje pravice (zahtevka) lahko omejuje (vnaprej določeni) rok, kar pomeni, da pravica preneha (ne obstaja več) po preteku tega roka (datuma).
 • Procesni rok: podkategorija splošnega pojma roka v civilnem pravu. Procesni rok je določeno časovno obdobje, na katerega so vezane posledice v civilnem postopku. Procesni roki so določeni v letih ali dnevih ali po dogodkih, ki se bodo zagotovo zgodili. Procesna dejanja se morajo izvesti v določenih rokih. Pravica opraviti procesno dejanje preneha obstajati po preteku roka. Pritožbe in drugi dokumenti, ki se predložijo po preteku roka, se ne upoštevajo in se jih vrne. Sodišče lahko dovoli vrnitev v prejšnje stanje ali podaljša rok.
 • Zastaralni rok – pravica uveljavljati zahtevek zoper drugo osebo preneha, ko preteče z zakonom določeni čas (zastaralni rok, znan tudi kot rok za priposestvovanje, se lahko spremeni s pogodbo). Zaradi preteka zastaralnega roka zahtevek sam ne preneha obstajati, lahko pa zavezanec zavrne izpolnitev obveznosti zaradi zastaranja zahtevka. Sodišče upošteva zastaranje samo na zahtevo zavezanca.

2. Navedite seznam različnih dni, ki so predvideni kot dela prosti dnevi po vaši zakonodaji v skladu z Uredbo (EGS, Euratom) št. 1182/71 z dne 3. junija 1971.

 1. 1. januar – novo leto
 2. veliki petek
 3. velikonočna nedelja
 4. 1. maj
 5. binkošti
 6. 23. junij – dan zmage
 7. 24. junij – kres
 8. 20. avgust – dan nove neodvisnosti
 9. 25. december – božič
 10. 26. december – dan obdarovanja
 11. 25. februar – dan neodvisnosti, obletnica Republike Estonije

3. Kakšna so splošna pravila, ki se nanašajo na roke v različnih civilnih postopkih v vaši državi? Navedite sklicevanje na veljavno civilnopravno zakonodajo.

V skladu z Zakonikom o civilnem postopku je „procesni rok določeno časovno obdobje, na katerega se vežejo posledice v postopkih“ (člen 40 Zakonika). Procesni roki so določeni v letih ali dnevih ali po dogodkih, ki se bodo zagotovo zgodili.

Na vrh straniNa vrh strani

Procesno dejanje se mora opraviti v roku, ki ga določa zakon. Če rok v postopku ni določen z zakonom, sodišče določi razumni rok. Datum, do katerega je treba opraviti procesno dejanje, se določi po datumu, dogodku, ki se bo zagotovo zgodil, ali s časovnim obdobjem. V zadnjem primeru se procesno dejanje lahko opravi kadar koli v roku.

Rok, ki je določen v letih, mesecih ali dnevih, začne teči naslednji dan po koledarskem dnevu ali dogodku, s katerim je določen začetek roka. Rok, ki je določen v dnevih, preteče na zadnji dan roka. Rok, ki je določen v letih, preteče na ustrezni dan zadnjega leta roka. Če dan zapadlosti ni delovni dan, se rok izteče naslednji delovni dan.

Pravica opraviti procesno dejanje preneha z iztekom roka. Tek roka v postopku, ki je določen z zakonom, se zadrži z dnem, ko postanejo znane okoliščine, ki so temelj za zadržanje. Rok v postopku teče naprej od dneva, ko se nadaljuje postopek. Sodišče lahko odredi vrnitev v prejšnje stanje, če procesni rok, ki je določen z zakonom, ni bil upoštevan zaradi utemeljenega razloga. Predlog za vrnitev v prejšnje stanje se predloži sodišču, kjer naj bi se opravilo procesno dejanje. Predlog obravnava isto sodišče, razen če zakon določa drugače.

4. Kadar je treba neko dejanje ali formalnost opraviti pred pretekom roka, kdaj začne teči rok– to je trenutek, ko začne ta rok teči („dies a quo“) – za to dejanje ali formalnost? (npr. datum dejanja, dogodka, odločbe ali obvestila, od katerega teče rok).

Rok, ki je določen v letih, mesecih ali dnevih, začne teči naslednji dan po koledarskem dnevu ali dogodku, s katerim je določen začetek roka. Če je procesni rok (za izvedbo dejanja ali formalnosti) določen z določenim časovnim obdobjem (časovno obdobje od enega dogodka do drugega, npr. 10 dni od prejema dokumenta), se lahko procesno dejanje izvede kadar koli med rokom. Trenutek, od katerega začne teči rok, je nato določen z dogodkom, na katerega je vezan začetek roka.

Na vrh straniNa vrh strani

5. Kdaj začne teči ta rok:

 1. kadar je takšen rok določen v dnevih? Ali dejanski datum dejanja, dogodka, odločbe ali obvestila, od katerega teče rok, šteje?
 2. kadar je takšen rok določen v mesecih ali letih?

Če je rok določen v dnevih, začne teči naslednji dan po koledarskem dnevu, s katerim je bil določen začetek roka. Isto velja za primere, kjer je rok določen v mesecih ali letih: rok začne teči na naslednji dan po koledarskem dnevu, ki je bil določen kot začetek roka.

Če je procesni rok (za izvedbo dejanja ali formalnosti) določen z določenim časovnim obdobjem (časovno obdobje od enega dogodka do drugega, npr. 10 dni od prejema dokumenta), je trenutek, od katerega začne teči rok, določen z dogodkom, na katerega je vezan začetek roka (npr. prejem relevantnega dokumenta).

6. Kdaj se takšni roki iztečejo?

Roki se iztečejo, ko nastopi dan zapadlosti. Rok, ki je določen v dnevih, preteče na zadnji dan roka. Rok, ki je določen v letih, preteče na ustrezni dan zadnjega leta roka. Če dan zapadlosti ni delovni dan, se rok izteče naslednji delovni dan.

Procesna dejanja, za izvedbo katerih je bil določen rok, se lahko opravijo do 24. ure na zadnji dan roka. Če je procesno dejanje treba opraviti na sodišču, se zaključek delovnega dne sodišča šteje kot konec roka.

Šteje se, da je dokument vložen pravočasno, če je oddan na pošto pred 24. uro na zadnji dan roka. Dostavitev besedila dokumenta po faksu ali po drugih načinih komuniciranja je izenačena z oddajo dokumenta na pošto.

Na vrh straniNa vrh strani

7. Če se rok izteče na soboto, nedeljo ali državni praznik ali dela prosti dan, ali se podaljša do prvega naslednjega delovnega dne? Ali je to podaljšanje možno tudi, ko se zadevni rok začne z dogodkom v prihodnosti?

Če dan zapadlosti ni delovni dan, se rok vedno izteče naslednji delovni dan.

8. Kadar se zahtevek predloži sodišču, ki ima sedež na celinskem ozemlju države članice (za tiste, ki obsegajo enote, ločene od matične države, ali imajo geografsko ločene enote 1), ali se roki podaljšajo za tiste osebe, ki živijo/imajo stalno bivališče v eni od teh enot, ali za osebe, ki živijo/imajo stalno bivališče v tujini? Če se, za koliko časa?

V Republiki Estoniji veljajo enaki procesni roki za vse udeležence v postopkih ne glede na njihovo stalno bivališče, vendar pa sodišče lahko podaljša procesni rok, ki ga je določilo sodišče, sodišče pa lahko odredi vrnitev v prejšnje stanje v zvezi z rokom, ki ga določa zakon, če se rok ni upošteval zaradi utemeljenega razloga.

9. In obratno, kadar se zahtevek predloži sodišču, ki ima sedež v eni od teh enot, ki je geografsko ločena od celine, ali se roki podaljšajo za osebe, ki ne živijo/nimajo stalnega bivališča v teh enotah, ali za osebe, ki živijo/imajo stalno bivališče v tujini?

V Republiki Estoniji veljajo enaki procesni roki za vse udeležence v postopkih ne glede na njihovo stalno bivališče, vendar pa sodišče lahko podaljša procesni rok, ki ga je določilo sodišče, sodišče pa lahko odredi vrnitev v prejšnje stanje v zvezi z rokom, ki ga določa zakon, če se rok ni upošteval zaradi utemeljenega razloga.

10. Ali obstajajo roki za pritožbe, ki so specifični za določene civilne zadeve?

Za vse civilne zadeve veljajo enaki roki za pritožbo.

11. Ali lahko sodišča v sili ali iz drugega razloga skrajšajo rok za nastop pred sodiščem ali določijo poseben datum za nastop pred sodiščem? In nasprotno, ali se takšni roki lahko podaljšajo?

Sodišče lahko podaljša procesni rok, ki ga je določilo sodišče, in odredi vrnitev v prejšnje stanje glede procesnega roka, ki ga določa zakon, če se rok ni upošteval zaradi utemeljenega razloga. Predlog za vrnitev v prejšnje stanje se predloži sodišču, pri katerem naj bi se opravilo procesno dejanje. Procesno dejanje, za katerega se predlaga vrnitev v prejšnje stanje, se opravi hkrati s predložitvijo predloga za vrnitev v prejšnje stanje.

12. Kadar se dejanje, namenjeno stranki, ki ima stalno bivališče v kraju, kjer bi lahko izkoristila podaljšanje roka, napove v kraju, kjer za tiste osebe, ki imajo tam stalno bivališče, takšno podaljšanje ne velja, ali ta oseba izgubi pravico do takega roka?

V takšnem primeru o podaljšanju roka odloča sodišče.

Nadaljnje informacije

________________________

1 Na primer: Azori ali Madeira za Portugalsko, Francoski čezmorski departmaji in ozemlja, Kanarski otoki za Španijo itn.

« Procesni roki - Splošne informacije | Estonija - Splošne informacije »

Na vrh straniNa vrh strani

Zadnja sprememba: 16-04-2007

 
 • Pravo Skupnosti
 • Mednarodno pravo

 • Belgija
 • Bolgarija
 • Češka republika
 • Danska
 • Nemčija
 • Estonija
 • Irska
 • Grčija
 • Španija
 • Francija
 • Italija
 • Ciper
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Avstrija
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovenija
 • Slovaška
 • Finska
 • Švedska
 • Združeno kraljestvo